Una aproximado a la informática educativa

56  Download (0)

Full text

(1)

Una aproximado a la informática educativa

La construcció del relat

Tesi Doctoral dirigida per Artur Noguerol i Rodrigo

Nuria Vi la i Miguel

Departament de Didáctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciéncies Socials

Universitat Autónoma de Barcelona Beüaterra 2004

Serveí de Bibliotoqups

Biblioteca de Comunic.-icíó I Hemeroteca Genera!

(2)

Annex V. Producdons al final de cada sessió

(3)
(4)

«i 4

Els animáis van al castell

Irene Brandts Alba Gibert

O

•I o

Aixo passa en un bosc, i els hi passa a uns animáis.

I un día un grup d animáis, van a fer una excurcio i es perden.

(5)
(6)

Ti ^— ^ i íiS'snHíaS'SuíS-^K»

Quan es perden arriven a un castell encantat.

(7)
(8)

O

i

I !•* A }•) A í •* 4 P-* 4 C*

V V V V V Els animáis van al castel

Irene Brandts Alba Gibert

4

r> 4

' f 1 -*4* *-** A 44*

*\t"'¿

Aixo passa en un bosc, i els ni passa a uns animáis. I

I un dia un grup d animáis, van a fer una excurcio i es perden.

(9)
(10)

Quan es perden arriven a un castell encantat.

I no podien Dentrar, perqué hi havia un drac vigilant.

(11)
(12)

%

O 9

a

9 O

Eis animáis van al castell

Irene Brandts Alba Gibert

* >V *<i4f 41

a o

9 O

<

O

Aixo passa en un bosc, i els hi passa a uns animáis. I

Un dia un grup d animáis, van a f er una excurcio i es perden.

(13)
(14)

Quan es perden arriven a un castell encantat.

I no podien Dentrar, perqué h¡ havia un drac vigilant.

Al final van poder entrar al castell.

Quan varen entrar van arrivar en una sala on hi havia una taula mig desparada.

Dessopte van sentir unes passes i sen van anar corrent.

(15)
(16)

><VW£^^'í?i'^íJtí1U^¥^r&^ •"í-íSÍJfeSK*^

- , > *

Van arrivar en una havitacio on h¡ havien 4 Hits on hi dormien 4 monstres.

Tambe hi havia un bagul on hi havia una bossa

(17)
(18)

á t á- 4 á

Els animáis van al castell

Irene Brandts Alba Gibert

Aixo passa en un bosc, ¡ els h¡ passa a uns animáis.

I un dia un grup d animáis, van a f er una excurcio i es perden.

(19)
(20)

Quan es perden arriven a un castell encantat.

I no podien entrar, perqué hi havia un drac vigilant.

Al final van poder entrar al castell.

Quan varen entrar van arrivar en una sala on h¡ havia una taula mig desparada.

Dessopte van sentir unes passes i sen van anar corrent.

(21)
(22)

Van arnvar en una havitacio on hi havien 4 Hits on hi dormien 4 monstres.

Tambe hi havia una olla on hi havia una molts dmers.

En una altre havitacid que era la de la bruixa hi havien moltes

coses.Tambe hi havien moltes trampes ,sobre tot la catapulta de la porta.La bruixa estava fent una poscid.i ens en vam anar

rapidament.

(23)
(24)

°*

í •: *>

•:

o4

oo

9 O

> J P > 4 F > 4 » >

* fi * i* * i* *

4* 4* 4* 4 * *

Els animáis van al castell

Irene Brandts Alba Gibert

, <

t

4* 4* 41 4* 4* 4 4 4 4

O•d

<

o

4 4

%

o

Un dia un grup d'animals que vivien en un bosc, van anar a f er una excurcid ¡ es van perdre perqué van anar molt lluny, fins a les muntanyes, i no sabien tornar.

(25)
(26)

Quan es van perdre van arribar a un castell encantat I no podien Gentrar, perqué hi havia un drac vigilant.

GAI final van poder entrar al castell per que a redere hi havia unes escales

Quan varen entrar van arribar en una sala on hi havia una taula mig desparada.

Dessopte van sentir unes passes, que eren de la bruixa del castell i

se'n van anar corrents.

(27)
(28)

Van arrivar en una havitacio on h¡ havien 4 Hits on dormien 4 monstres,.

DTambe hi havia una Dolía on hi havia una bossa amb"mótts diners robats a les persones que havien anat al castell.

En una altre havitacio, que era la de la bruixa, hi havien moltes cosas. Tambe hi havien moltes trampes, sobre tot la catapulta de la porta. La bruixa estava fent una pocid, ¡ se'n van anar

rapidament.

(29)
(30)

Fmalment van poder sortir del castell i van anar-se'n a casa seva.

Quan van arrivar a casa seva tots estaven molt contents i van f er una festa, s'ho van passar molt be. Conté contat ja s'ha acavat, i si no sortiu deis Hits no menjareu confits.

(31)
(32)

<

4

G>

O*

4 í

Q

/pH .p'i .p'i /i s», f*>< ¿PÍ

*' ** *' *' <•' ¿' ^

Els ani ais al casteil

Irene Brandts Alba Gibert

á 4

>

á

> j > 4 >

4 4

> <

/P * /P rf /P rf /P * /F rf /P rf |P * /P 4F 4* 4F 4F 4' V V 4'

4 4

O

o*

Un dia un grup d'animals que vivien en un bosc molt maco i ciar, hi havia molts arbres, molt alts (la majoria eren pins). Van anar a fer una excursid i es van perdre perqué van anar molt lluny, fins a les muntanyes, i no sabien tornar.

(33)
(34)

Van arribar en una habitacid on hi havia 4 Hits on dormien 4 monstres.

DTambe hi havia una Dolía on hi havia una bossa amb molts diners robats a les persones que havien anat al castell.

Els monstres estaven descansant i esperant que algú mes anés al castell per menjar-se'l i perqué la bruixa fes pocions majiques amb la seva sang, mentre descansaben parlaven i deien:

-Que bona que estava l'ultima noia que va vindre.-deia el tigre blau . -Dones a mi l'ultima avia que vaig menjar-me em va semblar una mica dura.-va dir el tigre verd.

-A mi em van agradar els cinc bebes ultims, oi Qque si drac blau?

-Si eren molt bons pero eren massa petits-va dir el drac blau.

-I tu drac verd que en dius del teu ultim apat?- va dir el tigre blau.

-Home, era un noi i una noia amb un gos, estavan molt bons.- va dir el drac verd.

(35)
(36)

Quan es van perdre van arribar a un castell encantat que era molt tenebros, antic ¡ estava fet de pedra.

I no podien Dentrar, perqué hi havia un drac vigilant.

GAI final van poder entrar al castell, per una porta de redera.

Quan varen entrar van arribar en una sala on h¡ havia una taula

mig desparada. De sobte van sentir unes passes, que eren de la

bruixa del castell i se'n van anar corrents. DLa bruixa els va veure

pero no els va poder atrapar.

(37)
(38)

En una altre habitacid, molt gran que era la de la bruixa, hi havia moltes coses. Tambe h¡ havia moltes trampes, sobre tot la

catapulta de la porta. La bruixa estava fent una pocid, i s'en van anar rapidament i ella no els va veure.

Finalment van poder sortir del castell i van anar-se'n a casa seva.

Quan van arribar a casa seva tots estaven molt contents i van fer una festa, s'ho van passar molt be. Conté contat ja s'ha acabat, i si no sortiu deis Hits no menjareu confits.

(39)
(40)

4 *

<

'

Eis ani ais al castell

Irene Brandts Alba Gibert

4- 4 4 - 4

•í •:

í

o

•: °:

o

Un dia, un grup d'animals que vivien en un base molt bonic ¡ ciar, amb molts arbres, molt alts (la majoria eren pins), van anar a fer una excursid i es van perdre perqué van anar molt lluny, fins a les muntanyes, i no sabien tornar.

(41)
(42)

Quan es van perdre, van arribar a un castell encantat que era molt tenebrds, antic ¡ estava fet de pedra.

I no podien entrar, perqué hi havia un drac vigilant.

Al final van poder entrar al castell, per una porta de darrere.

Quan varen entrar, van arribar en una sala on hi havia una taula mig desparada. De sobte van sentir unes passes, que eren de la bruixa del castell, i se'n van anar corrents. La bruixa els va veure pero no els va poder atrapar.

(43)
(44)

Van arribar en una habitacid on hi havia 4 Hits on dormien 4 monstres.

També hi havia una olla on hi havia una bossa amb molts dmers robats a les persones que havien anat al castell.

Els monstres estaven descansant i esperant que algú mes anés al castell per menjar-se'l I perqué la bruixa fes pocions mágiques amb la seva sang; mentre descansaven parlaven i deien:

-Que bona que estava l'última noia que va venir-deia el Tigre Blau.

-Dones a mi l'última avia que vaig menjar-me em va semblar una mica dura -va dir el Tigre Verd.

-A mi em van agradar els cinc bebés últims, oi que sí, Drac Blau?

-Sí, eren molt bons pero eren massa petits -va dir el Drac Blau.

-I tu, Drac Verd, qué en dius del teu últim apat?- va dir el Tigre Blau.

-Home, era un noi i una noia amb un gos, estaven molt bons -va dir el Drac Verd.

(45)
(46)

En una altra habitado molt gran que era la de la bruixa, h¡ havia moltes coses. També hi havia moltes trampes, sobretot la

catapulta de la porta. La bruixa estava fent una pocid, i se'n van anar rápidament ¡ ella no els va veure.

Finalment van poder sortir del castell i van anar-se'n a casa seva.

Quan van arribar a casa seva, tots estaven molt contents ¡ van fer una festa, s'ho van passar molt be. Conté contat ja s'ha acabat, i si no sortiu deis Hits, no menjareu confits.

(47)
(48)

Annex VI - Resultáis deis sondefgs sobre (es adquisidons

Les adquisidons informátiques

v' Áspecte generáis i transferibles a d'altres situacions

En aqüestes respostes troben els aspectes mes generáis referits al maneig global de l'ordinador i a les funcions especifiques tipus obrir i tancar, guardar, etc. Alguns grups les coneixien perqué, amb nivells diferents, quasi tots els nens i les nenes havien tingut algún tipus de contacte amb la informática i aqüestes son les funcions mes básiques i que primer s'adquireixen:

ús del teclat ús del ratolí

operacions enganxar

operacions de tancar, sortir i apagar operacions de posar i treu el disquet operacions d'engegar i entrar

operacions de guardar control i maneig Total

1 1 2 2 4 6 7 15 38

v' Aspectes específics d'aquest i d'altres programes similars

Aqüestes son respostes referides a usos relacionáis amb aquest programa o amb d'altres de similars que incorporen alguna relació amb els gráfics:

(49)

copiar dibuixos a una altra página ampliar i disminuir una imatge programar un joc de dibuix1 col- locar imatges

dibuixar

esborrar imatges Total

1 1 [ 2 5 10 11 30

Els aprenentatges textuals

La percepció que teñen de l'aprenentatge del text es quasi inexistent.

De fet ells teñen consciéncia que ja saben fer contes perqué es una activitat habitual i perqué la mediatització que exerceix l'ordinador dilueix l'objectiu principal de la tasca. Des de la perspectiva infantil, la forca que teñen els aprenentatges informátics degut a les dificultats que han de vencer i l'atractiu que exerceixen damunt deis alumnes emmascaren quasi totes les altres adquisicions.

fer un conté amb ordinador fer histories

Total

6 1 7

v Aspectes actitudinals

Només dues respostes fan referencia a aspectes que es poden qualificar d'actitudinals; crida l'atenció que es refereixen justament al fet de compartir i treballar en parella, dos valors reconeguts pels adults pero no tant pels alumnes d'aquesta edat. Aixó fa pensar en algún comentan o alguna intervenció feta pels mestres o per mi mateixa.

També es podrien considerar com a comentan actitudinal les

1 Possiblement volien dir: Fer servir un joc de dibuix.

(50)

manifestacions deis alumnes que expliciten que han aprés a tractar be els ordinadors, pero ho he indos al primer apartat perqué considero que forma part del maneig de l'aparell.

treballar en parella compartir

Total

1 1 2

El resum en percentatges:

Respostes referides al control i maneig general Respostes referides al control i maneig de la imatge Respostes referides a la textualització

Altres respostes

49,36%

36,36%

9,09%

5,19%

100%

38 30 7 2 77

Altres T

Control I nrfSnelg general 50

maneig de la imatge

Textualització

^ ^ T"~L»ua t General

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

n

Universitat Autftnoma de Barcelona

Biblioteca de Comunicado i Hemeroteca General

(56)

Figure

Updating...

References

Related subjects :