• No se han encontrado resultados

de Palma Ajuntament 0rdre del dia í'nt x de l. Aprovació de lºacta de la sessió de dia 17 de marc de 2021 ldentiñcació de la sessió

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "de Palma Ajuntament 0rdre del dia í'nt x de l. Aprovació de lºacta de la sessió de dia 17 de marc de 2021 ldentiñcació de la sessió"

Copied!
16
0
0

Texto completo

(1)

&;2,

Ajuntament de Palma

ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DEL DISTRICTEPONENT ldentiñcacióde la sessió

Núm.: 3/2021 Carácter: ordinaria

Data: 15 de setembre de2021 Horari: de 18.02 a 19.26 11

Lloc: Sala Gran de la Regidoria d“lnñ'aestructures i Accessibilitat (camidels Reis, 400, lr

pis) Assistents

Angélica Pastor Montero, presidenta

Francisco Bonnín Sánchezrepresentanldel'Associació de Veins Son Dameto-Son Pizá Teresa Alonso García, representantde lºAssociaeióde VeinsElTerreno-Bellver

Xavier Aguiló Serra, representantde l"Associacióde la Bonanova

Trinidad Segundo Muriana, Josefa Vaca Martín de Bejarano, María Villena Esteva i M, Jesús Rueda Garcia, representantsde l”Associacióde Veinsde la Nova Son Cotoner

Antonio Garcia Garcia, representantde l'Associació de Veins Nova Son Roca Joan Josep Prats Marí, representantde l'Associació Factoriade Somnis

Salvador Maimó Barceló i Antonia Lázaro Marín, representants de l'Associació de Veins Es Forti

Man'sa BonacheVico i Antonio Picazo Picazo, rcpresentants de l”Associacióde Veins de Son Rapinya

Jaume Pinyol Padillai Joan Vives Galmés, representants de 1”Associació de Veins de Cala Majori Son Matet

Altres assistents

Francisco Antonio Peris Luque, assessorde Proximitat del"Area de Batlia Manuel Fernández Blanco, coordinadordel Districte Ponent

Emilio Espigares Espigares, secretaride la Regidoriadel Distriete Ponent CatalinaM.Torrens Florit, secretariadel Consell Territorial

0rdre

deldia í'nt

x

&&;eºig

9A%govac1o de

l

actade la sessió dedia 17de malo de2021.

lis1 de la situaciódel Districte Ponent desdel darrer ConsellTerritorialactuacionsi

l res realitzades pendents...

4.Í?nrf unede Presidencia

©“A[JIOWICÍÓde la conveniéncia dec¡e(nuna01denancureg/amen!onormativa municipal que reguli el funcionament delspe¡jfilspersonals dels cárrecs públics elecfesi cárrecs de conflanga municipais a [es xnrxessocia/3, durant el temps que ostentin el seu cál'rec ¡' 1mniem de l'encárr'ec(le la seva redacciá a I'equip de govern municipal parqué quedi aprovat abans de la fir1nlit:nció de l'nctual mandar",

5. Precsi preguntes.

Desenvolupamentde la sessió

l.

Aprovació de lºacta de la sessió de dia 17 de marcde 2021

(2)

_

aa

Ajuntament de Pa5ma

S"aprova ¡”acta de la sessió anterior, de dia 17 de marc de 2021 per unanimitat, amb la incorporacióa l"acta com annex de l“cscrit de l"Associació Factoríade Somnis í s”afcgeix

al segon parágrafdcla página3 refercntal desdoblamentde Son Dametoºí

2. Análisi de la situació del Districtc Ponent des del

darrer

Consell Territorial, actuacions¡ millares realitzades,pendents,…

La Sra. Pastor informa de les actuacions realitzadcs al Districte Ponent i demana quines són lesprioritatsi necessitatsde cada barriada.

La Sra. Bonache li preocupa el cablejat aeri porqué hi ha llocs en els cables pengen ¡ demana queel cablejatsigui subterrani.

La Sra. Pastor comenta que s'ha aconseguit que en els nous carrers no hi hagi aquest problema. Sºha parlat amb empreses com Telefónica, pero s'ha de tenir en compte que la llei permetel cablejataeri, i s'had"intentar pactaramb aquestes empreses.

El Sr. Maimó troba queles faroles estan enmigde les voravies.

El Sr. Fernández contesta queel motínsón els retrovisors dels camionsi dels autobuses.

El Sr. Maimó comenta que fa falta tema en els escocells, s”haurien d'ompliri anivellar, i milloramb un material consistentja que quanes fa la netejade la voravialaterrase”n va.

La Sra, Pastor diu que sºompliran de terra o grava de riu. Hi ha previst un projecte d”escocells tlorits amb lasombrade plantes aromátiques.

La Sra. Bonache demanasi es téprevist fer-hoal parede Son Quintde Son Rapinyajaque hi ha escocells quepoden provocarla caiguda delsvianants

La Sra. Pastorli contesta que iqueli donará més informació.

El Sr. Maimó demana més vigilancia policial a peuja que hi ha patinets i bicicletcs que circulen perles aceres,no compleíxenlanormativai és unproblema globaldel districte.

El Sr. Picazo plantejaun temade convivencia,és a dir, a varis paresde la zonadel districte abotellot i no es respecta el descansdels veinats;els veinatses queixen perqué entre la

i les 2 h de la matinadaes fa botellot al Punt de Joc que hi haal centre comercial Los

Sr. Prats demana que es posi la senyalització horitzontal de manera destacada la velocitat30 en el tram que vades de l”església de SaVileta a Son Moix, és un tram estreti perillós perque els cotxes van a gran velocitat. També demana destacar el control de l'execució urbanística del districte de Ponent que per sort encarahi ha espais naturals i en concret de l'execució que s*está fent & Son Roqueta i a lºampliació del urbanitzable Son Vida, cauenende1rocs i pedres dinsel torrent.

La Sra. Pastorho hapassatal Departamentde Disciplina Urbanística.

(3)

—.3:&

Ajuntament de Palma

El Sr. Prats comenta que no hi ha accés pels treballadors baixen de l“autobús línea 7 de l“EMT per anar fer feina a Son Vida, 0 sigui des de la rotonda dels quatre vents fins a la caseta de Son Vidas“haurien de posaruns pilonsde plastic—jaque suposaun perill.

El Sr. Fernández comenta que s'hauria de fer un retranqueig, es un problema i la Sra.

Pastores pensa queés privat.

El Sr. Garcia es queixa de l“ineivismeque hi ha al paro de Montesio', es fa botellot i l'abandonament de cotxes. També es deixen enderrocs, s'avisa al servei por a la seva retiradas el qual funcionabé pero totd'unaentomen a col-locari demanamés control.

La Sra. Vaca demanapel temadel pontporanar al col*legi Mariano Aguiló.

La Sra. Pastorli informaque es condemnaráel ponti es fará un pas pera vianants.

La Sra. Vaca demana si és possible instal—lar passos peraltats al carrer de Francisco Marti Mora.

El Sr… Bonnin demana un retranqueig al carrer de Pascual Ribot devora el xalet ja que aquesta setmanahi ha hagutun accident;sºhi podrien posar unes voravies.

La Sra. Bonache avisa que allá hi ha un aljub catalogat.

El Sr. Bonnin demana per la zona verda i la Sra. Pastor li contesta que está en el projecte.

També demanala sembra d"arbresdan-era el

cel

legi públic.

La Sra. Pastor l"informa queenel parede Son Dametohihaurá una pérgola.

El

Sr

Bonnin comenta que els cotxes en el carrer de Martí Borneo van amb molta velocitat;a aquestca1rer hi ha unpas peraltat peroendemanen unaltre.

El Sr. Vives demana el teléfon del Policia de barri i si es posará en el pressupost la construcciódel local per a l'associació onhi ha POAC de Sant Agustí.

El Sr. Aguiló comenta que varen fer una petició per realitzar les festes de la barriada.

/,…%nana

que l”Ajuntament compri() llogui un camió ploma ja que no es va poder muntar

¡essenari porquéel camiónopassavapel carrer.

&

”&

rme de Presidencia

sell Territorial s'assabenta de:

En aquest informe us detall totes les actuacions realitzades al Districte Ponent entrelºl de marei c129d'agostde 202l.

A continuació, s”informa de totes les reunions i les visites realitzades per part de la Regidoriadel Districte Ponent i de les peticions tramitades per a cadascun dels harris que fonnen el Districte.

A la vostra disposició Angélica Pastor, regidoradel Districte Ponent

(4)

¿»*-4

Ajuntament && Palm

1— Visitesabarriades ¡ entitats

Durantel període objectedel present informes“'han realitzat226 visitesals barris, reunions amb altres ¿trees del*Ajuntament, amb vei'nsi associacionsdel Districte

02/03/2021 Comissióde Coordinació

Junta Municipal Districte Ponent

03/03/2021 Reunióamb la Regidoria d"lnñ'aestrueturesi Accessibilitat Visitaal campde futbol de Santa Catalina

04/03/2021 Visitaal passcig "Padre Manolo"

05/03/2021 Visitaal campde futbol Miquel Nadal

Visita amb membres

chidoria

de Promoció Económica i Ocupació &

cstabliments comercials (inversions PalmaActiva 2020) 06/03/2021 Plantació dºarbresa Santa Catalina

08/03/2021 ComissiódeCoordinació 09/03/2021 Visitaa Son SeiraLa Vileta

VisitaaSon Roca

VisitaaCampd”en Serralta Visitaal boscde Son Muntaner

Reunióamb la Regidoriade Seguretat CiutadanaPolicia de Barri 10/03/2021 Reunió ambveí de Cala Major

VisitaaSon Vida

Visitaal boscde Son Muntaner VisitaaSon Roca

11/03/2021 VisitaaSon Anglada

12/03/2021 Visitaal polígondeCan Valero 15/03/2021 ComissiódeCoordinació

16/03/2021 Presentació Policiade Barri & Son Roca _L7/03/2021 Consell Territorial Districte Ponent

<=eráí<og 2021 Visitaa Son Moix Negre Visitaa SantAgustí Visitaa Son Roca 2021 Visitaa Son Roca

Comissióde Coordinació 23/03/2021 Visitaa Son Armadans

Visitaa laBonanova Visitaa Porto Pi 24/03/2021 Visitaa Son Roca

Visitaa Son Flor 25/03/2021 Ple ordinari

26/03/2021 Visitaal'aparcament del carrer JuanGris

(5)

QuAi

Ajuntament© . && Pa1m

29/03/2021 Comissióde Coordinació

Junta Municipal Districte Ponent

30/03/2021 Visita a 1“aparcament del can'er JuanGris Visitaa Son Flor

31/03/2021 Visita—reunió amb veí al carrer JuanGris

Visita—reunió amb vei'ns de Son Dureta 03/04/2021 Activitatal Bose de Bellver

06/04/2021 Comissióde Coordinació Visitaa Son Peretó

07/04/2021 Visita—reunió amb1”AVV Sant Agustí

Visita—reunió amb 1”associació Gent Grande Sant Agustí Visitaal c. Calvari, Génova

08/04/2021 Visitaa Es Jonquet Visitaa Santa Catalina Visita parc Sagrat Cor

09/04/2021 Reunió veinsde Son Dameto Visitaal Veiódrom

12/04/2021 ComissiódeCoordinació Visitaa Son Anglada 13/04/2021 Visitaa Son Espanyolct 14/04/2021 Visitaa Son Roca 15/04/2021 Visitaa Son Anglada

Visitaa Son Flor

16/04/2021 Reunió amb Regidoria dºlnfraestructures, AVV El Forti í AVV Nova Son Cotoner

Inauguracióparc inciusiual paro de sa Riera 19/04/2021 ComissiódeCoordinació

20/04/2021 Reunióamb Bat1iai AVV Sant Agustí 22/04/2021 Visita paresde Districte

&:37W2X21

VisitaReunióaambSon Dametoveins de Son Cotoner

Reunióamb la Regidoriade Seguretat Ciutadana

1 ComissiódeCoordinació

021 Presentaciódel policíabarri Son Rapinya

Reunióamb la Regidoria dºlnfraestructures i Accessibilitat 28/04/2021 Reunió mesa seguiment Policia Local

Visitaa1'aparcamentc. Martí Boneo 29/04/2021 Reunióamb veíns de Sagrat Cor

Visitaa La Teulera Ple ordinari

30/04/2021 Reunióamb veí c. Espa;tero, Sta. Catalina

(6)

Ajuntament de Palma

Visitaal Molí d'enGarleta, El Jonquet 03/05/2021 Comissióde Coordinació

Reunióamb el bailei 1“AVV Som Serralta 04/05/2021 Reunióamb veí de Son Ximelis

Visitaal c. Son Toells, Sant Agustí Visitad“obres al e. Paradis, Sant Agustí

05/05/2021 Visitaal c. Miguel delos Santos Oliver,El F0111' Visitaal c. Pensament,Son Dureta

Reunióamb vei'na d“El Forti 06/05/2021 Visitaa Son Moix Negre, Son Flor

Visitaao. Saragossa, La Vileta

Reunióamb vei c. Musso],Son Xigala

07/05/2021 Visitad”obres dereparació voreresSon Xigala Reunióamb vei'naCampd”enSerralta

Visitaal parc Plaga Progrés, Santa Catalina Visitaal paro de Sa Feixina

10/05/2021 Comissióde Coordinació

VisitaaCan Barbara,El Ten*eno

1 1/05/2021 Reunióamb EMT i Comunitat Propietarísc. Son Puig Visitaal c. Sant Magi,ElJonquet

Visitaa Son Roca 12/05/2021 Visitaa La Bonanova

Visitaa LaTeulera Visitaa Son Vida 13/05/2021 Visitaa Son Peretó

Visitaa Son Llull Visitaa El Forti

14/05/2021 Visitaal campde futbol Miquelnadal Visitaa Sant Agustí

VisitaaCala Major VisitaaSon Armadans /2021 ComissiódeCoordinació

Visitaal cementiride La Vi1eta Visitaal c. Saragossa

%

ag%%/OS/2021 Visitaa SonXimelis Visitaa Son Roca Visitaal c. Fábrica

19/05/2021 Reuniódetraspás documentació Projecte Habitatge Digne Visitaa Son Annadans

20/05/2021 Visitaa Génova

Presentació PoliciaBarri Sta. Catalinai El Jonquet 21/05/2021 Reunióamb dtra. CEPA La Balanguera

Aete presentació Transpoñ ademanda EMT, Andrea Doria

(7)

Ajuntament de Palma

24/05/2021 ComissiódeCoordinació Visitaa LaTeulera VisitaaSon Dureta

25/05/2021 Reunió amb Equip Habitatge Digne EDUSI Litoral Ponent i Patronat de 1”Habitatge

Reunióamb Batlia

26/05/2021 Entrega clausHorts Urbans

Visitaamb 1“AVV i bat1e a la placaScrra1ta 27/05/2021 Ple ordinari

Reunióamb rcpresentants dels edificis actuacions Habitatge Digne 31/05/2021 Comissió de Coordinació

Junta municipalde Districte Ponent Visitaa Son Dameto

01/06/2021 Visita obres carrer Barrera

02/06/2021 Visitaal campde futbol Miquel Nadal

Presentació Policiade Barri de Campd“enSenalta 03/06/2021 Visita bort urbá de Son Flor

Visita rotondade Son Roca Visitaa Son Serra-La Vileta

04/06/2021 Visitaa la placa Serraltaamb Regidoriad”1nfraestructures i Accessibilitat 07/06/2021 Comissióde Coordinació

Activitat Dia MundialMedi Ambiental pare de Son Dameto Visitaa Son Cotoner

08/06/2021 Visita campde futbol de Miquel Nadal Visitaa Son Dameto

Visitaa El Forti 09/06/2021 Visitaa Son Rapinya

Visitaa Santa Catalina 10/06/2021 Visitaa Son Cotoner

,/1¡1“¡/06<2021Visita amb Regidoria dºlnfraestructures i Accessibilitat al CEIP Anselm

/<ºee<ana<º…gv : º»

º

Turme adf

' 6 Visitaamb Regidon'a d“lnfraestructuresi Accessibilitatal CEIP Son Quint Visitaamb Regidoria dºlnfraestructures i Accessibilitatal CEIP Son Pisa Visitaamb Regidoria dºlnfraestructures i Accessibilitatal CEIP Santa Catalina ReunióaCort

12/06/2021 Activitat “Libera un metro cuadrado“ a Son Muntaner—SonQuint 14/06/2021 Comissióde Coordinació

Visitaa Casasdel Retiro 15/06/2021 Convocatoria Horts Urbans

Visitaal CEIP LaBalanguera 16/06/2021 Reunióamb 1"IMI

17/06/2021 Ple ordinari

(8)

Ajuntament de Paéma

18/06/2021 Presentació Policiade Barri de Son Armadans *La Teulera 21/06/2021 Visitaal Poligonde Can Valero

VisitaaSon Cotoner ComissiódeCoordinació

Presentació Policiade Barri de Génova La Bonanova 22/06/2021 Mesa seguimeut PolicíaLocal

23/06/2021 VisitaaSon Roca

25/06/2021 Reunióa Batlia ambAVV Son Dameto VisitaaSon Roca

28/06/2021 ComissiódeCoordinació

Reunióamb la Defensorade Ciutadania 29/06/2021 Visitaa El Jonquet

Reunióa Batlia amb l”AVV Sa Rota de Génova 30/06/2021 Visitaa Son Annadans

Visita Pueblo Español Visitaa Sagrat Cor 01/07/2021 VisitaaSanta Catalina

VisitaaLa Bonanova 02/07/2021 Visitaa LaTeulera

Visitaal Parcde Son Muntaner Visitaa SonXigala

05/07/2021 ComissiódeCoordinació Visita&Campd'enSerralta 06/07/2021 Visitaal ParcdeSon Cotoner

Presentació Policiade Barri Cala MajorSant Agustí 07/07/2021 Visitaal Poligon deCan Valero

Reunió Visitaal Parc de Sa Riera 08/07/2021 Visitaa Son Dureta

12/07/2021 Visitaa Son Rapinya ComissiódeCoordinació Visitaa Son Roca

21 Reunió obrespl. PortoPi

Presentació finalització projecte PMH Litorial Ponent

_.¡. .

19/93” 021ComissiódeCoordinació

“ºf“… VisitaaSon Ximelis

Visitaamb el batlea Son Dameto

21/07/2021 Reunióamb la Regidoria dºEducaciói Politica Lingúistica VisitaaArabela Parc

1 22/07/2021 Visita obres rotondade Son roca

"

Visita obres rotondade Son Rapinya 21/07/2021 Visitaal ca1rer Illes Balears

(9)

Ajuntament de Palma

Visita &l'av. GabrielRoca 26/07/2021 Comissióde Coordinació

PresentacióPla de Paresal Parc de Son Ximelis Visita carrerSon Rapinya

27/07/2021 Visitaal Poligonde Can Valero Visitaa Son Anglada

Visitaal carrer Til-ler Visitaa la placa Madrid 28/07/2021 VisitaaGénova

Visita5 Na Burguesa

Visitaal Cementiri deGénova 29/07/2021Ple ordinari

Visita rotondaSon Puig Visitaa Son Vida

02/08/2021 ComissiódeCoordinació Reunió amb1"AVVSon Dameto

03/08/2021 Visita projecte rotondade Son Roca Visita voreres0, FrancescMartí i Mora Visitaalºav. San Ferran

05/08/2021 Visitaal Pueblo Español

Visitaal carrer Torrent Son Armadans Visitaa la placa de PortoPi

1 1/08/2021 Visitaal carrer Margarita RetuertoSant Agustí VisitaCEIP Anselm Turmeda

20/08/202150aniversari deSon Ximelis 23/08/2021 ComissiódeCoordinació

27/08/2021 Visita obres campde futbol MiquelNadal

2— Peticions per árees

Des de 1”0ñcina del Districte Ponent sºhan tramés 328 peticions realitzades per vei'ns,

…'é£&gciacions i entitatsdel Districte,i &conseqtíenciade les les visites realitzadesals harris.

en -

%h3ula

i al grátic segiíents podeu observar el total de peticions en funció de l'área a la

PETICINS

CONSELL—INSULAR“,—

,/ ,

CULTURA[BENESTAR SOCIAL ]

ºMEDIAMBIENTIBENESTARANHMAL,…——_, —_ _ …… , 51

V_1:I_M_]AYA

_ 66

¿BMT _… …… _ _ ¿, _ _ _… _ , _, 45

IME _…_. .y , 7_

¡ INFRAESTRUCTURESW . 16 E

MOBILITAT MODEL DECIUTAT

:

—ru

kE) _Uu—li

ua lx)

(10)

Ajuntament de Falma

PAR'I“1CIPAC1ÓCIU'1'ADANA1 Gov 1er 5

SAN1TATICONSUM 13…Í

SIEGURE'I”ATCIUTADANA 41

328'

PETICIONS

¡LÚNSLLI INSULAR " “_J_L_…'W_,

0¿…__ aers-Ansou…

0,30%

m5AN1WA1'CQNSUM

"3

ff:íífím ¡¡ MLD1AMHIEN1 1

' ' BÍNÍ$TARANVMA1

n ('AR1!UI>AUD 151%

CIUTAUANA!(5

¿M 1.51%

.

[MT

1,27%

=S MODHU(“C1…M_

.

IME

1,52%

.

MOBII ITAT6,7… 0,61%

3- Estatde les peticions

De les 328 peticions ateses durant el període objecte d'aquest informe, 199 lian estat resolteso contestades (60,67%), 127 es troben en procés de tramitació() estudi per partde les diferents árees de l'Ajuntament a les quals han estat dirigides (38,72%) 1 2 peticions han estat denegades (0,61%).Bspot apreciaral gráñc segúent:

PEHCIONS

?—R"<0.1A

311LM11A1(1

n OUJEGACA

3.1 Estat deles peticions per harris

Als gráfics segñents sºinfonna de l”estat de tramitació de les peticions realitzades des de

l'0ñcina

del Districte Ponent per a cadascun dels harris durantel període comprés entreel 01/03/2021 1 el 29/08/2021.

10

(11)

Ajuntament && Pa5ma

NÚMERO DE PETICIONSREALITZADES PER BARRIS

60 50 40 30 20

% % % » v '

0 ……

%

Á,%…%,…%&…

%.

%…&ÁM…%…

% %.

:xoc<t';b—Qí[<<áa';<<mmo<l—c£—o<<<<<º

%%Egáaaséaes%%%%mggggºsgggw

_, _

d2%tz%Eía…*m25w293:gzws—íºzº>z;2

º<wm0…kºzx—OQ;_<ZEOQQ<Oº“rxo<íozx

4

52

ml-*-'oa. ——EJE'— 0

m50

<_, ¿<2% 2º”

<<z<z€o…

U'—23 O<w 2 0

0

en Um w

z

,_.¡_

z

O 2

ºo

Z <5_:- un 0

…o z

m

2 <( 2

< m

U

9

8

BELLVER CALA

MAJOR

09% 7%

3TRAMITANT 3TRAM!TANT

f;;:fRESOLTES RESOLTES

&DENEGADES DENEGADES

CAMP

D'EN SERRALTA EL

FOR“

0% 0/0.,

[TRAMITANT ¡TRAMITANT

321%RESOLTES RESOLTE5

EDENEGADES EDENEGADES

EUONQUET

ELTERRENO

MD 0%

ETRAMITANT &¡TRAMITANT

*RESOLTES ¿»RESOLTES

“DENEGADES aDENEGADES

11

(12)

_ ¿&

Ajuntament da ?a5ma

GENOVA

0%

ff]TRAM¡TANT

RESOLTES

%%DENEGADES

LA TEULERA

0%

¿aTRAMITANT RESOLTES DENEGADES

PORTO

PI

0%

¡”LETRAMITANT

RESOLTES

&DENEGADES

SANTA CATALINA

0%

3TRAMITANT

5—55RESOLTES

¡

DENEGADES

SON AR

MADANS

0%

ITRAMITANT RESOLTES

&DENEGADES

LA BONANOVA

0º/

Í?JTRAM!TANT

RESOLTES

í“,$DEN EGADES

LOS ALMENDROS -SON PACS

%

(EJTRAM¡TANT RESOLTES

¡DENEGADES

SANT

AGUSTÍ

2%

ETRAMITANT

:>;?RESOLTES

&DENEGADES

SON ANGLADA

0%

BTRAMITANT RESOLTES DENEGADES

SON COTONER

0%

EETRAMITANT RESOLTES

&DENEGADES

12

(13)

.

ºa

Ajuntament && Fa5ma

SON

DAM ETC

0%

J…TRAMOTANT

,— RESOLTES

%¿5DENEGADES

SON

ESPANYOLET

0%

¿TRAMITANT

.<RESOLTES

f&DEN EGADES

SON

PERETÓ

0% 14%

ETRAMITANT

aRESOLTES

DENEGADES

SON ROCA

0%

FWRAMITANT

7—5RESOLTES

% DENEGADES

SON

VIDA

0%_

ElTRAM!TANT RESOLTES

& DENEGADES

SON

DURETA

0%

3TRAMITANT

RESOLTES EDENEGADES

SON

FLOR

0% 10%

33TRAMITANT RESOLTES

©DENEGADES

SON

RAPINYA

0% 0%

EBTRAMITANT RESOLTES mDENEGADES

SON SERRA - LA VILETA

0% 18%

©TRAMITANT

A ESOLTES

&DENEGADES

SON

XIGALA

ElTRAM!TANT

%%RESOLTES

&DEN EGADES

13

(14)

“53:21

Ajuntament de Palma

SON XIMELIS

Í…'ílTRAMITANT

RESOLTES

935DEN EGADES

4. Proposició presentada per ¡“AssociacióFactoriade Somnis

referth

a:

“Aprowzc'ió de la conveniénciu de crearuna ordenanca, regla/nen! ¿) normmiva ¡Municipal que reguli el fum'íommxent (le/s perfils personalsdels cárrccspúblics eluctes¡ ('ilrrecs¡le confianca municipnls ¡: [es xurxes socials, durantel temps que ostenrin el sru cilrrec ¡trumesu ¡lu l'encúrrec(lela seva reducció ((

l'equip (legovern¡Municipalperquéquel/¡ aprovarabansde la_/ínulítzuciá del'acrual¡num/at"

El Sr. Prats comentael blogde la Sra. Pastor.

El Sr. Picazo demanade qui és el blog.

La Sra. Pastor contesta queésprivat, personal.

La Sra. Bonache demanasi existcixuna xarxapública.

La Sra. Pastorli contesta quesi, la del Districtede Ponent.

El Sr. Pratsvol que constíenacta que vol retirarel punt.

La Sra Pastornoel vol retirar.

El Sr. Prats diu quefapolíticaatravésdel seu perfil.

La secretaria informa quesºlia de passara votació.

El Sr. Bonnin critica al govern municipal peri) no a la Sra. Pastor. La Sra. Pastor és una persona que sempre se li ha pogut reivindicar, el que passa que hi ha una confrontació personali noprocedeix seguir.

Maimó manifesta que les associacions han de ser reivindicatives. Aqui venim a r les nostres queixes intentam millorar els nostres barris i sfha de cercar una vía

5. Precs ¡ preguntes

El Sr. Maimó demana quines actuacions i previsions té 1”Ajuntament per fer una neteja al velódrom de Tirador i fer una poda als pins que estan fent destrosses & la tculada de lºediñci.

14

(15)

x_

Ajuntament

$22:

de Palma

La Sra. Pastor contesta que ¡“Áread'1nfracstructuresi Accessibilitat s'cncarrcgará de fer la neteja. Respectodel tema de Génova es tractará al proper Consell Territorial ja que no hi ha l"entítat que presentael tema.

La Sra. Pastor explica el catáleg Parque Infantil Castell de Bellver—Polvori. Palma.

Mallorca. Propuesta deJuegos

La Sra. Alonso demana que se li cnvi'i el catálcg i també demana pel paro de la

Quarentena.

La Sra. Pastor manifesta que encara no hi pressupost per a tot, peró ii informará de les actuacions que es faran a aquest parc. En quan a les obres del carrer Aigua Dolea estan adjudicadas, demanará més informació i ii dirá.

El SI". Prats comunica que han presentat la segiíent petieió referent al parc d'aventura al boscde Bellver:

"Que lzaventfet públic l'ajuntament de Palma elpassatdia 9de setembre la seva intenció d'ampliar elpare de la zona del carrer Polvori del Bosede Bellver, voldriem que aquest tema es tractés d'urgéncia en la reunió del ConselldeDistricte de Ponent prevista perdia

15 de setembre. En concret, voldríem saber en quin objectiu del Pla d'usos i gestió de Bellver s'emmarca, atesos que els principis que marca aquestplasón, entre d'altres:

a) Zanes d'intrusió antrópica Usos humansque afecten a l'espai des de l'exterior: els usas propisd'una ciutat resten valor a l'espai naturalde Bellver. El Bosc de Bellver, segons definicio' del seu Pla d'us0s ¡ gestió, és un espai natural modificat

per

l'accio' humana o s'ha de compatibilitzar la coexistenciade les persones ¡ les seves activitats amb l'evolució de l'espaí natural, a través d'un ús equilibra! isostenible dels recursos. Totes les mesures de gestió que s'hi realitzin han de minimitzarlapressió antrópica quepaleixel Bose PER AUGMENTARPROGRESSIVAMENT EL SE U GRANDENATURALÍDAD.

b) Que l'objectiu 4 (manteniment ¡ mil/ora d'infraestructwes¡ instal-laeions del base), només ha d'atenclre (! una estrategia de conservació d'aquestes infraestructares, no a la seva ampliació, que elplad'usos igestió nopreven encap cas.

e) Que la zonificació del Bose s'ha de

fer

enfunció del valor dels seus recursos i de la seva capacitatd'acollida, per talde minimitzarels impactes negatius i assegurarque l'ús que es

fa

de l'espai minimitza els impactes negatius ¡ el manteniment i conservació dels recursos natura/s.

d) Que/ins¡ toten les zonesC (zones de baix valornaturald'ús intensiu igestió especial), categoría a la quepertanyelparc del Polvorí, on no es té com a objectiu la conservació ecológica, les actuacions de conservacio' han desercompatibles amb la resta d'estratégies de conservacio' del Bose. També volem sabersi des de la revisióde 2016, el Pla d'usos ¡ gestió del Base de Bellverha pati! qualqne revisio' o modificació ¡ si aquest projecte de

"Parc d'Aventura" s'ha d'emmarcar en larevisio' quinquennal queelmateixplaprevea. En tot cas, ens agradaria rebre cópia actztalitzada¿1 data d'avui del vigent Pla d'usos ¡gestió del Bose, amb les revisions anna/s o la quinquennal que, si un cas. s'lzagin realitzai i que.

com a mínim, aixó sigui injbrmat a les entitats que conformen el Consell Territorial per part de la Regidora d'ln/i'aestructures ipresidenta del Districte dePonent.

15

(16)

Ajuntament de PaEma

Solicita: Que ¡nc/ogni d'ur'géncía un [JIU]! a l'ordre del día c'onsís/en/ en que [a Regidora d'ln_fi"aesrruclures ¡presidenta del Dis/rielade Ponen!exp/¡qui la inlervencióproposada al

Bose de Bel/ver. denominada “parc d'avemura”, ¡' el si…?dins (le/s 0bjecí1'us¡ estratégica del Pla d'usos ¡ Gestl'ó de Bel/vervigenl, especia/men! pel que/¿¿ a l'0bjecliu d'augmentar progressivanwnt el seu grau de ¡mmm/¡tal ¡ de /71í¡717/77¡(3ar la press¡ó antrópica. [ ens

_fhcí/¡Ií per escril ¡a docu/71entucíó ¡'nleressada, Pla (¡ 'zzsos ¡ Gestió del Bose de Bellver acluali!zal ¿¡ data ¿['avui ambles seves revisions¿mua/s ¡'quinquennals. "

La presídenta/aixccala sessió,de la qual? com &sccretária,estem: aquestaacta.

La secret:y

…/

& Víst¡ p u

Angélica stor 01tero

16

Referencias

Documento similar

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

dente: algunas decían que doña Leonor, &#34;con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

De la Salud de la Universidad de Málaga y comienza el primer curso de Grado en Podología, el cual ofrece una formación generalista y profesionalizadora que contempla

 El objetivo de esta actividad es que los alumnos puedan obtener información de fuentes orales sobre aspectos tradicionales de la localidad?.  La temática de la