Crisi econòmica i agroalimentació Claus per a comprendre-la i estratègies per afrontar-la

Texto completo

(1)

Crisi econòmica i

Crisi econòmica i agroalimentaci agroalimentaci ó ó

Claus per a comprendre

Claus per a comprendre -la i estrat - la i estrat è è gies per afrontar- gies per afrontar -la la

Francesc Reguant Francesc Reguant

ICEAICEA 12 de

12 de MarMarçç de 2009de 2009

Nota: Les opinions expressades en aquesta presentació son les de l’autor i només a ell comprometen

(2)

2

De De qu qu è è parlarem parlarem

• • Som Som al al mig mig de la de la crisi crisi m m é é s s greu greu des de 1929 des de 1929

• • Es tracta Es tracta d d un un gran reajust gran reajust estructural i de estructural i de reasignaci

reasignació ó de poder i riquesa de poder i riquesa entre entre els els diferents diferents actors

actors de la din de la dinà àmica mica econòmica econòmica global global

• • A l A l’ ’agroalimentaci agroalimentació ó la crisi la crisi t é connotacions connotacions singulars

singulars. .

• • Hi Hi convergeixen convergeixen vectors vectors de de diferent diferent proced proced è è ncia ncia que generen unes

que generen unes resultants resultants diferenciats. diferenciats .

• • Tot Tot això això al si al si d d un un marc marc estructuralment estructuralment complex complex

que anomenarem que anomenarem “escenari escenari segle segle XXI” XXI

(3)

3

Import

Import à à ncia ncia de de l l agroalimentaci agroalimentaci ó ó

Catalunya té el 1er cluster europeu

de la indústria agroalimentaria

(4)

4

10 10 particularitats particularitats de de l l agroalimentaci agroalimentaci ó ó

1. 1. Producte de primera necessitat Producte de primera necessitat 2. 2. Demanda fortament inelà Demanda fortament inel àstica stica

3. 3. Erraticitat Erraticitat de l’ de l oferta per factors climà oferta per factors clim àtics i sanitaris tics i sanitaris

4. 4. Decisions de producció Decisions de producci ó basades en informació basades en informaci ó de preus del per de preus del per íode í ode anterior

anterior

5. 5. Peribilitat Peribilitat del producte del producte

6. 6. Dinà Din àmica conjuntural extraordin mica conjuntural extraordinà àriament c riament c íclica í clica

7. 7. Comportament anticí Comportament antic í clic en relació clic en relaci ó al cicle econòmic general al cicle econòmic general 8. 8. Extraordinà Extraordin ària capacitat desestabilitzadora de l ria capacitat desestabilitzadora de l’ economia economia

9. 9. Extraordin Extraordin à à ria capacitat per a la desestabilitzaci ria capacitat per a la desestabilitzaci ó ó social i pol social i pol í í tica. tica.

10.Import 10. Importà ància en la defensa del territori i del medi ambient ncia en la defensa del territori i del medi ambient

(5)

5

De quina

De quina crisi crisi parlem parlem ? ?

• • Cicle Cicle de de desajust desajust conjuntural conjuntural oferta oferta - - demanda

demanda aliment aliment à à ria ria

• • Pressi Pressi ó ó estructural de demanda agr estructural de demanda agr í í cola cola

• • Tensions Tensions de de sostenibilitat sostenibilitat ( ( canvi canvi clim clim à à tic tic , , energia

energia ) )

• • Crisi Crisi econòmica econòmica i i financera financera general general

CRISI DE PREUS 2007-2008 CRISI PERIÒDICA

CRISI DE CICLE ECONÒMIC

CRISI ESTRUCTURAL S XXI

(6)

CRISI PERIÒDICA CRISI PERIÒDICA

1

(7)

7

La La teoria teoria ens ens ho ho explica explica … …

Teorema de la telaraña Llei de King

Demanda inelàstica

(8)

8

Qu Qu è è seria una seria una din din à à mica mica perfectament perfectament c c í í clica ? clica ?

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Es així la realitat del sector agrari ?

