BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU URGENT PER COBRIR DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A D INTEGRACIÓ SOCIAL

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

NIF P 9300 005 G

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU URGENT PER COBRIR DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’INTEGRACIÓ SOCIAL

CODI CONVOCATÒRIA: 2017/004

1. Identificació de la convocatòria

1.1 És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral no permanent per ocupar de manera urgent i immediata tres llocs de treball de tècnic/a d’integració social.

1.2 Places/llocs de treball que es convoquen estan adscrits al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Camp, la missió de la qual és garantir la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant programes de sensibilització i d’atenció social a les famílies, a la gent gran, a les persones amb discapacitat, a les persones amb dependència i a la infància en situació de risc social, entre altres.

1.3 Característiques bàsiques del lloc de treball:

Denominació: Tècnic/a d’integració social Règim jurídic: laboral

Categoria laboral: Integrador/a social Grup de classificació: Grup. C1

Àrea d’adscripció: Benestar Social

1.4 Les retribucions a percebre seran les que corresponguin al lloc de treball i categoria corresponent.

1.5 La tipologia del contracte estarà subjecte a les característiques del lloc de treball a cobrir.

2. Descripció funcional del lloc de treball

Als efectes d’orientar el contingut de la selecció i valorar els mèrits al·legats, son funcions genèriques del lloc de treball, entre d’altres, les següents:

- Participar en l’elaboració dels projectes educatius vinculats als programes i/o serveis

- Elaborar, conjuntament amb la resta de l'equip, els Projectes Educatius Individuals dels infants i adolescents seguint les directrius establertes al projecte educatiu de centre, i fer-ne el seguiment i avaluació

- Elaborar la programació de les activitats d’acord amb el Projecte Educatiu del programa o centre i els Projectes Educatius Individuals de cada menor, executar-la i avaluar-la

- Vetllar per l’execució de la programació establerta i els Projectes Educatius Individuals

- Dinamitzar grups i detectar necessitats individuals i grupals

- Detectar situacions potencials de risc que puguin afectar els infants i adolescents i altres col·lectius buscar estratègies d’intervenció

- Afavorir en els menors l’autoestima personal i ajudar-los en la superació dels fracassos en els processos d’aprenentatge, en les dificultats personals i en la integració laboral, social i cultural

- Presentar als menors alternatives existents al municipi per al seu temps d’esbarjo, treballant en xarxa amb els recursos del municipi

- Oferir un model d’adult de referència als menors

- Promoure la participació de les famílies en els serveis i recursos de la xarxa - Elaborar les memòries i recull d’indicadors dels programes

- Altres tasques que o que se li encomanin des de la direcció dels serveis

(2)

3. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants

3.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir amb els requisits que es detallen a continuació:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que la llengua oficial del seu país d’origen no sigui el castellà han d’acreditar el nivell de suficiència de coneixements de llengua castellana d’acord amb l’article 3 del Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre. L’acreditació és farà mitjançant la presentació de fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:

- Certificat conforme s’ha cursat primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball.

d) No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol administració pública o d’òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre Estat, no trobar- se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

e) No trobar-se afectat per cap de les causes d’incompatibilitat previstes en la legislació vigent.

3.2 Els requisits específics són:

a) Titulació: Tècnic/a en integració social

b) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i essers humans.

(3)

NIF P 9300 005 G

c) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

d) Disposar de permís de conducció de vehicles classe B en vigor.

e) Haver satisfet els drets d’examen corresponents al grup de classificació corresponent per un import de 21 €.

3.3. Els requisits establerts prèviament s’han de complir amb referència a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de mantenir durant tota la vigència de la borsa.

Les condicions i requisits s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases. Això no obstant, si durant els processos selectius els tribunals consideren que existeixen raons suficients, podran demanar l’acreditació de totes o algunes de les condicions requerides.

4. Documentació i termini per a la presentació de sol·licituds

4.1 Les persones que desitgin participar en aquest procés de selecció han de presentar la sol·licitud en model normalitzat, dirigida al president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria i que coneixen i accepten les bases de la mateixa.

El model de sol·licitud estarà disponible a la seu electrònica i a l’oficina de registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

4.2 Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina de registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp (horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i dimecres de 16.30 a 18.30 hores) o bé als altres registres públics habilitats i a les oficines de correus, sempre que es compleixin els requisits que estableixen l’art. 38 de la LRJPAC i l’art.

31 del Reglament estatal de serveis postals (RD 1829/99). En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi del Consell Comarcal o a les oficines de correus, s’haurà de trametre via correu electrònic (secretaria@altcamp.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. Sense la concurrència d’ambdós requisits la sol·licitud no serà admesa si és rebuda amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat en l’anunci.

4.3 Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar la documentació següent:

− Fotocòpia del DNI

− Fotocòpia del títol acadèmic requerit per participa en el procés selectiu.

− Comprovant d’haver satisfet els drets d’examen.

− Documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si escau, castellana exigit.

− Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o el consentiment perquè aquest Consell Comarcal pugui consultar directament les dades.

Els aspirants d’origen estranger o que no tinguin la nacionalitat espanyola, a més, hauran de presentar un certificat negatiu d’antecedents penals del país d’origen, traduït i legalitzat d’acord amb els Convenis internacionals existents, amb relació als delictes a què és refereix l’art. 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

− Currículum vitae amb la informació mínima següent:

Dades personals i de contacte.

(4)

Formació acadèmica reglada.

Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.

Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions desenvolupades.

Coneixements i certificats lingüístics.

− Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària justificativa dels mèrits al·legats en el currículum:

a) L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis prestats i un informe del responsable del servei amb les funcions realitzades.

b) L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte i un certificat de l’empresa en què es facin constar les funcions realitzades.

− La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació el centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i en el seu cas, aprofitament.

− Els aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat, hauran d’adjuntar la tarja que acrediti la condició esmentada, i han de fer constar si requereixen alguna adaptació especial per a la realització de la prova.

− Fotocòpia del permís de conduir

4.4 Aquesta documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana que pot presentar-se fins el mateix dia de realització de la prova corresponent.

4.5 La documentació es presentarà original o fotocòpia degudament compulsada. La documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

4.6 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 7 dies naturals, a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al portal de transparència del Consell Comarcal Alt Camp.

4.7 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessari per al desenvolupament del procés selectiu i la contractació del personal, d’acord amb la normativa vigent. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

5. Drets d’inscripció

5.1 Els drets d’examen s’exigiran d’acord amb les quanties fixades a l'Ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal de l’Alt Camp, que estableix la taxa per expedició de documents administratius.

El pagament es podrà fer mitjançant ingrés a l’entitat BBVA, IBAN ES06 0182 5634 1302 0151 5956. Caldrà fer constar el nom de la persona ordenant i el concepte

“Selecció TIS- 2017/004”.

5.2 Estan exempts del pagament de la taxa:

(5)

NIF P 9300 005 G

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent que ho acrediti documentalment d’acord amb la normativa oficial.

- Les persones que figurin com a demandants de treball inscrits a l'OTG corresponent durant el termini, com a mínim, d’un mes anterior a la data de presentació de la instància de la convocatòria en la que sol·liciten la seva participació. Són requisits per a gaudir de l’exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d’ocupació adequada ni s’hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM), i que ho acreditin amb un certificat del Servei Català d'Ocupació indicant tot el que s’ha exposat.

5.3 En cap cas, el pagament dels drets d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la instància per participar en la convocatòria.

5.4 No procedirà la devolució de drets d’examen en els supòsits d’exclusió del procés selectiu per causa imputable a la persona interessada, entre altres, no procedirà la devolució en el supòsit d’exclusió per no complir els requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria.

6. Llista d’admesos i exclosos

6.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència dictarà resolució per la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i excloses, amb el detall dels motius d’exclusió, la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana i castellana. Per a l’admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les dades.

6.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de 1 dia hàbil, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Les persones que figurin com a excloses en la llista provisional que no esmenin dins del termini el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.

6.3 Un cop transcorregut el termini anterior, la Presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà pública la resolució amb les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Si el termini conclou sense que se n’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses, i no s’aprovaran ni és publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin al·legacions o bé si se’n presenten aquestes no modifiquen la llista provisional.

6.4 La resolució, amb les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos, es publicarà al taulell d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp).

6.5 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.

(6)

6.6 Es garanteix la confidencialitat de les dades personals i professionals dels participants i a a aquests efectes només es farà públic les tres últimes xifres del DNI.

7. Òrgan tècnic de selecció

7.1. L’òrgan tècnic de selecció competent per a la valoració d’aquest procés selectiu estarà format per un president i dos vocals. Un dels vocals podrà actuar com a secretari de l’òrgan tècnic de selecció.

7.2 Els membres de l’òrgan tècnic de selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a l’exigit per participar en la convocatòria.

7.3 La designació dels membres de l’òrgan tècnic de selecció inclourà la dels respectius suplents i es farà per Decret de Presidència.

7.4 L’òrgan tècnic de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan tècnic de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan tècnic de selecció, però no de vot.

7.5 Els membres de l’òrgan tècnic de selecció es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment del procés selectiu.

La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

7.6 L’òrgan tècnic de selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de tots els seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria de vots. Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot, i el president tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

7.7 L’òrgan Tècnic de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

7.8 De cada sessió s’estendrà acta, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

7.9 Podrà assistir en la realització del procés, com a observador, un representant del personal de la corporació.

7.10 L’òrgan tècnic de selecció queda facultat per interpretar aquestes bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del procés de selecció que es plantegi des del moment de la seva constitució.

7.11 El funcionament de l’òrgan tècnic de selecció, en allò no previst en aquestes bases, s’adequarà a les normes contingudes a la secció tercera del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

(7)

NIF P 9300 005 G

8. Desenvolupament del procés selectiu

8.1 El procés selectiu consistirà en un concurs de mèrits i capacitats de les persones aspirants que consistirà en una entrevista i la valoració dels mèrits al·legats.

8.2 Només hi haurà una convocatòria per a l’entrevista i s’exclourà del procés selectiu la persona aspirant que no hi comparegui, independentment de l’eventual justificació de la incompareixença.

8.3 L’òrgan tècnic de selecció, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte a les altres persones aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius.

8.4 Els aspirants hauran de presentar-se al lloc de realització de les proves amb els seus propis mitjans i amb el DNI per poder ser identificats. El Tribunal podrà demanar el DNI als aspirants en qualsevol moment del procés selectiu.

8.5 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes en la valoració de mèrits s’exposaran al tauler d’edictes del Consell Comarcal i a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp).

9. Fase selectiva

9.1 CONEIXEMENTS DE LES LLENGÜES OFICIALS

A) Prova de coneixements de la llengua catalana.

Les persones candidates que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana exigit i les persones que hagin participat en algun procés selectiu que hagi convocat el Consell Comarcal de l’Alt Camp durant aquesta anualitat i hagin superat la prova de català del mateix nivell o superior al que s’exigeix en aquesta convocatòria estaran exemptes de fer aquesta prova. Per a la resta de candidats que no ho acreditin, la prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d'una prova de llengua catalana d’acord amb el nivell exigit per a cada categoria professional, la qual tindrà una durada d’una hora.

Per a la realització i avaluació de la prova de coneixements de llengua catalana el tribunal comptarà amb l'assessorament d'un/a tècnic/a del Consorci per a la

Normalització Lingüística.

La prova es qualificarà d'apta o no apta. La qualificació de no apta comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

B) Prova de coneixements de llengua castellana

Han de realitzar aquesta prova els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, que la llengua del seu país d’origen no sigui el castellà i no hagin acreditat documentalment els coneixements de nivell superior castellà. En aquest cas la prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d'una prova de llengua castellana d’acord amb el nivell exigit per a cada categoria professional, la qual tindrà una durada d’una hora. Per superar la prova, els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per l’obtenció del certificat exigit, excepte que, d’acord amb el que estableix l’art. 9 del RD 543/2001, de 18 de maig, les proves selectives impliquin per si mateixes la demostració de l’esmentat coneixement. La prova es qualificarà d’apta o no apta.

La qualificació de no apta comportarà l’eliminació de l’aspirant del procés selectiu.

(8)

9.2 VALORACIÓ DE MÈRITS

Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants, en base a la documentació presentada i d’acord amb els barems que s’indiquen. No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el que es preveu en aquestes bases.

Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (no es computaran el mèrits obtinguts després d’aquesta data).

La qualificació màxima del procés de selecció serà de 6 punts.

La qualificació dels mèrits d’experiència i formació és de 5 punts i l’entrevista 1 punt.

A) Experiència professional. Fins a un màxim de 2 punts.

Per serveis prestats en llocs de treball d’igual categoria, ja sigui a l’administració pública o en entitats o empreses contractades per l’Administració pública per prestar un servei públic sempre que estigui acreditat degudament. Es valorarà a raó de 0,09 punts per mes complet.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. Es considera que un mes comprèn 30 dies.

B) Formació i perfeccionament. Fins a un màxim de 3 punts

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb les habilitats que aquests llocs requereixen.

B.1 Cursos, jornades i seminaris de formació, directament relacionats amb la plaça a proveir: 0,5 punts màxim.

- de 10 a 19 hores: 0,15 punts per curs - de 20 a 39 hores: 0,25 punts per curs - de 40 a 79 hores: 0,50 punts per curs - de 80 hores o més: 1 punts per curs

La formació acreditada en què no consti el nombre d’hores lectives no es valorarà. Tampoc es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit per participar en aquest procés selectiu, ni les titulacions que siguin necessàries per assolir-ne altres que s’al·leguin com a mèrit.

Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorats un sol cop.

Només es tindran en compte la formació realitzada en els últims 5 anys.

B.2 Màsters, postgraus o titulacions universitàries relacionades amb les ciències socials: 1 punts per titulació acreditada.

9.3. ENTREVISTA PERSONAL

Es realitzarà una entrevista amb relació a les competències i les habilitats dels/de les aspirants en relació al lloc de treball objecte de la convocatòria; especialment, la flexibilitat per afrontar situacions complexes, la capacitat per treballar en equip i en xarxa, la iniciativa per prendre decisions i executar les resolucions.

Es qualificarà amb una puntuació de 0 a 1 punt.

La durada màxima serà de 10 minuts.

(9)

NIF P 9300 005 G

10. Qualificació final i finalització del procés

10.1 La qualificació final dels aspirants es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en el procés selectiu de valoració de mèrits i entrevista.

10.2 L’òrgan tècnic de selecció farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de les persones que han superat el procés selectiu i elevarà la proposta de persones a contractar a la Presidència.

No obstant l’anterior, amb la finalitat d’assegurar la cobertura dels llocs convocats, quan es produeixin renúncies del/de les aspirants seleccionats, abans de la seva contractació, la Presidència podrà requerir de l’òrgan de selecció, la relació complementària dels/de les aspirants que segueixin als proposats/des, per a la seva contractació.

10.3 La convocatòria es podrà declarar deserta per l’òrgan convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima.

10.4 El resultat del procés selectiu, que es farà públic al tauler d’edictes i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Camp (https://www.seu- e.cat/web/ccaltcamp).

11. Condicions de Contractació

11.1 El/La president/a de la corporació formalitzarà per escrit els contractes amb els/les aspirants proposats en el termini de tres dies comptador des de l’expiració del termini de presentació de documents fixat a la clàusula 11.4.

11.2 La durada màxima de cada contracte i la jornada de treball i l’horari dependrà de les condicions i termini de cada programa, activitat o servei que justifiqui la contractació. El contracte de treball serà, en qualsevol cas, temporal i subjecte al règim laboral.

11.3 El lloc de treball podrà estar ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Camp o a altres equipaments o municipis de la comarca de l’ Alt Camp.

11.4 Acreditació dels requisits. Les persones aspirants seleccionades hauran d'acreditar documentalment, abans de ser contractades, els requisits assenyalats a la base 3 d'aquesta convocatòria, no aportats juntament amb la sol·licitud de participació, mitjançant la presentació dels documents originals. La formalització del contracte restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Especialment, hauran de presentar el certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans.

11.5 Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des han d’aportar un certificat de l’equip multiprofessional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

11.6 Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la documentació requerida, o es comprovi que no compleix algun dels requisits exigits en aquestes bases, no podran ser contractats i s’anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en que hagi incorregut.

(10)

En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l’aspirant, la Presidència formularà proposta a favor del següent aspirant al lloc de treball.

12. Període de prova.

12.1 El període de prova per al personal de nou ingrés serà l’establert a l’Estatut dels Treballadors i és considera com a part integrant del procés selectiu.

12.2 El període de prova es realitzarà sota la tutoria del/de la responsable del servei on estigui assignat/da l’esmentat personal, el/la qual tindrà cura que adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

12.3 Durant el període de prova es realitzarà una avaluació per part del responsable, els/les aspirants que no assumeixin els nivells suficients d’integració i eficiència al lloc de treball objecte de la convocatòria, seran declarats no aptes per a desenvolupar les tasques exigides mitjançant resolució motivada de Presidència a proposta del/la cap del servei on hagi estat assignat i perdran en conseqüència tots els drets de la seva relació contractual i la seva permanència a la borsa de treball.

13. Incidències

13.1 L’òrgan tècnic de selecció queda facultat per a resoldre tots els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció i podrà proposar a l’òrgan competent els acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst en aquestes bases.

13.2 Les presents bases estaran exposades al públic mitjançant el tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp). Una còpia de les bases també es podran demanar personalment al Registre General del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

14. Règim de recursos

14.1 Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria i les seves bases es podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes, davant l’òrgan del Consell Comarcal que l’ha dictat, o bé directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona.

Els terminis es computaran des del dia següent al de la publicació.

14.2 Contra es resolucions definitives i els actes de tràmit de l’òrgan tècnic de selecció, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant la Presidència de la corporació.

14.3 Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

15. Normes supletòries

Per a tot allò que no s'ha previst en les normes d'aquesta convocatòria, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya: el RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre el Reglament de personal al servei de les entitats locals, la Llei 30/1984, de 2

(11)

NIF P 9300 005 G

d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, així com altres disposicions que hi siguin d’aplicació.

Valls, 11 d’octubre de 2017

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :