CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS. Lluís Morer i Forns Cap d estalvi i eficiència energètica - ICAEN

51  Download (0)

Full text

(1)

CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Lluís Morer i Forns

Cap d’estalvi i eficiència energètica - ICAEN

lluis.morer@gencat.cat

(2)

Eficiència

Ús

racional

Renovables

MISIÓ I OBJETIUS DE L’ICAEN

Impulsar les energies renovables i l’estalvi energètic.

Fomentar l’ús racional de l’energia i l’òptima gestió dels recursos

energètics en els diferents

sectors econòmics de Catalunya.

(3)

2018

2010/31/UE NZEB

2014

€,

kWh / m

2

CO

2

(4)
(5)

“TOT ALLÒ QUE ES POT MEDIR, ES POT MILLORAR”

by Peter Drucker

.

(6)

PROMOURE LA REHABILITACIÓ

REQUERIMENT AJUDES ECONÒMIQUES

NORMATIVA EUROPEA

ESTATAL

30%

60%

1980

300.000 CERTIFICATS

(OCTUBRE 2014)

(7)

2002 DIRECT

UE_91

2006 CTE RD_314

2007

RITE_RD1027 RD_47

2010 DIRECT

UE _31

2012 DIRECT

UE_27

2013 RD_235

CTE_DB_HE FOM/1635 RITE_RD238

LLEI_8 (3R)

2018 NZEB

(8)

2002 DIRECT

UE_91

2006 CTE RD_314

2007

RITE_RD1027 RD_47

2010 DIRECT

UE _31

2012 DIRECT

UE_27

2013 RD_235

CTE_DB_HE FOM/1635 RITE_RD238

LLEI_8 (3R)

2018 NZEB

OBJECTIU: Fomentar l’eficiència energètica dels edificis, tenint en compte les condicions climàtiques i les particularitats locals, així com els requisits ambientals i la relació cost-eficàcia de les possibles actuacions.

DIRECTIVA EUROPEA 2010/31/UE

(9)

Reduir demanda

Generar energia

eficientment

Control, mesura i

quantificació.

Ús racional energia

NZEB

DIRECTIVA EUROPEA 2010/31/UE

(10)

Materials 32%

≈800kgCO2/m²

100

%

2500

kgCO2/

Fase d’ús 64%

≈1600kgCO2/m²

Font: curs “Com fer projectes sostenibles”

Realitzat al COAC al 2008.

Director del curs: Albert Cuchí

Nota del curs: Considerant 50 anys de vida útil, segons valors estadístics CIES i dades pròpies

CONSUM AL LLARG DEL CICLE DE VIDA DE L’EDIFICI

Construcció 2%

≈50kgCO2/m²

Disseny

Enderroc i Abocament

2%

≈50kgCO2/m²

TOTAL

10

(11)

NORMATIVA ESTATAL SOBRE LA CERTIFICACIÓ

RD 235/2013 de13 d’abril, procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes de 27 de juny (tipificació de les sancions de certificació).

Disposició addicional de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, 22 de gener de 2014, es crea el Registre de certificats d’eficiència energètica en l’àmbit

territorial de Catalunya.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

(12)

0 50 100 150 200 250 300

EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA D’ENERGIA PRIMÀRIA kWh/ m2/ any

anys

(13)

Transport 5.959,3 ktep

41,0%

Indústria 3.915,5 ktep

26,9%

Domèstic 2.370,6 ktep

16,3%

Serveis 1.792,9 ktep

12,3%

Primari 509,4 ktep

3,5%

CONSUM D’ENERGIA FINAL PER SECTORS A CATALUNYA

(14)

Calefacció 41%

ACS Cuina 19%

7%

Air

conditioning 1%

Llum 6%

Electrodomè stics 26%

CONSUM ENERGÈTIC (sector residencial)

Estructura de consums segons usos en un edifici residencial Font: Projecte Sech-spahousec

IDAE juliol 2011

(15)

15

Font: Sech-spahousec Project IDAE July 2011

Electricity 55%

Oil products

11%

Natural gas 34%

Renewal energy

0%

CONSUM ENERGÈTIC (edificis)

Electricity 28%

Oil products

Natural 23%

gas 9%

Renewal energy

40%

CONSUM ENERGÈTIC (hab.

unifamiliars)

(16)

DIAGONSI ENERGÈTICA CAPTACIÓ DE DADES ANÀLISI TÈCNIC BÀSIC

DADES ADMINISTRATIVES DADES GENERALS

ENVOLUPANT TÈRMICA INSTAL·LACIONS

(17)

INFORMACIÓ ANÀLISIS REHABILITACIÓ

(18)

RESULTAT DE LA CERTIFICACIÓ D’EDIFICIS

DEMANDA ENERGÈTICA D'UN EDIFICI

Necessitat d’un edifici segons com estigui construït per utilitzar energia per a calefactar o refrigerar els seus espais interiors. Determinat per la seva localització, orientació i característiques constructives (parets, finestres ...).

CONSUM D'ENERGIA D’UN EDIFICI

Relacionat amb les instal·lacions definides en l’edifici: calderes, aire condicionat, il·luminació i també amb l'activitat a l'interior.

Consum energètic en electricitat i combustibles que es realitza durant el funcionament habitual de l'edifici.

Sempre que sigui possible s’ha de comprovar el consum energètic

real de l’edifici amb el resultat de la certificació energètica d’edificis.

(19)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

EDIFICIS

CERTIFICAR

1. EDIFICI EXISTENT 2. EDIFICI NOU PROJECTE 3. EDIFICI NOU ACABAT

Oficina Virtual

Canal Empresa

NO CERTIFICAR EXEMPCIÓ

PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ

(20)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

(21)

PASSOS PER CERTIFICAR UN EDIFICI O HABITATGE

PAS 1: Cal certificar l’habitatge o edifici?

PAS 2:

PAS 3: Registre.

PAS 4:

(22)

SOL·LICITUT CERTIFICAT

• Canal empresa

• OVT

TAXES

CONTROL TÈCNIC

• Dades formulari

• Dades informe CEE

ETIQUETA

2014 - Pla específic de Control i Inspecció

• Selecció expedients

• Revisió documental

(23)

23

TAXA

Tramitada en el marc de la llei d’acompanyament dels pressupostos.

Efectiva a partir del 3 de febrer de 2014.

EDIFICIS NOUS EN FASE D’EDIFICI ACABAT:

Habitatge unifamiliar 20 €

Bloc d’habitatges, proporcional al nombre d’habitatges del bloc.

Per altres usos, 20€+0,2 €/m2,

En cap cas la taxa serà superior a 500€.

EDIFICIS EXISTENTS:

Habitatges unifamiliar o habitatge: 11€

Bloc d’habitatges, proporcional al nombre d’habitatges del bloc.

Altres usos: 10€ + 0,1 €/m2

En cap cas la taxa serà superior a 250€.

(24)

RÈGIM SANCIONADOR

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM

Els incompliments de les obligacions establertes en aquest Decret

referents a la informació, documentació, publicitat i comunicacions

comercials en habitatges posats al mercat per part d’empresaris i

dirigits a les persones consumidores se sancions de conformitat

amb els articles 331-1 a 331-6 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol,

del Codi de Consum de Catalunya, d’acord amb la qualificació i

graduació prevista als articles 332-2 i 333-2.

(25)

RÈGIM SANCIONADOR (Llei 8/2013)

(26)

RÈGIM SANCIONADOR (Llei 8/2013)

(27)

MODALITATS I COMPLEMENTS DE LA CERTIFICACIÓ

• Esmena de dades administratives.

• Devolució d’ingressos indeguts.

• Portal de Dades Obertes.

• Exempció de la certificació.

• Carta de pagament

• Informe de liquidació

• Programa CE3X en català

(28)

PROCEDIMENT – WEB ICAEN

(29)

SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’EDIFICIS EXISTENTS

(30)

SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’EDIFICIS EXISTENTS

La meva carpeta

1. Descarregar formulari 2. Omplir i signar-lo 3. Enviar

(31)

Font d’informació: www.gencat.cat (elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.)

HABITATGES A CATALUNYA

Fins 1980 1981-1990 1991-2001 2002-2006 2007-2010

62% 7% 11% 12% 7%

1.781.699 213.113 310.130 357.452 208.750

Espanya: Catalunya Espanya:

NBE-CT-79 NRE-At-87

RD314/2006

CTE

CENS D’HABITATGES A CATALUNYA FINS 2010

31

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

(32)

32

Nombre de certificats (projecte, edifici acabat i edifici existent) fins 1 d’octubre 2014: 302.404 registres

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

(33)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

JUNY 13 OCT 13

NOV 13 MARÇ 14

ABRIL 14 JULIOL 14

A 0,1% 0,1% 0,2%

B 0,6% 0,7% 0,9%

C 3,5% 4,0% 4,3%

D 10,3% 11,1% 11,3%

E 49,8% 50,3% 50,7%

F 10,6% 10,4% 9,9%

G 25,1% 23,4% 22,7%

A 0,1%

B 0,7%

C 3,9%

D 10,8%

E 50,2%

F 10,4%

G 23,9%

Evolució qualificació energia certificats

A 0,2%

B 0,8%

C 4,3%

D 11,9%

E 44,6%

F 13,4%

G 24,8%

JUNY 13 OCT 13

NOV 13 MARÇ 14

ABRIL 14 JULIOL 14

A 0,1% 0,2% 0,4%

B 0,7% 0,8% 0,9%

C 3,9% 4,6% 4,6%

D 11,4% 12,2% 12,4%

E 44,7% 44,6% 44,7%

F 13,3% 13,4% 13,4%

G 25,9% 24,2% 23,6%

Evolució qualificació emissions certificats

(34)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ

FASE PROJECTE:

EDIFICI ACABAT:

QUALIFICACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR

HABITATGE

PLURIFAMILIAR TERCIARI TOTAL %

A 107 44 116 267 9%

B 124 120 191 435 14%

C 168 196 104 468 15%

D 804 306 9 1119 37%

E 543 225 2 770 25%

1746 891 422 3059

QUALIFICACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR

HABITATGE

PLURIFAMILIAR TERCIARI TOTAL %

A 44 25 45 114 10%

B 48 44 67 159 13%

C 79 106 39 224 19%

D 263 128 2 393 33%

E 195 108 0 303 25%

629 411 153 1193

(35)

A 0,1%

B 0,7%

C

3,8% D 11,4%

E 44,7%

F 13,2%

G 26,0%

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS CERTIFICATS REGISTRATS

<5% del tota entre A, B i C

(36)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

MOTIU MAJORITARI PER FER LA CERTIFICACIÓ:

• 36,5 % Lloguer.

• 62% Compra o venta.

S’HA CERTIFICAT:

• 74% Habitatge individual en bloc d'habitatges.

• 9% Bloc d'habitatges plurifamiliar i habitatges unifamiliar.

• 8% Edificis del sector terciari.

PROFESSIONALS:

• 48% Arquitectes tècnics.

• 35% Arquitectes.

• 8% Enginyers i Enginyers tècnics.

PROGRAMES HOMOLOGATS:

• 95 % CE3X

(37)

37

7. RESULTATS . GRÀFICS

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

8%

75%

9%

8%

Bloc d'habitatges plurifamiliar

Habitatge individual en bloc d'habitatges Habitatge unifamiliar

Terciari

ÚS DE L’EDIFICI TÈCNICS CERTIFICADORS

35%

47%

8%

9%

1%

Arquitecte

Arquitecte Tècnic Enginyer

Enginyer Tècnic

Tècnic competent de l'Administració Pública

(38)

Calefac ció 37%

ACS Refrige 10%

ració 13%

Il·lumin ació 40%

INDICADORS PARCIALS DEMANDA

ENERGÈTICA SECTOR TERCIARI INDICADORS PARCIALS DEMANDA ENERGÈTICA HABITATGE

Calefacc 71%

ACS 20%

Refriger ació

9%

Il·lumina ció 0%

(39)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

RENDIMENTS ESTACIONALS CALDERES DE CALEFACCIÓ

70%

13%

16%

1%

<=80 % 80-90 % 90-100 % 100-110 %

(40)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

RENDIMENT MIG ESTACIONAL MÀQUINES REFRIGERACIÓ

26% 60%

9%

3%

1% 1%

<100 100-150 150-200 200-250 250-300

>300

(41)

QUALIFICACIÓ ENERGIA PRIMARIA (EP)

CONSUM MITJÀ EP CEE

[kWh/m2·any]

CONSUM MITJÀ EP TOTAL [kWh/m2·any]

ESTALVI RESPECTE ANTERIOR %

ESTALVI % RESPECTE "G"

A 33,80 56 26% 89%

B 45,94 77 36% 85%

C 71,57 119 21% 77%

D 91,10 152 39% 71%

E 149,14 249 31% 52%

F 215,83 360 30% 30%

G 309,56 516 0% 0%

(42)

QUALIFICACIÓ ENERGIA PRIMARIA (EP)

CONSUM MITJA EP

TOTAL [kWh/m2·any]

CONSUM MITJA ENERGIA FINAL

TOTAL [kWh/m2·any]

FACTURA ENERGIA ANUAL (€/any)

ESTALVI ECONÒMIC RESPECTE "G"

(€/any)

A 56 37 337 2.753

B 77 50 459 2.632

C 119 78 715 2.376

D 152 100 909 2.181

E 249 163 1.489 1.602

F 360 236 2.155 936

G 516 339 3.090 -

(43)

Dades actualitzades a juliol 2014

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

(44)

44

PROGRAM BASED IN EPC

IS THE ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE (EPC)

PROMOTING BUILDING RENOVATION?

(45)

PAREER

ACTUACIÓN

DOTACIÓN ECONÓMIC

A TOTAL

AYUDA

DIRECTA PRÉSTAMO 1 – Envolvente térmica 31,25 M€ Hasta 30%

coste elegible

Hasta 60%

coste elegible 2 – Mejora instalaciones

térmicas e iluminación

31,25 M€ Hasta 90%

coste elegible

3 – Biomasa 31,25 M€ Hasta 90%

coste elegible

4 - Geotérmia 31,25 M€ Hasta 90%

coste elegible

(46)

46

MAIN FIGURES

Datos a 15/09/2014 Fuente IDAE

Single family house: 98 (31%); 1.905.886

multi-apartment buildings: 200 (63%);

32.156.390 €

Hotel sector: 19 (6%);

3.721.161 €

Applications received by kind of building

Total:317 37.783.438 €

IS THE ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE (EPC)

PROMOTING BUILDING RENOVATION?

(47)

47

PUBLIC AID APPROVED BY AUTONOMOUS COMMUNITY (€)

Datos a 15/09/2014 Fuente IDAE

IS THE ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE (EPC)

PROMOTING BUILDING RENOVATION?

(48)

1. STUDY OF THE EFFECT OF THE EPC RATING ON PRICES OF SINGLE FAMILY HOUSES

The table shows the change in price per squaremetre when the label moves up or down the scale. The study is based on actual sales in 2011 and 2012.

By SBi 2013:06 (Danish Building Research Institute)

E.g: The price of a house with label ”F” will increase by € 215/m² if the house is renovated to a ”D”.

INCREASE IN PRICE PER SQUAREMETRE (€/M²) Increase

in label

G

F

E

D

C

On the basis of amount of checked sales

From To

AB 451 327 220 112 6 1.010

C 445 321 214 106 5.790

D 339 215 108 11.072

E 231 107 7.687

F 124 4.767

(49)

EXAMPLES OF THE EFFECT OF THE EPC RATING ON PRICES OF SINGLE FAMILY HOUSES IN DENMARK

Size: 150 m² , Label: ”F”, Area: Rural Price: €160.000.

If this house is renovated to label ”D” before sale, the price will increase to €192.250.

This is equivalent to an increase of about 20 %

Size: 150 m², Label: ”G”, Area: City Price: €360.000.

If this house is renovated to label ”D” before sale, the price will increase to about €410.850.

This is equivalent to an increase of about 14 %

By SBi 2013:06 (Danish Building Research Institute)

(50)

2. AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT IN THE EPC RATING FOR DWELLINGS THAT HAVE BEEN LABELED TWICE

Horizontal: First label Vertical: Second label

B, 4% B, 4% B, 4% B, 5%

C, 37%

C, 21%

C, 18% C, 17%

D, 46%

D, 44%

D, 35%

D, 26%

E, 13%

E, 23% E, 22%

E, 21%

F, 0%

F, 8%

F, 16% F, 14%

G, 0% G, 0%

G, 6%

G, 17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

D E F G

RESIDENTIAL

B C D E F G

By SBi 2013:06 (Danish Building Research Institute)

(51)

Lluís Morer i Forns Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona Tel. 93 622 05 00 Fax. 93 622 05 01 www.gencat.cat/icaen

Figure

Updating...

References

Related subjects :