Taller I del Grup de Treball d Energia, Canvi Climàtic, Mobilitat i Contaminació

Texto completo

(1)

IFORME DEL TALLER I DEL GRUP DE TREBALL D’EERGIA, CAVI

CLIMÀTIC, MOBILITAT I COTAMIACIÓ

Organitza: Assistència tècnica:

E

XCEL

·

LETÍSSIM

A

JUTAMET

D’A

LCOI

(2)

Figura 1: instantània del Taller I del Grup de Treball d’Energia, Canvi Climàtic, Mobilitat i Contaminació.

(3)

ÍDEX

1. INTRODUCCIÓ... 1

1.1. LLISTAT DE PARTICIPANTS ... 2

2. RESULTATS ... 3

2.1. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I MITIGACIÓ D’EMISSIONS DE CO2... 3

2.1.1. Conscienciació en ciutadans, empreses i institucions públiques:... 3

2.1.2. Reducció en el consum i augment de l’eficiència. Quines actuacions prioritzaria respecte als següents temes?:... 3

2.1.3. Transició cap a fonts d’energia renovable:... 4

2.2. TRANSPORT I MOBILITAT: ... 5

2.2.1. Valoreu la mobilitat al municipi i les dificultats en circular des dels diferents punts de vista: ... 5

2.2.2. Carrers per a vianants ... 6

2.3. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ATMOSFÈRICA: ... 6

Detecteu problemes de contaminació acústica? ... 6

Detecteu problemes de contaminació atmosfèrica?... 6

ANNEX A: REFLEXIONS INDIVIDUALS PRÈVIES... 8

A.1 TRANSICIÓ ENERGÈTICA I MITIGACIÓ D’EMISSIONS DE CO2... 8

A.1.1 Conscienciació en ciutadans, empreses i institucions públiques:... 8

A.1.2 Reducció en el consum i augment de l’eficiència. Quines actuacions prioritzaria respecte als següents temes?:... 8

A.1.3 Transició cap a fonts d’energia renovable:... 9

A.2 TRANSPORT I MOBILITAT: ... 10

A.2.1 Valoreu la mobilitat al municipi i les dificultats en circular des dels diferents punts de vista: ... 10

A.2.2 Carrers per a vianants ... 11

A.3 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ATMOSFÈRICA: ... 12

ANNEX B: ENQUESTA-VALORACIÓ INDIVIDUAL... 13

B.1 VALORACIÓ DEL TALLER ... 13

B.2 ASPECTES A MILLORAR... 16

(4)

1. INTRODUCCIÓ

El Consell Local de Participació de Medi Ambient és, essencialment, un instrument d’intervenció participativa local en matèria mediambiental. El Consell Local de Participació de Medi Ambient serveix per desenvolupar accions i estratègies per a la planificació del desenvolupament sostenible de forma participada.

Amb el Consell Local de Participació de Medi Ambient es pretén també promocionar i fomentar la participació ciutadana, posant en marxa, en el nivell institucional més proper a la ciutadania, un sistema estable de participació que permet tractar els diferents aspectes de la política mediambiental del municipi , assegurant una coherència global de l’actuació municipal.

La participació de la població en el Consell Local de Participació de Medi Ambient es materialitza en diversos tallers de participació ciutadana organitzats per temes. Els tallers consisteixen en una dinàmica de grup pautada per aconseguir un consens sobre quins són els problemes més greus o les propostes més interessants.

Aquestes dinàmiques de grup són fonamentals per establir ponts entre totes les visions que hi ha al municipi i crear un espai comú de diàleg i reflexió que propicie el consens a curt, mig i llarg termini.

L’informe que presentem és el resultat del taller realitzat amb el Grup de Treball d’Energia, Canvi Climàtic, Mobilitat i Contaminació, el dijous 16 de febrer a l’Aula de Formació de la Policia Local d’Alcoi. En el taller s’han debatut els temes que donen títol a cada punt d’aquest informe, els participants han realitzat les seues propostes i finalment les han prioritzades amb el seu vot. Els resultats es presenten per % de vots que rep cada proposta respecte al total de vots del tema al que pertany la proposta.

També existeix una priorització per temes, ja que hi ha temes que han rebut més vots que altres generant-se un ordre d’importància entre els temes tractats.

(5)

1.1. LLISTAT DE PARTICIPATS

Han participat al taller, en representació d’entitats, associacions i partits polítics:

- Pablo de Gracia Pérez, FEDAC - Evaristo Corde, Solyeam - Juan Vilaplana, Solyeam - Lirios Payá, UGT

- José Luís Jiménez, Acampada Alcoy

- David Roman, Societat Naturista Vegetariana - Tirs Llorenç, Colla Ecologista “La Carrasca”

- Bernat Perez Palace, CCOO - Salvador Andrés Catalina, ASAF - Jordi Miró Belda, , AAVV Zona Nord - Estefania Blanes Leon, EU

- Jose J. Martínez Hernández, Batoi

I en representació del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi:

- Jordi Tormo Santonja, regidor

- Vicent Galbis, coordinador departament - Miguel Angel Serra, tècnic gestió aigua

(6)

2. RESULTATS

Tot seguit es presenten els resultats del taller pel que fa als temes a tractar. A cada tema, després de la priorització que han realitzat els participants, en la qual es mostra la selecció de propostes que han estat votades per les persones participants al taller, es presenten complementàriament els arguments en els quals s’ha basat cada grup per raonar la seua postura.

2.1.

TRASICIÓ EERGÈTICA I MITIGACIÓ D’EMISSIOS DE CO2

%VOTS QUI SÓ ELS PRICIPALS ASPECTES A TEIR E COMPTE PEL QUE FA A LA TRASICIÓ EERGÈTICA I

MITIGACIÓ DEMISSIOS DE CO2 A ALCOI?

22 Informació i formació en general, figura de l'assessor energètic.

22

Augmentar distància punts de llum (entre faroles), instal·lant led i plaques solars.

11 Materials aïllants.

11

Solar fotovoltaica i tèrmica en edificis públics, amb subvencions i bonificacions.

11 Campanya "Dilluns sense carn", reduir el consum de carn.

6 Foment del consum i la producció local.

6

Llum intel·ligent i tènue que sols il·lumine el carrer, reduint el consum i augmentant l'eficiència.

6 Dispositius concrets d'estalvi per a cases.

6

Personalització al consum de cadascú (vore detall més avall al text).

Ordre d’importància respecte a la resta de temes tractats 1r tema en ordre d’importància per nombre de vots (18).

2.1.1.

Conscienciació en ciutadans, empreses i institucions públiques:

Identifique aquells aspectes concrets de l’àmbit energètic en les quals, com a membre de la ciutadania, li agradaria rebre formació:

⋅ Informació genèrica de les diferents formes energètiques amb els seus beneficis i problemàtiques.

⋅ Estalvi energètic en la llar.

2.1.2.

Reducció en el consum i augment de l’eficiència. Quines actuacions prioritzaria respecte als següents temes?:

Instal·lacions municipals:

(7)

⋅ Cristalls climalit, materials de construcció aïllants, segons llei (llana de roca).

⋅ Analitzar les necessitats com per exemple en els edificis públics de major antiguitat per a aïllar de forma eficient.

⋅ Aïllament en finestres i construcció en general.

Il·luminació pública:

⋅ Més distància entre faroles (menys nombre de faroles), tecnologia led i possibilitat de plaques fotovoltaiques individuals en les mateixes faroles.

⋅ En la mesura d’allò possible anar canviant a leds i en els edificis a baix consum. En els fanals instal·lar plaques solars amb acumuladors.

⋅ Horaris d’il·luminació en la ciutat.

⋅ Reducció de punts de llum a la nit.

Flota de vehicles municipals:

⋅ Cotxes elèctrics i diversos punts de càrrega.

⋅ Anar renovant-los per vehicles elèctrics.

⋅ Canvi a flota de vehicles elèctrics.

⋅ Construcció d’una estació fotovoltaica/eòlica.

Altres aspectes de la secció 2.1.2 definits pels participants:

⋅ Reduir la il·luminació de parcs a certes hores.

2.1.3.

Transició cap a fonts d’energia renovable:

Instal·lacions en edificis públics, definiu prioritats:

⋅ Figura de l’Assessor Energètic. Pla d’amortització d’instal·lacions d’energia alternativa mitjançant l’estalvi del consum i la venda d’energia a la xarxa pública.

⋅ Orientació dels nous edificis a per a aprofitar energia fotovoltaica, solar, etc.

⋅ Llums i eixetes amb sensors de moviment.

⋅ Escoles, centres de salut, Ajuntament, poliesportius, aprofitar les cobertes per a instal·lar plaques solars fotovoltaiques i solar tèrmica on calga aigua calenta.

⋅ Instal·lació de plaques fotovoltaiques/tèrmiques en edificis públics per a calefacció/llum.

⋅ Sistemes de control d’il·luminació.

Com s’ha de fomentar la producció energies alternatives entre la ciutadania i les empreses?

⋅ Aclarir llei compra Kw en miniproduccions i eòlica.

⋅ Facilitar tràmits i reducció d’impostos, bonificacions, subvencions o ajudes a la rehabilitació d’edificis amb nous sistemes d’energia.

⋅ Donar subvencions o beneficis en taxes i tributs per aquells edificis o empreses que tinguen aquest tipus de instal·lació.

(8)

⋅ Informació de subvencions d’energies renovables.

⋅ Reunions informatives.

2.2.

TRASPORT I MOBILITAT:

%VOTS QUI SÓ ELS PRICIPALS ASPECTES A TEIR E COMPTE PEL QUE FA AL TRASPORT I MOBILITAT?

73

Flota de vehicles elèctrics, punts de càrrega i construcció d'estacions fotovoltaiques.

9 Crear carrils bici per evitar anar per la vorera.

9

El bus és car, deficient, amb major capacitat de la deguda i amb horaris reduïts.

9

Millora de l'accessibilitat en punts negres per a persones amb problemes de diversitat funcional.

Ordre d’importància respecte a la resta de temes tractats 2n tema en ordre d’importància per nombre de vots (11).

2.2.1.

Valoreu la mobilitat al municipi i les dificultats en circular des dels diferents punts de vista:

Vianant:

⋅ Negativa, carrers fets per als vehicles, voreres no adequades (accessibilitat nul·la) i en mal estat.

⋅ En certes zones de la ciutat les voreres són estretes i per tant dificulta la circulació.

⋅ Acceptable. Voreres perilloses en la zona centre. Punts negres d’accessibilitat en discapacitats funcionals.

Bicicleta urbana:

⋅ Crear carrils bici i no anar per la vorera. Possibilitat de llogar (punts estratègics de lloguer).

⋅ Carència, inexistent i perillositat.

⋅ Traçar un carril bici allí on es puga, donant prioritat respecte als cotxes.

⋅ Molt perillós circular amb bicicleta. Itinerari d’adaptació en carrers principals.

Cotxe:

⋅ Excés de trànsit intern i manca d’aparcaments.

⋅ Donat que hi ha molts cotxes i pocs aparcaments, limitar la circulació en determinats carrers. Estudiar la possibilitat de fer els carrers de doble circulació per tal de no pegar voltes innecessàries.

⋅ Promoure l’ús del transport públic. Punts negres de circulació en vehicles, per exemple Zona Alta.

Bus públic:

⋅ Millorar servei i abaratir preu.

(9)

⋅ Car, deficient, major capacitat per als usuaris que l’usen, horaris reduïts.

⋅ Hi ha poc servei i a més s’hauria de millorar el temps d’espera.

⋅ Promoure l’ús del servei de bus.

⋅ Gestió del trànsit del bus, identificació temps d’espera.

Altres aspectes de la secció 2.2.1 a definir pels participants:

⋅ Adequació de la grandària dels autobusos a l’ús d’aquestos.

⋅ Foment del minibús elèctric autogestionable.

2.2.2.

Carrers per a vianants

Què opina de la “peatonalització”? Calen més carrers per a vianants?

⋅ Sí, no existeixen i cap sensibilització als ciutadans amb campanyes informatives.

⋅ Sí, sobre tot al centre històric.

⋅ Sí, calen més carrers per a vianants.

2.3.

COTAMIACIÓ ACÚSTICA I ATMOSFÈRICA:

%VOTS QUI SÓ ELS PRICIPALS ASPECTES A TEIR E COMPTE PEL QUE FA AL TRASPORT I MOBILITAT?

50

Major control policial, sobretot per mesurar decibels en vehicles de dues rodes.

30

Problemes d'aires acondicionats industrials (Solycamp, Bricorama, Fundicio, polígon industrial,...).

10 Acústica: trànsit i portes locals d'oci.

10 Atmosfèrica: trànsit i fàbriques a l'interior del casc urbà.

Ordre d’importància respecte a la resta de temes tractats 3r tema en ordre d’importància per nombre de vots (10).

Detecteu problemes de contaminació acústica?

⋅ Problema amb aires condicionats d’empreses properes a urbanitzacions (fundició).

⋅ Major control policial per a mesurar decibels en vehicles motoritzats.

⋅ Sí, trànsit, motos trucades, etc. Portes als llocs d’oci (bars).

⋅ En Solycam, Bricorama y Fundició.

⋅ Sí, en vehicles de dues rodes.

⋅ Soroll del trànsit en general.

Detecteu problemes de contaminació atmosfèrica?

⋅ Polígon industrial molt a prop d’urbanització.

⋅ Revisió fums camions i autobusos.

(10)

⋅ Trànsit, fàbriques a l’interior.

⋅ En les vies de més trànsit i en la fundició de Solycam.

⋅ Sí, nivell d’Ozó (O3 troposfèric)per damunt del límit.

⋅ Augment de la contaminació per construcció de l’autovia.

(11)

ANNEX A: REFLEXIONS INDIVIDUALS PRÈVIES

Tot i que la importància d’aquest taller recau en els resultats del diàleg i de la priorització sobre els temes tractats que realitzen les persones participants, la lectura de les reflexions individuals prèvies dóna una idea de les opcions que considera la ciutadania, reflectint el ventall inicial de possibilitats que es contemplen en relació als temes a tractar.

A.1

TRASICIÓ EERGÈTICA I MITIGACIÓ D’EMISSIOS DE CO2

A.1.1

Conscienciació en ciutadans, empreses i institucions públiques:

Identifique aquells aspectes concrets de l’àmbit energètic en les quals, com a membre de la ciutadania, li agradaria rebre formació:

⋅ Viabilitat tècnica en l’emmagatzemament d’energia.

⋅ Reciclatge de l’aigua com a medi de crear energia. Reducció il·luminació cases i ciutat. Estalvi.

⋅ Energies alternatives, solar i eòlica. Estudis rendibilitat.

⋅ Eficiència energètica. Estalvi energètic.

⋅ Estalvi energètic.

⋅ Estalvi energètic a la llar.

⋅ En l’àmbit general de cada un dels temes exposats.

⋅ Línia alta tensió que passa per Solyeam.

⋅ Estalvi, rendibilitat de la producció d’energia a la societat, eficiència de cases i ciutat, dispositius concrets d’estalvi.

Altres aspectes de la secció A.1 a definir pels participants:

⋅ Alternatives de tarifació i consum domèstic.

⋅ Personalització.

A.1.2

Reducció en el consum i augment de l’eficiència. Quines actuacions prioritzaria respecte als següents temes?:

Instal·lacions municipals: aïllament, temperatures, etc:

⋅ Utilitzar materials de construcció aïllants (llana de roca), cristall climalit.

⋅ Eficiència, no establir sempre la mateixa temperatura.

(12)

⋅ Promoció de l’eficiència energètica. Racionalització de temperatures en calefacció i refrigeració.

⋅ Finestres climalit.

⋅ Optimització il·luminació .

⋅ Adequar les temperatures segons normativa.

⋅ Racionalització de la calefacció i refrigerador.

⋅ Molts dels edificis municipals són antics i per tant es deuria revisar l’aïllament.

Il·luminació pública:

⋅ Plaques solars: important.

⋅ A Alemanya hi ha menys intensitat als carrers, per a estalvi, amb leds.

⋅ Ha de ser soles per il·luminar els carrers i no el cel, llum tènue, llum intel·ligent.

⋅ Bombetes de baix consum, sensors de moviment.

⋅ Llums led., canvi d’horaris, reducció de llum.

⋅ Canvi a led.

⋅ Sistemes de control horari. Disminució fluxos lumínics. A partir de 24:00 fins a 6:00.

⋅ Llum intel·ligent, tènue, sols per al carrer.

⋅ En la mesura d’allò possible anar canviant a led, i ens els edificis públics utilitzar llums de baix consum. En fanals instal·lar plaques solars amb acumuladors.

Flota de vehicles municipals:

⋅ Cotxes elèctrics, problemàtica de càrrega ja superada.

⋅ Elèctrics.

⋅ Autobusos més xicotets.

⋅ Optimització i control promoció vehicles elèctrics.

⋅ Vehicles elèctrics i híbrids.

⋅ Reducció.

⋅ Anar cap a flota de vehicles elèctrics.

⋅ Adequació dels vehicles a l’entorn. Autobusos adequats als usuaris (quantitat).

Contractació amb eficiència (neteja, etc).

⋅ A mesura que es van renovant, que siguen vehicles elèctrics.

Altres aspectes de la secció A.2 a definir pels participants:

⋅ Muntar estació fotovoltaica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics.

⋅ Totes les actuacions són necessàries d’estudi.

⋅ Fer-ho també els ciutadans, campanyes informatives.

A.1.3

Transició cap a fonts d’energia renovable:

(13)

Instal·lacions en edificis públics, definiu prioritats:

⋅ Figura de l’Assessor Energètic.

⋅ Plans d’amortització d’instal·lacions d’energia alternatives mitjançant l’estalvi del consum i la venda d’energia a la xarxa pública.

⋅ Fotovoltaica. Vore lleis per fomentar l’eòlica i als mateix temps vendre.

⋅ Llums intel·ligents, aixetes intel·ligents.

⋅ Energia solar, control de temperatures, baixes i altes. Sensors de moviment als corredors.

⋅ Plaques d’energia solar per a calefacció i llum.

⋅ Solar.

⋅ Sistemes de control de il·luminació: presència, horaris, red fluxe (finestra).

⋅ Escoles, centres de salut, Ajuntament, poliesportius: Aprofitar les cobertes per a instal·lar plaques solars fotovoltaiques i solar tèrmica on calga aigua calenta.

Com s’ha de fomentar la producció energies alternatives entre la ciutadania i les empreses? (solar fotovoltaica, solar tèrmica per a aigua calenta sanitària i eòlica)

⋅ Aclarir llei compra Kw a partir de miniproduccions energies alternatives minieòlica per a xalets amb espai, solar fotovoltaica i pellet edificis.

⋅ Fent-ho primer en els edificis públics com a mostra de producció d’energia.

⋅ No permetent que es retiren les ajudes al sector.

⋅ Informació de subvencions.

⋅ Campanyes informatives.

⋅ Solar tèrmica.

⋅ Donant subvencions o beneficis en taxes o tributs per a aquelles famílies o empreses que facen una instal·lació.

Altres aspectes de la secció A.3 a definir pels participants:

⋅ Punta d’endoll en diversos llocs.

A.2

TRASPORT I MOBILITAT:

A.2.1

Valoreu la mobilitat al municipi i les dificultats en circular des dels diferents punts de vista:

Vianant:

⋅ No hi ha cap seguretat, les voreres cada vegada estan en pitjor estat.

⋅ Promoció d’anar a peu sobretot al centre.

⋅ Acceptable.

⋅ En certes zones de la ciutat les voreres són estretes i per tant, dificulta la circulació.

Bicicleta urbana:

(14)

⋅ Crear carril bici i possibilitat de lloguer.

⋅ No anar per la vorera.

⋅ Carrils bus, carència de seguretat.

⋅ Consolidació d’un carril bici fiable.

⋅ Inviable la major part.

⋅ Carril bici, allí on es puga.

⋅ S’hauria de traçar un carril bici per al desplaçament, donant prioritat respecte als cotxes.

Cotxe:

⋅ Restringir accés algunes zones.

⋅ Impossible aparcar i circular.

⋅ Limitació al trànsit.

⋅ Saturació, falta d’alternatives viàries.

⋅ Limitar en determinats carrers.

⋅ S’evitaria donar moltes voltes a Alcoi si la clàssica volta als ponts fora de doble circulació.

⋅ Hi ha molts cotxes, pocs aparcaments amb el problema de mal aparcament i doble fila que comporta.

Bus públic:

⋅ Millorar el servei.

⋅ Deficient, però s’hauria de fomentar el servei amb reducció de bitllets o dies més assenyalats. Car.

⋅ Incentivació.

⋅ Acceptable.

⋅ Millorar el temps d’espera.

⋅ És molt escàs i a més no hi ha horaris concrets ni temps estimats d’espera.

A.2.2

Carrers per a vianants

Què opina de la “peatonalització”? Calen més carrers per a vianants?

⋅ Sí.

⋅ Agradable però poc pràctica per al comerç.

⋅ Sí, perquè pràcticament no existeixen.

⋅ Molt important, limitació del trànsit rodat.

⋅ Sí.

⋅ Desitjable però difícil per manca d’alternatives viàries.

⋅ Sobretot al centre històric es deurien fer més carrers per a vianants.

(15)

A.3

COTAMIACIÓ ACÚSTICA I ATMOSFÈRICA:

Detecteu problemes de contaminació acústica?

⋅ Sí, major control policial vehicles motoritzats, mesura decibels.

⋅ Aires condicionats de bricorama i una altra empresa, a part de la fundició.

⋅ Les motos de gran cilindrada i les menudes.

⋅ Sí, sobretot a les portes de bars i restaurants, discoteques, edificis públics, etc.

Avingudes d’Alcoi pel trànsit.

⋅ Carrers i avingudes Alameda i Entença.

⋅ Sí, en vehicles i ciclomotors. Indústries dins del nucli urbà.

⋅ Trànsit

⋅ En Solyeam Bricorama i Fundició.

Detecteu problemes de contaminació atmosfèrica?

⋅ (Contaminació lumínica) Lluminària groga massa forta, millor llum suau blanca baixa intensitat en zones urbanes.

⋅ Gasos que treu a l’exterior la fundició.

⋅ Sí per les fàbriques instal·lades dins del casc urbà., molt de trànsit, i per les nits les faroles de l’enllumenat públic (Contaminació lumínica).

⋅ Al centre d’especialitats de la Fàbrica es detectava unes olors molèsties, just a la fàbrica del costat.

⋅ No es massa apreciable.

⋅ Trànsit

⋅ En les vies de més trànsit.

⋅ En Solyeam la Fundició.

(16)

ANNEX B: ENQUESTA-VALORACIÓ INDIVIDUAL

A continuació es mostra la valoració del taller realitzada pels participants, seguida d’alguns comentaris suggerint millores per a propers tallers.

B.1 VALORACIÓ DEL TALLER

Espai de treball

Molt bé Bé

Horari i duració de la sessió

Molt bé

Acceptable

(17)

Informació prèvia

Molt bé

Acceptable

Sistema de convocatòria

Molt bé

Conducció de la reunió i dinàmiques de treball

Molt bé

Acceptable

(18)

Resultats de la reunió

Molt bé

Acceptable

Nivell de participació de les persones assistents

Molt bé Bé

Acceptable

Presència d’aquelles persones significatives en relació al tema

Molt bé Bé

Acceptable Malament

(19)

Oferim els resultats tan gràficament com numèricament ponderant les categories atorgades per les persones participants als següents valors: Molt bé (10), Bé (7,5), Acceptable (5), Malament (2,5), Molt malament (0).

Aspecte a considerar: Nota mitjana:

Espai de treball 9.17

Horari i duració de la sessió 6.25

Informació prèvia 5.83

Sistema de convocatòria 7.50

Selecció de temes a tractar 7.08

Resultats de la reunió 7.50

Conducció de la reunió i dinàmiques de treball 7.92

Nivell de participació de les persones assistents 7.50

Presència d’aquelles persones significatives en relació al tema 7.50

B.2 ASPECTES A MILLORAR

A continuació reproduïm el llistat de suggerències generat per les persones participants:

· Que hi hagen experts d’energia aportant idees.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :