C U P R A F O R M E N TO R

20  Download (0)

Full text

(1)
(2)

QU

AN AL

GUNA C

OSA ÉS

DIFÍCIL D’

A

C

ONSEGUIR,

ET QÜES

TIONARAN

I ET DIRAN QUE

AB

ANDONIS.

PERÒ

T

U

ELS C

ONTES

TARÀS AMB

LA MILL

OR VERSIÓ DE TU

MA

TEIX

. EN EL NOS

TRE

CAS, EL NOU

CUPRA

FORMENT

OR,

AMB UN

MO

TOR DE 228 KW

(310 CV) I UN DISSENY

EX

CL

USIU

. FINS I T

O

T

A

QUELLS

QUE NO HO

ENTENEN, A

VIA

T

HO ENTENDRAN.

(3)

C U P R A F O R M E N TO R

P u r C U P R A . Ú n i c i e s p e c i a l . U n a v i s i ó e xc l u s i va i c o n te m p o rà n i a d e l ’ e s p o r t i v i ta t d e g u d a m e n t p l a s m a d a e n u n d i s s e n y i n n ova d o r , e xq u i s i d a m e n t e l e ga n t i a t re v i t . A u tè n t i c a m o d e r n i ta t i ga u d i c o m p l e t .

(4)

P rova u n a c o n d u c c i ó e x t re m a d a m e n t m é s f l u i d a a m b s u s p e n s i ó M c P h e r s o n i n d e p e n d e n t a l a p a r t f ro n ta l i u n e i x m u l t i b ra ç a l a p o s te r i o r . A m é s , te c n o l o g i a 4 D r i ve , u n a c a i x a d e c a n v i s a u to m à t i c a D S G d e 7 ve l o c i ta t s i f re n s d e d i s c ve n t i l a t s p e r a to ta l a p o tè n c i a d e f re n a d a .

E XC E L · L E N T R E N D I M E N T

To te s l e s e s p e c i f i c a c i o n s ò p t i m e s q u e e s p e ra r i e s d ’ u n C U P R A . A m b u n p o te n t m o to r d e 2 2 8 k W ( 3 1 0 C V ) , q u e p e r m e t a r r i b a r f i n s a 2 5 0 k m / h i p a s s a r d e 0 a 1 0 0 e n n o m é s 4 , 9 s e go n s .

E L C A M Í VA L E N T

(5)

U n d i s s e n y e xq u i s i d a m e n t p e n s a t . U n a e s c u l t u ra d i n à m i c a m e n t a t re v i d a i u n a l e ró p o s te r i o r s u m p t u ó s . I n c l o u u n a l l u m i n f i n i ta i n te g ra d a a l a p a r t p o s te r i o r , q u e a c c e n t u a l a fo rç a e s p o r t i va d e l C U P R A Fo r m e n to r . E xq u i s i t d i s s e n y q u e m i ra c a p e n d a va n t a m b u n a p a r t f ro n ta l e s p e c ta c u l a r i e n t ra d e s d ’ a i re a m p l i f i c a d e s p e r a u n a m a j o r p o tè n c i a . P ro p u l s a t p e r u n e s l l a n te s d e c o l o r C o p p e r d e 4 8 , 3 c m ( 1 9 " ) p e r d o n a r u n a s p e c te e xc l u s i u a l m a j e s t u ó s C U P R A a m b e l s s e u s c o r re s p o n e n t s f re n s B re m b o ( o p c i o n a l s ) .

L A M O D E R N I TAT M AT E R I A L I T Z A DA

C L A S S E S U P E R I O R

(6)

G a u d e i x d e l a c a r re te ra a m b u n e s t i l i u n c o n fo r t ò p t i m s . E l s s e i e n t s B u c ke t , d e l i c a d a m e n t fa b r i c a t s , t ’ a p o r te n m a j o r s u b j e c c i ó . E s ta n i n s p i ra t s e n l e s c a r re re s d ’ a l t re n d i m e n t . To t e l q u e n e ce s s i te s a l ’ a b a s t d e l a teva m à . U n a e n o r m e p a n ta l l a d ’ i n fo e n t re te n i m e n t d e 3 0 , 5 c m ( 1 2 " ) a m b u n s i s te m a d e n avega c i ó i n teg ra t . U n D i g i ta l Co c k p i t d e 2 6 c m ( 1 0 , 2 5 c m ) p e rq u è t i n g u i s to ta l a i n fo r m a c i ó q u e n e ce s s i te s a l a teva l í n i a d e v i s i ó . D i s s e ny ce n t ra t e n l ’ u s u a r i p o te n c i a t p e r d e ta l l s d e l i c a d a m e n t e l a b o ra t s , d e g ra n q u a l i ta t , a m b e l q u a d re d e co m a n d a m e n t e n p e l l d e N a p p a , q u e t ’ a p o r ta u n a ex p e r i è n c i a i m p e c a b l e m e n t s u p e r i o r . Q u a l i ta t m e t i c u l o s a a to t e l c o t xe . U n a ta p i s s e r i a ú n i c a B l a u Pe t ro l d e c u i r i re p u n t s e n c o u re . A m b d e ta l l s d e c o l o r C o p p e r a j o c e xc l u s i u s a l e s s o r t i d e s d e ve n t i l a c i ó d e l Fo r m e n to r .

C O N F O R T

E S P O R T I U

D I S S E N YAT P E R AG R A DA R

D E TA L L S M É S P R E C I S O S

L LU M I L · L I M I TA DA

(7)

C o n fo r t i q u a l i ta t c o m p l e ta m e n t tà c t i l s . E s t i l e s p o r t i u . S e i e n t s B u c ke t d e c o l o r B l a u Pe t ro l a m b e xc l u s i u s re p u n t s c o l o r C o p p e r .

S E I E N T S B U C K E T

D E C O LO R B L A U

P E T R O L

S E I E N T S

E S P O R T I U S T È X T I L S

(8)

S e m p re a l te u c o s ta t . E n l ’ i m p ro b a b l e c a s d ’ u n a c c i d e n t , s i m p l e m e n t p re m e n t u n b o tó e t p o s a rà a u to m à t i c a m e n t e n c o n ta c te a m b e l s s e r ve i s d ’ e m e rgè n c i a l o c a l s . C o n t ro l a , s e g u e i x l a p i s ta i a c c e d e i x a l C U P R A Fo r m e n to r re m o ta m e n t a t ra vé s d e l te u o rd i n a d o r o a p l i c a c i ó m ò b i l . A i x í , p o t s m a n te n i r - te a l d i a d e l e s d a d e s s o b re l a c o n d u c c i ó i l e s e s ta d í s t i q u e s d e s d e q u a l s e vo l l l o c .

S E G U R E TAT I S E R V E I

AC C É S R E M OT

I n fo e n t re te n i m e n t e n l í n i a . S e m p re b e n i n fo r m a t : a c c e d e i x a a c t u a l i t z a c i o n s d e l t rà n s i t a te m p s re a l i a a d re c e s m e n t re e t c o n n e c te s s e n s e p ro b l e m e s a l te u s m a r t p h o n e p e r u t i l i t z a r l e s te ve s a p p s i e s c o l ta r m ú s i c a s o b re l a m a r x a .

C U P R A C O N N E C T

(9)

M o d i f i c a c i ó d e l a n a ve ga c i ó . S i t ro b e s m o l t t rà n s i t a l a r u ta , e l te u C U P R A Fo r m e n to r s ’ a d a p ta rà p e r t ro b a r u n a a l te r n a t i va a d e q u a d a a te m p s re a l . C o l · l o c a e l te u te l è fo n a l a C o n n e c t i v i t y B ox p e r s i n c ro n i t z a r , c a r re ga r i re p ro d u i r m ú s i c a s e n s e f i l a t ra vé s d e l s i s te m a B e a t s A u d i o P re m i u m . E l C U P R A Fo r m e n to r fa q u e a p a rc a r re c te n o s i g u i ge n s e s t re s s a n t . A m b f u n c i o n s a va n ç a d e s c o m e l Pa r k A s s i s t , s i m p l e m e n t s e l e c c i o n a u n e s p a i i d e i x a q u e e l te u c o t xe e t g u i ï d e m a n e ra a u tò n o m a p e r a p a rc a r - h i .

AC T U A L I T Z AC I O N S D E

T R À N S I T E N D I R E C T E

I N T E G R AC I Ó I M P E C A B L E

A PA R C A M E N T S E N S E

P R E O C U PAC I O N S

C o n t ro l to ta l d e te m p e ra t u ra p e rq u è s i g u i a g ra d a b l e p e r a to t s e l s p a s s a tge r s e n 3 p a r t s d i fe re n t s d e l te u C U P R A . A m b A i r C a re ta m b é p o t s re g u l a r i f i l t ra r e l f l u x d ’ a i re p e r te n i r u n a i re m é s n e t .

C L I M AT I T Z AC I Ó

(10)

E l F ro n t A s s i s t a j u d a a e v i ta r c o l · l i s i o n s a t u ra n t e l ve h i c l e a u to m à t i c a m e n t : a i x í , e n c i rc u l a r a u tò n o m a m e n t a m b e l Co n t ro l d e c re u e r a d a p ta t i u , e l Fo r m e n to r e t m a n t i n d rà d i n s d e l s l í m i t s i f i n s i to t s ’ a t u ra rà s i n o re a c c i o n e s . Pe l b o n c a m í . E l Tra ve l A s s i s t e t m a n té a u to m à t i c a m e n t a l c a r r i l c o r re c te , u t i l i t z a n t s e n s o r s p e r p re d i r e l s re vo l t s a l a c a r re te ra i e l r u m b c o r re c te d e m a n e ra a u tò n o m a . E l C U P R A Fo r m e n to r e s tà e q u i p a t a m b u n a c à m e ra a l p a ra b r i s a p e r d e te c ta r e l t rà n s i t a l te u vo l ta n t i a u to m à t i c a m e n t c a n v i a rà l e s l l u m s p e r e v i ta r e n l l u e r n a r e l t rà n s i t q u e v i n g u i e n s e n t i t c o n t ra r i . Ava n ç a r i c a n v i a r d e c a r r i l n o h a d e vo l e r d i r te n s a r m a s s a e l c o l l . S i q u e l c o m e n t ra e n e l te u p u n t m o r t , e l S i d e A s s i s t t ’ a v i s a a m b u n s e n ya l v i s u a l .

F R O N T A S S I S T

T R AV E L

A S S I S T

A S S I S T E N T

D E L LU M S

S I D E A S S I S T

(11)

G R I S M AG N E T I C M AT

(12)

V E R M E L L D E S I R E

G R I S G R A P H E N E

(13)

G R I S

M AG N E T I C

N E G R E M I D N I G H T

P L ATA U R B A N

(14)

P R O P U L S AT P E R

L A I N N OVAC I Ó

F l u x d ’ a i re p ro g re s s i u , ò p t i m . I n c l o u e l s c a ra c te r í s t i c s a l i a tge s m e c a n i t z a t s E xc l u s i ve 3 8 / 5 - 1 9 " e n N e g re e s p o r t i u i c o u re .

(15)

E X C L U S I V E 3 8 / 5 - 1 9 " E N N E G R E

I C O P P E R

E X C L U S I V E 3 8 / 5 - 1 9 " E N N E G R E

I C O P P E R

(16)

E Q U I PA M E N T

EXTERIOR FORMENTOR VZ

4 escapaments visibles Llantes d’aliatge de 48 cm (19") Fars davanters Full LED

Llums antiboira LED amb funció cornering

Pilots posteriors LED amb llum infinita i intermitents dinàmics Retrovisors exteriors elèctrics, calefactables, plegables elèctricament i funció descens retrovisor acompanyant en aparcament

Llum de benvinguda amb logotip CUPRA Vidres posteriors enfosquits

Motllures de pas de roda, marc radiador i barres de sostre de color Negre brillant

Antena aleta de tauró Preinstal·lació ganxo remolc Frens Brembo

Sound & Shine Pack:

Sostre panoràmic elèctric + BeatsAudio™ System:

9 altaveus + subwoofer + amplificador 340W amb tecnologia Surround

INTERIOR FORMENTOR VZ

Volant superesportiu de pell amb calefacció, botons integrats, mode CUPRA i palanques de canvi Seients Bucket en tela amb costures de color Copper Quadre de comandament en acabat PVC

amb repunts de color Copper Llum interior LED envolupant Fre de mà elèctric

Llums de lectura LED amb activació tàctil: 2 a les places davanteres + 2 a les places posteriors Insercions interiors de color negre

Estreps il·luminats a les portes davanteres amb logotip CUPRA

Alçavidres davanters i posteriors elèctrics

Reposabraços a la consola central amb calaix integrat, suport per a gots i sortides d’aire posteriors

Reposabraços posterior

Easy Folding: Seients posteriors plegables en meitats asimètriques 60/40

Presa de 230V al maleter Roda de recanvi minimitzada Doble fons de maleter

Tapisseria pell Blau Petrol + Ajustament elèctric del seient del conductor + Seients davanters calefactables

Tapisseria mixta tela/pell Negre + Ajustament elèctric del seient del conductor + Seients davanters calefactables

(17)

E Q U I PA M E N T

De sèrie o Opcional – No disponible

ELECTRÒNICA FORMENTOR VZ

DCC (Control de xassís adaptatiu) CUPRA Drive Profile

Quadre de comandaments digital cockpit Sistema Kessy d’obertura i engegada sense clau Sistema infoentreteniment Media System Plus: - Pantalla tàctil a color de 20,3 cm (12")

- Targeta SD i lector de CD - Bluetooth® i control per veu

- 3 ports USB Tipus A (2 davant i 1 darrere) CUPRA Connect

Receptor de ràdio digital DAB Full Link

Connectivity box: Carregador sense fils Porta gran posterior elèctrica + Pedal virtual Assistent d’aparcament automàtic Park Assist + Sensors d’aparcament davanters i posteriors Càmera de visió posterior

Climatitzador 3 zones amb control

de temperatura des de la segona filera de seients Presa de 12V a la part davantera

SEGURETAT FORMENTOR VZ

Travel assist + Assistent de sortida involuntària de carril Lane Assist + Assistent d’emergència Direcció progressiva

Front Assist

Sistema de Frenada Automàtic Postcol·lisió 7 Airbags (2 davanters + 2 laterals + 2 cortina + airbag de genoll) Detector de Fatiga

Assistent d’engegada en pendent Sensor de pressió de pneumàtics Recordatori de cordar-se els cinturons a les places davanteres i posteriors Desconnexió airbag passatger

ISOFIX amb Top Tether a les dues places posteriors ASR+ABS+ESC+XDS

Mirall interior electrocromàtic Sensor de pluja i llums automàtics Funció Coming & Leaving home

(18)

E S P E C I F I C AC I O N S

T È C N I Q U E S

MOTOR DE GASOLINA 2.0 TSI 228 kW (310 CV)4DRIVE DSG-7 Start/Stop

Cilindres/Vàlvules (Total) 4 / 16

Cilindrada (cc) 1984

Diàmetre per carrera (mm) 82,5 / 92,8

Ràtio de compressió 9,3

Potència màxima (kW (CV)/rpm) 228 (310) / 5.450 - 6.600

Parell màxim (Nm/rpm) 400 / 2.000 - 5.450

Alimentació Injecció directa TSI

Encesa Electronic map-controlled ignition

Atmosfèric/Turbo Turbo charged

Tipus de combustible ROZ 98

Capacitat inicial d’ompliment d’oli (I) 6,6

Alternador (A) 140 ME

Bateria (Ah/A) 68-70 / 380-420

PRESTACIONS

Velocitat màxima [(km/h), marxa] 250 [5.G]

Acceleració 0-80 km/h (s) 3,4 Acceleració 0-100 km/h (s) 4,9 Acceleració 80-120 km/h (s) en V.max 6,6 Acceleració 0-1000 m (s) 24,5 CONSUMS Urbà (l/100 km) 9,6 Extraurbà (l/100 km) 6,5 Combinat (l/100 km) 7,7

Autonomia WLTP combinat (l/100 km) (Oferta global) 8,2 - 9,0

C U P R A F O R M E N TO R

MOTOR DE GASOLINA 2.0 TSI 228 kW (310 CV)4DRIVE DSG-7 Start/Stop

EMISSIONS CO2

Urbà (g/km) 219

Extraurbà (g/km) 150

Combinat (g/km) 175

Autonomia WLTP CO2 combinat (g/km) (Oferta global) 186 - 203

EMISSIONS

CO (EU6: mg/km) 398.3

HCT (EU6: mg/km) 36,3

NOX (EU6: mg/km) 11,9

HCT+NOX (EU6: mg/km)

-Particles mass (EU6: mg/km) 0,210

NMHC (mg/km) 30,6

TRANSMISSIÓ

Caixa de canvis: DQ381-7A

Ràtios I 3,400 II 2,750 III 1,767 IV 0,925 V 0,705 VI 0,755 VII 0,635 R 2,900 Grup ràtio 1 4,813 Grup ràtio 2 3,667 Grup ràtio 3 -Velocitat 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 27,93 / 36,64 / 44,91 / 53,4

(19)

E S P E C I F I C AC I O N S

T È C N I Q U E S

MOTOR DE GASOLINA 2.0 TSI 228 kW (310 CV)4DRIVE DSG-7 Start/Stop

XASSÍS

Suspensió davantera

Suspensió independent tipus McPherson – molles helicoïdals – amortiment hidràulic [Equipament DCC (control dinàmic de carrosseria) (Control de xassís adaptatiu): veieu l’oferta comercial]

Suspensió posterior Eix multibraç, molles helicoïdals i amortiment hidràulic (Equipament DCC (control dinàmic de carrosseria): veieu l’oferta comercial)

Tipus de direcció R-EPS Direcció progressiva

Diàmetre de gir (m) 10,7 / 11,4 (entre parets/eixos)

Sistema de frens Doble circuit hidràulic i sistema de frens en diagonal amb servofrè Frens davanters/posteriors Discs de fre davanters i posteriors ventilats

Frens davanters (mm) 340x30 (opción 370x32)

Frens posteriors (mm) 310x22

RODES

Llanta 8x19 ET40

Pneumàtic 245/40 R19 94W

MOTOR DE GASOLINA 2.0 TSI 228 kW (310 CV)4DRIVE DSG-7 Start/Stop

CARROSSERIA (en ordre de marxa, sense conductor)

Tipus de carrosseria A-CUV

Longitud/amplada/altura (mm) 4.450 / 1.839 / 1.511

Distància entre eixos (mm) 2.680

Via davantera i posterior (mm) 1.585 / 1.559

Capacitat maleter (l) 420

Capacitat dipòsit (l) 55

PESOS

En ordre de marxa amb conductor (kg) 1.644

En ordre de marxa amb conductor (kg) davant/darrere 973 / 671

Màxim pes permès (kg) 2.140

Màxim remolcable sense fre (kg) 750

Màxim remolcable amb fre 8% (kg) 2.000

Màxim remolcable amb fre 12% (kg) 1.800

(20)

CUPRA aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les especificacions, colors i preus, sense previ avís. La informació que apareix en aquest catàleg ha de servir de simple referència. CUPRA ha fet un esforç considerable perquè tota la informació sigui adequada en el moment de la publicació del catàleg però és recomanable que feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari CUPRA per si s’ha actualitzat alguna dada. Degut a les limitacions del procés d’impressió, els colors reproduïts en aquest catàleg poden variar lleugerament respecte als colors i materials reals. Aquest vehicle i tots els seus components així com els recanvis originals, han estat fabricats d’acord amb la Normativa Legal destinada a prevenir i reduir al mínim la repercussió al Medi Ambient, mitjançant la utilització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un adequat reciclatge per a la conservació i la millora de la qualitat ambiental.

Figure

Updating...

References

Related subjects :