(9)

9

INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC)

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ANYS ÍNDEX

Font: DAR

El sector agrari amb fortes fluctuacions El sector agrari amb fortes fluctuacions

El cas del porc

El cas del porc í í d d ’ ’ engreix engreix

(10)

10

INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC)

-50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200

2004 2005 2006 2007 2008

ANYS ÍNDEX

Font: DAR

El sector agrari amb fortes fluctuacions El sector agrari amb fortes fluctuacions

El cas del porc

El cas del porc í í de cicle tancat de cicle tancat

(11)

11

Font: DAR

El sector agrari amb fortes fluctuacions El sector agrari amb fortes fluctuacions

El cas del bov

El cas del bov í í d d ’ ’ engreix engreix

(12)

12

Font: DAR

El sector agrari amb fortes fluctuacions El sector agrari amb fortes fluctuacions

El cas de la llet

El cas de la llet

(13)

13

Font: DAR

El sector agrari amb fortes fluctuacions El sector agrari amb fortes fluctuacions

El cas del pollastre de carn

El cas del pollastre de carn

(14)

14

Caracteritzaci

Caracteritzaci ó ó de la de la crisi crisi periòdica periòdica

• • No é No és s una crisi una crisi, , é és s una din una dinà àmica mica

• • Sense Sense regulació regulaci ó

• • Impacte directe Impacte directe en la inflacci en la inflacció ó. .

• • Amb Amb fortes fortes consequè consequ ències ncies desastabilitzadores desastabilitzadores de l de l’ ’economia economia

• • Tensió Tensi ó en seguretat en seguretat alimentà aliment ària ria

• • Amb Amb regulació regulaci ó i tecnologia i tecnologia

• • S’ S ’han han amortit amortit els els cicles cicles

• • L L ’” ’” exit exit de la PAC i de les de la PAC i de les poliitques poliitques agr agr à à ries ries ha ha desviat desviat l l atenci atenci ó ó de de les les fragilitats fragilitats del del prove prove ï ï ment ment alimentari alimentari en el en el lliure lliure mercat mercat

• • Actualment Actualment s’ s estan estan prenent prenent mesures de politica mesures de politica agrà agr ària que ria que estan estan desactivant

desactivant les defenses les defenses contra aquesta contra aquesta realitat realitat desestabilitzant desestabilitzant

(15)

15

Gesti

Gesti ó ó empresarial responsable empresarial responsable Internalitzar

Internalitzar el cicle el cicle complert complert Diversificar

Diversificar Innovaci

Innovació ó tecnològica tecnològica Assegurances

Assegurances agr agr à à ries ries i i xarxes xarxes de de seguretat seguretat Informaci

Informació ó i transpar i transparè è ncia ncia dels dels mercats mercats Mesures de

Mesures de regulaci regulació ó de mercats de mercats Ajuts

Ajuts agraris agraris

Mesures

Amortir el cicle Objectiu

Desajust cíclic oferta-demanda Problema

Qu Qu è è fer fer amb amb la la crisi crisi periòdica periòdica ? ?

(16)

16

Arguments

Arguments per per a la a la diversificaci diversificaci ó ó

Mitjana ISM 4 subsectors

-50 0 50 100 150 200 250 300

2004/

01 2004/

03 200

4/05 2004/07

2004/09 2004/11

2005/01 2005/03

2005/05 2005/07

2005/

09 2005/

11 2006/

01 2006/

03 2006/

05 2006/

07 200

6/09 2006/11

2007/01 2007/03

2007/05 2007/07

2007/09 2007/

11 2008/

01 2008/

03 2008/

05 2008/

07 2008/

09 2008/11

Mitjana

Desviació estándar Mitjana: 24

ISC 4 subsectors

-50 0 50 100 150 200 250 300

2004/

01 2004/

03 200

4/05 2004/07

2004/09 2004/11

2005/01 2005/03

2005/05 2005/07

2005/

09 2005/

11 2006/

01 2006/

03 2006/

05 2006/

07 200

6/09 2006/11

2007/01 2007/03

2007/05 2007/07

2007/09 2007/

11 2008/

01 2008/

03 2008/

05 2008/

07 2008/

09 2008/11

Porcí ct Pollastre Bovi carn Llet

Desviació estándar Porcí: 37 Pollastre 69 Boví carn 24 Boví Llet 27

(17)

La La crisi crisi de de preus preus 2007 2007 - - 2008 2008 com com a a episodi episodi de la de la crisi crisi

estructural del

estructural del Segle Segle XXI XXI

2

(18)

18

Canvi de tendència en els preus dels aliments

Base 1998-2000 =100

Fuente: FAO

(19)

19

Vectors de tensi

Vectors de tensi ó ó i impactes a i impactes a ll ll /t /t

Energia Aliments Aigua

• • En la inflaci En la inflaci ó ó

• • En la dinà En la din àmica econòmica mica econòmica

• • En el proveï En el prove ï ment alimentari ment alimentari

• • En la valoració En la valoraci ó agricultura agricultura

• • Moviments migratoris Moviments migratoris

• • Tensions mediambientals Tensions mediambientals

• • Tensions urbà Tensions urb à - - rural rural

• • Tensions territorials Tensions territorials VECTORS DE TENSIÓ IMPACTES

Nou escenari d’ajust als canvis amb més inestabilitat i incertesa

CAUSES

• Increment població

• Desenvolupament BRIC

• Modificació dieta

• Inseguretat energètica

• Canvi climàtic

L’a gri cu ltu ra es tro ba al ca ntó de le s s olu cio ns:

ali me ntà rie s, en erg èti qu es , m ed iam bie nta ls

(20)

20

Índex evolució preus: AGRÍCOLES I PETROLI

0 50 100 150 200 250

Gen Feb Ma Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Ma Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Ma Abril Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Gen

2006 2007 2008 2009

Nombre índex - gener 2006=100

Farina soja 44% Llotja Barcelona Ordi PE 64 Mercolleida Blat de moro M.R. Barcelona Blat panificable Mercolleida Europe brent spot, preu FOB ($) Europe brent spot, preu FOB (€) Font: Llotja Barcelona, Mercolleida, US

Energy Information Administration

Index

Index de de preus preus agr agr í í coles coles versus versus petroli petroli

(21)

21

Qu Qu è è fer fer amb amb la la crisi crisi estructural ? estructural ?

Recuperar la

Recuperar la posici posició ó estratè estrat ègica gica de l de l’ ’agricultura agricultura Concienciar la

Concienciar la societat societat urbana sobre el tema alimentari urbana sobre el tema alimentari Gesti

Gestió ó de l de l’ ’aigua aigua: : m és s i millor i millor regadiu regadiu M M és é s sostenibilitat sostenibilitat

Diversificaci

Diversificació ó i m i és s independè independ ència ncia energ energ ètica è tica Millor

Millor planificació planificaci ó global dels global dels recursos estrat recursos estratè ègics gics

ElsEls agrocarburantsagrocarburantspodrienpodrienjugar un jugar un paperpaper de de regulaciregulacióó de de mercatsmercats (no opcio(no opcio CAT)CAT)

Incloure

Incloure a estrat a estratè ègia gia de pa de pa ís la í s la seguretat seguretat de prove de proveï ïment ment alimentari alimentari

Millorar

Millorar el grauel grau d’d autoabasteixementautoabasteixement Plans

Plans de contingde contingèènciancia sobre provesobre proveïïmentment alimentarialimentari(al si del marc(al si del marc UE)UE)

Mesures

Més agricultura Més energia

Objectiu

Increment estructural de demanda agrícola Dependència energètica

Problema

(22)

22

Però Però ara ara els els preus preus dels dels cereals cereals han han baixat baixat

Reducció forta de la demanda per crisi econòmica

Recuperació d’oferta per crida de preus

Aflorament d’estocs especulatius

Per Per qu qu è è baixen baixen els els preus preus ? ?

(23)

23

S S ’ ’ ha ha acabat acabat la la crisi crisi de de preus preus ? ?

• • Es un Es un episodi episodi (el primer) (el primer) d d ’ ’ un un important important desajust desajust estructural

estructural

• • Les causes Les causes persisteixen persisteixen

• • Anem Anem a un a un escenari escenari de de preus preus alimentaris alimentaris alts alts

• • Amb Amb forta forta volatilitat volatilitat

• • Amb Amb components components altament altament tensionadors tensionadors

L’Agència Internacional de l’energia parla de propers increments de preus del petroli i aquesta es la perspectiva a mig i llarg termini.

Així mateix la demanda agrícola estarà cada cop més tensionada per

•l’increment de la població,

•El desenvolupament econòmic

•La demanda agroenergètica

(24)

Crisi

Crisi de de cicle cicle econòmic econòmic

3

(25)

25

Un temporal de males noticies Un temporal de males noticies

Reducció demanda

Reducció producció

Enfonsament borsa Increment morositat

Atur

Deslocalització empresarial Dèficit públic

Dificultats finançament

Pèrdua teixit productiu

CRIS I GE NER AL D E CO NFIA NÇA

(26)

26

Balan

Balan ç ç de la de la crisi crisi des de des de l l ’ ’ agroalimentaci agroalimentaci ó ó

• • Sector competitiu Sector competitiu (bona (bona capacitat

capacitat exportadora) exportadora)

• • Sector antic Sector anticí í clic clic (eina ( eina per per superar la

superar la crisi crisi ) )

• • Afectació Afectaci ó menor menor ▽ ▽ demanda demanda

• • Reducció Reducci ó de costos ( de costos ( matè mat èries ries primes+

primes+energia energia) )

• • Recuperació Recuperaci ó marges marges ramaders ramaders

• • Crè Cr èdit dit barat barat

• • Inversió Inversi ó barata barata

• • Devaluaci Devaluaci ó ó respecte a $ respecte a $

• • Suport Suport p p ú ú blic blic

+

• • Esgotament Esgotament financer financer dels dels subsectors

subsectors ramaders ramaders per per crisi crisi precedent

precedent

• • Dificultats Dificultats greus greus de finan de finanç çament ament

• • Efecte Efecte MERCADONA MERCADONA

SubstitucióSubstitucióversverscistellescistellesméssbaratesbarates

ReduccióReducció demanda de qualitatdemanda de qualitat

• • Perdua Perdua competitivitat competitivitat respecte a respecte a alguns

alguns paï pa ï sos sos clients clients rellevants rellevants

(efecte(efecte devaluaciódevaluació respecte a respecte a païpaïsossos europeus

europeus no €no €))

• • Retracci Retracci ó ó turisme turisme

• • Segueixen Segueixen alts alts els els fertilitzants fertilitzants

-

(27)

27

L L agroalimentaci agroalimentaci ó ó com com a sector a sector anticiclic anticiclic

INVERSIÓ OCUPATS

COMERÇ INTERNACIONAL

+4,0%

67.127 64.562

Sector agrari

-7,2%

+0,4%

Evolució 07/08 2008

2007

552.560 595.207

Total Indústria

76.861 76.556

Indústria productes alimentaris i begudes

Abast indicador ANY

+4,0%

67.127 64.562

Sector agrari

-7,2%

+0,4%

Evolució 07/08 2008

2007

552.560 595.207

Total Indústria

76.861 76.556

Indústria productes alimentaris i begudes

Abast indicador ANY Evolució

08/09 2009 (p)

2008 (p) 2007

-6,7 -2,6

Evolució 07/08

1,3 2,9

Total Indústria

6,1 10,6

Indústria de productes alimentaris, begudes i tabac

Taxes variació interanual

Abast indicador Evolució

08/09 2009 (p)

2008 (p) 2007

-6,7 -2,6

Evolució 07/08

1,3 2,9

Total Indústria

6,1 10,6

Indústria de productes alimentaris, begudes i tabac

Taxes variació interanual Abast indicador

+10,9%

8.549,2 7.706,7

Importacions Agroalimentàries (milions €)

+1,8 +13,9%

Evolució 07/08 2008 (p)

2007

69,5 Taxa de Cobertura 67,7

Agroalimentària (%)

5.941,5 5.214,3

Exportacions Agroalimentàries (milions €)

Abast indicador ANY

+10,9%

8.549,2 7.706,7

Importacions Agroalimentàries (milions €)

+1,8 +13,9%

Evolució 07/08 2008 (p)

2007

69,5 Taxa de Cobertura 67,7

Agroalimentària (%)

5.941,5 5.214,3

Exportacions Agroalimentàries (milions €)

Abast indicador ANY

FONT: DataComex.

NOTA: Codis Taric 01 al 23.

(p) Previsió

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

-8,8%

-16,3%

IPPI (Índex de producció de productes industrials)

-7,8%

-8,7%

+0,7%

Acumulat Gener - Desembre

Evolució 07/08

Desembre

-15,8%

-16,1%

+11,1%

Variació interanual 07/08

IPI general

Indústries manufactureres Indústries d’alimentació, begudes i tabac

Abast indicador

-8,8%

-16,3%

IPPI (Índex de producció de productes industrials)

-7,8%

-8,7%

+0,7%

Acumulat Gener - Desembre

Evolució 07/08

Desembre

-15,8%

-16,1%

+11,1%

Variació interanual 07/08

IPI general

Indústries manufactureres Indústries d’alimentació, begudes i tabac

Abast indicador

(28)

28

L L agroalimentaci agroalimentaci ó ó com com a sector a sector anticiclic anticiclic

VENDES GRANS SUPERFICIES CONSUM A LES LLARS

-7,7%

-9,2%

IVGS Resta de productes

-4,3%

+0,9%

Acumulat Gener - Novembre

Evolució 07/08

Novembre

-6,4%

-2,0%

Variació interanual 07/08

IVGS Total IVGS Alimentació

Abast indicador

-7,7%

-9,2%

IVGS Resta de productes

-4,3%

+0,9%

Acumulat Gener - Novembre

Evolució 07/08

Novembre

-6,4%

-2,0%

Variació interanual 07/08

IVGS Total IVGS Alimentació

Abast indicador

+1,1%

+5,9%

Evolució 07/08 2008

2007

1.696,6 1.677,5

Despesa alimentació per càpita (milers €)

11.238,8 10.617,7

Total alimentació (milions €)

Abast indicador ANY

+1,1%

+5,9%

Evolució 07/08 2008

2007

1.696,6 1.677,5

Despesa alimentació per càpita (milers €)

11.238,8 10.617,7

Total alimentació (milions €)

Abast indicador ANY

FONT: Panel de Consumo. MARM

INDEX PREUS AL CONSUM

08/09 (p) 07/08

2009 (p) 2008

2007

+1,6%

+2,6%

Evolució

107,35 110,53

+1,1%

106,19 105,66

IPC General

+2,4%

110,71 107,68

IPC Alimentació i begudes no alcohòliques

ANY Abast indicador

08/09 (p) 07/08

2009 (p) 2008

2007

+1,6%

+2,6%

Evolució

107,35 110,53

+1,1%

106,19 105,66

IPC General

+2,4%

110,71 107,68

IPC Alimentació i begudes no alcohòliques

ANY Abast indicador

FONT: INE

NOTA: Mes de Desembre (Base 2006=100). Dades de 2009 referents al mes de Gener.

(p) Previsió

COMERÇ MINORISTA

Pèrdua de vendes comerç gen08-oct08

0 10 20 30 40 50

Alimentació Oci i cultura Calçat Comerç textil Electrodomestics Automoció Mobiliari i Decoració

%

(29)

29

Els Els riscos de riscos de l l ’ ’ entorn entorn

• • Durada Durada llarga llarga de la de la crisi crisi econòmica econòmica

• • D D è è ficit ficit p p ú ú blic blic insostenible insostenible

• • Stangflaci Stangflaci ó ó

• • Reducci Reducci ó ó acrí acr ítica tica de de despesa despesa p p ú ú blica blica

• • Retorn Retorn al al proteccionisme proteccionisme

• • Impactes de la Impactes de la reforma PAC reforma PAC amb amb consequ consequ è è ncies ncies desarticuladores

desarticuladores del sector del sector

• • Reducci Reducci ó ó dels dels consumidors consumidors locals locals ( ( menys menys turistes turistes ) )

• • Depend Depend è è ncia ncia externa externa per per a a l l ’ ’ alimentaci alimentaci ó ó animal animal

• • Repunt Repunt de de l l ’ ’ increment increment de costos de costos mat mat è è ries ries primes primes

(30)

30

Qu Qu è è fer fer amb amb la la crisi crisi econòmica econòmica ? ?

Competitivitat Competitivitat

Paraula clau

Actuar,

Actuar, no esperar quan no esperar quan tot tot canvia canvia

Flexibilitat

Flexibilitat per per assumir assumir canvis canvis i noves oportunitats i noves oportunitats

Confiar,

Confiar, per per raons raons objectives objectives

Actituds

No perdre teixit productiu

(potencialment competitiu)

Objectiu

Crisi sistema financer

Enfonsament de la demanda Crisi de confiança

Problema

(31)

31

16 16 mesures contra la mesures contra la crisi crisi

1. Evitar estrangulaments mortals

•• Garantir finanGarantir finançamentçament ordinariordinari

•• Mesures fiscalsMesures fiscals que incideixinque incideixin en costosen costos

•• Normes que incideixinNormes que incideixin en costos (p.een costos (p.e. . autoritzarautoritzar subproductessubproductesvaluosos)valuosos)

(32)

32

1. Evitar estrangulaments mortals

2. Informació

•• Seguir elsSeguir els esdeveniments, esdeveniments, ll’’entornentorn, , ll’’intornintorn i comparar i comparar

•Costos, •Costos,

•• MercatsMercats

•• TecnologíTecnologíeses

•• ElsEls ObservatorisObservatoris SectorialsSectorialsi de Preusi de Preus comcom a einaa eina

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(33)

33

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

•• FerFer empresa, empresa,

•• Bona i moderna gestiBona i moderna gestióó i organitzacii organitzacióó

•• Bona utilitzaciBona utilitzacióó eineseines TIC TIC

•• Prudencia i austeritatPrudencia i austeritat

•• Dotar-Dotar-se se dd’’eineseines perper a gestionar la incertesaa gestionar la incertesa i el i el riscrisc (assegurances(assegurances, , xarxesxarxes de seguretatde seguretat, , etcetc))

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(34)

34

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat

•• AtencióAtenció alsals costos comcostos com a estrategia de base (!)a estrategia de base (!)

•• RebaixarRebaixar espectativesespectatives

•• DiversificacióDiversificació

•• LleiLlei cooperativescooperatives (nou(nou marcmarc legal que les hilegal que les hi permetipermeticompetir)competir)

•• Garantir el compromGarantir el compromísís delsdels socissocis

•• Garantir lGarantir l’’autofinanautofinanççamentament

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(35)

35

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat

5. Sumar

(per resistir i per avançar)

•• IntegracióIntegració empresarial (Horitzontalempresarial (Horitzontal+Vertical), +Vertical),

•• IntegracióIntegració comercialcomercial

•• InterprofessióInterprofessió

•• CorresponsabilitatCorresponsabilitatpúpúblicblic--privatprivat

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(36)

36

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària

•• AproparApropar productor i consumidor (xarxesproductor i consumidor (xarxes TIC+logisticaTIC+logistica moderna),moderna),

•• DistribucióDistribució directadirecta

•• DefensarDefensar diversitatdiversitat locallocal

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(37)

37

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària

7. Fer mercat en un món global

•• OrientacióOrientació al cliental client

•• Sostenir la qualitat Sostenir la qualitat

•• Ser conscients que el mercat éSer conscients que el mercat és globals global

“Nosaltres treballem per al mon i el mon treballa per a nosaltres“Nosaltres treballem per al mon i el mon treballa per a nosaltres””

•• Valorar el mercat global com a font d’Valorar el mercat global com a font d’oportunitatsoportunitats

•• Valorar l’Valorar l’exportaciexportacióó com a indicador de competitivitatcom a indicador de competitivitat

•• ImatgeImatge paraiguaparaigua

•• ComptarComptarambamb serveisserveisperper a la promocia la promocióó i li l’’exportaciexportacióó

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(38)

38

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un món global

8. No anar sols

•• Valorar el pertanyerValorar el pertanyer a un gran club (UE)a un gran club (UE)

•• Apropar-Apropar-se i influir en se i influir en elsels centres de decisicentres de decisióó estatatalestatatal i internacionali internacional

•• FerFer lobbielobbie

•• CoordinacióCoordinació en arquitectura variable amben arquitectura variable amb altresaltres àmbitsàmbits ambamb interessosinteressos comunscomuns

•• OptimitzarOptimitzar la la utilitzaciutilitzacióódelsdels programes i elsprogrames i els fonsfonsestatalsestatals i de la Uniói de la Unió EuropeaEuropea

•• Valorar la cooperaciValorar la cooperacióó comcom a a oportunitatoportunitat

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(39)

39

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un món global 8. No anar sols

9. Administració eficient

•• Normes simplificadores delsNormes simplificadores dels requerimentsrequeriments al sectoral sector

•• SimplificacióSimplificació administrativaadministrativa

•• GestióGestió empresarial delsempresarial dels serveisserveis

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(40)

40

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un món global 8. No anar sols

9. Administració eficient

10.Invertir en futur

•• AprendreAprendre

•• Investigar Investigar

•• InnovarInnovar

•• AprofitarAprofitarrevoluciórevolució BiotecnològicaBiotecnològica

•• AprofitarAprofitarrevoluciórevolució TICTIC

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(41)

41

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un món global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11.Reduïr dependència

••GestióGestió de lde l’’AiguaAigua

•• MéMéss reg, reg,

•• MilloraMillora regreg actualactual

••EnergiaEnergia

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(42)

42

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un mon global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11. Reduïr dependència

12.Defensar l’agricultura i els agricultors

•• TransparèTransparènciancia de mercatsde mercats (el millor(el millor antíantídotdot contra contra pràpràctiquesctiques inadequades)inadequades)

•• RegulacióRegulació de mercatsde mercats

•• Garantir bonesGarantir bones pràpràctiquesctiques comercialscomercials

•• Garantir relacionsGarantir relacions comercialscomercials equitativesequitatives

•• No dumpingNo dumping social, mediambientalsocial, mediambiental i i sanitarisanitari

•• Pagar Pagar serveisserveisagro agro

•• AssumirAssumir el costel cost d’d’oportunitatoportunitat en una societaten una societat desenvolupadadesenvolupada

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(43)

43

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un món global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11. Reduïr dependència

12. Defensar l’agricultura i els agricultors

13.Vendre la imatge de l’agricultura

•• VendreVendre el valor estratel valor estratèègic, gic, mediambiental, territorial i mediambiental, territorial i anticanticíclicíclic de lde l’’agriculturaagricultura

•• AccióAcció cultural i dcultural i d’’imatgeimatge frontfronta la societata la societat

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(44)

44

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un mon global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11. Reduïr dependència

12. Defensar l’agricultura i els agricultors 13. Vendre la imatge de l’agricultura

14.Una agricultura sostenible en un món sostenible

1.- 1. - Activitat Activitat agrà agr ària sostenible ria sostenible

•Bones•Bones pràpràctiquesctiquesagragràriesàries

•• InternalitzacióInternalització delsdelscostos mediambientalscostos mediambientals

•• GestióGestió sostenible de dejeccionssostenible de dejeccions

•• ReciclageReciclage residusresidus

2.- 2. - Activitat Activitat agrà agr ària ria sostenidora sostenidora

•• AccióAcció de defensa del de defensa del territoriterritorii del medii del medi ambientambient

•• GestióGestió de recursos renovablede recursos renovable

3.- 3. - Alimentació Alimentaci ó sostenible sostenible

•• ConsideracióConsideració de la petjadade la petjada energèenergèticatica i mediambientali mediambiental (Fresc(Fresc i local) i local)

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(45)

45

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un mon global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11. Reduïr dependència

12. Defensar l’agricultura i els agricultors 13. Vendre la imatge de l’agricultura

14. Una agricultura sostenible en un món sostenible

15.Atenció a oportunitats

FlexibilitatFlexibilitat frontfront a oportunitatsa oportunitats

•• ImaginacióImaginació

•• ObertsObertsa la l’’entornentorn globalglobal

•• ObertsObertsal canvial canvi

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(46)

46

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un mon global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11. Reduïr dependència

12. Defensar l’agricultura i els agricultors 13. Vendre la imatge de l’agricultura

14. Una agricultura sostenible en un mon sostenible 15. Atenció a oportunitats

16.Nova cultura econòmica

•• VetllarVetllar perper la èla èticatica delsdels negocisnegocis

•• IntolerIntolerànciaància cultural i penal contra el fraucultural i penal contra el frau

•• Regular onRegular on el mercatel mercat no hono ho fafa

•• Control fonsControl fons especulatiusespeculatius

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(47)

47

1. Evitar estrangulaments mortals 2. Informació

3. Pilotar bé

4. Ajustar el present vers la competitivitat 5. Sumar

(per resistir i per avançar)

6. Aprimar la cadena alimentària 7. Fer mercat en un mon global 8. No anar sols

9. Administració eficient 10. Invertir en futur

11. Reduïr dependència

12. Defensar l’agricultura i els agricultors 13. Vendre la imatge de l’agricultura

14. Una agricultura sostenible en un mon sostenible 15. Atenció a oportunitats

16. Nova cultura econòmica

16 mesures contra la

16 mesures contra la crisi crisi

(48)

48

Una Una reflexi reflexi ó ó final final

Hem d’ abandonar la idea de crisis perquè és una idea conservadora que pressuposa que estem en un moment d’estancament després del qual tornarem al desgavell anterior.

Hem de pensar en termes de canvi de paradigma . I

un canvi de paradigma suposa una modificació dels criteris culturals i socials de referència

Josep Ramoneda

El País 24/02/09

(49)

Com Com estar estar informat informat ? ?

Gabinet_tecnic.dar@gencat.cat

Gabinet_tecnic.dar@gencat.cat

(50)

Una imatge per acabar

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :