• No se han encontrado resultados

ORIENTACIONS PER A LA INTRODUCCIÓ I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES A ITACA.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ORIENTACIONS PER A LA INTRODUCCIÓ I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES A ITACA."

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

ORIENTACIONS PER A LA INTRODUCCIÓ I GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES A ITACA.

( En castellano más adelante ) INTRODUCCIÓ.

Segons les Instruccions per a l'Organització i el Funcionament dels Centres Docents recollides en la Resolució que es publica en el DOGV cada any, l'Equip Directiu elaborarà un programa anual d'activitats que s'inclouran en la PGA per a la seua aprovació. La dita gestió es realitza per mitjà de l'aplicació ITACA i la informació es sincronitza amb:

-El SID per a la certificació, si és procedent, als Docents dels crèdits corresponents a cada activitat realitzada.

-La Web Família, mostrant informació, a voluntat del Centre, de cada activitat planificada per a l'any acadèmic.

El pas previ abans de donar d'alta una nova activitat o planificar les activitats del curs actual, és copiar la base de dades d'activitats del Centre i copiar la planificació de les activitats del curs anterior. Açò es realitza des de: Centre > Menú Principal > Aperturar Any > botó “Copiar Horaris”.

D'esta manera tindrà exactament el mateix que el curs passat. Podrà estalviar temps perquè només haurà d'afegir les activitats noves. No ha d'eliminar de la base de dades les que no vaja a utilitzar perquè es van acumulant, ja que poden utilitzar-se en futurs cursos escolars.

A més haurà d'eliminar de les planificades, copiades del curs anterior, les que no es vagen a realitzar este curs. De la resta de planificades tindrà que modificar dates i si fóra necessari, participants i responsables.

Les activitats noves haurà de donar-les d'alta primer en la pestanya“Activitats Complementàries” i després planificar-les en la pestanya “Planificació Activitats Complementàries”.

Cal diferenciar estes dos pestanyes (A i B) dins del menú Activitats Complementàries que apareixen després d'accedir a: Centre > Menú principal > Activitats complementàries

(Esta distribució de les dades permet realitzar filtres, ordenar per columnes i en general totes les prestacions comentades en la guia disponible “utilització_pantalla_dades_ITACA.itaca.pdf”)

A.) Activitats Complementàries. És la base de dades de totes les Activitats Complementàries que el Centre ha realitzat en algun any acadèmic actual o anterior. Durant el procés d'Apertura d'Any Acadèmic, es copien totes les activitats realitzades en anys acadèmics anteriors. Si durant el curs actual es va a realitzar una nova activitat que no està en la base de dades, cal donar-la d'alta prèviament abans de planificar-la. La base de dades estarà buida si és el primer curs que s'utilitza ITACA o no s'ha polsat sobre el botó <Copiar Horaris> del menú “Aperturar Any”.

B.) Planificació Activitats Complementàries. Com s'ha vist en el paràgraf anterior al <Copiar Horaris> del menú “ Aperturar Any” es copia la mateixa planificació que el curs anterior, és a dir el mateix dia i any en què es va fer. Pel que primer haurà d'eliminar aquelles que no es vagen a realitzar i planificar amb les dates actuals, grups i responsables la resta. A més afegirem la planificació de les noves que es vagen a realitzar en el curs actual.

1.- Per a donar d'alta una NOVA ACTIVITAT.

(No es referix a la planificació del dia, hora, ... d'una activitat), seleccione l'opció “Activitats Complementàries” (pestanya A de la imatge anterior).

Faça clic en Nou i òmpliga els tres camps *(obligatoris) i polse “Guardar” per a finalitzar.

(2)

2.- Per a MODIFICAR una activitat ja planificada o planificar una NOVA activitat.

Després de l'apertura de l'any acadèmic, si va copiar els horaris, es va copiar la mateixa planificació del curs passat.

- Elimine les activitats que s'han copiat i que no es vagen a realitzar durant el curs actual.

- Modifique la planificació de les activitats què es mantenen del curs passat, canviant les dades necessàries en les diferents pestanyes de “General” (dates i horari), “Participants” i “Responsables”.

- Planifique les noves activitats polsant sobre el botó “Nou” especificant tota la informació en les diferents pestanyes de “General”, “Participants” i “Responsables” com es detalla a continuació.

En la pestanya General

2.a.- Seleccione el tipus d'activitat que planificarà (lupa) i òmpliga els camps obligatoris (data aprovació no és obligatori en este estat de la planificació). Ara hi ha possibilitat d'assignar un coordinador (gestiona l'activitat: horaris, contractació d'autobusos, permisos, etc.), que no necessàriament ha de ser responsable de l'activitat o participar-hi. Seleccione la Ubicació Fora del Centre si almenys en part se celebra fora.

2.b.- Complete els camps següents (Justificació, Objectius i Observacions) (no obligatoris) i faça clic a Guardar.

(3)

2.c.- Recorde marcar el check “Publicar per a pares” perquè l'activitat siga visible des de Web Família.

3.- Deixe la data d'aprovació per al final i l'estat de l'activitat deixe el predeterminat “Pendent d'aprovació”.

Al final d'este document podrà trobar més informació al respecte.

4.-Faça clic en “Participants”

Òmpliga els selectors Ensenyança i faça clic en el grup desitjat i la fletxa simple (>) per a seleccionar un o en la fletxa doble (>>) per a seleccionar-los tots i passar-los al panell dret.

5.- En este moment poden veure tots els participants (“Veure detall Tots”) o seleccionar un grup i “Veure detall Participants” amb el que apareixen els llistats de noms de l'alumnat participar-te. Pot seleccionar-los tots amb el botó “Autoritzar tots” i deseleccionar els que no vagen per qualsevol motiu. Tinga en compte que si l'alumne té marcada l'autorització, en la pantalla de Tasques Diàries del mòdul docent estarà indicat que l'alumne està participant en l'activitat en les sessions en què esta es desenrotlle.

Nota: La llista de participants d'un grup no s'actualitza de forma automàtica. O siga, si es crega una activitat complementària que conté un grup sense alumnes o bé posteriorment algun alumne s'incorpora a un grup inclòs en una activitat, els dits alumnes no s'afegiran de forma automàtica. De vegades açò ocorre a l'obrir any i copiar les activitats complementàries d'un curs al següent quan encara no s'han assignat alumnes als grups (en cas de no haver realitzat la promoció automàtica, per exemple) En estos casos el centre deurà:

-Afegir manualment a alumnes concrets utilitzant el botó “Veure detall tots”

-Per a grups sense alumnes: Desassignar el grup, Guardar, tornar a assignar el grup i tornar a guardar.

És molt important que el centre revise que els participants apareixen correctament dins de les activitats. En cas contrari ha de corregir-ho, ja que només els participants inclosos veuran l'activitat en la Web Família.

6.- Responsables:

Apareixen tots els docents en el panell de l'esquerra i es passen a la dreta els que vagen a realitzar l'activitat (ITACA incorporarà per defecte als tutors dels cursos seleccionats, però pot llevar-los). Faça clic a Guardar.

(4)

Pot visualitzar als docents que es troben de baixa en eixe moment polsant el check “Veure docents cessats”.

Per a eixos casos els noms dels docents es mostraran en color roig.

Una vegada planificades totes les activitats, pot aprovar i posar la data d'aprovació a totes les activitats que corresponguen, al mateix temps. Des de la pantalla principal de “Planificació d'Activitats Complementàries”:

- Seleccione totes les activitats o aquelles que vaja a aprovar.

- Polse sobre el botó “Aprovar”

- Complete la data d'aprovació del futur Consell Escolar i guarde la informació introduïda.

A partir del moment en què l'estat és “Aprovada” i té data d'aprovació apareixeran les activitats en els informes de la PGA.

Els possibles estats que tenen les activitats són:

Pendent d'aprovació. (Valor per defecte) Aprovada.

Planificada.

Executada.

Aprovada per a memòria.

Suspesa.

No necessàriament les activitats han de passar per tots els estats, atés que el canvi ha de realitzar-se manualment (no és automàtic en funció de les dates) i a més, activitat a activitat. Però sí almenys per 2 estats; “Aprovada” amb la seua data d'aprovació del Consell Escolar (com hem vist anteriorment) i per l'estat

“d'Aprovada per a Memòria”. Quan les activitats hagen sigut realitzades i revisades les dates d'execució, participants, etc ha de passar-se a l'estat “Aprob. Memòria”. A l'arribar a este estat se sincronitza amb el SID i podran emetre's els certificats per a sexennis, etc. .

Els docents poden consultar o descarregar certificats d'activitats realitzades accedint a l'Aplicació de Servicis Informàtics ( SID ). Tinga en compte que únicament les activitats en estat “Aprob. Memòria” es podran visualitzar i descarregar els certificats des de l'Aplicació de Servicis Informàtics (SID) per part de cada docent. La sincronització d'ITACA amb la dita aplicació és automàtica (cada nit) per a les activitats en estat “Aprob. Memòria” .

(5)

ORIENTACIONES PARA LA INTRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN ITACA.

INTRODUCCIÓN.

Según las Instrucciones para la Organización y Funcionamiento de los Centros Docentes recogidas en la Resolución que se publica en el DOGV cada año, el Equipo Directivo elaborará un programa anual de actividades que se incluirán en la PGA para su aprobación. Dicha gestión se realiza mediante la aplicación ITACA y la información se sincroniza con:

- El SID para la certificación, si procede, a los Docentes de los créditos correspondientes a cada actividad realizada.

- La Web Familia, mostrando información, a voluntad del Centro, de cada actividad planificada para el año académico.

El paso previo antes de dar de alta una nueva actividad o planificar las actividades del curso actual, es copiar la base de datos de actividades del Centro y copiar la planificación de las actividades del curso anterior. Esto se realiza desde: Centro > Menú Principal > Aperturar Año > botón “Copiar Horarios”.

De esta forma tendrá exactamente lo mismo que el curso pasado. Podrá ahorrar tiempo pues sólo tendrá que añadir las actividades nuevas. No debe eliminar de la base de datos las que no vaya a utilizar pues se van acumulando, ya que pueden utilizarse en futuros cursos escolares.

Además tendrá que eliminar de las planificadas, copiadas del curso anterior, las que no se vayan a realizar este curso. Del resto de planificadas tendrá sólo que modificar fechas y si fuera preciso, participantes y responsables. Las actividades nuevas tendrá que darlas de alta primero en la pestaña“Actividades Complementarias” y luego planificarlas en la pestaña “Planificación Actividades Complementarias”.

Hay que diferenciar estas dos pestañas (A y B) dentro del menú Actividades Complementarias que aparecen tras acceder a: Centro > Menú principal > Actividades complementarias

(Esta distribución de los datos permite realizar filtros, ordenar por columnas y en general todas las prestaciones comentadas en la guía disponible “utilizacion_pantalla_datos_ITACA.pdf”)

A.) Actividades Complementarias. Es la base de datos de todas las Actividades Complementarias que el Centro ha realizado en algún año académico actual o anterior. Durante el proceso de Apertura de Año Académico, se copian todas las actividades realizadas en años académicos anteriores. Si durante el curso actual se va a realizar una nueva actividad que no está en la base de datos, hay que darla de alta

previamente antes de planificarla. La base de datos estará vacía si es el primer curso que se utiliza ITACA o no se ha pulsado sobre el botón <Copiar Horarios> del menú “Aperturar Año”.

B.) Planificación Actividades Complementarias. Como se ha visto en el párrafo anterior al <Copiar Horarios>

del menú “Aperturar Año” se copia la misma planificación que el curso anterior, es decir el mismo día y año en el que se hizo. Por lo que primero tendrá que eliminar aquellas que no se vayan a realizar y planificar con las fechas actuales, grupos y responsables el resto. Además añadiremos la planificación de las nuevas que se vayan a realizar en el curso actual.

1.- Para dar de alta una NUEVA ACTIVIDAD.

(No se refiere a la planificación del día, hora, ... de una actividad), seleccione la opción “Actividades Complementarias” (pestaña A de la imagen anterior).

Haga clic en Nuevo y rellene los tres campos (obligatorios)* y pulse “Guardar” para finalizar.

(6)

2.- Para MODIFICAR una actividad ya planificada o planificar una NUEVA actividad.

Tras la apertura del año académico, si copió los horarios, se copió la misma planificación del curso pasado.

- Elimine las actividades que se han copiado y que no se vayan a realizar durante el curso actual.

- Modifique la planificación de las actividades que se mantienen del curso pasado, cambiando los datos necesarios en las diferentes pestañas de “General” (fechas y horario), “Participantes” y “Responsables”.

- Planifique las nuevas actividades pulsando sobre el botón “Nuevo” especificando toda la información en las diferentes pestañas de “General”, “Participantes” y “Responsables” como se detalla a continuación.

En la pestaña General

2.a.- Seleccione el tipo de actividad que va a planificar (lupa) y rellene los campos obligatorios (fecha aprobación no es obligatorio en este estado de la planificación). Ahora hay posibilidad de asignar un coordinador (gestiona la actividad: horarios, contratación de autobuses, permisos, etc.), que no necesariamente ha de ser responsable de la actividad o participar en ella. Seleccione la Ubicación Fuera del Centro si al menos en parte se celebra fuera.

2.b.- Complete los campos siguientes (Justificación, Objetivos y Observaciones) (no obligatorios) y haga clic en Guardar.

(7)

2.c.- Recuerde marcar el check “Publicar para padres” para que la actividad sea visible desde Web Familia.

3.- Deje la fecha de aprobación para el final y el estado de la actividad deje el predeterminado “Pendiente de aprobación”. Al final de este documento podrá encontrar más información al respecto.

4.-Haga clic en “Participantes”

Rellene los selectores Enseñanza y haga clic en el grupo deseado y la flecha simple (>) para seleccionar uno o en la flecha doble (>>) para seleccionarlos todos y pasarlos al panel derecho.

5.- En este momento pueden ver todos los participantes (“Ver detalle Todos”) o seleccionar un grupo y “Ver detalle Participantes” con lo que aparecen los listados de nombres del alumnado participarte. Puede seleccionarlos todos con el botón “Autorizar todos” y deseleccionar quienes no vayan por cualquier motivo.

Tenga en cuenta que si el alumno tiene marcada la autorización, en la pantalla de Tareas Diarias del módulo docente estará indicado que el alumno está participando en la actividad en las sesiones en que esta se desarrolle.

Nota: La lista de participantes de un grupo no se actualiza de forma automática. O sea, si se crea una actividad complementaria que contiene un grupo sin alumnos o bien posteriormente algún alumno se incorpora a un grupo incluído en una actividad, dichos alumnos no se añadirán de forma automática. En ocasiones esto ocurre al aperturar año y copiar las actividades complementarias de un curso al siguiente cuando todavía no se han asignado alumnos a los grupos (en caso de no haber realizado la promoción automática, por ejemplo) En estos casos el centro deberá:

- Añadir manualmente a alumnos concretos utilizando el botón “Ver detalle todos”

- Para grupos sin alumnos: Desasignar el grupo, Guardar, volver a asignar el grupo y volver a guardar.

Es muy importante que el centro revise que los participantes aparecen correctamente dentro de las actividades. En caso contrario debe corregirlo, ya que sólo los participantes incluidos verán la actividad en la Web Familia.

6.- Responsables:

Aparecen todos los docentes en el panel de la izquierda y se pasan a la derecha quienes vayan a realizar la actividad (ITACA incorporará por defecto a los tutores de los cursos seleccionados, pero puede quitarlos).

Haga clic en Guardar.

(8)

Puede visualizar a los docentes que se encuentran de baja en ese momento pulsando el check “Ver docentes cesados”. Para esos casos los nombres de los docentes se mostrarán en color rojo.

Una vez planificadas todas las actividades, puede aprobar y poner la fecha de aprobación a todas las actividades que correspondan, a la vez. Desde la pantalla principal de “Planificación de Actividades Complementarias”:

- Seleccione todas las actividades o aquellas que vaya a aprobar.

- Pulse sobre el botón “Aprobar”

- Complete la fecha de aprobación del futuro Consejo Escolar y guarde la información introducida.

A partir del momento en que el estado es “Aprobada” y tiene fecha de aprobación aparecerán las actividades en los informes de la PGA.

Los posibles estados que tienen las actividades son:

Pendiente de aprobación. (Valor por defecto) Aprobada.

Planificada.

Ejecutada.

Aprobada para memoria.

Suspendida.

No necesariamente las actividades han de pasar por todos los estados, dado que el cambio ha de realizarse manualmente (no es automático en función de las fechas) y además actividad a actividad. Pero sí al menos por 2 estados; “Aprobada” con su fecha de aprobación del Consejo Escolar (como hemos visto anteriormente) y por el estado de “Aprobada para Memoria”. Cuando las actividades hayan sido realizadas y revisadas las fechas de ejecución, participantes, etc ha de pasarse al estado “Aprob. Memoria”. Al llegar a este estado se sincroniza con el SID y podrán emitirse los certificados para sexenios, etc. .

Los docentes pueden consultar o descargar certificados de actividades realizadas accediendo a la Aplicación de Servicios Informáticos ( SID ). Tenga en cuenta que únicamente las actividades en estado

“Aprob. Memoria” se podrán visualizar y descargar los certificados desde la Aplicación de Servicios Informáticos (SID) por parte de cada docente. La sincronización de ITACA con dicha aplicación es automática (cada noche) para las actividades en estado “Aprob. Memoria” .

Referencias

Documento similar

Luis Miguel Utrera Navarrete ha presentado la relación de Bienes y Actividades siguientes para la legislatura de 2015-2019, según constan inscritos en el

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

En el capítulo de desventajas o posibles inconvenientes que ofrece la forma del Organismo autónomo figura la rigidez de su régimen jurídico, absorbentemente de Derecho público por

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

dente: algunas decían que doña Leonor, &#34;con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun