permanent Incapacitat dministración electrónica GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Texto completo

(1)

dministración

electrónica

@

PRESTACIONS

INSTITUT NACIONAL DE LA SECRETARIA D’ESTAT DE LA SEGURETAT SOCIAL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL GOBIERNO DE ESPAÑA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(2)

Incapacitat

permanent

PREST

(3)

INSTITUT NACIONAL DE LA

SEGURETAT SOCIAL

9a edició: 2016

Editat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (PUB029) cat NIPO: 271-17-049-2

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es/ http://publicacionesoficiales.boe.es/

(4)

Incapacitat permanent

Índex

PRESENTACIÓ … … … 4

CONCEPTE … … … 5

GRAUS … … … … 5

INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL Concepte, beneficiaris i requisits … … … 6

Fet causant … … … 7

Efectes econòmics i quantia … … … 7

Pagament i compatibilitat … … … 8

INCAPACITAT PERMANENT TOTAL Concepte, beneficiaris i requisits … … … 9

Quantia de la prestació … … … 10

• Base reguladora … … … 10

• Percentatge … … … 13

Indemnització a un tant alçat … … … 14

Fet causant i efectes econòmics … … … … 15

Pagament de la prestació … … … 16

Compatibilitat i incompatibilitat … … … … 17

Suspensió i extinció … … … 17

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA Concepte, beneficiaris i requisits … … … 18

Fet causant i efectes econòmics … … … … 18

Quantia de la prestació … … … 18

• Percentatge … … … 18

• Base reguladora … … … 19

Pagament de la prestació … … … 20

Compatibilitat, suspensió i extinció … … … 21

GRAN INVALIDESA Concepte, beneficiaris i requisits … … … 22

Fet causant i efectes econòmics … … … … 22

Prestació econòmica … … … 22

Pagament de la prestació … … … 23

Compatibilitat, suspensió i extinció … … … 23

REVISIÓ DE LA INCAPACITAT PERMANENT Causes i terminis de la revisió … … … … 24

Efectes de la revisió … … … 25 INCAPACITAT PERMANENT-JUBILACIÓ … … … … 25 SISTEMES ESPECIALS … … … 26 RÈGIMS ESPECIALS … … … 27 GESTIÓ I SOL·LICITUDS … … … 28 DOCUMENTACIÓ … … … 29 NORMATIVA BÀSICA … … … 31 DIRECCIONS PROVINCIALS DE L'INSS … … … 33 CENTRES D'ATENCIÓ DE L'INSS A

(5)

Presentació

La incapacitat permanent és una prestació econòmica de la Seguretat Social que, en la seva modalitat contributiva, cobreix la pèrdua de rendes salarials o professionals que pateix una persona quan està afectada per un procés patològic o traumàtic derivat d'una malaltia o un accident i veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral de forma presumiblement definitiva.

Les prestacions originades pels diferents graus d'incapacitat estan incloses dins de l'acció protectora del règim general i dels règims especials, amb les particularitats que en cada cas s'indiquen.

Si necessiteu més informació de la que hi ha en aquest fullet, us podeu posar en contacte amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS):

• Trucant al telèfon 901 16 65 65 • A través d'Internet: www.seg-social.es

o en: https://sede.seg-social.gob.es/ • També us podeu dirigir personalment,

prèvia petició de cita al telèfon

901 10 65 70, o per escrit, a qualsevol dels

centres d'atenció i informació (CAISS) de què disposa l'INSS a tot el territori estatal.

(6)

Concepte

• Incapacitat permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

La possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de l'incapacitat, estimada mèdicament com a incerta o a llarg termini, no impedirà la qualificació.

• Les reduccions anatòmiques o funcionals existents en la data d'afiliació de l'interessat a la Seguretat Social no impediran la

qualificació de la situació d'incapacitat permanent quan es tracti de persones amb discapacitat quan, amb posterioritat a l'afiliació, aquelles reduccions s'hagin agreujat i provoquin per si mateixes o per concurrència amb noves lesions o patologies una disminució o anul·lació de la capacitat laboral que tenia l'interessat en el moment de la seva afiliació.

• La incapacitat permanent ha de derivar de la situació d'incapacitat temporal, tret que afecti els qui no tenen protegida aquesta incapacitat

temporal, bé perquè estan en una situació assimilada a la d'alta que no la inclou, bé en els supòsits d'assimilació a treballadors per compte d'altri en qui es doni la mateixa circumstància, o bé en els casos d'accés a la incapacitat permanent des de la situació de no alta.

Graus

• Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual (*).

• Incapacitat permanent total per a la professió habitual (*).

• Incapacitat permanent absoluta per a tot treball.

• Gran invalidesa.

Cadascun d'aquests graus en què es classifica la incapacitat permanent donarà dret, si s'escau, a la corresponent prestació econòmica per incapacitat permanent.

(*) Professió habitual: en cas d'accident, sigui o no de treball, l'exercida normalment pel treballador en el moment de patir-lo. En cas de malaltia comuna o professional, aquella a la qual el treballador dedicava la seva activitat fonamental durant el període de temps anterior a l'inici de la incapacitat

(7)

Concepte

És la que, sense arribar al grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li fer-ne les tasques fonamentals.

Beneficiaris

Les persones incloses en el règim general declarades en situació d'incapacitat permanent parcial, sigui quina sigui la contingència que la causa, sempre que compleixin els requisits exigits.

Requisits generals

• No tenir complerta l'edat que legalment s'exigeix per a la jubilació ordinària en la data del fet causant o, tenint aquesta edat, no complir els requisits exigits per accedir a la pensió de jubilació contributiva del sistema, si la incapacitat deriva de contingències comunes.

• Estar afiliats i en alta o en situació assimilada a l'alta quan es produeix el fet causant. – Quan la incapacitat deriva d'accident de

treball o malaltia professional, els

treballadors es consideren de ple dret afiliats i en alta, malgrat que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions. – Es considera situació d'alta especial la

vaga legal o tancament patronal. – En el cas dels representants de comerç,

artistes i professionals taurins, s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de quotes en la data en què s'esdevé la contingència. Si no està al corrent, sempre que les quotes que deu no afectin el període de carència, se li comunicarà la necessitat que es posi al corrent; el pagament de la prestació quedarà condicionat al compliment d'aquesta obligació, excepte per als artistes i professionals taurins respecte de les diferències que es derivin de la regularització, fins que aquestes

diferències no els hagin estat calculades i notificades.

Requisits de cotització

• Si la incapacitat deriva d'accident, sigui o

no laboral, o de malaltia professional, no

(8)

• Si la incapacitat deriva de malaltia comuna, es demana tenir cobert un període previ de

cotització de 1.800 dies en els 10 anys

immediatament anteriors a la data en què s'ha extingit la incapacitat temporal de la qual deriva la incapacitat permanent.

• Per als menors de 21 anys en la data de la baixa per malaltia, el període de cotització exigit s'obté de dos sumands: la meitat dels dies transcorreguts entre els 16 anys d'edat del treballador i l'inici del procés

d'incapacitat temporal, més tot el període, esgotat o no, de la incapacitat temporal (18 mesos).

Fet causant de la prestació

• Si la incapacitat permanent sorgeix després d'haver-se extingit la incapacitat temporal de la qual deriva, bé per esgotament del termini, bé per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, o per acord de l'INSS d'inici d'un expedient d'incapacitat permanent en esgotar-se el termini de 365 dies, el fet causant s'entén produït en la data de l'extinció de la incapacitat temporal de la qual derivi la incapacitat permanent.

• Si la incapacitat permanent no està precedida d'incapacitat temporal o aquesta no s'ha extingit, el fet causant s'entén produït en la data d'emissió del dictamen-proposta de l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI) o, si s'escau, de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

Efectes econòmics

La prestació es fa efectiva a partir de la corresponent resolució.

Quantia de la prestació

• La prestació consisteix en una indemnització a un tant alçat, amb una quantia igual a 24 mensualitats de la base reguladora que va servir per calcular el subsidi d'incapacitat temporal del qual deriva la incapacitat permanent.

• En els casos d'incapacitat derivada de contingències comunes en què no hi ha una incapacitat temporal prèvia perquè el beneficiari no té aquesta protecció, s'agafa com a base reguladora la que li hagués correspost per incapacitat temporal si hi hagués tingut dret.

(9)

Pagament de la prestació

• S'abona en un pagament únic.

• Es garanteixen quanties mínimes de pensió en els casos d'incapacitat permanent parcial, causades a l'empara del Reglament

d'accidents de treball, quan els beneficiaris compleixen 65 anys d'edat.

• La prestació està subjecta a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si s'escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost.

Compatibilitat

• És compatible amb l'exercici de qualsevol activitat laboral, tant per compte d'altri com per compte propi.

• És compatible amb el manteniment del treball que s'estigués exercint.

(10)

Concepte

És la que inhabilita el treballador per fer totes o les fonamentals tasques de la seva professió habitual, sempre que es pugui dedicar a una altra de diferent.

Beneficiaris

Les persones incloses en el règim general declarades en situació d'incapacitat permanent total sempre que compleixin els requisits exigits.

Requisits generals

Es demanen els mateixos requisits generals que en la incapacitat permanent parcial (vegeu pàg. 6).

Requisits de cotització

Si la incapacitat deriva de malaltia comuna,

cal tenir cobert un període previ de cotització efectiva o expressament assimilada, legalment o reglamentàriament, que varia segons l'edat de l'interessat en la data del fet causant:

• Si és menor de 31 anys d'edat:

El període mínim de cotització exigible és la tercera part del temps transcorregut entre la data en què va complir 16 anys i la del fet causant.

• Si té complerts 31 anys d'edat:

– Període genèric de cotització: una quarta part del temps transcorregut entre la data en què va complir 20 anys i la del fet causant, amb un mínim de 5 anys sempre. – Període específic de cotització: una

cinquena part del període de cotització exigible ha d'estar comprès en els 10 anys immediatament anteriors al fet causant. Si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada sense obligació de cotitzar, l'esmentat període es computa, cap enrere, des de la data en què va acabar l'obligació de cotitzar.

El que disposa el paràgraf anterior s'aplica igualment als qui, sense haver completat el període específic exigible, causin la pensió des d'una situació d'alta, amb obligació de cotitzar quan l'esmentada situació

procedeixi d'una altra immediatament anterior d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.

(11)

• A aquests efectes, no es tenen en compte les fraccions d'edat inferiors a 6 mesos (excepte en el cas de beneficiaris que tinguin entre 16 anys i 16 anys i mig d'edat); si les fraccions són superiors, es consideren equivalents a mig any. Els períodes de cotització resultants són objecte d'arrodoniment i es rebutgen les fraccions de mes.

• Els períodes de cotització assimilats per part es computen, si s'escau, a favor de la treballadora sol·licitant, a tots els efectes

fins i tot per acreditar el període mínim de cotització exigit.

• També es computaran, si s'escau, els períodes de cotització assimilats per cuidar

fills o menors, i a tots els efectes, excepte per al compliment del període mínim de cotització exigit.

• Si la incapacitat deriva d'accident, sigui o

no laboral, o de malaltia professional:

No es demana període previ de cotització.

Quantia de la prestació

• La prestació per incapacitat permanent total consisteix en una pensió vitalícia mensual d'una quantia que està en funció de la base reguladora i del percentatge aplicable.

• La pensió derivada de malaltia comuna no pot ser inferior al 55 % de la base mínima de cotització vigent en cada moment per a majors de 18 anys, en termes anuals. • Excepcionalment, es pot substituir per una

indemnització a un tant alçat, quan el beneficiari sigui menor de 60 anys.

Base reguladora

• El càlcul de la base reguladora (BR) és diferent segons la causa que origina la incapacitat permanent:

Si la incapacitat deriva de malaltia comuna

– Treballador major de 52 anys en la data del fet causant:

a. El quocient s'obté de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. El còmput d'aquestes bases es realitza conforme a les regles següents: Les bases dels 24 mesos anteriors al mes previ al del fet causant es computen en el seu valor nominal.

(12)

La resta de les bases s'actualitza d'acord amb l'evolució de l'IPC, des dels mesos a què aquelles corresponguin fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'iniciï el període de bases no actualitzables a què es refereix el paràgraf anterior.

b. Al resultat obtingut, se li aplica el percentatge que correspon en funció dels anys de cotització, segons l'escala prevista per a les pensions de jubilació; es computaran com a cotitzats els anys que li faltin al treballador, en la data del fet causant, per complir l'edat de jubilació ordinària que legalment correspongui en cada moment. Si no s'arriba a 15 anys de cotització, el percentatge aplicable és del 50 %. c. L'import que resulta de les regles

anteriors és la BR a la qual, per obtenir la quantia de la pensió que

correspongui, cal aplicar el percentatge previst per al grau d'incapacitat reconegut.

– Treballador menor de 52 anys en la data del fet causant (a qui s'exigeix un període de cotització inferior a 8 anys):

La BR s'obté, de forma anàloga al supòsit anterior, però el quocient es troba dividint la suma de les bases mensuals de

cotització en nombre igual al de mesos de què consti el període mínim de cotització exigible, sense tenir en compte les fraccions de mes, pel nombre de mesos a què les esmentades bases es refereixen. Aquest divisor es multiplica pel coeficient 1,1666 i excloent, en tot cas, de

l'actualització les bases corresponents als 24 mesos immediatament anteriors al mes previ a aquell en què es produeixi el fet causant.

– Treballador amb l'edat que legalment s'exigeix per a la pensió de jubilació ordinària en la data del fet causant, que no compleix els requisits per a la jubilació: La BR serà el quocient que resulti de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos

immediatament anteriors al mes previ al del fet causant, conforme al que estableix la norma a.

(13)

Integració de llacunes:

• A partir d'1/1/2013, si en el període que s'ha de tenir en compte per al càlcul de la BR hi ha mesos durant els quals no hi ha hagut l'obligació de cotitzar, les primeres 48 mensualitats s'integren amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment i la resta de mensualitats amb el 50 % de

l'esmentada base mínima.

• Quan en algun dels mesos a tenir en compte per determinar la base reguladora només hi hagi l'obligació de cotitzar durant una part del mes, es farà la integració indicada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no hi hagi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribi a la quantia de la base mínima mensual indicada. En aquest supòsit, la integració arribarà fins a aquesta última quantia.

Si la incapacitat deriva d'accident no laboral

• La base reguladora és el quocient que resulta de dividir per 28 la suma de les bases de cotització de l'interessat durant un període ininterromput de 24 mesos. Aquest període el

tria l'interessat dintre dels 7 anys

immediatament anteriors a la data del fet causant.

• Si en la data del fet causant l'interessat no ha completat el període de 24 mensualitats ininterrompudes de cotització, la base reguladora es determinarà utilitzant la fórmula més beneficiosa de les dues

següents: la prevista en el paràgraf anterior o la que resulti de dividir entre 28 la suma de les bases mínimes de cotització vigents en els 24 mesos immediatament anteriors al fet causant de la incapacitat. Aquestes s'agafaran en la quantia corresponent a la jornada laboral contractada en últim terme pel causant.

Si la incapacitat deriva d'accident de treball o malaltia professional

• La base reguladora es calcula sobre salaris reals, tenint en compte que no poden excedir del límit màxim de cotització ni ser inferiors al límit mínim vigent quan s'esdevé la incapacitat. És el quocient de dividir per 12 els sumands següents:

– Sou i antiguitat diaris del treballador en la data de l'accident o de la baixa per malaltia multiplicat per 365 dies.

(14)

– Pagues extraordinàries, beneficis o participació, pel seu import total en l'any anterior a l'accident.

– Els plusos, retribucions complementàries i hores extraordinàries percebuts en l'any anterior a l'accident, dividit pel nombre de dies efectivament treballats en l'esmentat període, multiplicat per 273, tret que el nombre de dies laborals efectius en l'activitat de què es tracti sigui menor; en aquest cas, s'aplicarà el multiplicador que correspongui.

Percentatge

• 55 % de la base reguladora.

• Aquest percentatge es pot incrementar en un 20% més per als més grans de 55 anys quan, per la falta de preparació general o

especialitzada i circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, es prevegi la dificultat d'obtenir feina en una activitat diferent de l'habitual. Es tracta de la

incapacitat permanent total qualificada.

• En els casos en què el treballador, amb l'edat reglamentàriament exigida per a la pensió de jubilació ordinària, accedeix a la pensió d'incapacitat permanent total, derivada de

contingències comunes, perquè no compleix els requisits per accedir a la pensió de jubilació, el percentatge aplicable serà el que correspongui al període mínim de cotització que estigui establert, en cada moment, per accedir a la pensió de jubilació. Actualment, aquest percentatge és del 50 %, que s'aplicarà a la base reguladora corresponent.

• En els casos d'accident de treball o malaltia professional, la prestació s'augmentarà, segons la gravetat de la falta, des d'un 30% a un 50% quan la lesió sigui produïda per màquines, artefactes o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguin els dispositius de precaució reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagin observat les mesures de seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada feina, ateses les

característiques de la feina i de l'edat, sexe i resta de condicions del treballador.

Aquest recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor.

(15)

Complement per maternitat en les pensions:

• Es reconeix un complement de pensió per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que, a partir de l'1 de gener de 2016, causin dret a pensions

contributives d'incapacitat permanent, sempre que hagin tingut dos o més fills naturals o adoptats amb anterioritat al fet causant de la corresponent pensió.

Aquest complement consisteix en un import equivalent al resultat d'aplicar sobre la quantia inicial de la pensió un percentatge determinat que està en funció del nombre de fills segons l'escala següent:

– En el cas de 2 fills: 5 per 100. – En el cas de 3 fills: 10 per 100. – En el cas de 4 o més fills: 15 per 100. Si la pensió reconeguda, sense aplicació del complement, està afectada pel límit de quantia màxima establerta per a les pensions, la suma de pensió i complement no pot superar aquest límit incrementat amb un 50 per 100 del complement assignat. Si hi ha concurrència de pensions, es reconeix el complement només en una de les pensions de

la beneficiària, com a regla general, a la pensió que resulti més favorable.

Indemnització a un tant alçat

• La pensió vitalícia d'incapacitat permanent total pot ser substituïda, en alguns casos, per una indemnització a un tant alçat quan el beneficiari compleix els requisits següents: – Que es tracti d'un treballador menor de 60

anys.

– Que es prevegi que les lesions determinants de la incapacitat no es modificaran per provocar més endavant una revisió de la incapacitat declarada. – Que el beneficiari realitzi treballs per

compte propi o per compte d'altri, o s'acrediti que l'import de la indemnització s'invertirà en la preparació o desplegament de noves fonts d'ingressos com a

treballador autònom, sempre que acrediti tenir aptitud suficient per exercir l'activitat de què es tracti.

– Que es demani dins dels 3 anys següents a la data de la resolució o sentència ferma que li reconegui el dret a la pensió o, si és menor de 21 anys d'edat en l'esmentada data, dins dels 3 anys següents al dia en què compleixi aquesta edat.

(16)

Quantia

• La quantia arriba a un màxim de 84 mensualitats de la pensió amb menys de 54 anys d'edat en el moment de formular la petició i un mínim de 12 mensualitats als 59 anys, segons l'escala següent:

• La resolució ha de dictar-la la Subdirecció General d'Ordenació i Assistència Jurídica de l'INSS, per delegació de la Direcció General. • La indemnització es fa efectiva a partir de

l'esmentada resolució.

• Una vegada autoritzada la substitució, el beneficiari no podrà demanar que es deixi sense efecte per recuperar la condició de pensionista fins que compleixi els 60 anys. • En complir els 60 anys, el beneficiari passarà

a percebre la pensió reconeguda inicialment, incrementada amb les revaloracions que hi hagi hagut des de la data en què es va autoritzar la substitució per la indemnització. • Si el beneficiari mor abans de complir els 60 anys d'edat, causarà dret a les prestacions de mort i supervivència com si hagués estat pensionista en aquell moment.

Fet causant i efectes econòmics

• El fet causant s'entén produït en la data de l'extinció de la incapacitat temporal o en la data d'emissió del dictamen-proposta de l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI) o, si s'escau, de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, quan la incapacitat temporal no la precedeix o no s'ha extingit.

Règim general. Incapacitat permanent total

Edat complerta anys Nombre de mensualitats de pensió menor de 54 54 84 72 55 60 56 48 57 36 58 24 59 12

(17)

• La data d'efectes econòmics serà el dia de la proposta de resolució de la incapacitat permanent o el dia següent a l'extinció de la incapacitat temporal en funció de si la quantia de la pensió d'incapacitat permanent és inferior o superior al subsidi d'incapacitat temporal. Si no hi ha incapacitat temporal o no s'ha extingit, serà la data d'emissió del dictamen proposta.

• L'increment del 20 %, en els casos d'incapacitat permanent total qualificada, produeix efectes econòmics des de la data de la sol·licitud, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos, sempre que es compleixin els requisits necessaris per tenir-hi dret.

Pagament de la prestació

• Les pensions derivades de malaltia comuna i accident no laboral s'abonen en 14 pagues, una per cadascun dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries a l'any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre.

• Les pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional s'abonen en 12

mensualitats, ja que les pagues

extraordinàries estan distribuïdes dins de les mensualitats ordinàries, perquè ja s'han tingut en compte en calcular la base reguladora de la pensió.

• Quan es tracti d'indemnitzacions, el pagament es fa només una vegada en la quantia que correspongui.

• Es garanteixen quanties mínimes mensuals quan el beneficiari compleix els 65 anys d'edat i també als pensionistes d'incapacitat permanent total qualificada a partir dels 60 anys d'edat; l'import varia en funció de si el beneficiari té o no cònjuge a càrrec.

• La prestació d'incapacitat permanent total i la de jubilació que en deriva, per haver canviat de denominació en complir l'interessat amb l'edat que legalment s'exigeix per a la pensió de jubilació ordinària, està subjecta, tret de les derivades d'actes de terrorisme, a tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si s'escau, al sistema general de retencions a compte d'aquest impost.

(18)

Compatibilitat i incompatibilitat

• És compatible amb el salari que cobri el treballador a la mateixa empresa o en una altra, sempre i quan les funcions no coincideixin amb les que van originar la incapacitat permanent total.

Si es realitzen treballs per compte d'altri o propi susceptibles d'inclusió en algun règim de Seguretat Social, hi ha l'obligació de cursar la corresponent alta i cotitzar. • El cobrament de l'increment del 20 % és

incompatible amb el fet de realitzar treballs per compte d'altri o propi i amb les

prestacions de Seguretat Social que es puguin derivar d'aquests treballs, com ara el subsidi d'incapacitat temporal, de maternitat o paternitat, o les prestacions d'atur que li poguessin correspondre.

Suspensió

• Quan el beneficiari hagi actuat

fraudulentament per obtenir o conservar el dret a les prestacions.

• Quan la incapacitat permanent sigui a causa o s'hagi agreujat com a conseqüència

d'imprudència temerària del beneficiari. • Quan la incapacitat permanent sigui a causa o

s'hagi agreujat com a conseqüència d'haver rebutjat o abandonat, sense causa raonable, el tractament sanitari prescrit durant la situació d'incapacitat temporal.

• Quan el beneficiari, sense causa raonable, rebutgi o abandoni els tractaments o processos de readaptació i rehabilitació procedents.

Extinció

• Per revisió amb resultat de curació. • Per defunció del beneficiari.

• Per reconeixement del dret a la pensió de jubilació, quan s'opti per aquesta pensió. • Per revisió d'ofici dictada per l'entitat gestora

que resolgui la pèrdua del dret a la pensió.

Règim general. Incapacitat permanent total

(19)

Concepte

És la que inhabilita per complet el treballador per a tota professió o ofici.

Beneficiaris

Les persones incloses en el règim general declarades en aquesta situació, sigui quina sigui la contingència que l'origini, sempre que compleixin els requisits exigits.

Requisits generals

Es demanen els mateixos requisits que en la incapacitat permanent parcial (vegeu pàg. 6) amb la particularitat que també es pot accedir a aquesta pensió des de la situació de “no alta”.

Requisits de cotització

• Incapacitat causada en situació d'alta o assimilada: es demanen els mateixos requisits de cotització que en la incapacitat permanent total, inclosos els períodes de cotització assimilats per part i beneficis per cuidar fills o menors (vegeu pàgs. 9 i 10).

• Incapacitat derivada de malaltia comuna o accident no laboral, en situació de "no alta":

– Període genèric de cotització: 15 anys. – Període específic de cotització: 3 anys en

els últims 10.

Fet causant i efectes econòmics

El fet causant i els efectes econòmics són els mateixos que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 15), excepte quan la incapacitat permanent es produeix des d'una situació de no alta; en aquest cas, el fet causant es considera produït el dia de la sol·licitud i els efectes econòmics es fixen en la mateixa data.

Quantia de la prestació

La quantia de la pensió s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

Percentatge

• El 100 % de la base reguladora.

• En els casos d'accident de treball o malaltia professional, les pensions s'augmenten, segons la gravetat de la falta, en els mateixos percentatges que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 13); aquest recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor, per falta de mesures de seguretat i higiene.

(20)

• En els casos en què el treballador, amb l'edat que legalment s'exigeix per a la pensió de jubilació ordinària, accedeixi a la pensió d'incapacitat permanent absoluta, derivada de contingències comunes, perquè no compleix els requisits per tenir dret a la pensió de jubilació, el percentatge aplicable serà el que correspongui al període mínim de cotització establert en cada moment per accedir a la pensió de jubilació. Actualment, aquest percentatge és del 50 %, que s'ha d'aplicar a la base reguladora corresponent.

Complement per maternitat en les pensions:

• Es reconeix un complement de pensió per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que, a partir de l'1 de gener de 2016, causin dret a pensions

contributives d'incapacitat permanent, sempre que hagin tingut dos o més fills naturals o adoptats amb anterioritat al fet causant de la corresponent pensió.

Aquest complement consisteix en un import equivalent al resultat d'aplicar sobre la quantia inicial de la pensió un percentatge determinat que està en funció del nombre de fills segons l'escala següent:

– En el cas de 2 fills: 5 per 100. – En el cas de 3 fills: 10 per 100. – En el cas de 4 o més fills: 15 per 100. Si la pensió reconeguda, sense aplicació del complement, està afectada pel límit de quantia màxima establerta per a les pensions, la suma de pensió i complement no pot superar aquest límit incrementat amb un 50 per 100 del complement assignat. Si hi ha concurrència de pensions, es reconeix el complement només en una de les pensions de la beneficiària, com a regla general, a la pensió que resulti més favorable.

Base reguladora

• Si la incapacitat deriva de malaltia comuna i es produeix des d'una situació d'alta o assimilada, la base reguladora es calcula de la mateixa forma que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 10).

• Si la incapacitat deriva de malaltia comuna i es produeix des de la situació de “no alta”, la base reguladora es calcula de la mateixa forma que la incapacitat permanent total per a majors de 52 anys.

(21)

• Si la incapacitat deriva de contingències

professionals, la base reguladora es calcula

de la mateixa forma que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 12).

• Si la incapacitat deriva d'accident no

laboral, en situació d'alta o assimilada, la

base reguladora es calcula de la mateixa forma que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 12).

• Si la incapacitat deriva d'accident no

laboral, en situació de "no alta", la base

reguladora s'obté de la suma de les bases de cotització de 96 mesos anteriors al mes previ a aquell en què es produeixi el fet causant i es divideix entre 112.

Actualització de bases i integració de llacunes

Es fa de la mateixa manera que en la incapacitat derivada de malaltia comuna (vegeu pàgs. 11 i 12).

Pagament de la prestació

• Les pensions derivades de malaltia comuna i accident no laboral s'abonen en 14 pagues, una per cadascun dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries a l'any, que es fan

efectives amb les mensualitats de juny i novembre.

• Les pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional s'abonen en 12

mensualitats, ja que les pagues

extraordinàries estan distribuïdes dins de les mensualitats ordinàries, perquè ja s'han tingut en compte en calcular la base reguladora de la pensió.

• Es garanteixen quanties mínimes mensuals; l'import varia en funció de si el beneficiari té o no cònjuge a càrrec.

• Les pensions d'incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, com també les de jubilació que en deriven per canvi de denominació en complir el beneficiari l'edat que legalment s'exigeix per a la pensió de jubilació ordinària, estan exemptes de retenció de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

(22)

Compatibilitat

• La pensió no impedeix l'exercici d'aquelles activitats, lucratives o no, compatibles amb l'estat de l'incapacitat i que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a efectes de revisió.

Si es realitzen treballs susceptibles d'inclusió en algun dels règims de la Seguretat Social, és obligat cursar l'alta i cotitzar; el

pensionista ha de comunicar a l'entitat gestora l'inici de l'activitat tant si és per compte d'altri com propi.

• El compliment d'aquestes obligacions s'entén sense perjudici de les facultats que té l'entitat gestora que ha reconegut la pensió de revisar la incapacitat permanent.

• A partir de l'edat d'accés a la jubilació, la pensió d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa és incompatible amb un treball, tant si és per compte propi o d'altri, que doni lloc a la inclusió en algun règim del sistema, en els mateixos termes i condicions que els regulats per a la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva.

Suspensió i extinció

Les mateixes causes que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 17).

(23)

Concepte

És la situació del treballador afectat d'incapacitat permanent que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o semblants.

Beneficiaris

Les persones declarades de gran invalidesa, incloses en el règim general, que compleixen els requisits exigits.

Requisits

Es demanen els mateixos requisits generals i de cotització que en la incapacitat permanent absoluta (vegeu pàg. 18).

Fet causant i efectes econòmics

El fet causant i els efectes econòmics són els mateixos que en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 15), excepte quan la incapacitat permanent es produeix des d'una situació de no alta ni assimilada a la d'alta, en què el fet causant s'entén produït el dia de la sol·licitud i els efectes econòmics es fixen en la mateixa data.

Prestació econòmica

• En els fets causants posteriors a 1/1/2008, es dóna un nou caràcter a la prestació

econòmica de gran invalidesa, que consta de dos elements:

• Pensió vitalícia corresponent a una

incapacitat permanent total o una incapacitat permanent absoluta. La quantia de la pensió vitalícia s'obté aplicant a la base reguladora, el percentatge que correspongui segons el que s'estableix per a la incapacitat permanent total o absoluta.

• Complement perquè l'invàlid pugui remunerar la persona que l'atén. El seu import consisteix en la suma del 45 % de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i del 30 % de l'última base de cotització del treballador,

corresponent a la contingència de la qual es derivi la situació d'incapacitat.

En cap cas, aquest complement pot tenir un import inferior al 45% de la pensió

percebuda pel treballador (sense comptar el complement).

(24)

Pagament de la prestació

L'abonament de la pensió es fa de la mateixa manera que en la incapacitat permanent absoluta (vegeu pàg. 20).

Complement per maternitat en les pensions:

• Es reconeix un complement de pensió per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que, a partir de l'1 de gener de 2016, causin dret a pensions

contributives d'incapacitat permanent, sempre que hagin tingut dos o més fills naturals o adoptats amb anterioritat al fet causant de la corresponent pensió.

Aquest complement consisteix en un import equivalent al resultat d'aplicar sobre la quantia inicial de la pensió un percentatge determinat que està en funció del nombre de fills segons l'escala següent:

– En el cas de 2 fills: 5 per 100. – En el cas de 3 fills: 10 per 100. – En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

Si la pensió reconeguda, sense aplicació del complement, està afectada pel límit de quantia màxima establerta per a les pensions, la suma de pensió i complement no pot superar aquest límit incrementat amb un 50 per 100 del complement assignat. Si hi ha concurrència de pensions, es reconeix el complement només en una de les pensions de la beneficiària, com a regla general, a la pensió que resulti més favorable.

Compatibilitat

Les mateixes causes que la incapacitat permanent absoluta (vegeu pàg. 21).

Suspensió i extinció

Les causes de suspensió i extinció són les mateixes que les exposades en la incapacitat permanent total (vegeu pàg. 17).

(25)

Causes de la revisió

• Agreujament. • Millora.

• Error de diagnòstic.

• Realització de treballs per compte d'altri o propi del pensionista.

Terminis de la revisió

• Totes les resolucions inicials o de revisió que “reconeguin el dret” a les prestacions d'incapacitat permanent en qualsevol grau o que confirmin el grau reconegut prèviament han de fer constar necessàriament el termini a partir del qual es pot instar la revisió per agreujament o millora, mentre la persona incapacitada no hagi complert l'edat mínima establerta per accedir a la pensió de jubilació. No obstant el contingut del paràgraf anterior, es pot revisar el grau d'incapacitat permanent i la prestació reconeguda inicialment encara que el beneficiari tingui complerta l'edat mínima establerta si la incapacitat deriva de malaltia professional.

• Quan en la resolució inicial de reconeixement de la incapacitat permanent es fa constar un termini igual o inferior a dos anys perquè es preveu una millora de l'estat invalidant, el treballador té dret a la reserva del seu lloc de treball durant un període de dos anys, comptadors des de la data de la resolució que declara la incapacitat permanent.

• Els terminis de revisió són vinculants per a tots els subjectes que puguin promoure-la, de manera que no es pot instar abans del compliment d'aquest termini, excepte en els supòsits següents:

– Realització, per part del pensionista d'incapacitat permanent, de qualsevol treball per compte d'altri o propi. L'Institut Nacional de la Seguretat Social, d'ofici o a instància del mateix interessat, pot

promoure la revisió, independentment de si ha transcorregut o no el termini indicat a la resolució.

(26)

– Error de diagnòstic. La revisió es pot fer en qualsevol moment, sempre que l'interessat no hagi complert l'edat legal exigida per a la jubilació ordinària. – Aparició de noves malalties. • Les resolucions denegatòries de les

sol·licituds de revisió no poden establir cap termini; en qualsevol moment es pot instar una nova revisió.

Efectes de la revisió

• Confirmació del grau d'incapacitat.

• Extinció de la incapacitat i, en conseqüència, de la pensió.

• Modificació del grau d'incapacitat i, en conseqüència, de la prestació. Els efectes econòmics de la pensió corresponent al nou grau d'incapacitat permanent reconegut en virtut de la revisió es produeixen des del dia de la proposta de resolució.

Les pensions d'incapacitat permanent passen a anomenar-se pensions de jubilació quan els beneficiaris compleixen l'edat de jubilació ordinària vigent en cada moment, sense que aquesta nova denominació impliqui cap modificació pel que fa a les condicions de la prestació que es percep ni cap alteració del règim jurídic de les prestacions que se'n puguin derivar.

En conseqüència, no s'aplicarà cap retenció per l'impost sobre la renda de les persones físiques a les pensions d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa que passin a anomenar-se pensió de jubilació.

(27)

SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS AGRARIS PER COMPTE D'ALTRI SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LA LLAR

Amb efectes d'1/1/2012, el règim especial de la Seguretat Social dels empleats de la llar i el règim especial agrari de la Seguretat Social queden integrats en el règim general de la Seguretat Social. Es crea un sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris i un sistema especial per als empleats de la llar.

Les prestacions es reconeixen en els mateixos termes i condicions que en el règim general, amb les següents particularitats:

Base reguladora: per calcular la base reguladora de les pensions d'incapacitat permanent

derivades de contingències comunes només es tenen en compte els períodes realment cotitzats i no s'aplica la integració de llacunes.

Contingències professionals: no és d'aplicació el règim de responsabilitats pel que fa a les

prestacions, regulat pel règim general.

Per reconèixer la pensió d'incapacitat permanent cal que els treballadors estiguin al corrent en el pagament de les cotitzacions corresponents als períodes d'inactivitat, ja que ells són els responsables d'ingressar-les.

Base reguladora: per calcular la base reguladora de les pensions d'incapacitat permanent

derivades de contingències comunes només es tenen en compte els períodes realment cotitzats i no s'aplica la integració de llacunes.

(28)

RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A LA MINERIA DEL CARBÓ

Estar al corrent en el pagament de quotes de què siguin responsables directes els treballadors. Si no hi estan, s'aplica el mecanisme d'invitació al pagament legalment previst.

• Incapacitat permanent parcial: no es protegeix en el cas de contingències comunes. • Incapacitat permanent total:

- Es reconeix l'increment del 20 % per a majors de 55 anys en situacions declarades a partir d'1/1/2003.

- Indemnització: dins dels 30 dies següents a la declaració de la incapacitat, es pot optar entre una quantitat a un tant alçat de 40 mensualitats de la base reguladora o una pensió vitalícia, sempre que el treballador no hagi complert els 60 anys d'edat.

• Contingències professionals:

- No s'imposa recàrrec per falta de mesures de prevenció.

- La base reguladora és la base de cotització en la data del fet causant.

- La incapacitat permanent parcial és la que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 50 % en el seu rendiment normal per a la seva professió.

• Base reguladora: els buits de cotització no s'emplenen amb les bases mínimes.

• Valoració conjunta de l'estat del treballador per a la declaració inicial de la incapacitat o la seva revisió.

• Base reguladora: per calcular-la es fan servir les bases normalitzades de cotització.

• Incapacitat permanent total: s'apliquen bonificacions d'edat tant per substituir la pensió per la indemnització a un tant alçat com per incrementar el 20 % de la pensió a partir dels 55 anys. • Incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa: en determinades situacions es pot

substituir per una pensió de jubilació a l'edat que correspongui reglamentàriament.

(29)

Qualificació i gestió

• Correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels òrgans corresponents i en totes les fases del procediment (sigui quina sigui l'entitat gestora o col·laboradora que cobreixi la contingència de què es tracti), avaluar, qualificar i revisar la incapacitat i reconèixer el dret a les prestacions econòmiques contributives de la Seguretat Social per incapacitat permanent en qualsevol grau, com també determinar les contingències que l'han causat.

• La gestió, l'efectua l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'Institut Social de la Marina (ISM) si es tracta de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del règim especial dels treballadors del mar. • El pagament el fa:

– L'Institut Nacional de la Seguretat Social o, si s'escau, l'Institut Social de la Marina quan la incapacitat permanent deriva de malaltia comuna o accident no laboral.

– L'Institut Nacional de la Seguretat Social o les mútues col·laboradores amb la

Seguretat Social, si s'escau, quan derivi d'accident de treball o malaltia

professional.

En els casos de pensió vitalícia, el fa l'INSS prèvia constitució per la mútua del valor actual del capital cost de la pensió.

Sol·licituds

• Convé fer servir el model oficial de sol·licitud, tot i que no és obligatori.

• La sol·licitud es tramita i es resol en el centre de gestió de la Direcció Provincial de l'INSS del domicili de l'interessat, però es pot presentar en qualsevol registre oficial.

(30)

Documents que cal presentar amb

la sol·licitud

(*)

EN TOTS ELS CASOS

• Acreditació d'identitat de l'interessat, representant legal i resta de persones que figuren a la sol·licitud:

– Espanyols: document nacional d'identitat (DNI).

– Estrangers residents o no residents a Espanya: passaport o, si s'escau, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (número d'identificació d'estranger) exigit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària a efectes de pagament. • Documentació acreditativa de la

representació legal, si s'escau, o de

l'emancipació del sol·licitant menor d'edat. Si és un tutor institucional, CIF/NIF, document on consti el nomenament de tutela de la institució i certificació acreditativa de la representació de la institució.

(*) Original acompanyat de còpia per fer-ne la compulsa o fotocòpia compulsada, excepte en els documents d'identitat, en què només cal exhibir-ne l'original.

• Si està incapacitat judicialment, cal presentar la resolució judicial que ho declari o un certificat acreditatiu del Registre Civil.

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL

• Comunicat administratiu d'accident de treball o malaltia professional.

• Certificat empresarial de salaris reals de l'any anterior.

PER AL RECONEIXEMENT D'UN

POSSIBLE COMPLEMENT PER MÍNIMS

• En el cas d'estrangers residents a Espanya: certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers o targeta d'identitat d'estrangers. • Llibre de família, actes del Registre Civil o

certificat oficial que acreditin el parentiu del cònjuge amb el sol·licitant, si s'escau.

(31)

PER ACREDITAR ALTRES CIRCUMSTÀNCIES

• Si el té, historial clínic elaborat pel servei públic de salut competent en la seva

comunitat autònoma o, si s'escau, informe de la inspecció mèdica de l'esmentat servei. • Certificat del Registre Civil o llibre de

família, resolució judicial d'adopció o decisió administrativa o judicial d'acolliment que acreditin, segons el cas, els naixements, avortaments, adopcions o acolliments que hagi al·legat.

• Personal de les Forces Armades i de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat: resolució de l'autoritat competent del Ministeri de Defensa o de l'Interior declarativa del cessament en la relació de

serveis professionals, juntament amb la història clínica, informe mèdic de síntesi i dictamen avaluador de les condicions psicofísiques. A més, si s'escau, resolució de l'òrgan competent del Ministeri de Defensa o de l'Interior declarativa del fet que la

incapacitat permanent s'ha produït en acte de servei, i certificació de la Direcció General de Personal corresponent de l'import mensual i anual de la pensió extraordinària que, en la data de cessament de la relació de serveis, hagués correspost d'haver-se aplicat el règim de classes passives de l'Estat.

(32)

• Decret de 22 de juny de 1956, pel qual s'aprova el text refós de la legislació d'accidents de treball i reglament per a la seva aplicació (BOE 15/7 - corr.err. 18/7 i 3/9).

• Decret 3158/1966, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el reglament general que determina la quantia de les prestacions econòmiques del règim general de la

Seguretat Social i condicions per tenir-hi dret (BOE 30/12).

• Ordre de 15/4/69, sobre normes d'aplicació i desplegament de les prestacions d'invalidesa (BOE 8/5 - corr. err. 9/8).

• Decret 2530/1970, de 20 d'agost, pel qual es regula el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (BOE 15/9 - Corr. Err. 30/9). • Decret 1646/1972, de 23 de juny, sobre

prestacions del règim general de la Seguretat Social (BOE 28/6).

• Ordre de 31/7/72, d'aplicació i desplegament del Decret 1646/1972, de 23 de juny, sobre prestacions del règim general (BOE 11/8).

• Decret 298/1973, de 8 de febrer, sobre actualització del règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó, d'acord amb la Llei 24/1972, de 21 de juny (BOE 27/2).

• Reial decret 2609/1982, de 24 de setembre, sobre avaluació i declaració de les situacions d'invalidesa (BOE 19/10 - corr. err. 25/11). • Reial decret 1071/1984, de 23 de maig, pel

qual es modifiquen diversos aspectes en matèria d'invalidesa permanent (BOE 7/6). • Reial decret 1799/1985, de 2 d'octubre, en

matèria de racionalització de les pensions de jubilació i invalidesa permanent (BOE 5/10). • Reial decret 691/1991, de 12 d'abril, sobre

còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social (BOE 1/5 - corr. err. 23/5).

(33)

• Resolució de 2/11/1992, de la Direcció General d'Ordenació Jurídica i Entitats Col·laboradores de la Seguretat Social, sobre l'obligació de comunicar l'alta i cotitzar a la Seguretat Social respecte d'aquells

pensionistes per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa que realitzin treballs que donin lloc a la inclusió en algun dels règims que integren el sistema (BOE 24/11).

• Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, pel qual es desplega, en matèria d'incapacitats laborals del sistema de la Seguretat Social, la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE 19/8).

• Ordre de 18/1/1996, per a l'aplicació i desplegament del Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre incapacitats laborals del sistema de la Seguretat Social (BOE 26/1 -corr. err. 9/2).

• Reial decret 1647/1997, de 31 d'octubre, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social (derogats l'art. 6 i la disposició transitòria 2a) (BOE 13/11).

• Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom (BOE 12/7).

• Reial decret-llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el sistema especial per a empleats de la llar i altres mesures de caràcter econòmic i social (BOE 31/12).

• Reial decret-llei 1716/2012, de 28 de desembre, de desplegament de les disposicions establertes en matèria de prestacions, per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, ordenació i

modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE 31/12).

• Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social (BOE 1/3).

• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30

d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (BOE 31/10).

(34)

Direccions provincials de l'INSS

ÀLABA (Vitòria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700

ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100

ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700

ALMERIA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

ASTÚRIAS (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200

ÀVILA Avda. de Portugal, 4 05001 920 359 400

BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100

BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200

BISCAIA (Bilbao) Gran Vía, 89 48011 944 284 500

BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600

CÀCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000

CADIS Pl.de la Constitución s/n 11008 956 298 600

CANTÀBRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300

CASTELLÓ Avda. del Mar, 6 12003 964 354 000

CEUTA Alcalde M. Olivencia Amor, s/n 51001 956 526 800

CIUDAD REAL Avda. Rey Santo, 2 13001 926 292 800

CONCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400

CÒRDOVA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000

CORUNYA, LA Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300

GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500

GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200

GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300

GUIPÚSCOA (Donostia/S. Sebastià) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600

HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500

(35)

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700

LLEÓ Avda. Padre Isla, 16 24002 987 845 700

LUGO Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300

MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000

MÀLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000

MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000

MÚRCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300

NAVARRA (Pamplona/Iruña) Avda. Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400

OSCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300

OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000

PALÈNCIA Avda. Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000

PALMAS, LAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024

PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700

RIOJA, LA (Logronyo) Sagasta, 2 26001 941 276 000

SALAMANCA P.º Canalejas, 129 37001 923 296 100

SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. José Manuel Guimerá, 8 38003 922 601 300

SARAGOSSA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400

SEGÒVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400

SEVILLA Sánchez Perrier,2 41009 954 746 000

SÒRIA San Benito, 17 42001 975 234 500

TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625

TEROL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100

TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660

VALÈNCIA Bailén, 46 46007 963 176 000

VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600

(36)

Centres d'atenció de l'INSS a Catalunya i a les Illes Balears

Barcelona

Centres urbans

DRASSANES Arc del Teatre, 63-65 08001 933 271 550 EIXAMPLE Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 300 LA MINA (Sant Adrià de Besòs) Mar, s/n 08930 933 810 677 NOU BARRIS Marie Curie, 22 08042 934 272 120 POBLE NOU Lope de Vega, 132 08005 933 080 170 SANT ANDREU Concepción Arenal, 299 08030 933 110 103 SANTS Numància, 23 08029 933 213 193 SARRIÀ-SANT GERVASI Reus, 29 08022 934 188 768

Centres comarcals

BADALONA Margarida Xirgu, 33-39 08911 933 841 311 BERGA Quim Serra, 3-5 08600 938 210 891 CALELLA Av. Vallderroure, 7-15 08370 937 692 849 CORNELLÀ DE LLOBREGAT Av. del Maresme, 21 08940 934 801 414 ESPLUGUES DE LLOBREGAT Lluís Millet, 4-6 08950 933 717 202 GAVÀ Riera de Sant Llorenç, 103 08850 936 624 954 GRANOLLERS Josep Umbert, 84-86 08402 938 706 134 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-I Ronda de la Torrassa,99-101 08903 934 315 155 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-II Lleida, 25-35 08901 933 382 239 IGUALADA Pg. Mn. Jacint Verdaguer,172 08700 938 034 785 MANRESA Bruc, 138-140 08242 938 720 333 MARTORELL Av. Mancomunitats Comarcals, 9 08760 937 751 969 MATARÓ Jaume Balmes, 32 08301 937 556 712 MOLLET DEL VALLÈS Joaquim Mir, 75 08100 935 930 796 MONTCADA I REIXAC Pg. Jaume I, 1 08110 935 644 657 EL PRAT DE LLOBREGAT Jaume Casanovas, 2-4 08820 933 795 391 SABADELL Tres Creus, 57 08202 937 276 941 SANT BOI DE LLOBREGAT Eusebi Güell, 41-43 08830 936 406 745 SANT FELIU DE LLOBREGAT Rbla. Marquesa de Castellbell, 98 08980 936 660 999 SANTA COLOMA DE GRAMENET Rafael Casanova, 44 08921 934 662 567 TERRASSA Av. Abat Marcet, 366 08225 937 800 150 VIC Pl. Lluís Companys, 3-5 08500 938 861 531

(37)

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Pl. del Penedès, 1 08720 938 901 373 VILANOVA I LA GELTRÚ Rbla. Principal, 86 08800 938 930 693

Girona

GIRONA Sta. Eugènia, 40, baixos 17005 872 082 510 LA BISBAL D'EMPORDÀ Av. Enric Prat de la Riba, 25 17100 972 640 086 BLANES Girona, 12 A 17300 972 331 024 FIGUERES Passeig Nou, 2 17600 972 500 365 OLOT Pg. Barcelona, s/n 17800 972 260 184 PUIGCERDÀ Av. de Lanós, 19 17520 972 140 816 RIPOLL Macià Bonaplata, 8 17500 972 700 168 SANT FELIU DE GUÍXOLS Pl. del Mercat, 28 17220 972 320 144 SANTA COLOMA DE FARNERS Mn. Cinto Verdaguer, 27 17430 972 841 198

Lleida

LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 769 BALAGUER Mossèn Jacint Verdaguer, 6 25600 973 450 408 LA SEU D'URGELL Bisbe Guitart, 33 25700 973 360 641 TÀRREGA Joan Maragall, 11-13 25300 973 501 473 TREMP Pl. Capdevila, 9 25620 973 652 336

Tarragona

TARRAGONA Av. Roma, 7 B 43005 977 253 560 MONTBLANC Miquel Alfons, 16 43400 977 862 023 MÓRA D'EBRE Sant Antoni, 45 43740 977 400 040 REUS Plaça Ghandi, 5 43205 977 312 619 TORTOSA Av. Colón, 16-20 43500 977 500 466 VALLS Pl. Torrent del Titit, s/n 43800 977 600 080 EL VENDRELL Camí Reial, 15-17 43700 977 667 220

Illes Balears

PALMA (MALLORCA) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 315 CALVIÀ (MALLORCA) Plaça Fca. Revert Montiel, 1-3 07180 971 131 502 FELANITX (MALLORCA) 31 de març, 14 07200 971 584 153 INCA (MALLORCA) Llorenç Maria Duran, 44 07300 971 500 146 LLUCMAJOR (MALLORCA) Bisbe Taxaquet, 10 07620 971 660 209 MANACOR (MALLORCA) Dr. Fleming, 25 07500 971 823 100 EIVISSA (EIVISSA) Av. d'Espanya, 57 07800 971 301 212 MAÓ (MENORCA) Plaça Biosfera, 1-2 07703 971 362 434

(38)

Institut Nacional de la Seguretat Social

Serveis Centrals

Padre Damián, 4 - 28036 Madrid Telèfon 915 688 300

Telèfon d’informació:

901 16 65 65

www.seg-social.es https://sede.seg-social.gob.es/

(39)
(40)

DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :