EXTRACTE DELS ACORDS APROVATS

12  Download (0)

Full text

(1)

EXTRACTE DELS ACORDS APROVATS

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DECISÒRIA EXTRAORDINÀRIA QUE HA TINGUT LLOC EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2017 HA ADOPTAT ELS ACORDS SEGÜENTS:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1 U0101/291

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE TRACTAMENT ARXIVÍSTIC DE DOCUMENTACIÓ D’OBRA PÚBLICA, PER UN PRESSUPOST DE 70.131,60€. (EXP. 32759/2017)

2 U0101/292

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS DE PUBLICITAT EXTERIOR, PER UN PRESSUPOST DE 108.000€. (EXP. 32862/2017)

3 U0102/48

SOL·LICITAR L’ACCÉS AL SERVEI DE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA, A TRAVÉS DE VIA OBERTA, PER A LA CONSULTA DE DADES TRIBUTÀRIES I DOMICILI FISCAL ALS EFECTES DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC. (EXP. 30934/2017)

4 U0106/105

APROVAR EL PLA ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018. (EXP. 31739/2017)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5 U0201/42

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GAÏA LUXEMBURG, SA, (“CIRQUE DU SOLEIL”), EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I CULTURAL. (EXP. 30655/2017)

6 U0201/43

ATORGAR UN AJUT ECONÒMIC, PER IMPORT DE 8.150€, A L’ENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL L’HOSPITALET, PER SUFRAGAR PART DEL PROGRAMA OPERATIU D’INCLUSIÓ SOCIAL I ECONOMIA SOCIAL (POISES) RETO SOCIAL EMPRESARIAL, EN MATÈRIA D’INSERCIÓ LABORAL “ALIANZAS”. (EXP. 31644/2017)

7 U0201/44

ATORGAR UN AJUT ECONÒMIC, PER IMPORT DE 21.850€, A L’ENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL L’HOSPITALET, PER SUFRAGAR PART DEL PROGRAMA OPERATIU D’INCLUSIÓ SOCIAL I ECONOMIA SOCIAL (POISES) RETO SOCIAL EMPRESARIAL, EN MATÈRIA D’INSERCIÓ LABORAL “MAJORS DE 45”. (EXP. 31662/2017)

(2)

8 U020401/495

RATIFICAR LA SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE MILLORA D’INFRAESTRUCTURA I DE COMPETITIVITAT DE POLÍGONS INDUSTRIALS I ÀREES D’ACTIVITAT ECONÒMICA, I ACCEPTAR EN QUALITAT D’ENTITAT COL·LABORADORA, LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 911.074,79€, ATORGADA PER L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES: “IMPLANTACIÓ DE TELECOMPTADORS A LES INDUSTRIES AL P.I. DE LA CTRA. DEL MIG”; “IMPLANTACIÓ D’IL·LUMINACIÓ LED A LES EMPRESES DEL DISTRICTE ECONÒMIC” I “IMPLANTACIÓ D’IL·LUMINACIÓ LED A LES EMPRESES DEL P.I. DE LA CTRA. DEL MIG”. (EXP. 2924/2017)

9 U020401/507

ABONAR A L’EMPRESA ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA L’HOSPITALET, SA, L’IMPORT DE 272.440€, EN CONCEPTE DE

BESTRETA DEL PROJECTE “EXTENSIÓ DE LA XARXA TRONCAL

D’ECOENERGIES AL POLÍGON PEDROSA”, I L’IMPORT DE 159.355,84€ EN CONCEPTE DE BESTRETA DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ DEL RAMAL DE LA XARXA DE CLIMATITZACIÓ D’ECOENERGIES DEL CARRER JUAN GOYTISOLO.” (EXP. 2924/2017)

10 U020401/516

CONSIDERAR DESISTIDA LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER UNA EMPRESA, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE “L’H FEM EMPRESA” DINS EL “PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2016-2019”. (EXP. 12217/2016)

11 U020401/517

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ, PER IMPORT DE 141.409,04€, ATORGADA PER L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE “CAMPANYA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES LLARS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT” DINS EL PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2012-2015”. (EXP. 25423/2017)

12 U020401/520

ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ, PER IMPORT DE 58.419,20€, ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA “PROJECTES SINGULARS, LA XARXA D’ATENEUS COOPERATIUS I PROJECTES ARACOOP, PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I DEL COOPERATIVISME 2017”. (EXP. 29563/2017)

13 U0210/710

DENEGAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT EQUIP TREBALL ÀFRICA NEGRE ENSENYAMENT (ETANE), PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DE L’ACTIVITAT: “ÀFRICA DES DE L’HOSPITALET (A DES DE L’H). (EXP. 30350/2017)

14 U0210/711

DENEGAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA, PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DE L’ACTIVITAT: “MILLORA DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LES DONES DE LA COMUNITAT DE MEDINA BOUDIALABOU (SENEGAL). (EXP. 30365/2017)

(3)

15 U0210/712

DENEGAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DE L’ACTIVITAT: “EN TRÀNSIT. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE MIGRACIONS”. (EXP. 30410/2017)

16 U0210/713

DENEGAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS – NOUS CAMINS, PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DE L’ACTIVITAT: “SANEAMIENTO BÁSICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANA EGUA, AZUA”. (EXP. 30462/2017)

17 U0210/714

DENEGAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER L’ENTITAT FUNDACIÓN SONRISAS DE BOMBAY, PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DE L’ACTIVITAT: “PROMOVENT LA SALUT COMUNITÀRIA ALS SLUMS DE BOMBAI”. (EXP. 30465/2017)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ TURISME I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

18 U020210/7

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ “INNOBAIX. AGÈNCIA D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL BAIX LLOBREGAT”, PER TROBAR PROJECTES INNOVADORS ENTRE LES EMPRESES DEL MUNICIPI. (EXP. 17535/2016)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ COMERÇ I DRETS DELS CONSUMIDORS

19 U020310/5

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ, PER IMPORT DE 6.996,84€, ATORGADA PER L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE CONSUM, SEGURETAT ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ (AECOSAN), PER AL FOMENT DE LES ACTIVITATS DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE L’AJUNTAMENT. (EXP. 32577/2017)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ INNOVACIÓ SOCIAL

20 U0205/7

APROVAR, PER A L’EXERCICI 2018, L’ENCOMANA DE GESTIÓ A LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE CREACIÓ MULTIMÈDIA TORRE BARRINA, PER UN IMPORT DE 171.945,03€. (EXP. 14047/2016)

(4)

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

21 U0301/946

APROVAR, LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE SERVEIS, PER A L’ANY 2018, DEL CONTRACTE DE CONTROLADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN IMPORT DE 6.241,79€. (EXP. 23915/2017)

22 U0301/947

APROVAR, LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE SERVEIS, PER A L’ANY 2018, DEL CONTRACTE DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN IMPORT DE 22.287,57€. (EXP. 493/2016)

23 U0301/948

ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT PER AL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA SEVERA, A L’EMPRESA EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, SL. (EXP. 24481/2017)

24 U0301/952

CONVALIDAR LES ACTUACIONS I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ, PER IMPORT DE 8.784,60€, DERIVADES DE LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS PER A

L’ELABORACIÓ DE L’ENQUESTA DE VICTIMITZACIÓ DE L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA, A FAVOR DEL CONSORCI INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA. (EXP. 32891/2017)

25 U030702/537

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LES PARADES D’AUTOBÚS DEL MUNICIPI, MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMES QUE FACILITEN L’ACCÉS ALS VEHICLES. (EXP. 30198/2017)

BENESTAR I DRETS SOCIALS ESPORTS I JOVENTUT

26 U0404/918

ACORDAR EL TANCAMENT DEL COMPTE BANCARI I APROVAR LES APORTACIONS CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER A DESEMBRE DE 2017, DE LA GESTIÓ INTERESSADA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE BELLVITGE “SERGIO MANZANO”. (EXP. 2425/2016)

27 U0404/939

RATIFICAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA DE L’ESPORT (INDESCAT) I APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ VINCULADA A L’ESPORT I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, LA RECERCA I INNOVACIÓ DE PRODUCTES I LA INNOVACIÓ DOCENT I PEDAGÒGICA. (EXP. 10141/2017)

(5)

28 U0404/1010

REAJUSTAR EL TERMINI D’EXECUCIÓ I LES ANUALITATS PRESSUPOSTÀRIES DEL CONTRACTE DE COORDINACIÓ, ATENCIÓ AL CLIENT I USUARI, ADMINISTRACIÓ, NETEJA, MANTENIMENT, CONSERGERIA, CONTROL I PROMOCIÓ COMERCIAL DE L’ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL I ALTRES INSTAL·LACIONS ANNEXES. (EXP. 9732/2016)

29 U0404/1013

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (3 LOTS), PER UN PRESSUPOST DE 254.100€. (EXP. 31473/2017)

30 U0404/1017

APROVAR LA CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTUACIONS DERIVADES DELS TREBALLS DE COORDINACIÓ, CONSERGERIA I ATENCIÓ AL CLIENT, NETEJA I MANTENIMENT I CONTROL, ASSESSORAMENT I CONDUCCIÓ DE L’ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ A FAVOR DE L’EMPRESA ACTIVITATS D’ESPORTS, GESTIÓ I SALUT, SL, PER IMPORT DE 49.187,95€. (EXP. 29282/2017)

BENESTAR I DRETS SOCIALS BENESTAR SOCIAL

31 U040202/1410

ATORGAR UN AJUT ECONÒMIC, PER IMPORT DE 15.000€, A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA, PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES

DERIVADES DE L’ACTIVITAT: ICI INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

INTERCULTURAL. (EXP. 11048/2017)

32 U040202/1413

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA PER A PROJECTES D’ATENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE NECESSITATS SOCIALS BÀSIQUES I D’ATENCIÓ A SECTORS DE LA POBLACIÓ EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL, I APROVAR L’APORTACIÓ MUNICIPAL, PER IMPORT DE 190.000€. (EXP. 29383/2017)

33 U040202/1417

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, PER A LA DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS ENTRE FAMÍLIES SENSE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA XARXA PARROQUIAL I APROVAR L’APORTACIÓ MUNICIPAL, PER IMPORT DE 155.000€. (EXP. 3333/2017)

34 U040202/1418

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ DE LA POBRESA INFANTIL PAIDOS, PER A L’EXERCICI 2017 I APROVAR L’APORTACIÓ MUNICIPAL, PER IMPORT DE 15.000€ (EXP. 3187/2017)

(6)

35 U040202/1419

ATORGAR UN AJUT ECONÒMIC, PER IMPORT DE 12.000€, A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES, PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DEL CENTRE OBERT NOU QUITXALLES. (EXP. 31892/2017)

BENESTAR I DRETS SOCIALS CULTURA

36 U0403/136

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DELS CONCERTS PER LES FESTES DE PRIMAVERA, ANY 2018, PER UN PRESSUPOST DE 43.560€. (EXP. 31964/2017)

37 U0403/137

APROVAR LA CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTUACIONS DERIVADES DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA, LA DANSA I LES ARTS ESCÈNIQUES A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA – CENTRE DE LES ARTS, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ A FAVOR DE L’EMPRESA TRÀNSIT PROJECTES, SL, PER IMPORT DE 192.459,45€. (EXP. 32035/2017)

38 U0403/139

APROVAR LA CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTUACIONS DERIVADES DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA, LA DANSA I LES ARTS ESCÈNIQUES A L’ESCOLA MUSICAL DE MÚSICA – CENTRE DE LES ARTS, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ A FAVOR DE L’EMPRESA TRÀNSIT PROJECTES, SL, PER IMPORT DE 101.204,05€. (EXP. 32778/2017)

39 U040301/1146

APROVAR LA MINUTA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC), L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES DE LA MÚSICA I L’EMPRESA SALAMANDRA BCN, SL, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CASA DE LA MÚSICA EN EL MUNICIPI DE L’HOSPITALET, PER AL PERÍODE 2017-2019. (EXP. 29750/2017)

40 U040301/1153

APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ESPECTACLE/DIFUSIÓ, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN L’ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES, QUE ES DESENVOLUPARAN AL CENTRE CULTURAL LA BÒBILA. (EXP. 31260/2017)

41 U040301/1155

RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC) DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L’INVENTARI I LA DOCUMENTACIÓ DELS BÉNS CULTURALS QUE INTEGREN EL MUSEU DE L’HOSPITALET. (EXP. 15241/2017)

(7)

42 U040301/1156

APROVAR LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES DE RECERCA PER A LLICENCIATS UNIVERSITARIS, BEQUES L’HOSPITALET 2017, PER UN IMPORT DE 3.000€. (EXP. 31324/2017)

BENESTAR I DRETS SOCIALS IGUALTAT I GENT GRAN

43 U0405/152

RATIFICAR L’ACTA DE MUTU ACORD, FORMALITZADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2017, PER A LA PRÒRROGA FINS AL 30 DE DESEMBRE DE 2017, DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL CASAL DE GENT GRAN PROVENÇANA. (EXP. 16369/2016)

44 U0405/164

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANT JOSEP. (EXP. 816/2016)

45 U0405/165

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANTA EULÀLIA. (EXP. 16324/2016)

46 U0405/166

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DE PUBILLA CASAS. (EXP. 2524/2016)

47 U0405/167

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DE CAN SERRA. (EXP. 4552/2016)

48 U0405/168

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DE L’ERMITA. (EXP. 818/2016)

49 U0405/169

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DEL GORNAL. (526/2016)

50 U0405/170

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE BAR DEL CASAL DE GENT GRAN GORNAL. (EXP. 16295)

(8)

51 U0405/171

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE BAR DEL CASAL DE GENT GRAN LA TORRASSA. (16305/2016)

52 U0405/172

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL BAR DEL CASAL DE GENT GRAN DE PUBILLA CASAS. (EXP. 2517/2016)

53 U0405/173

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL BAR DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANTA EULÀLIA. (EXP. 1174/2016)

54 U0405/174

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE BAR DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANT JOSEP. (EXP. 1181/2016)

55 U0405/175

PRORROGAR, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018, EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE PERRUQUERIA DEL CASAL DE GENT GRAN DE LA TORRASSA. (EXP. 2529/2016)

BENESTAR I DRETS SOCIALS EDUCACIÓ

56 U0406/563

AUTORITZAR AL TITULAR DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL LA CASA DEL PARC, LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA DE REFORÇ PER AL SERVEI DE MENJADOR I DESCANS. (EXP. 8850/2016)

57 U0406/566

APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PERÍODE COMPRÈS DE L’1 DE GENER A 30 DE SETEMBRE DE 2015, DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE L’ESCOLA BRESSOL LA CASA DE LES FLORS. (EXP. 376/2016)

58 U0406/571

REQUERIR A L’EMPRESA LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL, ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS CENTRES DOCENTS, EL REAJUSTAMENT DE LA GARANTIA DEFINITIVA DERIVADA DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. (EXP. 2883/2016)

(9)

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

59 U0501/5305

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA REFORMA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL FUM D’ESTAMPA, PER UN PRESSUPOST DE 89.223,50€. (EXP. 20999/2017)

60 U0501/5378

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE LA XARXA D’AIGUA FREÀTICA DEL POLÍGON CARRETERA DEL MIG, PER UN PRESSUPOST DE 322.073,95€. (EXP. 21539/2017)

61 U0501/5391

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ A NORMATIVES VIGENTS CONTRAINCENDIS I ACCESSIBILITAT DEL LOCAL SITUAT A LA PLANTA SOTERRANI-2 DE L’EDIFICI DE SERVEIS SOCIALS DEL DISTRICTE II, A LA RONDA DE LA TORRASSA, NÚM. 105, PER UN PRESSUPOST DE 69.559,48€. (EXP. 5033/2017)

62 U0501/5392

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PRÍNCEP DE BERGARA, ENTRE EL CARRER MAJOR I L’AVINGUDA CARRILET, PER UN PRESSUPOST DE 506.393,66€. (EXP. 12676/2017)

63 U0501/5393

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL BLOC 5 DE LA VIA SANT PASQUAL, BLOC 12 DE LA VIA SANT RAMON I BLOC 48 DE LA VIA SANT DANIEL I PETITES ACTUACIONS VÀRIES AL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN PRESSUPOST DE 90.292,21€. (EXP. 16184/2017)

64 U0501/5396

ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELLS D’INFORMACIÓ VARIABLE AL POLÍGON CARRETERA DEL MIG, A L’EMPRESA ETRA BONAL, SA. (EXP. 21480/2017)

65 U0501/5398

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER ENGINYER MONCUNILL, ENTRE L’AVINGUDA MIRAFLORS I L’AVINGUDA TORRENT GORNAL, A L’EMPRESA BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU. (EXP. 15144/2017)

66 U0501/5409

MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS D’ESTRUCTURES DEL CASAL DE GENT GRAN DE CAN SERRA, DIRECCIÓ D’OBRES D’ESTRUCTURES, REDACCIÓ D’ESTUDIS DE PATOLOGIES I ASSESSORIA PUNTUAL EN FASE DE PROJECTE I/O OBRA, MINORANT EL PRESSUPOST, EN 3.990,58€. (EXP. 7226/2016)

(10)

67 U0501/5410

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORA I ADEQUACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI, A L’EMPRESA CITELUM IBÉRICA, SA .(EXP. 18553/2017)

68 U0501/5413

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L’ESCOLA PROVENÇANA, PER UN PRESSUPOST DE 64.759,68€. (EXP. 14211/2017)

69 U0501/5414

APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES I PATIS DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SITUATS A LA PLAÇA GUERNICA, 8-12 I LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT COMUNITÀRIA EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS, SITUATS A LA PLAÇA GUERNICA, 4-12, PER UN PRESSUPOST DE 397.547,98€. (EXP. 9562/2017)

70 U0501/5415

APROVAR LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ D’UN CAMP DE FUTBOL AL PARC DE LA TORRASSA I LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA D’AUSCULTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, PER UN PRESSUPOST DE 1.983.751,22€. (EXP. 17113/2017)

71 U0501/5418

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS LLIURES DELS ENTORNS DE LA CARRETERA DEL MIG, PER UN PRESSUPOST DE 153.706,70€. (EXP. 18548/2017)

72 U0501/5419

APROVAR LA CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTUACIONS DERIVADES DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL PER ALS PUNTS DE CONSUM DE L’AJUNTAMENT, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ A FAVOR DE L’EMPRESA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, PER IMPORT DE 98.257,13€.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

73 U0601/1269

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL

SUBMINISTRAMENT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS DE L’AJUNTAMENT, PER UN PRESSUPOST DE 127.292€. (EXP. 26340/2017)

74 U0601/1281

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’ESTACIÓ DE TREBALL PER A LA RENOVACIÓ DE PART DEL PARC INFORMÀTIC DE L’AJUNTAMENT, PER UN PRESSUPOST DE 399.300€. (EXP. 30336/2017)

(11)

75 U0601/1288

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA DETERMINACIÓ DE COSTOS UNITARIS DELS SERVEIS MUNICIPALS FINALISTES, PER UN PRESSUPOST DE 29.040€. (EXP. 32213/2017)

76 U0601/1292

APROVAR LA CONVERSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTUACIONS DERIVADES DELS SERVEIS DE NETEJA I GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ A FAVOR DE L’EMPRESA CLECE, SA, PER IMPORT DE 537.490,96€. (EXP. 27597/2017)

77 U06020201/2210

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER UNA FUNCIONÀRIA, RESPECTE A LA VALORACIÓ DEL SEU LLOC DE TREBALL. (EXP. 31294/2017)

78 U06020201/2211

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER UN FUNCIONARI, RESPECTE A LA VALORACIÓ DEL SEU LLOC DE TREBALL. (31305/2017)

79 U06020201/2212

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER DIFERENT PERSONAL ADMINISTRATIU ADSCRIT A LES REGIDORIES DE DISTRICTE, RESPECTE A EQUITAT SALARIAL. (EXP. 31315/2017)

80 U06020201/2213

DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA, PER DIFERENT PERSONAL QUE OCUPEN LLOCS D’OPERADOR D’INFORMÀTICA. (EXP. 31943/2017)

81 U06020201/2215

AMPLIAR, FINS AL 16 DE FEBRER DE 2020, EL TERMINI DE VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TITULA/DA MITJÀ/NA UNIVERSITARI/ÀRIA PER A L’ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (SERVEI DE SALUT). (EXP. 9846/2016)

82 U06020201/2216

APROVAR L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2017. (EXP. 32461/2017)

83 U06020201/2217

ADHERIR-SE A L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPATS, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PROMOGUT PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. (EXP. 32557/2017).

84 U06020510/1724

APROVAR LA MINUTA DE L’ACTA DE COMPRAVENDA I ADQUIRIR A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, EL LOCAL, AMB TRES NIVELLS D’ALÇADA SITUATS A LES PLANTES SEMISOTERRÀNIA, BAIXA I PRIMERA DE L’AVINGUDA DEL CARRILET, NÚM. 312. (EXP. 29400/2017)

(12)

85 U06020510/1726

APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA NAU SITUADA AL CARRER RIERA DEL FRARES, NÚM. 23, PER SER DESTINADA A EQUIPAMENT CULTURAL PER AL PROJECTE CASA DE LA MÚSICA DINS EL DISTRICTE CULTURAL. (EXP. 32773/2017)

ÀREES TERRITORIALS-DISTRICTES DISTRICTE III (SANTA EULÀLIA)

86 U0805/63

CONVALIDAR LES ACTUACIONS I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ, PER IMPORT DE 14.998,87€, DERIVADES DE LA REALITZACIÓ DELS CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ EN EL LLEURE PORTATS A TERME, AL CENTRE CULTURAL SANTA EULÀLIA, A FAVOR DE L’EMPRESA CALAIX DE CULTURA, SL. (EXP. 32235/2017)

L'Hospitalet de Llobregat, 29 de desembre de 2017 LA VICESECRETÀRIA-SECRETÀRIA TÈCNICA ACTAL. JGL

Decret núm. 9434/2017, de 18 de desembre

Figure

Updating...

References

Related subjects :