DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ DELS CET SOCIALS DE CATALUNYA

27 

Texto completo

(1)

DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ DELS CET SOCIALS DE CATALUNYA

El dret de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a un treball de qualitat i sostenible

Per uns CET socials sostenibles

(2)

Els Centres Especials de Treball d’iniciativa social som un sector constituït per més d’un centenar d’entitats arreu de Catalunya que hem apostat pel treball com a eina per assolir la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental per mitjà de la iniciativa social sense ànim de lucre.

Actualment la totalitat d’entitats donem ocupació directa a uns 9.500 treballadors/es, amb més de 7.300 persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia mental.

En l’actual situació del sector conflueixen tant un creixent endarreriment entre les necessitats socials a respondre i les polítiques reals i una crisi econòmica general que posen en greu perill el projecte social i la viabilitat dels llocs de treball.

Aquest estudi té com a objectiu identificar la situació del sector i poder determinar les necessitats futures, tot sobre la premissa de garantir l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, així com de possibilitar la incorporació al treball de les persones que actualment en resten fora.

(3)

ACIDH ACUDAM AMPANS APRODISA APROMI AREP ASPACE ASPROSEAT

Associació Alba d' atenció al Disminuït

Associació Comarcal Pro-persones amb Disminució Psíquica del Baix Llobregat

Associació de pares de minusvàlids del Baix Camp Associació Esclat

Associació Montseny Guilleries Associació P.M.M. DAU

Associació per a la Integració Social del Deficient Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O.

Associació Shalom Barna Verd sccl Calandra sccl

Centre de jardineria l’Heura sll

Centre Ocup. i Esp. de Treball Pla de l'Estany – COIET CIPO sccl

Consell Comarcal Baix Empordà El taller del Priorat sccl

Escola Taller Xalest

Font del Ferro sl Societat Municipal Fundació Acció Baix Montseny Fundació Cassià Just

Fundació Friends Fundació Privada Fundació GINAC

Fundació Humanitària pel 3er i 4rt món Dr. Trueta

Entitats participants en aquesta recerca:

Fundació Privada Astres

Fundació Privada El Molí d’en Puigvert Fundació Privada El Vilar

Fundació Privada Els Joncs

Fundació Privada Integració Laboral Fundació Privada MAP

Fundació Privada Marpi Fundació Privada Onada

Fundació Privada Onyar – La Selva Fundació Privada Proa

Fundació Privada Rubricatus Fundació Privada Tallers Catalunya Fundació Privada Tallers de la Cerdanya Fundació Privada Vallès Oriental

Fundació Ramon Noguera de Girona Fundació Santa Teresa

Fundació Topromi

Fundación Intress para la Integración FUPAR

GRUPDEM sccl Gureak Aran sl

Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí Integración social de Minusválidos sl

Jardiners Sant Adrià sccl La Fageda sccl

Mancomunitat Minusvàlids Psíquics Comarca del Garraf Nou Verd

Patronat Municipal de Serveis Socials – CET Can Cases Taller Auria sccl

Taller Estela sccl

Taller Jeroni de Moragas Tallers Guinardó sccl

(4)

1. Dimensió social ... 5

2. Vulnerabilitat social ... 11

3.1. Anàlisi per sector: Manufactura ... 14

3.2. Anàlisi per sector: Serveis ... 19

3.3. Anàlisi per sector: Producte Propi ... 21

3.3. Anàlisi per sector: Comercial i Altres ... 24

4. Diversificació i Inversió ... 25

(5)

1. Dimensió social

La major part de CET són PIMES de menys de 50 treballadors/es.

NOM BRE DE TREBALLADORS/ES SEGONS VOLUM DE PLANTILLA 2008 66,3% 1,0% 2,0% 8,9% 20,8% 1,0% De 0 a 49 De 50 a 99 De 100 a 149

DISTRIBUCIÓ DE PERSONES A LES PLANTILLES DE MENYS DE 50 TREBALLADORS/ES De 40 a 49; 14,9% De 0 a 9; 26,9% De 30 a 39; 20,9% De 20 a 29; De 10 a19; 22,4%

El 66,3% de treballadors/es estan ocupats/des en una plantilla de menys de 50 persones. El 87,3% estan ocupats/des en una plantilla de menys de 99 persones.

(6)

Més del 78% de la plantilla amb discapacitat dels CET d’iniciativa social és de tipus intel·lectual.

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE DISCAPACITAT 2008

Discapacitat intel·lectual 78,1% Trastorn mental 10,6% Discapacitat física o sensorial 11,3%

(7)

1. Dimensió social

Més del 90% de la plantilla amb discapacitat es considera greument afectada, amb resultats estables en el trienni. D’aquests, el 86% tenen discapacitat intel·lectual.

RELACIÓ DE TREBALLADORS/ES GREUMENT AFECTATS 2008 Altres 9,2% Total persones amb disc. greument afectades 90,8%

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA GREUMENT AFECTADA 2008

11,7%

2,3%

86,0%

(8)

Hi ha una tendència cap a la concentració de persones amb un grau de discapacitat superior al 50%. Manufactura té gairebé la meitat de la seva plantilla en aquest grup.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA PER GRAU DE DISCAPACITAT 106,4% 102,1% 115,7% 100,0% 100,0% 102,0% 104,0% 106,0% 108,0% 110,0% 112,0% 114,0% 116,0% 118,0% 2006 2008 De 33% a 49% De 50% a 64% Més de 65%

DISTRIBUCIÓ PER GRAU DE DISCAPACITAT 2008

51,4% 54,7% 48,6% 45,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Manufactura TOTAL 33%-49% > 50%

(9)

1. Dimensió social

La plantilla amb discapacitat ocupada als CET d’iniciativa social ha crescut un 8,4% en el trienni. La proporció de persones amb discapacitat s’incrementa fins al 78,7%.

S’ha creat de forma efectiva 600 llocs de treball.

7,0% 2,1% 8,4% TOTAL -3,1% -27,2% 8,1% Altres 113,5% 216,9% 87,0% Comercial -1,1% -22,9% 15,9% Producte propi 2,6% 25,9% -0,8% Manufactura 13,9% -1,0% 19,7% Serveis TOTAL Persones sense discapacitat Persones amb discapacitat Creixement de plantilla 2006-2008 DISTRIBUCIÓ PLANTILLA 2008 Persones sense discapacitat 21,3% Persones amb discapacitat 78,7%

(10)

Gairebé el 90% de les persones amb discapacitat dels CET d’iniciativa social estan ocupades a Manufactura i Serveis.

DISTRIBUCIÓ D'OCUPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 2008 Serveis 38,9% Altres 3,2% Manufactura 49,2% Comercial 1,1% Producte propi 7,6%

(11)

2. Vulnerabilitat social

La major part de sectors presenten una tendència a l’envelliment de la plantilla, principalment derivada de l’estabilitat de les plantilles.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA PER EDATS

112,9% 119,7% 100% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 2006 2008 De 16 a 44 anys De 45 a 65 anys

(12)

El 16,4% dels treballadors/es són plantilla en risc. El 85% són tenen discapacitat intel·lectual.

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA EN RISC 2008 Plantilla en risc 16,4% Plantilla no en risc 83,6%

DISTRIBUCIÓ DE PLANTILLA EN RISC PER TIPUS DE DISCAPACITAT 2008 Disc intel·lectual amb risc 88,5% Trastorn mental amb risc 8,4% Disc física o sensorial amb risc 3,2%

Si considerem la totalitat de la població amb discapacitat ocupada als CET d’iniciativa social, 1.200 persones aproximadament serien plantilla en risc.

(13)

2. Vulnerabilitat social

L’atur suportat en global és del 3,8%.

ATUR SUPORTAT PER SECTOR I ANY

2,4% 0,3% 3,2% 0,6% 0,1% 0,0% 2,8% 0,1% 0,0% 3,8% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Manufactura Serveis Producte Propi Altres TOTAL 2006 2008

L’any 2008 l’efecte era sobre uns

275 treballadors/es amb discapacitat.

S’estima que l’actual crisi econòmica ha afectat directament en aquest punt, amb un creixement de l’atur suportat amb taxes superiors al 15%.

(14)

Concentra el 49% de plantilla de les persones amb discapacitat dels CET d’iniciativa social. Però a nivell de facturació representa el 27,8%.

