AUXILIAR DE SERVEIS DE NETEJA D INSTAL LACIONS SERVEIS A LES EMPRESES

Descargar (0)

Texto completo

(1)

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS PROGRAMA DE CURS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Auxiliar de Serveis de Neteja

ESPECIFICACIONS TECNICODOCENTS I ESTRUCTURACIÓ DE CONTINGUTS

CURS: AUXILIAR DE SERVEIS DE NETEJA D’INSTAL·LACIONS FAMÍLIA: SERVEIS A LES EMPRESES

TIPUS: ESPECÍFIC CODI: EMLM12DCP

(2)

DADES GENERALS REFERENTS AL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS A LES EMPRESES ÀREA PROFESSIONAL: NETEJA

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR DE SERVEIS DE NETEJA D’INSTAL·LACIONS

3. CODI: EMLM12DCP

4. TIPUS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

Realitzar la neteja d’instal·lacions mitjançant la utilització dels productes, materials i maquinària més adequats a cada superfície, respectant les normatives vigents de seguretat laboral i de protecció mediambiental.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Donades les característiques del col·lectiu, es considera necessari dotar al curs amb dos professionals:

- Un professor especialista - Un professor de suport 6.1. Nivell acadèmic - Professor especialista:

Titulació universitària o, si no n’hi ha, capacitació professional equivalent en l’ocupació relacionada amb el curs.

- Professor de suport:

Titulació universitària o, si no n’hi ha, capacitació professional equivalent en l’ocupació relacionada amb el curs.

6.2. Experiència professional

Haurà de tenir dos anys d’experiència en l’ocupació. 6.3. Nivell pedagògic

Caldrà tenir formació metodològica o experiència docent. 7. REQUISITS D’ACCÉS DE L’ALUMNE:

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals

No es precisa cap acreditació acadèmica, atès que ens referim a persones amb discapacitat.

7.2. Nivell professional o tècnic

No es precisa experiència professional prèvia ni coneixements tècnics específics.

(3)

7.3. Condicions físiques

Cap especialment, llevat d’aquelles que impedeixin el normal desenvolupament de la professió.

8. NOMBRE D’ALUMNES

10 alumnes, atès que el col·lectiu requereix d’una major atenció individualitzada per a un bon aprofitament del curs.

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE BLOCS O MÒDULS FORMATIUS - 1. Introducció als serveis de neteja.

- 2. Neteja diària d’instal·lacions.

- 3. Maneig d’equips i maquinària de neteja.

10. DURADA

Continguts pràctics (pràctiques a l’empresa): ...140 hores Continguts teòrics: ... 45 hores Avaluacions: ... 15 hores Durada total: ... 200 hores 11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques

- Superfície: l’aula haurà de tenir un mínim de 20m2 per a grups de 10

alumnes (2m2 per alumne).

- Mobiliari: l’aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 10 places, a més dels elements auxiliars.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques

- Superfície i mobiliari per a les pràctiques de neteja: disposar d’una o diverses instal·lacions amb un total mínim de 60m2 amb

diferents tipus de sòls, lavabos, finestres i mobiliari .

11.3. Altres instal·lacions

- Un espai mínim de 50m2 per a secretaria, despatxos de direcció, sala

de professors i activitats de coordinació.

- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat del centre.

Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i de seguretat exigides per la legislació vigent i disposar de llicència municipal d’obertura com centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL 12.1. Equip i maquinària

(4)

- Un joc d’escales.

- Equip audiovisual compost per un reproductor de vídeo domèstic amb monitor, un projector de diapositives i un projector d’opacs i transparències.

Totes les màquines estaran dotades amb tots els seus elements, mecanismes i accessoris, així com del manual d’instruccions i especejament, i es trobaran preparades per al servei.

12.2. Eines i utillatge - Espàtules.

- Esponges. - Cubs.

- Escombretes per als vidres. - Escombres. - Pals de fregar. - Isards i draps. - Refets de maquinària. - Cinturons de seguretat. - Polvoritzadors d'1 litre. 12.3. Material de consum - Productes desinfectants. - Xampús, desengreixants. - Sabons.

- Productes específics per a fusta, metall, plàstic. - Vestidor, màscara, guants.

12.4. Material didàctic

Als alumnes se’ls proporcionarà els mitjans didàctics i el material escolar, imprescindibles, per al desenvolupament del curs.

12.5. Elements de protecció

En el desenvolupament de les pràctiques s’utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i higiene a la feina i s’observaran les normes legals sobre això.

DADES ESPECÍFIQUES DE CADA MÒDUL O GRUP DE MATÈRIES INTEGRANTS DEL CURS D’AUXILIAR DE SERVEIS DE NETEJA D’INSTAL·LACIONS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS DE NETEJA. 15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Conèixer els diferents entorns on es realitzen els treballs de neteja, així com els diferents productes i tècniques.

16. DURADA DEL MÒDUL I 40 Hores

(5)

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL I A) Continguts procedimentals

- Realitzar les tècniques bàsiques de neteja: . Seguir una seqüència de tasques a realitzar. . Reconèixer la qualitat del treball realitzat.

- Reconèixer els diferents productes, materials i màquines de neteja. B) Continguts teòrics

- El servei de neteja:

. Entorns on es realitzen els treballs de neteja. . Tècniques bàsiques de neteja.

. Productes, materials i maquinària. C) Continguts actitudinals

- Relació amb professors i companys. - Assistència i puntualitat.

- Ordre.

- Cura de l’aspecte personal. - Responsabilitat.

- Seguiment de les normes.

- Atenció i concentració a la feina. - Resistència a la rutina.

- Iniciativa i motivació.

- Acceptació dels canvis, instruccions i crítiques. - Treball en equip i cooperació.

- Ritme i constància a la feina. - Autocontrol.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II NETEJA DIÀRIA D’INSTAL·LACIONS 15. OBJECTIU DEL MÒDUL II

Realitzar la neteja diària utilitzant els productes i materials més adequats en funció de les característiques de les instal·lacions i en les màximes condicions de seguretat i higiene a la feina.

16. DURADA DEL MÒDUL II 110 Hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL II A) Continguts procedimentals

- Establir un pla de treball:

. Establir una seqüència de tasques a realitzar en la neteja d’un immoble.

. Determinar les característiques, les superfícies i el mobiliari a netejar.

(6)

. Efectuar dissolucions en les proporcions recomanades.

. Descriure la forma d’actuació enfront de possibles casos de toxicitat.

- Determinar els materials i útils a utilitzar:

. Seleccionar els materials i útils segons el tipus de neteja a realitzar.

. Utilitzar els diferents materials i útils de neteja. - Netejar sòls i parets:

. Utilitzar aspiradores per a l’eliminació del pols amb diferents accessoris.

. Seleccionar els productes adequats en funció del tipus de terra a netejar.

. Netejar diferents tipus de terra. - Netejar el mobiliari:

. Seleccionar els productes adequats en funció de la superfície a netejar.

. Netejar i abrillantar diferents tipus de mobiliari. . Desinfectar aparells.

- Netejar els lavabos:

. Aplicar desinfectants d’alta concentració. . Netejar inodors i superfícies vitrificades. . Netejar rajoles i miralls.

- Netejar habitacions: . Canviar llençols . Fer llits

. Netejar sòls i mobiliari - Eliminar escombraries:

. Descriure normes de recollida de l’escombraries. B) Continguts teòrics

- La neteja d’immobles:

. Pla de treball: seqüenciació de les tasques i temps de realització. . Previsió del material necessari.

. Normes de seguretat i higiene a la feina. - Productes de neteja:

. Tipus i propietats dels productes: classificació, característiques, composició i usos.

. Normes d’utilització: concentració i dissolucions.

. Normes de seguretat en la manipulació de productes tòxics. - Materials de neteja:

. Tipus de materials i útils de neteja. . Formes d’utilització.

- Sòls i parets:

. Tipus de terra. Material de construcció: terratzo, fusta, tèxtil, plàstic.

. Normes de neteja de cada tipus de terra. - El mobiliari:

. Materials constitutius del mobiliari.

. Tècniques de neteja de cada tipus de moble o objecte. - Neteja de lavabos:

(7)

. Tipus i característiques dels lavabos. . Desinfecció i ambientació dels lavabos. . Aparells sanitaris i complements.

- Neteja d’habitacions:

. Elements que componen les habitacions. . Normes de neteja

- Maquinària de neteja diària:

. Utilitats i funcionament de la maquinària: aspiradores, carro de neteja.

. Manteniment de la maquinària. - Eliminació d’escombraries:

. Precaucions en la recollida i eliminació de l’escombraries. C) Continguts actitudinals

- Relació amb professors i companys. - Assistència i puntualitat.

- Ordre.

- Cura de l’aspecte personal. - Responsabilitat.

- Seguiment de les normes.

- Atenció i concentració a la feina. - Resistència a la rutina.

- Iniciativa i motivació.

- Acceptació dels canvis, instruccions i crítiques. - Treball en equip i cooperació.

- Ritme i constància a la feina. - Autocontrol.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

MANEIG D’EQUIPS I MAQUINÀRIA DE NETEJA 15. OBJECTIU DEL MÒDUL III

Realitzar la neteja utilitzant degudament la maquinària, els productes i els materials de neteja.

16. DURADA DEL MÒDUL III 50 hores.

17. CONTINGUTS FORMATIUS: A) Continguts procedimentals

- Manejar la maquinària de neteja:

. Aspirar paviments amb la màquina aspiradora. . Fregar sòls amb màquina fregadora a cable. - Netejar vidres de façanes:

. Muntar i desmuntar escales.

. Netejar vidres sense deixar rastres de sabó.

(8)

- Realitzar el manteniment de la maquinària: . Revisar el seu funcionament.

. Instal·lar refets i recanvis. . Netejar i greixar mecanismes. . Revisar la instal·lació elèctrica. B) Continguts teòrics

- Característiques de la maquinària de neteja: . Components mecànics: motor, peces mecàniques. . Precaucions en la manipulació de la maquinària. . Principals accessoris.

- Maquinària de neteja. Característiques, accessoris i refets: . Fregadores a cable: tipus i funcionament.

. Normes de seguretat i higiene. - Neteja de vidres de façanes:

. Metodologia de muntatge i ús d’escales.

. Tècnica de neteja de superfícies envidriades.

- Neteja de punts determinats. Tècnica i normes de seguretat i higiene:

. Desaigües.

. Difusors de llum.

. Sortides d’aire condicionat. - Manteniment de la maquinària:

. Revisió i neteja periòdica dels mecanismes. . Muntatge dels accessoris i refets.

C) Continguts actitudinals

- Relació amb professors i companys. - Assistència i puntualitat.

- Ordre.

- Cura de l’aspecte personal. - Responsabilitat.

- Seguiment de les normes.

- Atenció i concentració a la feina. - Resistència a la rutina.

- Iniciativa i motivació.

- Acceptació dels canvis, instruccions i crítiques. - Treball en equip i cooperació.

- Ritme i constància a la feina. - Autocontrol.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :