• No se han encontrado resultados

Memoria Anual 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Memoria Anual 2018"

Copied!
24
0
0

Texto completo

(1)

Memoria Anual

Construindo futuro a partires da investigación

2018

usc.es/avte

Área de Valorización,

Transferencia e Emprendemento

(2)

Coordinación

José Luis Villaverde Acuña Fernando Rafael Pardo Seco Edita

AVTE. Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento Vicerrectorado de Investigación e Innovación

Universidade de Santiago de Compostela Edificio EMPRENDIA

Campus Vida s/n

15782 Santiago de Compostela A Coruña

Índice

2018

dunha ollada

3

Balance do 2018

4

Resultados de investigación con valor comercial

6

Licencias e acordos de transferencia

10

Impacto social da I+D

12

Creación de empresas con orixe na investigación

14

Promoción do emprendemento na USC

18

Biotecnoloxía un sector estratéxico para a USC: CT Bio e Bioincubatech

20

Edificio EMPRENDIA: Ecosistema de innovación

22

(3)

Universidade española en solicitudes

de patente PCT

*( Segundo datos “La OEPM en cifras 2017”)

23 Patentes concedidas 29 solicitudes

de patente prioritarias

42 Extensións internacionais Solicitudes

de patente

56

Acordos de Transferencia

47

Novos proxectos de EBT

5

29 Acordos de confidencialidade

9 Acordos de transferencia de material

2 Acordos de primeira opción

7 Acordos de licenza

3 EBTs obtiveron

financiamento externo

2 EBTs constituídas

2,2 M€ Investimento en EBTs

20 EBTs participadas pola USC

2018 dunha ollada

3 Memoria Anual

2018

2018 Memoria Anual

Área de Valorización,

Transferencia e Emprendemento

(4)

4

C

omo cada ano, iniciamos o percorrido pola actividade da AVTE contabilizando os resultados de investigación con potencial de mercado e impacto social, identificados no exercicio. Este é o primeiro paso no proceso de transferen- cia de coñecemento.

No ano 2018, con 65 comunicacións de invención, supéra- se por primeira vez a cifra de 60, e excédese amplamente a media dos 6 años anteriores (45).

O número de solicitudes de patentes prioritarias ascen- deu a 29, o que supón a cifra máis alta dos últimos 7 anos, moi por riba da media dos 6 anos anteriores (17).

A xestión de títulos de propiedade completouse coa soli- citude de 41 extensións de patente fóra do territorio es- pañol (extensións internacionais), e co rexistro de 12 novos programas informáticos.

O proceso de negociación e licenza de coñecemento xera- do na USC, tamén acadou un bo resultado en 2018. Asiná- ronse 47 acordos de transferencia, que inclúen 29 acordos de confidencialidade, 9 de transferencia de material, 2 de primeira opción e 7 de licenza.

O incremento no número total de acordos foi dun 15 % con respecto ao ano anterior.

Para estimular o proceso de transferencia, a Área de Valo- rización Transferencia e Emprendemento continuou xes- tionando o programa “Acelerador de Transferencia”. Nes- te programa, promovido por la propia USC e soportado con fondos del Convenio co Banco de Santander, identifi- cáronse 10 posibles proxectos de transferencia. Os 5 que cumprían os criterios de elixibilidade foron presentados ao Comité de Avaliación e 3 deles recibiron financiamento para estimular o proceso de transferencia.

O esforzo continuado da AVTE nos procesos de valoriza- ción de resultados de I+D permitiron que no ano 2018 a USC tivese unha participación destacada no programa de proba de concepto que puxo en marcha a Axencia Galega de Innovación, GAIN.

No ano 2018, con 65

comunicacións de invención, supérase por primeira vez a cifra de 60, e excédese amplamente a media dos 6 anos anteriores (45).

Actividade de

transferencia e

emprendemento

da USC 2018

(5)

5 Memoria Anual

2018

Dos 9 proxectos IGNICIA seleccionados en toda Galicia na súa segunda fase, 4 foron da USC.

A creación de Empresas de Base Tecnolóxica, ou Empresas Baseadas no Coñecemento é unha das ferramentas máis útiles para facer chegar ao mercado, resultados de investi- gación. A AVTE segue traballando en aspectos clave deste tipo de empresas como a conformación de equipos mul- tidisciplinares e a captación de financiamento necesaria para o proceso de maduración da tecnoloxía e a entrada no mercado. No ano 2018 identificáronse 6 novos proxec- tos empresariais e creáronse 2 novas EBTs da USC.

Outro aspecto do emprendemento é o apoio ao de- senvolvemento de plans de empresas promovidos por estudantes. A USC segue contando con programas pro- pios como ARGOS, que no ano 2018 dou lugar a 6 no- vos Plans de Empresa, con máis de 40 persoas inscritas.

Tamén se xestionou dende a AVTE o programa Explorer (coordinado por CISE co patrocinio do Banco Santander) con 30 participantes no Campus de Santiago que deron lugar a 19 proxectos. A recen lanzada sede do programa no Campus de Lugo, EXPLORER USC Lugo Space, contou con 23 participantes que se agruparon en 13 proxectos.

Outra das colaboracións que permiten dinamizar aos em- prendedores da comunidade universitaria é o programa Akademia da Fundación Bankinter.

Un dos fitos destacados da actividade da AVTE, e do ecosistema de transferencia e emprendemento que constitúe o Edificio Emprendia, foi a aprobación do proxecto “Incubadora de Alta Tecnoloxía BioIncubaTech”.

O proxecto presentouse á convocatoria “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropymes”, da “Funda- ción Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa” (Fundación INCYDE) e foi financiado con 1.487.927,02 euros de fondos FEDER. BioIncubaTech é un proxecto que busca “o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía nos ámbitos da saúde e tecnoloxías alimentarias”. Está liderado pola USC e conta con UNINOVA e a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela como socios.

En 2019 a USC pasou a ser o coordinador do proxecto POCTEP “Cluster Transfronteirizo de Biotecnoloxía”. O desenvolvemento das diferentes liñas de acción do pro- xecto permitiu a incorporación de “interim managers” en 3 empresas EBTs da USC, o desenvolvemento de 5 novos plans de empresa e o asesoramento comercial e financei- ro a 8 empresas xa constituídas.

A AVTE participou tamén no proxecto POCTEP “Crea- ción dun Ecosistema Transfronteirizo de Innovación en Saúde” co acrónimo CodigoMais. En 2018 posibili- touse a mobilización de 9 proxectos de transferencia (2 deles da USC), elaborando un itinerario de valorización para levar resultados de I+D ao mercado. CodigoMais permitiu a persoal da USC coñecer o ecosistema de innovación en saúde “Medicon Valley” da rexión trans- fronteiriza Copenhague (en Dinamarca) e “Region Skane”

(en Suecia).

No seu conxunto o ano 2018 mostra indicios dun cambio de tendencia nas primeiras etapas do proceso de transfe- rencia de resultados de investigación. O incremento do número de comunicacións de invención e patentes prio- ritarias parece indicar que empeza a recuperarse o inves- timento en I+D, factor absolutamente indispensable para que haxa resultados que transferir á sociedade.

Os datos reflicten que a AVTE da USC vai consolidando a súa experiencia na etapa crítica de valorización que permite uns bos indicadores en transferencia e emprendemento.

A participación en proxectos como Bioincubatech, CTBio ou CodigoMais demostra a fortaleza da USC na área de biotecnoloxía e permite reforzar capacidades propias de transferencia e tamén de facelas chegar a outros axentes do ecosistema.

Na súa considerable traxectoria en transferencia e em- prendemento, a USC foise adaptando a cambios norma- tivos e de entorno, adoptando novas metodoloxías de traballo e políticas de xestión. Isto supón que nalgúns casos, as novas formulación no tiveron aínda un recorrido suficiente e empezaran a dar resultados máis relevantes nos próximos anos. Con todo, a USC consolidase xa como unha das universidades españolas con mellores resulta- dos en transferencia e emprendemento.

(6)

65 Comunicacións

de invención en 2018

Comunicacións de invención 2018 por área:

5%

5%

Ciencias Sociais e Humanidades

26%

26%

Química, Farmacia e Tecnoloxía farmacéutica

20%

20%

Biotecnoloxía e saúde

49%

49%

Física, Enxeñaría e Tic

17 13 32

3

44 51 49 49 47

58 42

37

55 36

65

2008 2009 2010 2011 2012

2013

2015

2016 2017

2018 2014

Resultados de Investigación con Valor Comercial

O primeiro paso do proceso de transferencia de coñecemento é a identificación de resultados de investigación con posible valor para desenvolver novos produtos ou servizos útiles para a sociedade.

A continuación analízase e avalíase ese potencial comercial.

En terceiro lugar estudase a necesidade, posibilidade e

oportunidade de solicitar unha patente ou outra figura xurídica que permita a protección de ese coñecemento.

1 IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS COMERCIALIZABLES

Resultados de Investigación con Valor Comercial

6

(7)

Rexistro de

programas informáticos Solicitudes de

patente prioritarias

0 5 10 15 20 25 30 35

25 24 31 32

24 20 21

16 14 17

29

0 5 10 15 20 25 30 35

9 8 9 3

16

8 9 10 18

5 12

2008 2009 2010 2011 2012 201320142015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 201320142015 2016 2017 2018 Memoria Anual

2018

Resultados de Investigación con Valor Comercial

2 PROTECCIÓN DE RESULTADOS: PATENTES E REXISTROS DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

Os títulos de propiedade industrial e intelectual facilitan o investimento privado no longo e custoso proceso de

desenvolvemento para poñer no mercado o coñecemento xerado na USC. Tamén contribúen á difusión do coñecemento ao publicarse en bases de datos de acceso público gratuíto.

7

(8)

PCT: Patent Cooperation Treaty USPTO: United States Patent and Trademark Office EPO: European Patent Office

42 Solicitudes internacionais de patente no ano 2018

Solicitudes internacionais de patente 2018, por orixe

1 1 1 1 1 1 1 11

7

17

EPO

Hong-Kong Xapón Taiwan Italia Finlandia Portugal Chile

ESTADOS UNIDOS PCT

12

1 1

1 1 1

1

España

USPTO

2

México

Chile

Francia

Alemaña Suiza

2

Corea del Sur

Xapón

1 1

Hong-Kong Taiwan

1

Italia

1

1

Portugal

1

Finlandia Reino Unido

1 17 EPO 11 PCT

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

0 10 20 30 40 50 60

16 21

33 39 52

20 24

41 45 31

42

Solicitudes Concesións

7

Resultados de Investigación con Valor Comercial

3 PROXECCIÓN INTERNACIONAL DA PROTECCIÓN

As enormes inversións necesarias para levar ao mercado o coñecemento xerado na investigación, so se poderán recuperar accedendo a mercados de gran dimensión. Para isto é necesario contar coa adecuada protección a nivel internacional.

8

(9)

PCT: Patent Cooperation Treaty USPTO: United States Patent and Trademark Office EPO: European Patent Office

42 Solicitudes internacionais de patente no ano 2018

Solicitudes internacionais de patente 2018, por orixe

1 1 1 1 1 1 1 11

7

17

EPO

Hong-Kong Xapón Taiwan Italia Finlandia Portugal Chile

ESTADOS UNIDOS PCT

12

1 1

1 1 1

1

España

USPTO

2

México

Chile

Francia

Alemaña Suiza

2

Corea del Sur

Xapón

1 1

Hong-Kong Taiwan

1

Italia

1

1

Portugal

1

Finlandia Reino Unido

1 17 EPO 11 PCT

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

0 10 20 30 40 50 60

16 21

33 39 52

20 24

41 45 31

42

Solicitudes Concesións

7

Memoria Anual

2018

Resultados de Investigación con Valor Comercial

Extensión internacional das Patentes 2018

9

(10)

47 Acordos con empresas asinados no 2018

Total acordos con empresas:

ACORDOS PARA CONSEGUIR SOCIOS PARA DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIZOS

O PROCESO DE NEGOCIACIÓN

NDA Acordos de confidencialidade

2323 29

MTA Acordos de transferencia de material

5 8 9

Acordos de primeira opción

1 5 2

2016 2017 2018

10 Con EBT 1

2 4

Con empresas xa existentes 3

3 Acordos

de licenza

11 5

7

INGRESOS POR CONTRATOS DE LICENZA

2016 2015

2014 2013

2012 2017 2018

0 10 20 30 40 50 60

41 47 47 40

37 57

31

100.000 97.000

168.000

99.000 96.000

94.000 148.000

71.000 62.000

74.000 85.000

2017 2018 2016

2015 2014

2013 2012

2011 2010

2009 2008

0 50.000 100.000 150.000 200.000

10 Licenzas e Acordos de Transferencia

1 Licenzas e acordos de transferencia

CIENCIA DA USC CON IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

Non soamente a investigación liderada polas empresas ten impacto

económico. A investigación desenvolvida con fondos públicos tamén

pode converterse en produtos e servicios no mercado.

(11)

Memoria Anual

2018

Acelerador de transferencia

(USC)

Activación do proceso de transferencia mediante a realización de traballos complementarios á investigación, que estimulen o compromiso dunha empresa.

Nas 5 edicións celebradas ata agora apoiáronse 23 proxectos con un importe total de 470.000 €.

O 43% dos proxectos desenvolvéronse de forma exitosa concretándose na sinatura dun acordo de licenza ou ben na constitución dunha EBT

2 Programas de valorización e proba de concepto:

SALVANDO A BRECHA ENTRE A INVESTIGACIÓN E O MERCADO

Os programas de valorización tratan de reducir a brecha entre investigación e o mercado. Permiten madurar os resultados e localizar SOCIOS para o proceso de desenvolvemento tecnolóxico, e involucralos no el proceso de transferencia (a través de contratos de licenza).

proxectos 23

470.000 €

proxectos 2

150.000 €.

150.000 €.

11 Licenzas e Acordos de Transferencia Aprobación de 3 proxectos USC no 2018 por un importe total: 1.174.820 €

INVERBIS: Analítica de procesos de negocio e conversión automática en linguaxe natural.

Importe: 360.000 €

FLUOROTOOLS: Ferramentas fluorescentes para a avaliación de fármacos: substituíndo a radiación por fluorescencia polarizada no cribado farmacolóxico. Importe: 427.000 €

RuCSC: Eliminación de células nai cancerosas con complexos sintéticos de rutenio.

Importe: 386.000 €

proxectos 3

1.174.820 €

“Proof of Cvoncept” ERC

2 proxectos Proof of Concept ERC:

ANTS (Rematado en 2018 e en proceso de licenza):

Microsensor de temperatura de alta resolución temporal e espacial.

Importe: 150.000 €

TRAFIKKGENE (Proyecto concedido en 2018):

Novas formas de atravesar a membrana celular de forma selectiva para tratar enfermidades.

Importe: 150.000 €

(12)

12 Licenzas e Acordos de Transferencia

Os problemas de conduta dos nenos son unha das queixas máis frecuentes dos pais e profesores. As dificultades para acatar as normas, os comportamentos agresivos ou desafiantes, as explosións de ira e as rabechas son algunhas das manifestacións problemáticas que poden atoparse en nenos e adolescentes.

O

s estudos epidemiolóxicos mostran, que a incidencia destes problemas medrou durante as últimas décadas e que aparecen a idades cada vez máis temperáns. Aínda que as cifras varían en función da poboación, a mostra e o xeito de avaliación, os estudos indican que entre un 2% e un 16% dos nenos poderían mostrar problemas de conduta suficientemente serios como para ser diagnosticados como negativistas-desafiantes ou con trastorno de conduta (Loeber e cols., 2000).

Estes problemas en ocasións adquiren dimensións graves pola súa frecuencia e intensidade, e poden aparecer serias dificultades de adaptación social do menor. Cando os menores alcanzan a idade de responsabilidade penal (14 anos) esas condutas poden desembocar na implicación dos menores en condutas delituosas que dean lugar á actuación dos xulgados de menores.

O grupo de investigación Unidade de Investigación das Condutas de Risco e os Trastornos do Desenvolvemento ( UNDERISK), dirixido pola Profesora Estrela Romero Triñanes, ten como prin- cipais liñas de investigación o desenvolvemento psicolóxico de menores, a prevención de proble- mas de conduta e os seus trastornos, e o deseño, valoración e intervención en situacións de risco.

A ferramenta Valoración do Risco en Adolescentes Infractores (VRAI) é un instrumento de valoración e xestión do risco de adolescentes entre 12 e 18 anos dirixido a avaliar o nivel de risco dos adolescentes e a identificar as necesidades criminóxenas de cada menor para así, poder deseñar unha intervención individualizada.

Nestes momentos está a ser utilizada por distintas entidades que traballan con menores en Galicia (Fun- dación Educativa e Social Dignidade en Lugo, Fundación Camiña Social na Coruña, Asociación Centro Tra- ma en Ourense) para prestar servi zos de apoio a menores.

O programa Empecemos, desenvolto polo grupo e comercializado en formato DVD e libro a través de Edicións TEA, vai dirixido á prevención temperá en familias con nenos (de 5 a 11 anos) que xa manifestan certas dificultades condutuales. O obxectivo fundamental do programa é adestrar aos pais e as nais en habilidades eficaces para potenciar as condutas prosociais dos seus fillos e para reducir os seus compor- tamentos problemáticos

Impacto Social da I+D

XESTIONANDO CONDUTAS DE RISCO EN NENOS E ADOLESCENTES:

Novas perspectivas de valoración e intervención

en nenos e adolescentes

(13)

Memoria Anual

2018

13 Licenzas e Acordos de Transferencia

O

11 de xullo de 2018 tivo lugar na lonxa de Porto- novo a impresión do primeiro certificado “ pescaenverde”

que permite diferenciar as capturas obtidas cun impacto ambiental por baixo da media do sector. Esta marca de garantía da Universidade de Santiago de Compostela, per- mite que o consumidor concienciado e responsable poida identificar e comprar o peixe que foi capturado cun menor impacto no medio ambiente.

A marca “ pescaenverde” é o froito dunha traxectoria de máis de 20 anos de investigación liderada polos profesores Gumersindo Feijóo Costa e María Teresa Moreira no Grupo de investigación de Biotecnoloxía Ambiental.

A investigación centrouse na Análise do Ciclo de Vida ( LCA, Life Cycle Assessment) considerando dous indicadores de mitigación do cambio climático no sector pesqueiro:

Pegada de Carbono e a Taxa de Retorno Enerxético ( EROI, Energy Return On Investment). Neste período publicáronse máis de 150 artigos en revistas internacionais do JCR relativos á aplicación e desenvolvemento da Análise de Ciclo de Vida e Economía Circular a diversos sectores produtivos estratéxicos. Nun estudo publicado no International Journal of Life Cycle Assessment (2015)

sobre a investigación en LCA para o período 1998-2013, sitúase á USC como líder das universidades españolas, ocupando a sexta posición no mundo neste campo.ando la sexta posición en el mundo en este campo.

En 2013 a USC rexistrou a marca de garantía pescaenverde na Oficina Española de Patentes e Marcas ( OEPM) e na Ofi- cina Europea de Propiedade Intelectual ( EUIPO). Para po- der usar a marca “ pescaenverde” hase de verificar o cum- primento dos requisitos ecolóxicos (Pegada de Carbono e a Taxa de Retorno Enerxético) dentro dos limiares estableci- dos en función de especie e arte de pesca.

Desenvolveuse un software para recollida de datos e estableceuse un rexistro de “ Certificadoras Autorizadas” que deben verificar os datos e emitir un informe cos cálculos correspondentes.

En 2018 asinouse un convenio de colaboración coa

“Consellería do Mar dá Xunta de Galicia” para a explotación conxunta de “ pescaenverde” coa marca “ pescadeRias”, buscando reforzar a imaxe de calidade e sustentabilidade do peixe galego. Ademais, no 2018 a ecoetiqueta “ pescaenverde” obtivo a Mención Especial ao Premio á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia da Real Academia Galega de Ciencias.

SUSTENTABILIDADE DO SECTOR PESQUEIRO

(14)

Carteira de 20 EBTs participadas pola USC

Creación de empresas con orixe na investigación:

EBTs da USC

O éxito das empresas baseadas na investigación depende en gran medida dun coñecemento innovador que proporcione vantaxes

competitivas sostibles.

T

amén é fundamental traballar a fondo o plan de empresa que inclúa unha análise detallada do potencial de mercado. Ou- tro punto crítico é conformar un equipo humano que ademais de coñecementos científico-técnicos, teña capacidade de xestión empresarial e habilidades para o desenvolvemento de negocio.

O outro factor crave é obter o financiamento mínimo que garan- ta a supervivencia da empresa na súa fase de arranque.

O TRIÁNGULO DO ÉXITO:

COÑECEMENTO, EQUIPO E FINANCIAMENTO

Para incrementar a probabilidade de éxito das EBTS da USC, a AVTE desenvolve e apoia accións que inciden no reforzo des- tes tres elementos críticos.

14 Creación de empresas

2,2

M€

20

Financiamento obtido por empresas EBTs da USC EBTs participadas

pola USC

Novos proxectos asesorados

5

EBTs constituidas 2

(15)

Memoria Anual

2018

Segundo datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) para un conxunto de 25 empresas con orixe na investigación da USC, coa la última actualización dispoñible ao peche deste documento (datos 2017)

Impacto Social:

35.9 M€

2017

facturación

376

2017

postos de traballo

0 10 20 30 40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11.3 11.8 11.8 14.3 15.7 21.7

25.6 28.2

31.1 35.9

0 100 200 300 400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

138 164 160 167 194 239 260

303 342 376 Creación emprego

Facturación (Millónes de euros)

15 Creación de empresas

(16)

16 Creación de empresas

N ANOGAP é unha empresa xurdida do grupo de Magnetismo e Nanotecnoloxía da USC (Nanomag), fundado polos catedráticos M.A.

López Quintela e J. Rivas.

Creouse no 2006 para explotar todo o potencial comercial dunha serie de patentes sobre Clús- ters Cuánticos Atómicos (AQCs) como base de multitude de novos materiais. Os AQCs son agru- pacións de 2 a 150 átomos que fan que os materiais formados a partir deles obteñan propiedades catalíticas, terapéuticas, conductoras ou luminiscentes.

Continuando o proceso de desenvolvemento de novas aplicacións industriais destes nanomate- riais, durante o ano 2017 NANOGAP completa unha ampliación de capital coa entrada dun socio industrial xaponés. Nesta quinta rolda de financiamento, NANOGAP superou os 2,2 millóns de euros da rolda anterior, na que participara Caixa Capital Risc (CriteriaCaixa). A entrada deste socio industrial supón un impulso para o desenvolvemento da tecnoloxía, potencia todas as aplicacións estratéxicas de NANOGAP e permite mellorar o acceso ao mercado asiático.

Este apoio, unido ao do resto de inversores, como Xesgalicia, Uninvest e Unirisco, é esencial para que NANOGAP continúe desenvolvendo produtos e tecnoloxías que axuden aos seus clientes a ser máis competitivos nos seus mercados.

En 2018, o fondo Repsol Corporate Venturing entra no capital de Nanogap cunha aportación de 1,8 millóns de Euros. O obxectivo do grupo petroleiro é mellorar o seu posicionamento na aplica- cións da nanotecnoloxía no sector da enerxía. Para NANOGAP, a entrada dun novo socio industrial das características de REPSOL abre a porta de mercados estratéxicos para o futuro da startup.

Repsol e un socio industrial

xaponés entran en Nanogap

(17)

Memoria Anual

2018

17 Creación de empresas

E spaña é o segundo mercado mundial da gamificación, solo por detrás de Estados Unidos. Unha das aplicacións máis puxantes da gamificación é o adestramento e fidelización de empregados.

Imagames é unha EBT da USC cuxo obxectivo é aplicar a gamificación para estimular comporta- mentos en clientes e empregados. Estes xogos xeran formas diferentes de facer marketing e de mellorar o desempeño e o compromiso do persoal dentro das organizacións.

A primeira idea de constituír Imagames xorde a raíz do financiamento recibido do programa ACELERADOR DE TRANSFERENCIA da USC para desenvolver aplicacións comerciais baseadas na tecnoloxía de xestión de fluxos de traballo dos investigadores Manuel Lama Penín e Juan Carlos Vidal Aguiar, do grupo de investigación de Sistemas Intelixentes da USC. O resultado deste proxecto do Acelerador constitúe a base da plataforma Matrix de Imagames que permite unha flexibilidade e unha creatividade moi por encima dos seus competidores. Ademais posibilita a rea- lización de cambios dinámicos (sen necesidade de deter os xogos).

Dende os seus inicios IMAGAMES contou cunha carteira de clientes de empresas e organizacións tan coñecidas como Alcampo, Husqvarna, Telepizza ou ABANCA. Trátase case sempre de grandes ou medianas compañías, cun gran número de empregados (máis de cen) e que teñen claro que o seu éxito dependerá da formación e compromiso do seu persoal. Actualmente, contan con máis 30 clientes, moitos deles con máis de 7.000 persoas en nómina.

Cambiar comportamentos

a través do xogo: IMAGAMES

(18)

N

as seis edicións de ARGOS participaron máis de 200 alumnos/as de 25 titulacións diferentes. Un 21% contan con titulación en ADE oo CC. Económicas.

Argos CREANDO EQUIPOS EMPRENDEDORES.

40

Participantes

Edición 2018

14

Titulacións diferentes

33%

ADE e CC. Económicas

6

Plans de negocio

3

Argos Spin

3

Argos Enxeño

18 Creación de empresas

Explorer

O

programa Santander Explorer, dirixido polo Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) e promovido por Santander Universidades, conta con dous centros de emprendemento (Explorer Spaces) na Universidade de Santiago de Compostela.

Estes centros contan ademais co apoioo da Secretaría Xeral de Emprego, Consellería de Economía Emprego e Industria da Xunta de Galicia..

Proxectos

13 23

Participantes

CENTRO EXPLORER LUGO 2018

Seleccionados:

Proxectos

19

30

Participantes

CENTRO EXPLORER SANTIAGO 2018 Seleccionados:

“Promoción do emprendemento na USC”

(19)

Memoria Anual

2018

19 Creación de empresas

Concurso Ideas

XV CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS DA USC

O

seu obxecto é premiar emprendedoras e emprendedores que presenten ideas innovadoras susceptibles de converterse en proxectos empresariais a curto e medio plazo.

Outorgáronse 5 premios de 500 euros.

147 Ideas

49%

presentadas por mulleres

51%

por homes

50%

ciencias xurídicas e sociais

18%

ensinanzas técnicas

8%

ciencias humanas

12%

ciencias experimentais e da saúde

Áreas de conocimiento

I

NNOVATIA 8.3 é proxecto da USC en colaboración entre o Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Desenvolve accións formativas orientadas a emprendedoras e a incorporar a perspectiva de xénero no asesoramento empresarial.

No 2018 celebrouse la primeira edición do Concurso INNOVATIA 8.3, no que se premiaron as mellores iniciativas empresariais lideradas por universitarias a nivel nacional: HGBeyond (Universidade de Santiago de Compostela) e FRAME (Universidad Carlos III).

No 2018, no marco de INNOVATIA 8.3, impartiuse formación on-line dirixida a emprendedoras (Emprendemento feminino e marketing dixital) e a persoal técnico de OTRI (Asesoramento empresarial con perspectiva de xénero).

Innovatia 8.3

FOMENTO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL DAS MULLERES UNIVERSITARIAS

“Promoción do emprendemento na USC”

(20)

20

Cluster Transfronterizo Biotecnológico – CTBio

O seu obxectivo é mellorar a competitividade empresarial e a consolidación do sector biotech e das ciencias da vida na rexión transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal

O proxecto CT-BIO enmarcase no Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014- 2020 no eixe prioritario 2, «crecemento integrador a través dunha cooperación transfronteiriza.

Socios:

Competitividade e modernización

Aceleración do talento

Mercados exteriores

Financiamento para o salto de escala

O proxecto CT-BIO enmarcase no Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

Programa de actuacións

Unha red de Hubs Bio para mellorar a competitividade na rexión Galicia-Norte de Portugal

Presupuesto total: 1.815.099 €

Biotecnoloxía sector estratéxico para a USC

(21)

21 Memoria Anual

2018

Bioincubadora Bioincubatech

INCUBACIÓN E ACELERACIÓN DE EMPRESAS

BIOTECNOLÓXICAS BASEADAS EN COÑECEMENTO

Bioincubatech é un proxecto financiado pola Fundación INCYDE con Fondos FEDER na Convocatoria de “Incubadoras de alta tecnología para el fomento de la Innovación y la Transferencia a micropymes”, cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación GAIN da Xunta de Galicia.

COORDINACIÓN

e networking internacional

Incluirá programas coordinación de innovación inter-empresas, hibridación tecnolóxica, movilidade internacional de emprendedores o acceso a asesores para landing internacional.

Captación de INVERSIÓN e xestión financeira

Incluíndo programas de soporte para facilitar o acceso a inversores profesionais (SCR), Business Angels, Crowfunding ou inversores industriais.

Transferencia de COÑECEMENTO e xestión da INNOVACIÓN

Definición de proxectos de empresa baseados en ciencia

Maduración de resultados de investigación (VALORIZACIÓN)

Captación e Xestión de TALENTO directivo

Abarcando tanto accións de mentoría, dotación de “interim managers” ou captación internacional de xestores.

Socios: Financian:

1 3

2 4

2 BIOINCUBATECH PROGRAMAS

1 BIOINCUBATECH INFRAESTRUCTURAS

Dotación bio para 8 módulos de incubación no Edificio Emprendia (USC).

Instalación de infraestrutura científico-técnica CENTRALIZADA:

• Sala de cultivo celular

• Sala de bioloxía molecular

• Sala branca

Acceso preferente a Infraestruturas científicas da USC

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL

“Unha maneira de facer Europa”

Presuposto total : 1.859.909 €

Biotecnoloxía sector estratéxico para a USC

(22)

22

UNIRISCO

Sociedade de capital risco promovida pola USC, que inviste en proxectos empresariais con vínculo universitario en Galicia.

UNINVEST

Xestora de entidades de capital risco, especializada en transferencia de tecnoloxía en España, con sedes en Madrid e Santiago de Compostela

CETAQUA

O Centro Tecnolóxico da Agua, con un padroado formado na súa sede en Galicia por VIAQUA, AGBAR, CSIC e USC, promove a investigación público-privada no ámbito do control de vertidos e depuración de auga.

USC-AVTE

A Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento é a unidade técnico- administrativa do Vicerreitorado de Investigación e Innovación da USC con competencias en identificación, protección e valorización de resultados de investigación. Ademais ocúpase da definición de plans de negocio, creación e apoio de novas empresas con base en novo coñecemento xerado na USC. Ten a súa sede no Edificio Emprendia.

UNINOVA

A “Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras”, UNINOVA constituíuse no ano 1999 entre a USC e o Concello de Santiago de Compostela. Ten a súa sede no Edifico Emprendía e xestiona os espazos de incubación do edificio e coordina o uso das infraestruturas comúns.

Edificio Emprendia:

Ecosistema de Innovación

Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

(23)

23 Memoria Anual

2018

Edificio Emprendia

UNIRISCO

UNINVEST

CETAQUA

USC-AVTE UNINOVA

EMPRESAS INCUBADAS i-grape

DART

HGBEYOND

Imagames Ayeconomics

SItum iCODA

Biostatech

Chemantec

EMPRESAS INCUBACIÓN VIRTUAL Dimelab

Intera

Tastelab

MDUSE S4SD

Celtalga

Indrops

Hidrovermi

Ecosistema

de Innovación

(24)

LUGO

Edificio CACTUS Campus Terra 27002 Lugo

Tel.: +34 982 822 850 SANTIAGO DE COMPOSTELA Edificio Emprendia.

Campus Vida

15782 Santiago de Compostela Tel.: +34 881 815526

Área de Valorización,

Transferencia e Emprendemento

Referencias

Documento similar

La perspectiva de los empleadores complementa a la de los egresados, recogida en los estudios de inserción que viene realizando la Universidad de Málaga y responde a una demanda de

No caso de que non se lle houbera facilitado unha clave de usuario, no menú de entrada que aparecerá na súa pantalla deberá marcar a opción “Entrar como invitado”, e a

As accións de mellora comprometidas nos Informes de Seguimento do Grao en Administración e Dirección de Empresas e do Máster Universitario en Dirección de Empresas para o curso

Como xa se sinalou, unha eficiente xestión de recursos pesqueiros demanda o uso do coñecemento multidisciplinar e a inclusión do coñecemento empírico dos pescadores e das

A comisión deberá elaborar unha relación de méritos valorables con cadansúa puntuación de referencia, que deberá establecerse tendo en conta o tipo de material de que

Supervisión del portafolios digital de aprendizaje tanto para el desarrollo de las prácticas externas como del TFM 5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN.. Participación activa en el desarrollo

A comisión deberá elaborar unha relación de méritos valorables con cadansúa puntuación de referencia, que deberá establecerse tendo en conta o tipo de material de que

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,