DISTRIBUCIÓ DE PERSONAL AMB DISCAPACITAT ALS CET 2008

La resta d'activitats

50,8%

Manufact. 49,2%

PROPORCIÓ DE FACTURACIÓ PER SECTORS 2008 La resta d'activitats 72,2% Manufact. 27,8%

(15)

3.1. Anàlisi per sector: Manufactura

Al 2008 gairebé el 65% de les activitats de Manufactura van presentar pèrdues. L’activitat presenta

pèrdues sostingudes en el trienni amb resultats deficitaris d’entre el 9% i el 13% del total de la facturació.

Les pèrdues afecten a uns 2.000 treballadors/es amb discapacitat.

MANUFACTURA: EVOLUCIÓ D'ENTITATS AMB PÈRDUES I COMPARACIÓ AMB EL TOTAL DELS

CET 62,2% 56,8% 64,9% 44,9% 28,6% 39,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 2006 2007 2008 -0,11 € -0,09 € -0,13 € Resultat -0,20 € -0,19 € -0,19 € Altres -0,05 € -0,04 € -0,04 € Amortitzacions -0,86 € -0,86 € -0,90 € Despeses de personal 2008 2007 2006

Per cada 1 € de venda neta... Manufactura

(16)

Aquesta inversió ha estat dedicada íntegrament a la millora dels processos productius. Aquest esforç no ha permès assolir els nivells d’equilibri desitjable.

ACTIVITATS QUE DECLAREN INVERSIÓ EN EL TRIENNI 2006-2008 La resta d'activitats 69,8% Manufactura 30,2%

(17)

3.1. Anàlisi per sector: Manufactura

Manufactura és el sector que garanteix l’ocupació dels treballadors/es: • Via d’entrada al món laboral de les persones més greument afectades.

• Recurs formatiu de transició per accedir a activitats amb majors nivells d’exigència laboral (en els casos que aquest procés és possible)

• Garantia d’ocupació adequada a les persones amb discapacitat en funció de les circumstàncies individuals.

Tot i atenent a la necessitat de mantenir l’ocupació, S’observa la necessitat de impulsar l’ajustament de la capacitat productiva.

(18)

Concentra el 38,9% de plantilla de les persones amb discapacitat dels CET d’iniciativa social. Però a nivell de facturació representa el 51,1%.

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL AMB DISCAPACITAT ALS CET 2008

La resta d'activitats

61,1%

Serveis 38,9%

PROPORCIÓ DE FACTURACIÓ PER SECTORS 2008 La resta d'activitats 48,9% Serveis 51,1%

(19)

3.2. Anàlisi per sector: Serveis

guanys sostinguts al llarg dels exercicis estudiats en la major part de les entitats del sector, tot i que l’any 2008 presenta una inflexió a la baixa.

Si es manté l’evolució dels costos i es confirma una davallada en la facturació al voltant del 5% l’any 2009 l’activitat entraria en pèrdues.

SEVEIS: EVOLUCIÓ D'ENTITATS AMB PÈRDUES I COMPARACIÓ AMB EL TOTAL DELS CET

7,5% 23,6% 39,1% 28,6% 44,9% 17,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 2006 2007 2008 0,13 € 0,16 € 0,13 € Resultat -0,09 € -0,07 € -0,08 € Altres -0,02 € -0,02 € -0,02 € Amortitzacions -0,77 € -0,75 € -0,76 € Despeses de personal 2008 2007 2006

Per cada 1 € de venda neta... Serveis

(20)

Les tendències de futur apunten la necessitat d’avançar cap a activitats de creixent valor:

• Increment dels costos de reorientació laboral per a la reorientació de treballadors/es amb discapacitat. • Increment dels costos salarials i estructurals a nivell global.

• Creixents necessitats d’inversió.

Aquest sector és l’únic que pot oferir una alternativa global a l’ocupació, però cal considerar que:

• L’any 2008 prop del 60% dels recursos generats s’han destinat al finançament de les activitats deficitàries.

• L’exigència econòmica per a creació de llocs de treball s’incrementa molt per sobre de la subvenció per creació de llocs de treball i suposa creixents inversions en la millora dels processos productius.

• La reorientació productiva de la plantilla cada cop requereix un major esforç econòmic, tant per garantir l’accés a aquesta activitat per part de les persones més greument afectades com per respondre a les creixents exigències del mercat.

(21)

3.3. Anàlisi per sector: Producte Propi

Agrupa el 7,6% de l’ocupació de plantilla dels CET d’iniciativa social i el seu nivell de facturació representa el 16,1%.

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL AMB DISCAPACITAT ALS CET 2008

Producte Propi 7,6% La resta d'activitats 92,4%

PROPORCIÓ DE FACTURACIÓ PER SECTORS 2008 La resta d'activitats 83,9% Producte Propi 16,1%

(22)

Tot i presentar guanys, els resultats l’any 2008 han experimentat una forta davallada fins pràcticament arribar al punt mort. Aquesta pèrdua s’ha produït en un entorn d’increment de les vendes netes d’un 13,7%.

PRODUCTE PROPI: EVOLUCIÓ D'ENTITATS AMB PÈRDUES I COMPARACIÓ AMB EL TOTAL DELS

CET 53,8% 30,8% 53,3% 39,1% 28,6% 44,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 2006 2007 2008

Producte Propi amb pèrdues CET amb pèrdues

0,01 € 0,10 € 0,09 € Resultat -0,33 € -0,31 € -0,33 € Altres -0,04 € -0,03 € -0,04 € Amortitzacions -0,61 € -0,56 € -0,54 € Despeses de personal 2008 2007 2006

Per cada 1 € de venda neta... Producte Propi

(23)

3.3. Anàlisi per sector: Producte Propi

Les exigències en inversió i de qualificació del personal no permeten considerar l’activitat com a font d’ocupació suficient a curt termini.

(24)

En conjunt agrupen aproximadament un 3.3% de la plantilla i un 5,1% de la facturació. Cal destacar el caràcter minoritari i no significatiu d’aquestes activitats.

DISTRIBUCIÓ DE PERSONAL AMB DISCAPACITAT ALS CET 2008

La resta d'activitats 95,2% Altres 3,7% Comercial 1,1%

PROPORCIÓ DE FACTURACIÓ PER SECTORS 2008 La resta d'activitats 95,0% Altres 3,7% Comercial 1,4%

(25)

4. Diversificació i Inversió

1. La diversificació s’ha centrat fins ara de la Manufactura (pèrdua del 4,6% de l’ocupació) en favor de Serveis (increment de 3,7%) i la resta d’activitats (increment 0,9%).

2. L’autofinançament de les inversionscreix de forma sostinguda al llarg del trienni.

3. Les necessitats d’inversió creixen. Els costos per creació de llocs de treball a Serveis suposen 3,5 vegades el total de la subvenció per creació de llocs de treball. En el cas de Producte propi, el cost arriba a 5 cops la inversió per llocs de treball (atenent que la millora productiva i el desenvolupament de l’activitat, en general, és indestriable de la creació efectiva de llocs de treball).

4. Únicament Serveis presenta resultats positius recurrents, mentre que la resta d’activitats mostren pèrdues o fortes fluctuacions en els seus resultats.

(26)

Manufactura:

Els objectius en relació a l’àmbit de Manufactura s’han de concretar en: 1. Assolir l’equilibri en els comptes de resultats de l’activitat

2. Ajustar la capacitat productiva al mercat real

3. Garantir l’ocupació de treballadors/es no susceptibles de orientar la seva activitat a noves àrees a partir de la consideració de les circumstàncies individuals.

A la resta d’activitats:

El suport pel desenvolupament d’aquestes en els CET d’iniciativa social s’ha de concretar en:

1. El sobrecost que suposa el dèficit derivat de Manufactura, que afecta molt especialment a l’activitat de Serveis

2. La necessitat d’impulsar la contractació de les persones més greument afectades

3. És urgent la liberalització dels recursos que es generen per tal d’assolir nivells de contractació i inversió adequats a les activitats atenent tant la seva viabilitat tant econòmica com social

(27)

5. Eixos del Sector

El finançament CET d’iniciativa social resulta imprescindible per garantir la supervivència dels llocs de treball.

• Cal adequar el finançament públic per tal de consolidar activitats viables i adequades als perfils dels treballadors amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

• La manca de suports modulats al manteniment dels llocs de treball en funció del tipus i grau de discapacitat impossibilita, a curt i mig termini, l’ocupació dels treballadors amb especials dificultats

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :