• No se han encontrado resultados

Arii Pineli ... Ad constitutiones cod. de bonis maternis doctissimi amplissimíq[ue] commentarij : quibus maternae successionis iura feliciter explicantur : adiectus est rerum omnium ditissimus index

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Arii Pineli ... Ad constitutiones cod. de bonis maternis doctissimi amplissimíq[ue] commentarij : quibus maternae successionis iura feliciter explicantur : adiectus est rerum omnium ditissimus index"

Copied!
568
0
0

Texto completo

(1)
(2)

i l / . .

; j y

A .

(3)

y * ■

(4)
(5)

A R a i P I N E L I

L V S I T A N I •

I V R E C O N S V t T l ,

A d .C o n ilitu tio n esC o d .d e B o NTS M

a

- T E R N i s d o d iiiim iam p liifim iq jC o m m entarij, qiiibus m atern« fucceflionis iura felicitercxplicantur.

rerum omnium diti$m us Index» , Nuncrecens impreflus ,recognitus’

&repurgatus.

V E N E T I I S , A pud AIt?obellum Salicatium ^

M D L X X I I I .

(6)

7 J

v_ tL ■? Î - ' A

-y V

n j

Í5Í- , -'

? T

2? ' \ ^ V

t i i i ñ

) Viv.v-'.r-,, iKViv:-:

m 1

«

'-y.vi ' .

-

'.■ 7'

*

' - • - • ••

Î V ?■' H : : ■

r

I : : j . -Ü

V

:.i

(7)

DOM. S E B A S T I A N O

H V I V 5 N O M I N I S P R I M O Luiì.tanoriim R eg i potentiifim oj

A fric.A ethiop.Indico;

^ r ì m T?ìndws perpetuar» falkìtatem ,

T

s I

vetuilìm a confuetudine,

m ultisfeculis obferuata, om - nium que ferè gentium m ori- lì^s recepta, A uguftifs. prin- ceps 3 licuerit femper rei literariic profeÌTo ribus lucubrationes fuas5.etiam de hum i- lioribus argum entis, niagnis R egibus &

M onarchis confecrare : non potui tamen non valde timere, quum priefentem iurif- pruden tif librum C eliltudini tuce ratio ip fa nuncupandum cogere videretur: occur rebatenim quanta R egij n om in isfitin aie ila s, quantus fplendor, cui reóèe n ihiroi*

ferri dicarive poifit, nifi vndique ac expo- litum ac om nibus num eris abfolutum . N e c ignorabam qui lltm ultorum liuor, quàm rarus candor,vt etiam p rim f fenten ti*e v iri, calum niantium m orfuseuaderc n eq u ean t. A gnofcebam quàm egregiain fcnbeiite requiratureruditio, quam non

t 2 vulgaris

(8)

vulgáris aùthòTitàs: éruditíon i/fütéfn li.

cet ex lon go tem pore, afìiìdi^o ftudio, ali­

quali in g e n io jn o n nihil m ihi vendicare poiTem 3 authoritatem verò.( in id fortaiTe m agis neceflariara) fciebam non fem per m eritis parati ^fed ab indulgentia fortu-

n Z E

^Principum fauore^ alijsque externis

faspius pendere. N e c timorem pellebat v- b iq ; fcripturientium audacia : cogitabam enira plures eam aleam m agno Tuo difpé- dio exp erto s, qui cum d o d i haberi, alijf- que éxcellere m olirentur, vix prò fanis ha b iti funt. N ec animum fatis erigebat ami- corum hortatus & efflagitatio : qui fcire, eos abdicatis iuris folennibus i^pius iudi- ca re, necfatis Íntegros cenfores eiTe: vi- debam que tu tiu sforecu m C aton ecu lp a carere, quàm cum A lbino culpam depre­

c a ti. Poteram tam en bona fide aiTerere, traxiiTe me ad fcribendum , atque ex non- nullis qusedomi h ab eo , vulgandum pr¿e- fens opus, honeftum quoddam votum co m unicandi iuris ftudiolls aliqua,qu2: non om nibus n o taexiftim au erim . lilu d d ixif- ie lic e a tii adh ucin iure Icribendi facultas d a tu tj negandam non videri ei qu^matu-

" d o ri

(9)

rìori affate poft lon gam lcgend r fim éliò- nem^frequentiiÌìino i'cmper auditorio or- natara,poftcaufarum experientiam & fo - riidigeliipnem fuffìcientì librorum copia, iudrcioiuon iliaudato,in eam proiiincìam animum intenditi Periculo.autem non de clinato jividebatiirpi^aerens òpus non niii fubRegime maiefta/tis.priEfidioinpuW icù miti;i ppiTc^Carlioiici enim R egis,p atri®- q iiep atrislo an n is tertjJ,:Cehuudinis tu a aui, ac dom ini noftri clcm entiiììmi iuiTu, fìipen d ijs, bcnefìcijs 5-30 hacinfigni Aca- demia-.Gonimbricejn.piibJico legendi m a n ere, vltra coritinuum.decénium fu n d u s fueram qua funótiones demiiTa, aliaq; vi- tre ratióne o:on infceliciter fufceptaj idetn:

m agnanim us acprosftantiis. R e x , m eh o - noriiicis codicillis iniìgriitum ,ad ius ciui le interpretandum rem iilc.Itireigitiirrub cius Principis norriine(£ fuperfles fuiifet) p rim x lucubrationes noftra vulgandiee- rant:eo autem ad coeleftem gloriam eucr^

óèo ^eo d em iu refu b tu isau fp icijs in luce pro.deunfjcum C ellìtud o tua eidem in Re.

gium n o m en , am pliiiìm um q;im perium , lolu s kgitim u sq u e fucceiTor extiterit.Lu-

t 3 iìtanis

(10)

fitanis aiitem in tanti R egis

o b itU ',*

c 5 mii- ni 111 ¿III ac rnoerore obrutis, in-agnum piæ ftatfolatium excellêriiïîm a R egin a D .C a - th arinaauiatua, dom ina noftra, nCiquain fatis laud atajtib iiu reipfolegitim aturrix, in idque munus ab auo tuo prudentiflìmè deftinata, cuius virile p e d u ç , in D eum pietas iîn gularis, in com m unem vtilitate v ig ilan tia, om ni earn im perio dign am fa ciu n t.N ecm in u s fubditos tuos recreat fo uetquerarilfim a virtusjcxim ia prudenti a, D . Henrici m agni patrui tui, in q u o in u i- (Siifimi R egis p atris, atau o ru m ^ ie regia ilem m ata, ampliilimam Cardinalatus di- gnitatem^aliaque m ortaliu m iu d id o ma- xima^eius internis bonis atqueanim i do- tibus lon gé inferiora Temper cenfebunt re óìè fen tien tes, Q uid enim non plebeium atque infim um m an ebit, fi eius principis ialuberrim o iudicio, fidei zelo, m orum q;

iynceritati conferatur?Inclytam C elfitudi nem tnam j'auiæqj auguftæ, ac fereniifim i patrui (quorum confilioim becillam çtatê tuam rupplente5regnuro féliciter guberna tu iri fperam us)diu incólum es reddat,atq5

in lo n g o s annos fofpitet D eus o^ç; m ax.

(11)

H E N R I C V S F E R N A N D V S

O L Y S t P P O N E N S I S d ifc ip u lo ru m minìmus_,

caniìàum LeSorem^

E M P E R in ca fu i fc n t c n t ia .L c f t o r c a n d ì de,V I c x ilH m a u c r im in o p c r ib u s d o é tiifi m o r u m v ir o r u m ( c ju a n t u m iiis f in t in g e n io c x c o g ira ta , in d u ftr ia e la b o r a ta , iu d i- cio p c rftf£ la , o m n ib u s d c n iq u c n u m e ris a b io lu c a ) n o n n u lla d c fid c ra n d a e i l c , a b cis p raefe rtim , q u i Z o ilo r u m fe ft a m a n i m o p r o fit c n t u r , & o p e re fc - q u u n t u r . Q ^ o d ip fu m d o c c t e x p r im c n t u m , fu a d e t ve­

t u l i a s , q u iu is m e d io c ri le d io n e in ftru ifìu s e x m u lto i.

r u m c x e m p lis fa c ile c o m p e n e c . N a m i n d ia lo g is d i u in i r i a t o n i s o r d o d c fid e ia t u r r A r ift o t f le s r o t iu s p e r jp a t e t ic » d o itrin a s fa c ile p rin cep s ( q u i ip iìu s P la t o n i s , E m p e d o - c lis ,A n a x a g o r a e ,P y th a g o r a s , ¿ c x t e r o r u m h u iu f c e g e n e ris duruiTi- iu i t ir a g e llu m ) o b fc u c ira tis n o ta tu r , & à G a ­ le n o in m uTtis r e p r iK e n d ifu r : V e r g iliu s à - n o n n u lit s in ­ g e n io im b é c il h is ,a b a lijs h o m e r ic iia b o r is c o r o p iìa t o r h a b e tu r. H o m e r u m a liq u a n d o d o rm ita lP e H o r a t iu s t e ü a tu r , D e m o (Venes M .T u ll i o n o n in o m n ib u s p ia c u it: h ic v e r o à G rascis in iu s v o c a t u s ,v t a lie n a r e ftitu e r e t fr ig id i- ta c is in f a li b u s , & c o p ix p u e r iiis fu it d a m n à t u s : T . L i u if c o n c io n e s T t o g u s P o m p e i u s fi£ b io n is a r g u it ;n o n d e fu n t c u i P lin iu m tú r b id o f iu m in ia il ìm ile c , q u ip p e q u i m u lt a d e g u ft a u e r ir .p a u c a a u te m d igciT crir, e x c o x c r it v e ;C .S a - iu f t iu s atfe £ ^ a tio n is e tia m in v e rb is a b fo le tis a b A H n io P o llio n e c a rp itu r ; S c n e c a m c a lc e m f in e a r e n a , M . V a r - r o n e m lir e r a ru m p o r c u m c o m p e lia n t r e lo q u e n t iilìm u s H ie r o n y m u s in c p ift o lis m a g n i A u r e li} A u g u i l i n i n o a n ih il n o ta r - S ic e r ia m ( n c in te rim p r o fe ilìo n is n o ftra s o b liu ifc a m u r ) A c c u r f ìo n o n n u lli iu d ic iu m in iq u è n e g à c B a r t o ii d iflin £ ^ io n u m lo n g itu d m e m , A lb e r ic i b re u ita - tc m ^ B a ld i in c o n ila Q ( ia m ,A lc x a n d r i p c r p lc x a m m e th o >

t + du m .

(12)

^ d u m , vtriufquc R aphaclis nim iam fubtilitatem culpáí.' In alijs poiirioris litcratmæ incuriaw i, in alijs npgligcn- tiam in allcgandis doftoribus vitio dant;& ,vt vno verbo dicam ,nc ipfi quideth lurccofulti huius n o t* im m unes fiie r c .Q ^ d fi jjs ptifcis, viris lapicntiifim is, & fam a eia rilfim is inuidia iy>n pcpcrcif.quanto vehem ent jus in vi • uos inuehetur. M aledicorum cnîm inuidia nom ina fo ­ rum , qui cadcm tem pcftatc florent ,/un ditus extirpare co n atu r. Plato & Xcnocrafesdc eadem rcfcriprcre, v - terq'uc Socratcm c ita t,a lte r vero akcrius m entionem non facit.M .C icctoad B rutum m uiios oratores infignes recenfet, fuas aetatis vix vnum , autalterum nom inat.F.

Q nint. contem poráneos oratores filentio p rxterir, &

v n iu s, quem ingenue fatetur iliud feculum gioria exor­

n a 0e , nom en Tupprimit. C u m itaque m aior^ars m or- talium huiufm odi tcncbris obcarcata fit,nouum n o erir, ÍÍ aducrfus infignem pr.Tceptorein Pinelum , 1 ureconful turn clarid im um , & huius Horentiilimæ academiæ.tu- tiflìm u m p rx (id iu m , viciligarores in fu rgan t, atquc ilio canino d en te, quo reliqua o m n ia , dilcerpant. H i enim (vc D .H ieron ym us ait)Nimicis‘ calumaijsp.ui>ÌJcèimpe lu n t.q u od priuatim libentcr ieg un t,& quod tentare no aud cnr,aflequi autem defperant, liuidis m’ cn'fibus dilace rare n o n ceiik n t. Q u o ru m orationes iiberfter finim us prxcer ñuere,m odo illud apud om nes interim côiler au thorcm obiutgari rton poiT edefuito alieni laboris: cum iingulisdebitam iaudisportionem Temper redd at, Jicec aetate, ftu d io,& cruditionem inferiores finr,fecutus Iblen ncm lilam Piinij fcntetiam , Behignum & plenum m ge

*nui pudoris e lfe , fateri per quos profcceris : ficuti econ- trario obno xij anim i, & infœlicis in geni), depræhendi in fu rto m alle,quàm m utuum rcddere,cum præfertim fors • fiat ex vfura:qucm an im i candorem inpaiictsrepcries.

N ec m ale au d icn d ü e í),ílu d io fe lcá o r,ÍI aliquando om nes ex antiquioribus, & recentionbus opiniones ordina- tim rcfcrat,&plcrasq5 refutet:cum id fecerit anim o bene uo lo , (quo veritatem in uciligarcindefeira diligencia ¿b ja c ù tc ætatc capit) vtm u lco ru m bpinionibus ob o cu lo s

pofitis

(13)

pofiíis(adUerfusquas neruosè, & m odeftè agit)rac!m us vcritas illuccfcat, a tq u exq u io ra Temper,& vero iìm ilio- ra probcnrur:ncillapctuulgata Phil. Dccij vos in prouer biu ab eat,iuris interpretes, quafi aues, eo volare om ncs, quo vn u svo lauerit. Q jiapropter non mireturquis,fieCL ab om nium ,velplurium opinione difccderc nonnunqud videac necipfc m irabitur.fi qiiis ab eius fententia deuia b it. N u llien im m ortalium inuidiafortuna ita profperc hactentis ñauit,ita affluenter ìndulfit,vt ab eius opinione nullusdiffenferit.Q ^i^d ilalitereuenirer,qui fieri poircr, vtto c van ashom inum fatìion esin fingulis difcipiinisef fluxiflcnc: H oc vn um conftanrcr affiruiare audeo, opus hoc non efl'econnum erandum inter ea ,q u £ piusin fron tc prom ittu n t, quàm in receiÌ'um habcant ; nec eius a u ­ thor inter cos collocandus e ft , quorum ingcnium , quia co n tin u o ftu d io n o n e x co liru r, iiifa-licilo lio , fteriliquc auena prxm iiu r, atque hcbcicit.Nec cum ijs accufandus e l i , qui adcotcnaciter aliorijm vcftigijs in h e re n t, v tfi aliena ab corum openbus feparètur, charta a lb a ,& a b fq j Jitcrisrcm anear, & A efo picx cornici iìm illim a:ncc ex ad uerfòcu m liisincrepandus, quitantum deftrucrc infti- tuunt quaz ab alìjs conftrucla iunt: nec ijs Hmilis eiV.qtii om nia ad hum anitatis ftudia defletter, lureconi'ultis ve rò n o n a q u e m agno adium cnto i'unt: vt potè qui ctiaoi

•ab adolefcentia , iudicij m aturitate>ingcnij dcxccritafe, m e m o ri« tcnacirate prxdicuscircitcr rnginra annos lu rì caefareo afiìd ualettion e totusinfudaueiit ; quorum de- cem bonetto honorario, iulfu inuifti[fim i,atquc clcm c tiilìm i legis Io an n iss* (cu iu s anim a perpetua glo ria iure fruitur)iusciuile non dii*;rtc m in us.acloculcn terin hac inclyta academ ia m irabili’liuditorñ a p p la u k i,& frc -quentia mterpretatus cft; cuius fìn gu lari’docìrina ( tan- q uà ex equo T ro ian o plures eualccre pcrdoéti, qui lega li fch o l$ non paruo adium cnto fuerunrrquo tràlaiìo de­

cennio aduocationis m uñere apud fu m m u m regni prae- toriù.vo lu it en im & hanc literarum aieam cxpcriri)tart»

fcelicitcr fu n tìu se lt,v t veteres togatos ìnfignes velnequa rct« vci vin ccict:c a iili eracin confuicndosm aturicas,in

Cufcipicndis

(14)

fufcipÌCTi(iÌs caufis alacntas.Mì pm raftan d is fynccritas in ipfa vcritatc tutanda grauicas,& conftancia;quac om nia cum compcrta habcrcf PrudcntìiTìmus R e x huius acade m iacinftitutor,& protcdor,fum m um qucdcfidcrium to tius fclio l* de l'cdiru infignis Pincli in dics auribus acci- prrer,eum. bue rcuocandum (latuit:quod fadìu facile n o erat.fed R c x praellantiilìmus merita Pincli, vo ta q ,a ca - d e m i* expédcns,cum in collegium (cnatorum fuprem i prastonj dignc cooptatum honorifico ftlpédioredirccoe git:vt iuris Gufarcifacultati pieneconfultum eiTet.ln aca dem iam vero rcuerfus biennio iam diificiitima iurifcon fultorum rcsipònfaprofLindaeruditionciiludratiiegum vim ac potcUatcm mirabiliter cnucicat. A dfunt in eius frcquentiifìm o auditorio m ulti do^^i ac in gcn io iìiu u c- ncs,qiii diligcm icura,ingenti (ìlentio, debitarcuercntia peadcnt ab ore viri.quorum vtilitati vt m agis cófulcrcr, poQcritaccmq; demererecur.tum ne diutiuscrebras am i corum H agitationesprocraninarctur, opus hoc Tubtilita tc,5c vd liiatecu m u latiiiìm ù typis m andauit, q uod n ùc in grauiori sta te (ene£^uti p ro xim a, p o il diuturnum iu ris tlud ium .longum quecaufarum cxcrcicium ,com m o- diùspr.eftarecxiftim auit.Q _u,^ partes fi in muJtis fcripto ribus n o ilr s xtatis non dciìdcrarentur,com m uni queri m onia celfaret.nec am plius qu xrcrem u scu r hodic pau«

ci(nm isdatur,qua;antiquis fuicfcribendi felicitai, m odo naturae auaritin, m odo planetarum inuidià,m odo Mce>

cenatum penuriam cauiantcs, cum tam en h x c om nia à priftino llacu non defcccrint, cade enim eft natura: vis,

& tbrtaireperfec'ìior,i)dem plancraruinfluxus, cade fer­

m e principum erga doftos m unificètia. Culpa igitur feri pcorù el),pnrtim quia volùt vna dic,vna bora fibi & alijs videri poetccjoratores, phiioibphi,thcologi,ac iu­

ris vtriufq3 confulti: cum tam en natura noiìra quafi vas quoddam fit angulboris orifìci), in quod lì aliquid infu>

iu m vclts,guttacim illud, ócpcr interuaila d iililla ricp o r tcar. Q ^ o fit vt apud vctcrcs lìnguii dii fingularum rc- rum virtutecontenti aliorum vfu ifcn o n im m ifcu erin t.

Fattim vero, quis à principio proprium defraudantesge nium«

(15)

n ium ,vires fu a s« q u a lance non exam inant,nec in iltam à natura aptitudinem circa fcictiarum elccìionem fcquii tur ; quòd fi ficrcc, q u ® Platonis opinio e f t , in fiia arte fcientiilìm usquifq} cuadcrct. Si igitur doftifiìm è leftor, fruituorum hoc opusaccuratè cuo]ucris,plurim os,difiìci JcsqiicJegum feniusveriifim ècnuclcatos percipias, fcri- bcntium nodos folues,eorum iapfus emendabis,tam ra*

ra cft in hoc libro eruditio,tantadj pcrfpicuitasrquam più rim a hic noua,Ìcholaftic£e,& forenfi vrilitati coniunililTì m atìb i occurrenr,quse dccicsrcpccita placebunr. T ra£lan tur vero om nia arguta inuentionc, fcntcntiarum grauita te.argum entorum abùdantia,m ira facilitate, ñ ilo m edio cri.vt m agisob fidem opuscóm endctur.N orunr.n.periti, quanti interfit proprijs, atqj confnctis artis verbis res tra- ftari. Leétores autem ad m o n e o , in parte libri nonnulla effe m endofa Joca T ypographorum mfcitia ;q u a; tam en doftos circa rerum fubftantiam parum rem orabuntur.il lud verò iuris ftudioiìs poliiceor.fi opus hoc beneuole ex cepcfinr,m ultoalt(ora penes autorem m anere, qu¡E pro- poàiem edipoterunt.D iutiusfortaiT equàm decebat ira ­ m o rati ium us, fed quando i s , qui ptim um aliqujd in p u * bhcum m ittit,m ultorum cenfuram fubire cogitar,longio l'iepiftolano bis vtendum fuit;pra?fcrtim cum ea cura ab exim io prajceptore m ihi m andata fuerit,cuiu$ fuaui fam i Jiaritate,confiliorum fanitate, m orum honeftate, varia- ru m q j cornicione vtin am d iutiusfrui liceret;abeirc enim n o sn o n u n em cero reco git v it ® ratio. Qjapd fi excufatio ncm non acceperisin tedijcom penfationem duplicem in dicem acciperalterum elem entarium de rebus infigniori busralterum de varijs iuris Jo c is.q u rein libro explican- t u r .Q ^ d in tuam gratiam candide L c fto r diligenter per fc c im u s.Y a lc & fruerc.

I N D E X

(16)

N D E X L O C O R V M I V R l C O M M V N I S E T R E G I I - , q v A E I N : .

hoc iibroexplicantur.in quibus p éritu s& can - d id u sL c c ïo r fem pcr ahquid n o u u m ,

vcl negligciidum rcpcrict.

E x ß'.'veteri:fen primo volumine

.3 .& 4 .fr d e h is ,q u i funt fui fo l.40. num éro : i& 'i '- V p.& fcq u en .

L.in oibe.Æ de llatu hom i. fo l.4 2.n u m e.! i .

& fcqucn.

L .in g e n u u m .iÎd c ftatu h om i.n u m e.sg^fô . 2 77.ô cïtq u cn .

L .q u i iii vtero ft'.dc ftacu hom i.fo. 59.

L .c u m li-S e.im cum glo.ff.dc traniaft.fol.23 8.n u .3 i.

L.iîliusfa.tF.qui Jarifd.co<ï.fo. i74-nn*67.

L.n on qiicm adm odurn ff.dc iudic-fo.3 64 .& Îeq.

L .'c d üi (i lege.S.confuluit.fF.de petit.hæ redj.fo.31 3 . I..lu lia o u s rt.de périt, hæred.fo. 14 j.an te nu.4 3 .

L .fi'iu f non im pcditur iF de inoft.tefta.num .2 i.latiflîm è &

. ¡>clliIïîmè.fo.8 $.

PapinianusS.m em iniiTc ff.de Inoff.tefta.fo.io.

L . i.S.p er hancftlderei ven d .fo l.sS.n u m e.j.ik fo i.58. ôcfo

lio .3 7. ;

L.rupcrficiartc iF.de rei vcnd.fo.3 3 S.

L .i.S .q u i in pcrpetuum ,& l.s.fi.fi agcr v e £ li.fü l.3 4 i. & fc- qucn.n u.67.

L.s.rt^de feruit.fo .94.col.i.

J .ii.il-'dehis,quidciccer.fo.75 nu.4.

1.4.ff.d e vi'ufruc.fo J 1 . & 2 1 S.ôc nu. I . ' ■ : 1 .i ’ rocuius iF. de vfuiruc. fo^2 54. n u m e .4 1. Ôc /equen. ele-

g antiiiî m è.

I.'Tefuncta.§.Sem pronio,eod.riru.fo. 1 3 0 .n u .13 .

L .v fu fru â iia iiu s.j i.& I.vfusfru£tuarjus.68.eod. tit.fo .i $ 3, nu.

55

-

54

-&

5

v

L .c x ivlua.cum I.fcq.eod.tif.fo .i 5 7 .n u .$ 9 .& feq.

L.hadtenus Æeodem fol. 1 S3 .ia(illim è,âc vtiliiTimè.

L .i.

(17)

L . 1 .S . I .ff.dc vfufru.car.rer.fo.2o6.

L.tribus,fF.dc vfufiuc.car.rcr.ib.202.nu.76 . tibi.ff.quibus m o d is,vfu fr.am ir.fo .i26 .n u .7.

L.d iu us, fF.de vfu.Sc habit.fo I.156.nu.57.5c.55J.

L .i.tf.d c vfufruc. qgem ad.cauc.fo.i 32.5c 19 7 .

L.«n ic g c A qu ilia,ii delctum , ff.ad 1. A q u il.fo l.36 5.vcriicu . ncc ob d at.

L .fi vt certo, § .fid u o b u s, iF.comm,d.fol.22 3.n um .io.|cum fcquen.

L.tutor,§.fin.fF.dc pignor.aftio.fo.3 3 8-

L .rcm aliena tn.veriicu. non eft idem , if.de pignor.a£ilo.fo.

3 gi.vc ril.U m ic.j.

L .filiu m ,£ fa d M acedon.fo.i 17 .n u .7 2 .

L .fi vero non remuncrandi:0c l.idcm que,$.fin.i^inandaco fo l.3 14 .

L.3.§.d e,illo,ff.p ro focio fo l.i j i.b c lliilim c . L qui tabernas, rt’.de co n trah cn .cm p .fo l.321.

L .Iu lian u s, S.H quis coliudcnte,if.dc a£tio.cm pt.& S.fequ . f0l.240.nu.3 4. cum m ultis fcqucn.

L.ncccirariò,S.fin.ffldcpcric. & co m m o d .rei.ven d .fo .a3p .

& i c q . n u m . 4 Q .

L .fiT itio ,fF .d c p ig n o .fo .}S i. • . L.obhgationc generali, iF.depigno.nu.47.fo.54* • l..cù m tabernam , iF.depign0r.f0.30.num e.46.cum mulcis

fcqucn.

L . l e x v c ft ig a li,fF .d e pignor.fo.34S.ex nu.70.

L.iifu n d u s,fF .d ceu ifl:io n .fo I.2i.n u .37.

L.ven d ican tem ,C d e e u iiiio .fo l.s 54.n um e.73.5c n u m .Sz.

fo l.3 7 7 '

L.Scia,fF.dc euiftion.fo.3 7S.

L .n vfu 5 fru d u s, ff.de lure d o t.fo .14 S . cum m ultis fequen.

L.Profcftitia,fF.dc iu r.d ot.n u.i 5.fo-8o.

L .cu m poft §.patrona. fEde iure dot.verficu.infcrtur-s 3 .fo­

lio 329 .

L .q u o d autcm ,S.fi vir.ff.dc donat.inter vir & v x o r.fo .3 15 . verfi.m inus obftat.

L.q u o d fi vir fF.dc donat. inter vir.Sc vxor.fo. 339 - vcrfic.cx ' quibus eleganter tntelligi po tcìl.

Ex

(18)

In d e x .

E x ìnfortiiaoifeHfecmdaparU- 'PandeSìiirifm, I>.ficonftantc,ff.fol.niatr.nu.44.fo.457.

L.Luciu s,if.folu,m atri.fol.3 8 2 .& |4 2 i- L.i.S.d en m itiari,iF.de ventre infpi.fo.269.

L .fi fine.S.Lucius, ff.de adm it.tut.fo.6o.

L . i .§.fufficit,ffidc adm ini.tut.fo. 17 5 .

L .cu m plurcs,S.fi.& l.tutor,S.in foluendis,ff.dcadm in. tu- to r.fo .29 S .n u m .56.

X..ÌÌ tuiej$,tf.dcadm in .tuto r.fo].3 3 1.

L . 1 & J.2 .ff.de rcb.cor.fo.2S I . n um .52.Iatiffim è.

L .5c m ulierijff.dc curat.furio.fol.527.

L .a it praetor, if. de iure dciiber.266. cxa£liilìm è. num ero 47.6C48. .

L.Iulianus,fK iìquisom if.cauf.tefl:a.n um .6.fo.77.

L.5.§.hocautcm ,ff.dclega.pr£eftan d.nu.i4.fo-.go.

l^.quiin aiiena in iìn.princip.ffi deacqutren.hxrcdir.num >

25.f0l.90.

L .A rirto ff.dc iurcdclibe. fo .23 5.

L.placec, ff.dc acq u ir.h srcd .f0 .7g.n u m .10 .

L .C u m h x ie s,ffd c acquircnd. h xrcd it.fol.i i2 .n u m e .6 5 .&

fcqucn.

'L .A n tiftiu s,§ .fi.ff.d cacq u ir.h *red .fo .i 1 1 .

L.6iiusfam .§.fecundum vu lg arcm ,ff.d c lcg a.i.fo .74 .n u in . 3 .& y.&i is.& fcq.

L.C aiu s.tf.d c lcg.2.fo.7.

L.i'eruos.ff.dc lcg.3 .n u .4 o .fo l.24 .& fcq.

L .fi (.horus.S. i.lf.d eleg.3 .fo. 1 49.nu.48.3c 49.

L.v.vorem .S.Iegauerar,ff.de le g .3.fo l.i4 S . L.quasiltum ,^. I.de leg. 3 / 0 .14 9 .

L .fi m ihi M s u ia ,S .i.d e lc g .3 Ìb .i4 7 .n u m .4 6 \

L .q u i concubinam ,S. qui hortos.de lega. 3 .fol. £ 93 .verficu.

lim ra.feptimò.

L . I .ff.dc viufruc. lcga.fol.220.n u.6.cum fcqucn.

L.quaero, ff.de vfufr.icga.fol. 1 88.

L.gencrali.S.vxori,ff.dc vfufr.lega.fo.23. nu.39- L.Siich o,ff.d c vfufruc.iega.fo.43 9.

L.pedi-

(19)

IL.pedicuIis §. item cum q u x rcrctu r, ffd c auro & arg.lega.

n u . 4 0 . & . 4 i . f 0 . 2 4 . & fe q .

L.poft.Icgatum ,S.fi p a te r& § .fi filius, iF.de hisquibus vt in difi;.(-bl.92.nu.28.

L .fi.fid e colia.'bonor. & l.fi.fF .d eailig n .iib .fo I.jp .n u m .s/.

L . I .ff.fi quis à paren.fuer.m anum .fo.78.ex nu. i

j .

L.fiiius.iF.de fu ts& legit.hiercd.nu. 17.fo .5 o 1.

L . I .& ad plures eius,§.£T.fi quid in fraud, patron, folio 3 60.

L . fi.ff.fi quid ÌD fraud, patron, fol. 3 61 .

L .fin .S .q u x rt poteA,iF.quisord.inbon.poiIcf.reruit.num <i 66. f o l . l l3*

L.p en if.ad TertuLfol.93 .num .29.

Ex.^.demuo^feu tertia forte Tande^arunt.

X>.in proutnciali, S .fie g o , iF.de nouioper.nunci.fol.3 3S.e:t n u m .66.

L .h oc am plius.S.fi.iF.de dam no infefto,fo. 1 64.nu.60.

L.A quiiius.fF.de donat.fol.2 $4.E t fol.3 1 o.

L .fi patcr,§.fi.fFdedona.fol.84.cum feq.

L.filiusfa.tF.dedona.fo.298.& fequ en .n u.^^.cu m feq.

L.pen.ff.d e fideicom .Iibe.foi.39.nu.6.

L .fife ru o ,fF .q u i& à quib.fo.3 8o.verf.lim itatur2.

L .filiu m ,fF.de iibe.caulb.foi.126.ib1d.

L .fi procuratorem , iF.deacquircn.rer.dom .fol,3 f.verficu.

ad hanc.

X>.vbi le x ,fF.de vfucap. fol.440.n u.28.

L.pen.ff.d evfucap.pro e m p t.fo i.4 31 -nu.i 5.

L.generaiiter,g.fi.£F.de fidcicom .libcrtatib.nu.3.foi. 12 3 . L .2.S.fiiix i,if.d c vfucap.pro li* rc d .fo l.6 4 .& 6 5 . lcq .n u .41.

& ic q u en .

L .C X contraftu,ff.de r e iud.fol.270.nu.49.

L .in v<ndicatione,£F.dc bon.author.iudj.poflid.fo.232.ct1m fcquen.num .38.cum feq.

L .fi.S.fiàfo ccro ,fF .q u iein fra u d .crcd .fo.328.

L . 1 .f f dc loco pub.frucn.fol.3 4 3.

L . 1 .S.quod autem^fl.dc fupetfic.fo.3 ; S.fc feq.ex n u m .66.

L.i.

(20)

L.i.vcrf.pictas.fF.dc liber.liom .cxhib.fo. S9-nu.7.

L .3 .S .p c n .ffd c lib criscxh ib .fo l.io 8 .n u m .57.

L .fic u m tcftam cn to,§,fi fundum , ff.de cxcept.rciiudi.fbl.

1 2 8 . 6 12 9 .

L .fi ita quis,§.ca lege, ff.de vcrb.oblig.foL3 84.ante vcrficu.

lim it .i;.

L .fi ira ftipularus, S . i .ff.dc vcrb.oblig.fo. 12 4 .D U .4 . L .li pignore, ff.dc fu rt.fo.j 2 $.vcrf.iniertur.27.

L .fcd & iivn ius,§.fiiiofa.ff.dc iniur.f0l.420.

L .r .a d l.Cornc. de i1car.foI.46.nu. 1 8.

L .im p eratorcSjff de iure fifci.fol.443 .nu.3 2.

L.M ilites agrum .S.dcfertorcm , ff.dc rc m ilit.fo l.54.n u.3 1 . cum fequen.

L .L u c iu s, §.idcm celpondct, ff.ad m unicip.fol. 1 9 1 . vcrii.Ii- m ir .j.& fc q u e n .

L.filii,§.Scnarorcs,ff!ad municipa. fol.$ 19 . L.vicario ,ff.d c muner.Öc h 0n0 r.f0 l.520 . L . I . ff.de iure im m unit.fol.i.ibid.

L .fin .ff de dccur.fol.645.

L .i.§ .in honorarijs, ¿c S.licita.ff^ e v a rijs & extraord.

L .co g n it.fo .526 .

L.alicn atum .ff.d c verb.iign.fol.229. cum fequen.

L .rcftcd icim u s, ff.dc vcrb.fignifi.fol.2zo.nu. 5.

L.alienationis verbum ,ff.dc vcrb.iIgnif1c.fol.441 .nu 01.29.

& fequen.

L.leg e obucnire, f f de verb.fign.fo.487.5c feq.

L .n c m o prasdo.S. i.ff.d ercg.iu r.fo l.75.n u .6 .

^ h x Cod.

A u th c .q u a sa ftio n e s, C.defacrof.ccclef.fol.473.ve^ficu.¡n••

fel•tu^.6.

L .fi.C .d c facrof.ecclcffol.475.

L.cum oportet,C.dc bon.qua? liber.fol.95.num er.3 1.6 cfe­

quen.5c S.cum au tcm ,eiu ^ em l.fo l.io 6 .n u m .5 i.S c fo l.

1 1 7 . 6 §.non autem .fol.62.

L.cu m oportet, §.vbi autem , C .dc b o n .q u ® Uber. fol. 1 73 • jiu .6 6 .cxa£tiiilm c.

L .2 C.de vfucap. pro em pc.fol.440.nu.27.

L .n ih il, C .d c vfucap.pro h«rcd. fol.ö 3. cum fequcn plen^

S i vtilitcr

(21)

Scvtiliter n u .9 0 .9 r.& fequcn.

L.binos'C.de aduoc.diucrf.iudi.fo.j 5 $.vmc.nu.7t4.

L.cum á m atre.C.dc rci vcn d .fo.574-n u.8 1.Scjrcquen.latiffi m c & v tilillim c .

L.doccan cillam C .d crei vc n d .fo .2 2 5 .n u .!3.

L . I .C .ll aducrr.crcditor.nu.47.fol. 46 0 . L .iifu n d u m C.dc.rei vcn d .n u .17.fo .4 34 . L . i .C .dc vfufr.fol.2oo.nu. 7 5 .cum fcqucn.

L.p .C .d c vfufru£t.fol.234.

L-4-C.dc probat.fo.i 26.nu .6.& 7.

L .2 .C .d c patrib.qui ñ li.diñrax.nu.20.cum fequea.clcgamif fim e & latiflim c.fp 4 7.

L.fin .C .d c rcb.alicn.fol.229.

■^..cmptorcm C.locaci.fol.344.

L.fceminiB C .dc fecund.nup.fo. 1 23 .n u .j.

A uth.hxres C .dc fccund.nup.fb. i oo.nu-3 S.

L .in rebus C .deiurcdoc.ócl.ílprxdium .eod.titu.fo»224<nu' m ero t2 .

L .ii dorcm C .dc ¡urc dot.fo. 328.

L .fin .C .d c iu rcd o t.fo l.i 3.8c 14 . ibid.

L . 1 .C.dc fundo dotai.fo-229.nu. 1 1 9.

L .fi.C .d c natur.lib.f0.503.ex nu.ao.

L.n on fo lu m ,C .d ep rxd .m in o r.fo .26 2.

L.fiadrcroluendam C .dcpraed .m inor.fo.294>n u.54.

L . I .C .q u i adm itti-fo.69.nu.43.

L . I .C .d c vcrb.fignifi.fo.2 7-nu.44.

L .e x rcpudiarionc C .dc fidcicom .fo!.4i9>

L.fi.§.fed q uia C.com m uunia.dclcga.nu.9.Sc 10 .fb .4 2 S . A ut h.rcs q u x C.com m unia dc le g a .fo l.4 17.

L . I .C . dc cond.infcr.ornatur & am pliatur contra faib cn t.fo lio 5 14 .

L .i-in fine C .dcan n a!.cxccp t.fo.4$7.n u .45.

A uth.m ai« fidci.C.dc Iong.temp.praBfcrip.nu.S.fo.427.

L .fi.C .d c euiftion .fo.585.

I., i -C.dc pair, potcf. 5 s .nu. 3 o .& fcqucn.

L-fi vnquani C .dc rcu o c.d o n at.fo la2,num ero 2 0 .& fb l.i ?•

n u m ero 23.

L . J .dc in [iru1.pxn.cxlib.fol.44.

f t L .l.C .

(22)

In d e x.

L . I .C.(îe iurc libcro.nu. 1 3 .cam fcq.fo.43 .& feq.

L .fin .C .a d l.Iul.m aicn;.fo].442.nu.3 2 .

JLxtribuspofîerioYÎbM s.libris Cod.

L,defcnlionis,C .de iurc fifcî.fol. i j 6.nu. 2 3.

L .v n i c a .C .d c im p o n , iu c r a t. d c fc r ip .fo lio î 2 7 .v e r f îc u . i n - fc r tu r 2 9 . & m e l i u s f o l . 5 1 5 . v e rfic u . in fe rtu r n . e x c o i.

L .c o g n o u im u S jC .d c m a n c ip .& c o lo . f o J .3 4 6 .v c r iÎc u .ia fc r - tu r d e c im ò .

E x jiu th en tkis fe u 7{ouellis»

§.habeat,in auth .vteccIef.R om a.fol.44S. elegantiiîlm è.

A u th .v t ecclefîaR om a. fo.470.

A u t h .h æ c ç o n ft it u t io c o llâ t, g .f o .4 7 1 .

§;fed quôd fancitum ,inauth.ff.de nupt. fo .4 $7 ,n u .4 $ . A u th.cui re liftu m A origi.fo.46 i.n u .i 7.

E x librofetidorunjk

C .S .q u o d ergo,de inueUi. dere.ah 'e.fo.34S.n u.7o.

C . I .an agna.vcl fil.fol.3 87. & fo .402.

C .i.d e capi.C onra.fo.349-& fo.43 5 .n u .ig .

C .i.$.T stiu s:iîd efcud .fuer.con tro.in ter 3b m i.S c agna.fol.

4 02.n u m .9 5.

■ • Exinjtiiutiúmhu!,

S : I .ln ft.d e patr.potefta.cum gl.fo l.4 1.n u .io » S.finitur.Inftit.de vru fr.n u .38 .fo l.244 .

S .p o ft h u m i.I n ft .'d e h æ re d .q u æ a b i n t e f t .f o .jç . n u m .s 7 . g .f e d n e q u e h x r e s .ln f t it .t e f t a m .n u .^ .f o . S i .

E x Decretalibus.

C .c o n f t it u t u s , d e in in t e g .r e ft it .fo l.4 1 5 . C-vir.iie pignor.fol. 1 45 •

C.per

(23)

J 7^ D n X . C.per tuas,dc donat.fol.317.vcril.n cc obftat.

C .quia diucr{itatcm,de con cd .p rxb.fol.45 S. & fequ.num . 4 6 .5 c fcc|u cn .

C.nupcr,dc donat.inter vir.& vx0r.f0l.240»

Le^es fe n ordinationes.

L i b . I .t it .7 6 .f o l.3 2 3 . L ib .a .tit.i 7.S.3.fo l.2 2 8.

Lib .3.tit.30 .§ .5.fo l.2 75.

Lib.4.tit.5.tbl.2 2 9 .n u m .i9 . L ib .4 .t it .6 fo l.2 9 8 .

L ib .4.111.7.S. 3 .6c tit.7 7 .S .3 0 .3 .fo .i8 3 .n u .7 i.

Z,ib.4.tit.66.fol.i 33-nu.i 1 .5c S .3 .fo l.i 1 5.nu.69.

L e x C a ft c ll* 1 4 .T a u ri.fo i.445.

L e x C a ilc lix 4 6 .T a u ri foi.3 5 3.n u m .7 i.v e rf.e x quibus.

F I N I S .

f t

2

A f t i o n c s

(24)

/ n . i>

A

Ctme< inter bonx conm»

■ merantur yin prm a^ane n ò.n u .'^ .Ì^ feq.fu L 4

^.^ionss consihimnt. tertiA ß>e-

■dembonorum, in prtm.t parte r i t h .n u .ii{ .fo l.1 3. n u m e .^ ^ , fecjiien.fo.i^ . fiqtien.

^ccußaur de crimine , propter quod bona ßfco Junt applican'^

da an fit cogendits inuemayium conficere 1. 1 .in z .^xtte.num,

1 4 1 3 6

\Adnentitia bona ar> prorJUs accp*i remur fa iri arüe lußimA. con- iiitudonem, l . I . in I.pawe., n H .ij .curn fe<i. 9z

‘^duocatorum falarium (oimeàus effe debeat in caußs criminali^

b H s Jn i.i.in ^.par.m pn.6z.

verf.infercur. i S ^ z 6

^gens aciione reali, oc nominans f e propriciarium an obtinebic ß probet vtile domimitn, in L

l.in z.part.nn.% .fol,iz6<&

qitid f i probet vfumßufiumy m .l8 .in d .i.p a r t . l^ z

^lienati'jnif uerbum qua conti- iKAt, in l . i .in 3 .parte numer.

1 8 . i i6

^Uenatione prohihita, an prohi- beatm vfucapio, in a^then nifi triem ale.nn.zs 4?i3

^ lien aiioreiecclefixvel mimris abfquefllennitaie, an valeat, in 1 . 1 .in 3 .par. nuw.^ l .cum fe q . z^ B . &z^9 Arbitratory cuicaufa commiitiiur

äirimcnda ex tequiiatef citr.i in

E X .

ris rigorem,nnpoßt reÜcere ex ceptionem prafcriptiouis, fo l.

4 ^ 7 .verfi.infertur»

B

,Onorimß^ßcatio^m rub.in ' ' prima pan.num. 2 . cum mul tisfeejuen.

Bonis puhlicatis an veniant iura , aß ion ein prim a ffV .ru h r.

n u .^ . f o l . ^ . ^ n u . i ó 1 4 Bona cum pro n m in e , tnect, aut adie^iuO) ornnia, compr^heu^

dunt iura ^ acíionem^in pri~

mx parte ru b .n u .j y Bonontm appeilatione cum adie-

Slione lo c i, an contineanittr in r a ^ a f iim e s, ibidem.nume.

1 0 . 7

Bmorum appeilatione an co«a- neantnr bona Empbyteoticay ibid.nu, i^ .v f q u e a d n a .Z ^ .

I t.c u m je q .

Bonorurn mobilium. ^ immobi- liitm appeilatione non compre^

hendí iura ^ aSliones , ibid.

numero z ^ . verficu. hinc in^

ferthr. I4

Bonorum v eliB im , an compre-^

kendat vtenalia, ibidem nunt,

38 . ZI

Bona materna an ante lufiin ix- numacquirerentuY ß liis, in L.

i.inprim aparts, nu. i p . c u m multif fe q . %%- &ßq . Born immobilia inmdationi fubie-

cia an poffint vendi à. pâtre lecitim i

(25)

í 2 1 D ie^úmo cùLmmHrcaoYe y ¿ r

in more ^ curatore mi- naris3 in l.pritna in tenia par­

te numero z j.^ fe q u e n ti.fü -

lio. 3 3 Í

ionareliSia fam ilia an fojjlnt, locari ad longum tcmpm, v e l in Empbyteojim concedí^ ibid.

num.6 <¡ 3 3tf

C

A t n i o a n d i c a t u r d e C u b f l a « - t i a v j i i s j r u i ï u s e a r u m r a - r i m q u i e v f u c o n f i a r t u n t u r ¡ i n l . l . i n z . p a r t . n M m e . i S - v e r f . q u a d o S h i n a , v f ^ u e a d f i n e m d i f l ' ^ f e c u n d t e p a r t i s f o . 2 0 6 .

c u m f e q u e n .

Coloriusad qua onera teneatuTy in I. ' . in x.farte numero 7 2.

fe r totum^naxime ex ve rf, i o anfUat.folio »83. cmn feq.

vfq u ea dfu l. 19 6 Collegia quid différât à tributis

fe u oneribusrealibus,inl.\, n u m e.j i .in z .fart.verji.ideo

r o n e fï. 1 8 7

Colonus fifc i. v e l reipub. an fop- fit e x fe llià fuccefforcfuvttcu la ri,in L i.n u m .68. in ^.par, Verft:u.mferiur decimo, ^ f e

quen. 54^

Conditio impediens nuptias an ho- die tullatur in mafcuUs v i- duiSf in l.^.nu. 1 7 j Conditio^ ft fine liberis ¡de quibus

intelU^aiitr.

E X .

Cvndttcens ad lonpm iempus an acquimi dominiumyiul. i.in

¡.part,tiu.66 j j 8 Confefjio fa & a à poffeffore maio-

ratus an pneiudicet fucceffo- ricin i, i.in ^.par. n u .^ o.ver fic.m m lim iiaiio 27*7

D

D

Ucrettm an fit neceffarium in alienanda pecunia mi"

■ n o risjin l.i.in i.farien u m er.

S 6 . l y r

Venunciatio extraiudicialis an inducat malam fìd em , in <*•<- then. nifi tricennale. numera

1 4 . 4? i

Deúnenti ex iuFia caufa , an de»

tur remedium pufjefforium in 1. 1 .in tertiaparte.verfic. tan»

demnumero 40. adfnem .foL 1 5 4

D i^iiates non diuidiinter più»

res fatius effe in l , prima in

parte.nUé 17 2 ì8

Vominium ex prafcrtpùone V - fucapione^ quale acqtòratur •

446

Dominium quid fit "Wde di^

cattfr, in l . l . i n ^ .p a rien u .i.

fo l. l a i

D cm iniuM ^ proprietas quomo- dodìfferm tjibidem nwne46.

folio I l i

Vominium alicfùus rei an foffìt effe apud duos, in /• t . in ter»4 parte, numero 1 o.ctm multis

+ f 3 feq»efi>

(26)

1 -7t D

fecjmn. ü l

Vorteiiionetn faBam à de bonis Cororue , vn i tantum proximiori defctndenti com- petere, in 1. 1 .in 3 .pane num.

1 7 . 2 z 8

Donatio re>mmeratorÌA an fof- Jtt fie r i,¿ r <p*omodoyin 1. 1 .in

^ .partenum e.jç. cum multis fei}. ^ o -^ .^ O ^ .& fe q . Vonasio fa& a ne^ntiorum gsjiort

^roipjts negociis geflis , magis competifaiii} diccnda e l î , ibid.

