• No se han encontrado resultados

Activitats Derivació i Composició

N/A
N/A
Cristina FJ

Academic year: 2022

Share "Activitats Derivació i Composició"

Copied!
3
0
0

Texto completo

(1)

ACTIVITATS DERIVACIÓ I COMPOSICIÓ

1. Escriu el mot primitiu del qual deriven els mots següents:

a) Anomenar b) Assenyat c) Bestiar

d) Emmagatzemar e) Ennegrir

f) Fuster g) Peixateria h) Roquissar i) Tauleta j) Envernissar


2. Escriu un derivat dels mots següents que correspongui a la categoria gramatical indicada:

a) Pluja (N -> ADJ) b) Ploma (N -> V) c) Ingenu (ADJ ->ADV) d) Jove (ADJ -> N) e) Fàcil (ADJ -> ADV)

f) Esclau (N -> V) g) Vell (ADJ -> V) h) Dormir (V -> N) i) Amagar (V -> N) j) Bèstia (N -> ADJ)


3. Classifica els mots següents segons que siguin derivats amb prefix, derivats amb sufix o derivats amb infix, i indica el mot primitiu del qual deriven.

a) Blavós b) Inadequat c) Forner d) Parlotejar e) Prejudici

f) Apolític g) Claror h) Homenàs i) Cendrer j) gotellada


4. Identifica els mots de la llista que duen prefix:

a) Predominant b) Premi c) Bescuit d) Besar e) Proteïna f) Procurador g) Preposició h) Premsa i) Èxit j) Exmarit

k) Reproduir l) Resar m) Contrast n) Contraindicat o) Email

p) Empaquetar q) Imatge r) Imant s) Impersonal t) Postal


1

(2)

5. Separa el lexema i els sufixos.

a) Mirall b) Xiulet c) Crueltat d) Avarícia e) Malaltia f) Tossuderia g) Sabater h) Pastisseria i) Jardiner j) brancatge

k) Bestiola l) Herbota m) Carreró n) Confitar o) Davanter p) Científic q) Milionari r) Nadalenc s) infantil t) veïnal


6. Escriu els gentilicis que es corresponen a aquests llocs:

a) Anglaterra b) Hongria c) Mallorca d) Terrassa e) Pirineus f) Amèrica g) Manresa h) Eivissa i) Jordània j) Pequín

k) Londres l) Nova York m) Argentina n) Sicília o) Andorra p) Bolívia q) Tarragona r) Marroc s) Olot


7. Substitueix els conjunts destacats per un derivat.

a) El final de la pel·lícula es va fer etern.

b) Aquell que crida tant, molesta.

c) A la botiga del peix, avui n o els havia arribat gènere.

d) Al bosc de pins, cal vigilar molt el perill d’incendis.

e) El lloc per entrar a casa és el lloc que s’embruta més.

f) Cal treballar d’una forma digna.

g) E s va posar alegre quan v a saber la notícia.

h) L’arbre de les cireres, aquell any no havia donat fruit.

2

(3)

8. Digues a quina categoria gramatical pertanyen:

a) Fotocòpia b) Guardabosc c) Cobrellit d) Comptagotes e) Panxacontent f) Capgròs g) Llenguallarg h) Aiguabarreig i) Gairebé

j) Sobretot k) Potser l) Setmesó m) Agredolç n) Bonaventura o) Busca-raons p) Llepafils q) Llevataps r) Pelacanyes


9. Busca la paraula que es correspon a l’explicació proposada:

a) Persona que sempre dubta molt.

b) Tubet fi que serveix per dosificar un líquid en gotes.

c) Aparell que serveix per protegir-se dels llamps.

d) Aparell que ens permet obrir una llauna de conserves.

e) Si fóssim un nàufrag al mig del mar, ens estaria molt bé.

f) Màquina que deixa les carreteres lliures de neu per circular a l’hivern.

g) Joc que consisteix en encaixar peces per fer un dibuix o objecte.

h) Lloc on podem deixar la roba.

10.Busca la paraula composta correcta:

a) Escarpament rocallós de pendent bastant fort, tallat en la línia de contacte entre terra i mar, i que constitueix la costa rocallosa.

b) Telefèric els vehicles del qual són simples seients, individuals o dobles, amb reposapeus per al passatger.

c) Control a distància d’una màquina, d’un sistema o d’una instal·lació, generalment mitjançant un enllaç de telecomunicació.

d) Fil d’acer dolç, d’una gran flexibilitat i una gran tenacitat.

e) Aparell que permet de reduir notablement la velocitat d’un cos dins l’atmosfera, especialment en un descens o caiguda.

3

Referencias

Documento similar

a) Feu dues llistes de tots els mots aguts que figuren en la llista següent: una de mots aguts amb accent gdlfic, i una atra de mots aguts sense ac- cent grafic.. (Sobretot, en

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

[r]

han de comptar amb un informe en matèria de seguretat que elaboren els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. -

La innovació i diferenciació d’aquest projecte amb els ja existents i els de la competència, és la possibilitat de configuració de 5 patrons per programa, amb diferents

En aquesta darrera accepció el verb despuntar expressa una situació estativa en la que algú o alguna cosa (l’argument intern) se situen per damunt de la resta i, per

L’estudi sobre el retaule de santa Aina i els seus mestres conjuga amb minú- cia els documents amb la realitat pic- tòrica de les parts sobreviscudes, i distingeix amb més nitidesa

Ens hi vam abocar amb la confiança i la complicitat de l’Equip de Deganat encapçalat pel degà Eduard Ramírez, però també amb el llegat dels seus antecessors i amb els resultats