KH.62. J 1 8

Dofvaio fa&a ah Epifropo v e l mona fier 10 pro feruituus et ope risjib ifa & is, magts compenfa.

tio dicenda e(iyihid,ni*.i4erjì.in fertiir tertth. 3 i i Vonat'to remmerator'ia non na*

let inter coniuges. ibid.t*er(la*.

i,nferturnom.folio H ') . 7^ c ualebii inter patrem & f i - htm , ibidem uerficu. I'n/er- tur l i . i i f multafimilia reps-

ries. j z o

Vonatii principis ob bene merita, ipt retfocaripofiit ex caufa , ibi dem uerfic, infertur dtcimofex

to. j i z

Vonationem faBam ¿ filio tempo re emancipationis effe injtmtan dam.ibid.uerjici*.infertur deci

monont). 3 2 3

Vos an Jit cenfenda cattfa lucrati u a ,in l. 1 . m ^.parte turfic.in fe r t u r .^ l. 3 2 8 Dot ob mÿfMiUidinem fecutam

E X .

an reuocaripojiityihidtm u erf, infertur. 3 1 3 2p

E

Ccle(ìa(ìicaresalie»ata f n e iuris folennitare, an fofíit ufucapi in anthen, nifi tricenna le.num .i^.uerficM ex tjuibus

4.Í7

Emphyteota an espelli poJ?it ob deterioraiionem rerum,in L ì , infecunda parte ninnerò 6 1 . iterfic.ideminemphyteuta.fol. '

16^

Emphyteota anpo/Sit cadere arho resfitigiferat, ib'd.nerfi.idem in Emphyt.ni4.6i . 1 e y Emphyteoticte rei tribnta^uis f.L uefeteneatur,ihidemnun}.^ 1 .

1 8 1

Emphyteotatian nominante, d ei»

re regni uenit emphyteofis ad heeredes ueniemes ab interìum to.in l.fecunda.mme. 1 1 .fu i.

45 i

.

Emphyteofis pro f e ^ f i l i i s , anfi lias comprtehtndat. y z 2 Emphyteofis pro f e legitimis

hxredibus. 490

Emphyteofis p r o fe ^ fià s haredi

but. 4 9 2

Emphyteofis profe ¿ r pofìeris, art comprahendat uenientes ex f<e

minis. 4 9 2

Emphyteofis pro fuccefforibus fu fcepta, an ad particulares f w

ce£oreipertìneai folio. 4 9 3 .

nume.

(27)

num e.Xi,

Lxpenße fa fíít exigenda dote,

^uadA taefi in nomm'ibHsde bttorism, an minima dotem^

nel trarito ßnt fatisfaciendtef in l.i.in z .p a r u .m n i.T o .fo .

^79

F

£«du'n conceffum pro f e dr haredihus an dicaiurhare ditarium, in 1. 1 .in 3 .par.m , 8 5 .uerjicu.mMor fcribentiuM

uarietas. ^ 90

Teudumcunceffumpro fe¡^h.-e- redibtit m.xfculis,uel ex corpo re fuo defcendeniibus,a}ifit hx reditarium,ibidem nKOicr. 8 8, folio IQZ. ^ an in talihus hitredibiis re(juiraitfr fuitas ibidem numero 9c. ]éin:t*lt<e ilUtionej mtabiles ponuniur,

394

Fendi antiqui concef^ic,in qua no cawur defcendentes ¿ r a^A - t i, adieSo tterbo , hteredibus an requirat, q t ^ fucceffor (it immediate h:eres ultimi fo f- fejforisjbid.nw n.^ l . uerf.ad p rttd ifìa, num.feqtien.ubi

Laxifiime. J P 7

fe u d i alienatio faffacunj ctmfen f u domini, an poJ?it rem/cari à fuceffore, ibidem n u .^ y .^ fe

<}Mtn. 4 0 7

ie»data.rius, qtùimpetrauità do mino folamalienandifacnlt4*

I Ti. D E X .

temían foßit ius hyf>oteca¡uel paSìum reuenditionis aliitdve fim ili fetidi alienationi adiice re,in l .l.i n ^.fart ve>-ß.infer tur decimofepimo. numero j t 290

Fetidatariuf anpoßit confiituere f eruiiMem¡ibidem numer%~i.

3?o

Fetidum hnereditaritim , quid d if ftra tà feudo ex pafioQÌ;'pro^

uidefitiajinl.i.in } . parte.m rt.cYO Zi^.per feqtie.

vbi lati et eleg-trierimenies^

quibus formuUsviruniquccon ,

cipiaiur, 3 8 ^

Fcemim exclufa, excludi defcen d em esex ea n a .i^ 50p Fìiim an pvßit repiidiaiahteredi tate Tctim-e etnphytèofìm, ¿7* feud»>nex p a B o ^ ’ promden ti<e¡ in l.ì.in -^ .fa rten u .^ ^ . 3«8 '

Fiiium effe in fic r is paternis quid f i t , ¿¡r- curila dicatur remißi uèyim .part.rub.iiu./^, 3 8 .Fiiium illegititnum meliorit effe coditionis in acquirendoquÀ>n legiiimttm ¡ ¡ n Z parte rubrìc.

num.'è. 4 0

F ilii Galloritm inpoteßateconßi m i non acquiruntparentibui:

remißiue¡ ibidem num e.p.^

I o . 4 1

F iliii art poßint G alli fuhñittte- re, ihid .m u lo . ihid.

Filius acquirit patri : (jìtct regnici ponwiturin l . i . i n i par.mi..

1 1 4 mero

(28)

1 K D mero 9 . ^ it.cn/ipHatìonibus ornatur f e r totam l . fartem .

folio 7 8

FHìh s legit'matus an acqiùrat patri^ in L1 An z .fa rte nume.

y j- f o l . 1 0 9

T iliu s ndminijiratsr honorum pa»

tris , tenetur rationem recidere adminifirationis ¡ i n l . i . i m . fa r t.n u .^9. 1 4 Ì

ïi l i u s an teneatur H are locatio- n i à fa tre fafÎee derebus a d- uentitïis, t n l . i .in 3 .fart.ni*»

m e.6i 3 3 0

filiu s a n admktatuY ad irritan- dont alienacionem aduentitio- Yum à fa tre fa E ïa m , ibid.nu»

w e . 7 4

Î ili u s an fo flit cogéré fa ir e m d if Jtfatorem v t aliqtta bona /è- fa r e i fr o ipfius alimentis çÿ*

legitm u, ibidem, nam e.y^.fo, fequen.

Ît liu s an viu o pâtre agere pofjtt v t declaretur a d f e j^ eB a re . fuccejjionem maioratus, ibid

« « m . 7 8 ? é 4

Îilm shtere^ pa trisa n p o fjttre.

fcin d ere alienationem fa fia m ttb eadem p a tre¡tb id .n u m .7 f.

v b i m ulta hahet mtabilia , in 'vnaqaaqi faSîifpecietam tna- ioratus 5 quarn feu di i¿r c a t.

^6o.< ^ fêq u en ,

JPilia an f it p ra fere n d a nepoti in emphyteofij in 1.

1

./» I .parte,

n u m .ç ô 4 0 3

E X .

H

H

A e r e s m n a d m i t t i t i t r c o n ­ t r a f a F l u m d e f u n B i , i n 1 .

I , i n ^. p a r . v b i p o n u m r

7

. a m

p l i a t i o n J m u s r e g . ^ 14 .//mt

t a t i o n . ¿ 7* n o n n u l l a i h a t i o n e s

3 7 4-C^y«f-_

H ares alienantis rem feudalem an poßii contrauenke , ibid.

n u .91 .cwn fequen. fol. 3 p X.

¿ r in fuccefforeruaiwaiusfolm J^io.ex nu.99

Hareditar iußa, ¿p legitima <jua liter intelligatur inomni diß>o fitioncyin l.i.n u .6 486

Haredhas teßamentaria quome-

do dicatur. 489

Hteredes fu i aliquando pro qui- bufcunque etiam extranets ac~

cfpimtur. 495

I

f ^ r a c o n ß i t u u n t t e r t i a m / p e - c i e m b o n o r u m , i n u p a r . r u b .

num.Z4.& ^ ^ . i ^ . & i S

l u s l i b r o r t m , q u i d f i g n i f i c e t y n u .

i z 4 3

l u s V i g e ß o r u m a n o r n n i n o f i t a t u t ì q u i u s ì u r e C o d i c i s i n 1 . 1 , i n

t . p a r t . n u . ^ ^ 9 j

l u s c a n o n i c u m c i r c a f r / e f c r i p t h - n e m c u m m a l a f i d e , o b f e r u a i u d i m i n f o r o f e c u l a r i , i n a u t h , r ¿ f i t n c t n n a l e , m . i i . & i z *

f o i n - 4 2 . 1

Impubes

(29)

I T) Jm pubesanft citandusjn l .i .i n

i.part.verjt. cauendumetiam

«H.e

?7

1 7 4

Imperia per vnum tantum gtiber nari, commodim effe^hi 1. 1 .in

l-p a r .n u .l6 i i7 Imentarium ad quid projìt, in l.

I .in 3 .parte.verJicu.ampHat,

feptimì) 3 7J

Inuentartumfa cen an compella- tur vfufruBuarius ¡ in 1.1 . in z .p u r i . m . i i 1 3 + Jnuentarium an compellatur fa~

cere pater le^itimus admini- ftrator ¡ibid.nu. I l .¿p- fequen.

folio I 3 4

\nuentariu>n aia defcripio bono- rwn an fìat contra acct^atu, 1 3 7

L

Egatum hjfusffuBus quid d if ferat à legato fruiìuum ,in 1.1 .in i .p a rten u .ll.

folio 119

Liberi & pojìeri aquiparamur,

folio f i 2

Locaiio ad longum tempus qute dicatuTjin l. ì.in 3 .p a r.m .6^

’ver(i.ante aliam. 3 30 Ìocatio v ltra legttimtm tempus faB a^an faltem incratempus licitum fu fìineatur, thidem.

m .é ^ .v e rf.q u a in re . 3 3 5 ’ Locatio ad longum tetnpus quid différât à locaiione ad modi- ctrni tempus^ ibidm,nMnu66,

E X .

folio ? 3 7 . d r 3 ? 8 Lticrum à lege v e l cottfuetudine

dela-’im parenti, an fìtrefer- uandum itbens priuris meitri^

niomi. f i f

M

M

./4ioratus expenfas quisfol“

i<ereteneatur,inl.l.in a.

par. num. 7 1 1 8 1 Maioraiut poffefjores an dican~

■tr.r doritini. ibid.nu. J . 1 2 5 Miaoratits pnjlilforan pojSitcon Jìiiuerc vfumjruclutn adfuA vitam in i 1 In ^ \partenum.

7 I i^ fì- ' J ' ? Maioratus poffifforanpofiiteiut

bona alienare eaufa dotandi fi- lia m ,ib id .n u .lo i 4 1 6 Maioratus bona an pofiint vfuca

p i , in auihen. nifi tricennale n u . l l . ^ i 9

MMoratus poffelfur an in loaum tempus locare , v e l in enif’hy- teofìm dare in l . l . i n ^ , parte num.6 ^ ^ ^ ^ .& feq , Maioratus poffeffor an pofiittra

figere,-hid.mm. 5 1 1 8 0 Maioratus faacJjOY , ^ hteres pracedentis poffeff'jris ¡an re^

uocare pofiit qua alienata fu e - runt.ibid.nu.g^. 4 1 0 Màora'.um fpcràs an agere pnf.

fìt vtfaltim viuo poffefforefua declaretur fpes ibidtm.mme.

7^-fo- 3( ?4

M aioraiut de (diqua •vfucepia conir4

(30)

ì K D contra vnum , an vfucapo wo- ceatfucceffori. 4 4 4 Maioratus fecundum ufnm H i-

jp.inix dijere in multis a re iicìo fatnilìie de ejm loquun- tur JureCQiifuiti, in l . l . i n partenumer. 1 0 0 . ¡{cliqua ui

d ein u e rb .fe u d u m ^ iter f i ­

lin s, 1 2 7

fìdes quomodo frobari jn f- fit,in authen.nifi trkemiale.nu

Mero 1 4 , 4 4 1

Maritus a n dicatur dominns ¿ c i » norum dotalium. in /. i . m 3.

par nu iz .p e r totum 2 2 4 M ater mn potefl uendicare fi- liuniyinfecimdapArte rubr.in

princ. ? S

M ater non potejì utndere filiw n

ibid.nu.^o 4 7

M ater tutrix filiorum non reU- uaiur ab oneribus tutorum.in l .lJ m .p a r .m t .z Z I 3 8 M inor anpoffit donaretutoris, cu raiorifve authoritale^ in 1. 1 .hi

^.par.nu. ^6 2p8

M ulieri impudica anpoffit ciira- tar dari : ¿ y an intpecUatur ie-

fiari,in feque,

5i7

M ulieri nuptte libidinis confa no dandus curaior efijbidem f o l.

51ÍÍ

K .

N

Epos an veniat appellatiunt fili-)rm t.in l.l.tn i.p a r.

E X .

num .69 l ì f

?lepoti ex filio Ule¿t»m an re~

linquipoßt. j t i

O

O

ßligatii) ¡generalis,^ vniuer falis an dijferani,corra plu res in i.par.ru b.n u .n j 3 4 Obligativnegenerali an comprtthe dantttr »■■tnalia¡ibid.tium.^6.

50

ObligaiioandicatHr dienatio y in l.l.in ^.par.nu.lg. 1 x 9 Obligatio in criminalibus x lege

efi,non ex confinfu, delinquen iis.in authen. nifi nu. 18. folio 4 4 0

Obligatio anthidoralis quotiti fit ejfefius in 1 .1 . in teriiaparie.

num.6o ¡0 6

P

A S î t md e r e u e n d e n d o a p p o f i t u m à p a t r e i n e m p i t o n e r e i i p f i u s f i l i i y q u i d o p e r e t t i r y i n i . l . m - ^ . p a r . n u . $ l 1 8 0

T a & u m r e f i f l u t o r i t m p o t e f ì a p ­ p o n i A t u t o r e , c m m o r e ^ u e l / e »

¿ t i m o a d m i n i f i r a t o r e y i n 1. 1 . i n

^ . p a r t e . n u m . s 2 . v e r f i . i n f e r -

t u r f e x t h . 2 8 1

V a B i m r e t m e n d i V e l r e u e n d e n ^ d i a n p o f f i t a p p o n i a h e c c l e f ù i v e l m i m r e . i b i d . n » . ^ ^ 2 9 ! T a i r ì a p ' ì t e f i a s a n c o m p e t a t

m m s f i n f e c u n d a p a r t e r u b r , n u m e r o

(31)

I -3 1 V

numero 9 40

Tatris poteftas ¡n filium quanta.

tb id .m m .i7 46

Taterpote/í ocdderefliam adul teramyihid.nt*.ip 4 7 Taierfotefi vendere Jtliuniyibid.

nu.zo.cum feq. 47

T aierpueß permutare fHum.ibi

dtni.num.í^ 50

T aier püteíí cafíigarefil¡u7f,(¿r í¡na¿iter ibid.nu. ^ o s 3

"Pater an amhtat ’ufumßuSlum f i ßUus ingredialttr mcr.afìc'- ritm ¡in 1. 1 .in 1 .farte runter.

folio io ^ .¿ ;‘ ^uidfipattr in^rediatur rr.on.-’ßerium. ibid.

iiutn.i^Z l o j

Tater an poffitcogei-eßiium , v t cum eo habitety ibidem tiu. J 3 .

cumfeej. jO(j

l^atri furiofo an aceju'rat filiu s, ibid.tiu.6o.cttmfs<], i i o T ater bene à DoSlor.diciuirlegt- timusadminiiirator, 'ml. i./w i .f a r .m .l^ 1 3 1 Tater vfufiufluarius in qtso d if

ferat ab aliis fyuSiuariis, ibid.

n u m .16

T ater vfufruciuarius an tenta- turfatildare, ibidem num. 20.

i?4

Tater vfujruffuarius antevea- tur mutmariHm conficere ibi.

«Hm.ij' 1 3 7

T aier tutorßliorum emancipate- rum tenefuradon-nia, quaex tronéis, in l. l . i n i .parte m .

*

7

- i ; 8

E X .

T ater dolose adminifirans bona f ila tenetur rationem reddere i b i d . f e q . 131?

T ater quomudo poßtt agere pro aduetititiis, ibid. >ium, 6 4 .c/*wj feqnen. l6b.2Ìr - an ei fit tiecejfarius filii cotferfus,

num. 66 17 0

T ater an ex fu flib u s adueniitio*

rum filii, litis exferfas fit fa - fJu ru f,7ìff.(^S 1 7 Ì TaterpBtefi filio Ìtip tila ri.

(icquirere,ibid.mi.j ^ 1 9 5 Tatrer/i Isgiiimtm adn.iniÌÌrato- rem non poffe alienare aduen- tìtiafiiivruniy in 1 . 1 .nurn» 1 8 .

in-^.pàr. ìic )

T a ire alienante bona aduentitiay ancenfiaiiir alienaffe vfum^

fruflun/^quim in eis habet,ibi.

n i m . u 2 4 1

Vater a» poßtt compromittere v e l tranfigere de aduentitiis, nui/j.

4 4* 2 6i.curr.feque*

Tateran poffit e\ercere aEìiones in iudicio nomine f i Hi,nonfuoy

ihid.mt.47 z 6 6

Tateran poffit tradere rem filii einpta>n cum paBo reuendtt.^

d i,’hid.nt4.^ i 2 ^ 0 T ater legiti>r.us adminifìrator f i nohilis f i t , an poßit donare de rebus minuris^nume.^6.z^2.

cum fequtn.

Tater Ifgiiimtés adminifìrator anpoßii alienare in eis à quo f i lin i eam habuerit,numero 5 8.

folio 50X

T a t »

(32)

I Tí, D

"Pater an pofjit donare de bonis aduenüiüs caußt remuneran- d i numero j ÿ . cum j'equent.

^O^.CTim-'e.jtten.

Voter em poßU locare bona adue tilia fiiiis numero 6 '}.cum fe -

que». 3 3 1

T ater an pnßh conßbuere ferui- trnern in bonis fiiiis .zduenti- tiisyin l . t J n ^ nwn. 6 9.

folio J 4 8

Tateran^oßiivendkare rem ab eo^^in quem fiUus'alienattit, ibid.num .j ^.cm ifeq T ater dißipator bomrtm an pof-

ßt cogi^ ut ex eius bonis a li- qua fepareniurpro alimends et legitima filii^ ib id .n u .j^ .fo l, 357

T ater non potefl dotare .filiam ex bonis aduentiiiis¡ ibidem.num.

l o i 4 1 6

T ater an poßit repudiare hteredi tatem filio delatori, legaium-

’Verelicium, ibid.verficu.alia

ampli. 4 1 8

T ater an foßit remittere iniuria faSiam filionu 1 0 5 . 4zO Tatria poteflar cur imeßimabilis diciiur, in / .I .inprimapartej

num.^ 7 4

T aironas anpoßit reuocarealie nata per libsrtim ex caufa one roJa¡in 1. 1 .in j .parte,numer.

76 . ^ Î b . rir/è?.

Teitmia an ßt de rebus, qux fer- uando feruari nonpoßum jnl.

l.in 1 part.nu.i^i I 4 4

£ X .

T ecunia cambiis defiinata, nihilo minus ret i^nobilis dicUur,ibÍ.

4 4 1^ 6

Tecunia. conñnetitr appellattone mobilium rerum , v e l immobi lium^ ibid.nu.^ 1 4 7 Tnefcñptio, j o. annorum ante

lu B w . fuit ÍTítroduBa , in ai*

then. nifi tricennale.nmi.^ .fo, 42.Í

Tr^fcriptio ctm mala fide qitomo do noceat etiamin foro fécula v i, ibidem numero 1 1 , cwn f e

quett. 4 ¿ á

Trtffcriptio longif^imi tetnporií anadmiltatur,obJia*ite claufu ladecreiiirviiam is¡ inauthi.

nifi tricemale.numer.l'6.

fequen. 4 ? j

Troifcriptiü temporis longifiimi an locum haheat in rebus f u bieBis reBitMtioniJbid.uume.

zz.fo l.6 o p .n u m .z 6.fo .í{ 1 1 Z ifn / m .fs 4 4 jr Trxfcriptio an habeat locum in

bonis maiortuusy ibidem mtme.

2-3 \ , . . 4 3 7 Trtefcriptio ordinaria an fujficist

contrafilimi, pofiqttam cxierit a patria poieBate^ ibid.nH ,¡4 4 4 4

Trxfcriptio.ü^o.amorum de ture ciuUi fn^tciebat etiam contra ecciefiam Komanam, in authe, Tiiptricemale n u .^ y .fo .^ ó p ,

fequen.

Triefcriptio m n currit m nualen ti agere,fo. 4 5 3 .nifmer.42 ,(¿¡r fequen.

(33)

I r ¡i D faquin- Çer inultas amplutiom

nes.

Tr,tefcripiio longtßima eur requi r^U4r in authen nifi uicential".

4 1T

’PriniUgium alicul ^ liberis, v e l foßeris v e l generi concef fum an coprahendat f aminas

¿ y d fcenäentes ex fa m in isja tifiiwèin / .3 . n u .^ i. fol, f i

“pontificntum v e l papatum apud vnitm effe debere ¡in i. l.in 3 . parí m m .ï S . Z2, 9

“Pofihum as an quando dica titrfnushxresfin i.par.rubr.

num. ^6 K

R

e í appeilatione quid compra hendMnr,in i.panerubr.

nn^^.&fequen. y

^¿rtm appeilatione cum reUtìo ne ad lacum , an veniantiura

& aSiiones^ihid.nu.ìO. 7

^ g n a p e r vnum tanium gitberna ri viilitts effe in l , l .in 3.

p a r.n .ló .et l y . z i y . e t u h i^ßitutio an detur conira v fw a

pionem v e l prtefcriptione»i, l<uißime in auch, nifi tricema

« J e r a paterna cur fie difía

* pru patria poießale,in 2-par

íernb.num .^, j g

E X .

Sententia lata contra poffefforem maioratus v e l aliorum bono yum^ qu a refiitHtioni funt f u hiecla^ an mceat fucceffori¡ l . i ,'m parte««w cr.45.268.

cum feq .

Suitas non daiur fine patria pote Jiate¡in ficund^parie.rub.nu.

3^* Í7e

Suus hieres an ifucapere pofii pro h.trede^ibid.*Mm. 5 8 .6 1.

cum fequenti.

Succefjor particularis fifci v e l ec.

clefia nonpotefi expeliere colo num etiam modici femporií,cn ms rei rationem h a b e sit}l.l.

in i.parteynum .ó’i.v e r fic .in fertur decimi). 3 4 ) Statuto v e l lege , ut acqtdfica ex

caufa onerofa communia fiant Ínter coniuges^ an fit communi canda donatio remuneratoriay in l.l.in ^ .p a r.m .é z .u e rfic . .infertur uigefimotertio ad qu £

fiionem. 324.

T

f{anfacifo fa & a à pofieffore maioratus an uoceat fu c cedenti^ in l. l.in tertiaparte, m m .^o.uerfic.ofìaua. limita

tio. 2 7 8

T e fìe s ad perpetuam rei memo riam ,inl. i .in 3 .par.num. 68 uerfic.nec vbfiant qua adduce

bat. -, 3 6 7

Tttior ex tugore Jìatuii an pof­

fit

(34)

1 n . D f t compromittere de re mino- ris ,in i. i.in 3 . parte m . 45’.

verficu. antequam veroaga-

tm t. 16 5

Tutoran ßne decreto poßh dt- firahert immobilu mimrifpe riculo ftéieSÌa in L l . in fa rt,n u m ,l6. ¿ ¡ é . & 2.37.

y

lduA potittar prìuilegio , quo frutbaturvim marito nu, 4^ 2

yidutt ex fhipro m amittat do-

tem. j i 8

ViduA an fin den daab haredi-

bus viri. J 1 7

y iro Ubidimfo curjtorem ea de caufanondari.

y 'vr alicjuxndo fuccedit vxort iu re cimli fìantibus Hberis , fv l

7 'fucapioan prohibeatur prohibi- ta alienatione in anthent. nifi tricennale.nu.i'^

Ffucapiu qm iure fuerit introdu- fia.foi.,^^S

yf/tCaphiandicMHr iniquumre- midiutn ¿7" odiofiun , ibidem u n m .i^ c .^ 4 1 .

yfucapìo tam ad mobilia, ejuam immobiliarefertur, 4 4 7 y fu s fy lu x leg n '.m , alicjuaado cò'tertiiur kt vfum fruéìtm in 1. 1 .in 1 .fAT.nn. i j.v e r f.fe d vltra ¿lo. ¿r- docìor, 1 5 6 y fm ffu S ìu s an fit pars dumitìHf

E X .

in L t .in 3 . parte num. T .cum

feqUen. 1 1 8

y fm fru B u s an dicatur de boni't

nume.6 i i o

y fu ifru fiu s cjuotupleXy in i. i .in z .p a r .n ii.9 .^ IO. 1 2 3 yfusfruSìus domiis legato , cum onerey ne aliius tollat, an cen- featur reiiffa proprietà^, in l . ] ,in 1 . parte nimì.\ \ . f 0 .1^ 4

quid f i (tdieBum foret, v t alienarepofiit^ibid.nume. ^ ^ . verf.ego aduerto. ’ 2 5 9 yfusfrut'ius pMris plenior efiy (¡uam vfusfruSlus aliorum à "

in (¡m dijferatn, in l . i . i m . portemi. \6.cumfee^, 13 1 ; yfufrufluarius an ojniiiai vfum fru fìu m per ingreffum religio n isjin l. i . i , i 1 .parte nu.^^.

cumfe<juen.

yfu fru fiu an u s an piene tenea- tur-inuentarium conficerey nu­

mero 2 2. 1 3 ^

yfufrucÌHariHS an poßit perfice re adifìciHm inchoatum.in L

^ \ .in i.p x r .n t i.^ l i5’ 2 yfufruHuarius an poßit cadere arborei ibid.nit, j 9 i j 7 yfitfruStuarius an audiatur in quaßione tangente proprietà •

• tem,ibid.nmi.68 .verfi. Cimili ter e f i dijferentia. 1 7 7 yfnfruB uarius an tenecitur f a ­ lere licis expenjat in rehitf fjuarum habet vfum fruiiw n ■

■ inl.prim a, in i.parte uumcr.

ó S .fo l. i j f i

(35)

Z

3

SL D

y>fu(ruBuarìus ad cjux onera te- neatifr.ibid.nu.7z, fo l. 1 8 3 . cum fequen.

ypifruBuarius an fatìfdare te- ueatiir¡ihid.m. 7 5 1 9 8 yfttfrufliMriut anfaciatfruSìus fuosan fxtifdativnem ^ ibidem nu.77.cum fequen. l o j yfufrufìuarihnora in fatifdando fOì ei noceat quoad fru^usy

ibid.n u.j^ 2 0 7 '

yfufrucìuarius an pof^it d tfira - htr« ftium yfuw frucìum iin l.

% X .

l.in i.part.nume. ^S.cum fe

quen. 2 4 4

Ffu fru fíu ariu s an pof^it covfti- tuere feruitutenjy tbidvmnum.

70.folio 34 8

V xor oh culpam v iri ab eospa­

rate , nihil eidern acquirii,ant com wunicat^inLl.in l.p a r.

»aw .58 lo p

yx o r an dicatur domina rerum dotalium, in l. prima in tenia partenumero li.c u m fequen.

2 2 4

Optare melioraj cogitare d:fficillima_, ferre quxcunque euenerint.

In difcurfu libri hz liter*,I.C.fignificantIurircon- fukum^quod exprimOi prò minus expertis.

In his & alijs prudens leftor facile percipics veram leiìionetn.

(36)

; J--v.

íi\» »

-ÍT. r; . ' V . - - . î - - , , Ka : b . . . . .'•.. --

*' ...• _• . »-*-f »..'

.•W i tjv.l ••t'**,' \

«••' =r7 v-'-' S .f. \ \ ■••*■ •' r . u . . i - r- • ; ' ' - ;

/^v;-;■ *.jG.

'r;'!lb .'ü iL -TiCìrtO'

. î i i i a a ï r r j . .•.■.'.■I'

'-v î' vV ';■? ; í

Referencias

Documento similar

4,1,5 Suministro e instalación acero de refuerzo corrugado de 60000/37000 psi para columnas, vigas aéreas, losa de entrepiso, viga canal; y demás elementos estructurales. (I l i i

Servicio de conectividad a Internet y mantenimiento del equipamiento informático de la red de telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, de acuerdo con lo señalado en el

Uno de los principales retos para el sector minero responsable que opera en el país, es fortalecer su rol como aliado estratégico del Estado, con la finalidad de seguir impulsando

Para ello, en la primera parte se cons- truyen indicadores que incorporan las variables específicas de calidad e inocuidad, así como también algunas de los otros temas

La prima commedia colla quale lui affronta questo problema è l’‘operetta satiri- comica’ tratta da Les Plaideurs di Racine sotto il titolo I litiganti ovvero il giudice

En junio, último mes del primer semestre del año 2022, los indicadores del comercio formal de leche cruda de vaca en los departamentos de Córdoba y Sucre

Déclarantesetiamjea,citia:in qirinta declaratione Capituli ïlo m an i i 6oucontinentut:vidclicet, quod fi in aliquo ConuSta non repcriantur nifi duo vocales,tuncadiungantur

• Se centran en estudiar las exigencias de la situación para poder dar respuestas adecuadas: cómo afrontar el estrés. • Ante la situación de estrés se centran en sí mismos: