ParticipaMés! Guia d'entitats de Vacarisses. Regidoria de Participació Ciutadana 2022

Download (0)

Full text

(1)

ParticipaMés!

Guia d'entitats de Vacarisses

Regidoria de Participació Ciutadana

2022

(2)

MésComerç

Associació de Comerciants de Vacarisses

correu-e: comercosvacarisses@gmail.com La representació, gestió, foment i defensa dels interessos generals i comuns dels seus associats, que voluntàriament s’adhereixin a la mateixa.

Associació de Consum Responsable La Masia

correu-e: grupdeconsumlamasia@gmail.com

Conscients de l'impacte que té el nostre consum, donem suport a pagesos i artesans locals que treballen de manera respectuosa amb la terra, oferint-nos aliments i productes més sans.

MésBenestarAnimal

ADA Vacarisses

correu-e: adavacarisses3@gmail.com

Protecció animal i mediambiental. Xerrades, cursos, gestió de colònies de gats i promoció d'adopcions.

APAME Vacarisses

Associació Protectora dels Animals i Medi de Vacarisses

correu-e: apamevacarisses@gmail.com

Defensa i protecció dels animals i el medi ambient, col·laborant i implicant les autoritats competents.

DAVA Associació Defensa Animal de Vacarisses correu-e: defensaanimaldevacarisses@gmail.com

Protecció i defensa dels animals i el medi ambient, vetllar pel compliment de les lleis  en matèria de protecció i col·laborar amb altres associacions.

Desenvolupar el coneixement i sensibilitat envers els animals.

Libera!

Associació Animalista web: www.liberaong.org correu-e: m.rosales@liberaong.org

Informar la societat de l'explotació a què són sotmesos els animals perquè, d'aquesta manera, es prengui consciència a nivell col·lectiu d'aquesta situació injusta.

El Niu de l'Òliba

instagram: @el_niu_de_l_oliba facebook: elniudeloliba

correu-e: elniudeloliba@gmail.com

Vetllar per la protecció dels animals a tots els àmbits, inclòs el jurídic. Vetllar per l'aplicació i compliment de la legislació vigent en matèria de protecció animal. Proporcionar recolzament i educació continuada a propietaris i posseïdors d'animals no salvatges o a qualsevol persona relacionada amb els animals.

MésCultura

Associació Cor de Vacarisses correu-e: eugeniagenero@gmail.com

Promocionar la cultura musical, essent les seves funcions principals promoure i donar a conèixer qualsevol tipus d’activitat musical.

Associació Cul Actiu facebook: culactiuvacarisses

correu-e: culactiuvacarisses@gmail.com

Promoció, difusió i organització d’activitats culturals de tot tipus. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les següents activi- tats: cicles de cinema, teatre, música, exposicions, conferències, fòrums i, en general, tots aquells actes i activitats la finalitat dels quals contribuexi a la promoció i difusió de la cultura.

Associació per a la Cultura i Lleure de Vacarisses web: culturailleure.wordpress.com

correu-e: culturailleure@gmail.com

Fomentar la pràctica d’activitats físico esportives.

Fomentar la formació i/o informació de persones adultes en els aspectes del seu interès, mitjançant activitats culturals: cursets, cicles de conferències, teatre, etc., i de lleure.

Associació Cultural Madre Tierra correu-e: mblascogi@gmail.com

Promoure activitats sense finalitat de lucre, des d'una perspectiva solidària, en quatre àmbits: el lúdic, el cultural, el creatiu i l'ecològic o de salut global, de manera que es faci possible l'abordatge de la realitat social des de la consciència solidària.

Associació de Diables de Vacarisses web: www.diablesvacarisses.cat correu-e: diablesvacarisses@gmail.com

Promoció i foment de la cultura popular i les tradicions catalanes, especialment els correfocs i la cultura festiva.

Associació Druida Fintan

web: ordendruidafintan.wordpress.com correu-e: ordendruidafintan@gmail.com

Ensenyament i pràctica de la religió druida establerta en les bases de la fe. Perfeccionament personal i espiritual dels seus membres. Oferir ajuda i servei a la comunitat.

Associació Esbart Dansaire de Vacarisses correu-e: esbartvacarisses@gmail.com

Dansar, ensenyar i fomentar les danses tradicio- nals catalanes, tenint cura del seu manteniment i la seva conservació.

Teniu a les vostres mans una guia de les entitats de Vacarisses.

Com veieu hi ha un munt d’entitats de tots els àmbits que treballen de manera altruista per fer una Vacarisses millor.

Tot el nostre suport a aquestes entitats que ajuden a cohesionar socialment un municipi tant dispers com el nostre i porten el nom de Vacarisses arreu.

Antoni Masana i Ubach | Alcalde Vacarisses

A dia d’avui tenim un teixit associatiu més viu que mai, integrat per gent participativa i transforma- dora que lluita per superar la forta sotragada de l’arribada de la pandèmia ara fa dos anys, i que va suposar el cessament de gran part de l’activitat associativa. Els hem d’ajudar, des de l’Ajuntament i des de la ciutadania, perquè la seva recuperació és la recuperació de la principal xarxa de la vida social de la nostra vila.

Us fem arribar la segona edició d'aquesta guia actualitzada, amb noves entitats i renovació d’objectius. Compartiu-la amb el vostre cercle i estareu ajudant les entitats des del mateix moment en què ho feu. Us en fareu partícips.

Albert Salamé | Regidor de Participació Ciutadana

ParticipaMés!

(3)

Associació Excursionista i Cultural Miscel·lània Vacarisses

correu-e: miscelaneavacarisses@gmail.com

Promoció d’activitats excursionistes, esportives, cul- turals i de lleure pel nostre terme i fora, orientades a conèixer, estudiar, conservar i apreciar la natura, la història, les tradicions, els costums, la llengua, la literatura, l’art, la ciència i la cultura en general.

Associació Grup de Teatre Jove de Vacarisses correu-e: grupdeteatrejove@gmail.com

Col·laborar en la construcció d'una societat cul- turalment més rica, més oberta i més lliure, més tolerant i més solidària, cercant millorar l'harmonia entre humans a tots nivells, com l'expressió dels principis bàsics de la Naturalesa humana en l'art de viure amb amor, llibertat creativa i respecte mutu.

Associació Gymkeven correu-e: atenea6ml@hotmail.com

Promoure esdeveniments d'oci i lleure.

Associació Museu - Arxiu de Vacarisses correu-e: museu.arxiuvac@telefonica.net

Ensenyar la història de Vacarisses mitjançant les col·leccions d’objectes i documents que s’hi rela- cionen. Conservar i exhibir objectes que permetin donar conèixer els fets històrics i la vida quotidiana de la història de Vacarisses. Donar suport en la re- cerca de la nostra història a institucions i individus.

Associació Palà Cultura i Esport correu-e: casaldelpalacb@gmail.com

Desenvolupar i fomentar actes culturals, socials, recreatius en l’àmbit de la urbanització, així com divulgar i promocionar la pràctica esportiva en aquelles varietats en què les condicions estructu- rals així ho permetin.

Associació Shabda Edicions web: www.shabdaedicions.com correu-e: irene@shabdaedicions.com

Editar publicacions i promoure en la societat hà- bits saludables i de potenciació de la creativitat.

Associació Vacatukada Vacarisses facebook: elsvacatukada.vacarisses correu-e: vacatukada@hotmail.com

Grup de percussió.

Associació Xics de Vacarisses correu-e: xicsvaquerisses@gmail.com

Promoure diferents àmbits de la cultura tradicional.

Colla Castellera de Vacarisses instagram: @potes.roges facebook: Potes Roges-Vacarisses telegram: @potesrogesvacarisses web: potesroges.cat

correu-e: colla@potesroges.cat

Pràctica dels castells i promoció del fet casteller.

Fomentar, organitzar, col·laborar i participar en la pràctica dels castells.

Colla de Geganters de Vacarisses

web: www.gegantsdevacarisses.blogspot.com.es correu-e: gegants.de.vacarisses@gmail.com

Promoure activitats relacionades amb la Cultura Catalana, especialment portar gegants, la confec- ció de balls i danses amb aquests elements, així com la producció de cosses i grups que, a l'empara de l'entitat, actuïn com a seccions d'aquesta i presentin els mateixos objectius.

Fundació Torre del Palau web: www.torredelpalau.org correu-e: juditjosa@torredelpalau.org correu-e: fundacio@torredelpalau.org

Entitat que es dedica a la gestió i programació de serveis culturals, principalment en el marc de les arts escèniques.

Grallers de Vacarisses instagram: @Grallersvac twitter: @Grallersvac

correu-e: grallers.de.vacarisses@gmail.com

Acompanyar en tots els actes i sortides la Colla Gegantera de Vacarisses, fomentar la cultura tradicional i popular, mitjançant actes, xerrades, concerts, concursos i cercaviles.

Moto Clàssic Vacarisses

web: www.motoclassicvacarisses.com instagram: @motoclassicvacarisses facebook: moto.classicvacarisses

correu-e: motoclassicvacarisses@gmail.com

Col·laborar, fomentar i promoure activitats relacionades amb el món del motor. Fomentar i promoure activitats culturals i de lleure en el municipi.

Vacarisses Balcó de Montserrat web: issuu.com/balcomontserrat correu-e: jaumevcs@icloud.com

Entitat sense ànim de lucre, que pertany a la Par- ròquia de Vacarisses, dedicada a la publicació de la revista "Vacarisses, Balcó de Montserrat".

MésEducació

AMPA Escola Bressol El Cuc correu-e: ampaelcuc@gmail.com

Donar suport i assistència a membres de l'associació i, en general, a pares, mares, tutores i tutors, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i les seves filles i, en general, a tot l'alumnat matriculat al centre.

AMPA Escola Bressol El Xic correu-e: ampa.xic@gmail.com AMPA Escola Font de l'Orpina facebook: ampa.fontorpina

correu-e: ampafontdelorpina@gmail.com

AMPA Escola Municipal de Música de Vacarisses web: www.emmvacarisses.wordpress.com

correu-e: ampa.emusica.vacarisses@gmail.com AMPA Escola Pau Casals

web: www.ampapaucasals.net facebook: afapaucasalsvacarisses correu-e: info@ampapaucasals.net correu-e: paucasals.info@gmail.com AMPA Institut de Vacarisses

web: www.ampaiesvacarisses.blogspot.com correu-e: ampa.ies.vacarisses@gmail.com

(4)

Associació d’Escaladors de Vacarisses Eskalavaka correu-e: eskalavaka@hotmail.es

Promoure l'activitat de l'escalada en totes les seves vessants.

Associació Esportiva CicloVacarisses correu-e: cirera69@gmail.com

Pràctica de la modalitat o disciplina del ciclisme.

Associació Esportiva VacarissesCorre blog: vacarissescorre.blogspot.com/

facebook: vacarisses.corre instagram: @vacarissescorre twitter: @VacarissesC strava: VacarissesCorre

correu-e: vacarissescorre@gmail.com

Pràctica de les modalitats esportives d'atletisme, triatló i excursionisme; promoció de l'esport per a tothom a partir de les curses de Festa Major, el Cros Escolar i la Campana.

Associació Globeermurs correu-e: bttnavarro@gmail.com

Fomentar, promoure o realitzar qualsevol tipus d’activitat o iniciativa esportiva, cultural o social que tingui per finalitat la millora de la qualitat de vida en general i, en concret, de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives: sortides i marxes de bicicleta de carretera, de muntanya i ciclocros, així com curses, travesses de muntanya, mar, duatló o triatló o qualsevol altre esport afí.

Associació Karate Dojo Sillero correu-e: clases.kyokushin@gmail.com

Ensenyament i pràctica esportiva del karate. Orga- nització de concursos, esdeveniments i activitats pedagògiques relacionades amb el karate.

Club Esportiu JA-51 web: www.ja51.cat

correu-e: club.ja51@gmail.com

Pràctica de la modalitat esportiva del tenis, pàdel, futbol, bàsquet, voleibol i petanca.

Club Esportiu de Vacarisses correu-e: juanmanuel.gomiz@uab.cat correu-e: 6060juanma@gmail.com

Pràctica de la modalitat o disciplina del futbol.

MésEsport

Club de Korfbal de Vacarisses facebook: Club-Korfbal-Vacarisses correu-e: ckvacarisses@gmail.es

Pràctica de la modalitat o disciplina del korfbal.

Foment, desenvolupament i pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.

Club de Patinantge Artístic de Vacarisses correu-e: patiartistic.vacarisses@gmail.com instagram: @cpa_vacarisses

Pràctica de la modalitat o disciplina del patinatge.

Entitat Esportiva Vacarisses

correu-e: entitatesportivavacarisses@gmail.com Realització d'activitats esportives. Educació i formació esportiva. Organització i dinamització d'esdeveniments esportius.

Societat de Caçadors La Torrota correu-e: calleiros2@gmail.com

Pràctica de la modalitat o disciplina de la caça.

Team Vacarisses Triatló

correu-e: teamvacarissestriatlo@gmail.com

Pràctica de la modalitat o disciplina del triatló.

Unió Esportiva Vacarisses correu-e: uevacarisses@gmail.com

Foment, desenvolupament i pràctica continuada de l'activitat física i esportiva. Activitat: Futbol base.

Vacarisses Arc Club

correu-e: aliciavargascots@hotmail.com

Pràctica de la modalitat o disciplina esportiva del tir amb arc.

MésPrevenció

ADF

instagram: @adf.vacarisses facebook: Adf Vacarisses

correu-e: adfvacarisses.voluntaris@gmail.com

Prevenció, vigilància i suport a l'extinció d'incendis forestals, tasques relacionades amb el medi am- bient i preservació del medi natural.

Associació de Voluntaris de Protecció Civil web: www.pcvacarisses.org

correu-e: protecciocivil@vacarisses.cat

La prevenció i actuació en situacions de risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient.

Rescat Voluntaris Vacarisses 4x4 correu-e: carlosqueralt@hotmail.com

Defensar la lliure circulació dels vehicles tot terreny i conscienciar i educar els usuaris.

Col·laborar amb entitats de prevenció.

MésComunicació

Associació Vacarisses Ràdio correu-e: vacarissesradio107.3@gmail.com

Defensa de la pluralitat de l’emissora municipal de ràdio de Vacarisses. Suport a les persones col·laboradores i col·laboració amb les entitats.

Informar de manera oberta, democràtica, lliure, veraç, imparcial, plural, independent, objectiva, didàctica i professional.

(5)

Amics Solidaris de Vacarisses correu-e: fermi.masana@gmail.com

Ajudar les persones del municipi amb manca de recursos.

Associació Casal de la Gent Gran correu-e: casalgentgranvacarisses@gmail.com

Fomentar la participació de la Gent Gran de Vacarisses, realitzar activitats lúdiques, culturals, esportives... per a la Gent Gran, oferir serveis a la Gent Gran, vetllar pel bon funcionament general del Casal de la Gent Gran, col·laborar i participar als actes que se celebrin al municipi, mantenir contacte amb altres Associacions de Gent Gran.

Càrites Parroquial de Vacarisses correu-e: vacarisses.caritas@gmail.com

Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l'acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d'injustícia social.

Vacarisses per la Marató

correu-e: maratovacarisses@gmail.com

La Marató de Vacarisses és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3, i està enfocat a l'obtenció de recursos econòmics per a la recerca científica en relació a diferents malalties així com la sensibi- lització.

You Can Save Them Association correu-e: ricard.arderiu@gmail.com

Ajudar nens i nenes necessitades d'arreu del món. Entenent per necessitats nens i nenes que pateixen les conseqüències de malalties, guerres, màfies, pobresa o altres situacions que els impe- deixen viure una infantesa digna.

MésAccióSocial

Agrupació de Propietaris Camí de La Creu correu-e: lacreuvacarisses@gmail.com

Conservació de la urbanització. Fer les gestions necessàries per distribuir les càrregues d'aquesta conservació entre els associats. Defensar els inte- ressos en matèria urbanística.

Associació de Propietaris Els Caus correu-e: elscaus.associacio@gmail.com

Realització i govern d’activitats recreatives, cul- turals i, en general, de tot allò que fomenti o vagi en benefici del bon veïnatge i el manteniment i conservació de la urbanització. L’associació no té ni persegueix finalitats lucratives de cap mena.

MésVeïnat

Amics de la Natura de Vacarisses correu-e: amicsnaturavacarisses@gmail.com

Ajudar les persones, els béns i la natura. Agrupar persones amb els mateixos sentiments comuns d’ajuda als demés i a la natura.

Amics de Sant Salvador de les Espases Conservació i condicionament de l'ermita i el seu entorn, amb la finalitat d'impulsar i mantenir el sentit religiós que l'ermita ha fomentat en les persones dels pobles veïns que l'envolten. Punt de trobada entre els municipis d'Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vacarisses.

Institut Català d'Ornitologia web: www.ornitologia.org correu-e: ico@ornitologia.org

Associació dedicada a la recerca i a la formació en l'àmbit de l'ornitologia aplicada. La seva finalitat es centra principalment en l'anellament i el se- guiment integrat de les poblacions d'ocells, amb l'objectiu de contribuir al coneixement de la seva biologia i facilitar polítiques de conservació de la biodiversitat.

Objectiu Natura.

Associació de Fotògrafs de Natura de Catalunya web: www.objectiunatura.com

web: www.catalanbms.org/ca/itineraris/114/

correu-e: objectiunatura@gmail.com

Realitzar, organitzar i/o promoure activitats rela- cionades amb la fotografia de la natura.

Prou Pudors de Coll Cardús correu-e: proupudors@gmail.com

Aconseguir que els responsables de Coll Cardús posin les mesures necessàries per erradicar les pudors provinents de les seves instal·lacions i que s’escampen pel seu entorn, amb l’objectiu de ga- rantir la salubritat de l’aire als vilatans; aconseguir el tancament definitiu de l’abocador; assegurar la supervisió i manteniment de l’abocador i les instal·lacions un cop clausurat, garantir el correcte funcionament del CTRV.

MésNatura

AEIG Vacarisses «El Cau»

facebook: agrupament.vacarisses correu-e: agrupamentvacarisses@gmail.com instagram: @cauvacarisses

Educar nois i noies de cara al seu desenvolupa- ment com a ciutadans compromesos, seguint els principis i mètode escolta fundat per Lord Baden Powell i adaptat a la realitat social i nacional catalana d'avui.

Associació de Joves de Vacarisses instagram: @associaciojoves_vacarisses correu-e: associaciodejovesvacarisses@gmail.com

Organitzar activitats dirigides als i a les joves del municipi, aconseguir que el jovent participi en la vida del poble i aconseguir una major integració d'aquest col·lectiu en el dia a dia del municipi.

MésJoves

(6)

Associació de Propietaris del Fresno correu-e: aapp.elfresno@gmail.com

Agrupar tots els propietaris amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquests, en aspectes culturals, socials i ecològics. Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspiracions dels associats, protegir el medi ambient dins de la zona, i prote- gir la naturalesa, conservant els espais verds.

Associació de Propietaris de la Urbanització La Coma facebook: AVLaComa

correu-e: avlacoma@gmail.com

Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspira- cions dels associats respecte a la infraestructura de sanejament i prestació de Serveis Municipals;

col·laborar amb les autoritats municipals en el manteniment de la Zona en condicions de seguretat i salubritat, així com en la conservació i embelliment del paisatge; protegir el medi am- bient dins de la Zona, procurant adoptar mesures encaminades a evitar, en tant que sigui possible, qualsevol tipus de contaminació; protegir la naturalesa, fomentant la creació d'espais comuns verds, així com cuidar la neteja de la mala herba existent.

Associació de Propietaris i Veïns del Palà correu-e: apvpala@gmail.com

Crear una unitat d’actuació i de criteri, en el des- envolupament de la mateixa, per tal de promoure la realització de millores materials, urbanístiques, socials i cíviques en la urb. d’El Palà i fomentar les bones relacions de veïnatge entre els associats;

representar els associats davant l’Administració sempre que sigui necesari i convenient, i qualsevol altra finalitat, aprovada per l’Assemblea General, per tal d’afavorir i incrementar les tasques pròpies encarregades, amb escreix i evolució, i queda exclòs tot ànim de lucre.

Associació de Propietaris i Veïns de Torreblanca I web: https://associacio-de-propietaris-i-veins-de-torre- blanca-d.jimdosite.com/

correu-e: av.torreblancademontserrat@gmail.com

Realització i govern d’activitats recreatives, cul- turals i, en general, de tot allò que fomenti o vagi en benefici del bon veïnatge i el manteniment i conservació de la urbanització. L’associació no té ni persegueix finalitats lucratives de cap mena.

Agrupació de Propietaris del Ventayol facebook: Comunidad de propietarios del Ventayol correu-e: propietariosventayol@hotmail.com

Fomentar la millora i prosperitat de la mateixa, mitjançant actes culturals i recreatius, al mateix temps que procurar la defensa dels interessos dels associats, dins de la més estricta legalitat i esperit de justícia.

Associació de Veïns de Can Serra web: www.aavvcanserra.blogspot.com correu-e: info@aavvcanserra.com

Conservar i millorar les condicions urbanístiques de la urbanització; promoure bones relacions amb el veïnat; promoure activament la convivència entre les cultures existents; fomentar la solidari- tat entre les persones, rebutjant i condemnant tot tipus de discriminació i xenofòbia; col·laborar amb l'Ajuntament en la solució dels problemes de la urbanització, i en general, del municipi; fomentar tota classe d'activitats culturals i esportives, i promocionar l'associacionisme i la participació.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Associació de Veïns de La Carena Llarga correu-e: abel.agusti.t@gmail.com

Promoure quantes obres s'estimin convenients a la millora, embelliment i ordenació del terme en el qual resideixen; promoure la construcció d'instal·lacions esportives a la zona de referència, i estimular la celebració d'actes socials i d'esplai que s'estimin convenients per als associats.

Associacio de Veïns del Carrer Barceloneta correu-e: eugeniagenero@gmail.com

Promoure, assumir, gestionar, patrocinar i desen- volupar directament per l’associació o a través de tercers, en aquest darrer cas, sota la vigilància, els estudis, actes, espectacles i, en general, aquelles iniciatives que es considerin d’interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupa- ment de la comunitat ciutadana. Queda exclòs tot ànim de lucre.

Associació de Veïns de la Colònia Gall correu-e: silviamerino72@gmail.com

Fomentar l’unió entre els propietaris de la Colò- nia, amb l’objectiu que entre tots els associats es fomentin les normes de bon veïnatge i convi- vència; conciliar i exposar totes les actuacions que siguin precises per al millor embelliment de la Colònia; procurar que, per part dels associats, s'acompleixin amb tota rigorositat les normes de policia i les Ordenances Municipals d’aplicació;

vetllar pel compliment de les normes de convivèn- cia i bons costums de la Colònia; efectuar davant de les Autoritats, Organismes i Institucions Públi- ques i Privades totes les actuacions necessàries respecte als assumptes generals i en benefici de l’Associació, i qualsevol tasca que sigui d’interès per a tots els associats i sigui acordada en Assem- blea General.

Associació de Veïns de L'Eixample correu-e: aavv.eixample.vacarisses@gmail.com

Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspira- cions dels associats respecte a la infraestructura de sanejament de la zona en condicions de se- guretat i salubritat, així com la conservació i em- belliment del paisatge, protegir el medi ambient dins de la zona, evitant, en tant que sigui possible, qualsevol tipus de contaminació, i protegir la naturalesa, fomentant la creació d'espais verds, i fer la neteja de la mala herba existent.

Associació de Veïns de Torreblanca II correu-e: aavvtorreblanca2@outlook.es

Vetllar per la millora, ampliació i perfeccionament dels serveis d'aigua, electricitat, transport, telèfon, correus, vigilància, assistència sanitària, guarderia, sanejaments, serveis de zona i qualsevol altre relacionat amb la Urbanització; establir i man- tenir relacions amb altres associacions, entitats o corporacions, les finalitats de les quals siguin coincidents o relacionades amb la Urbanitza- ció; exercir la funció rectora de l’actuació dels associats; crear les pertinents seccions recreatives per a la distracció i esplai dels associats i les seves famílies, i sempre sense ànim de lucre.

Federació d'Associacions de Veïns de Vacarisses correu-e: fav.vacarisses@yahoo.es

Coordinar la gestió dels interessos comunitaris de les associacions federades amb la finalitat d'aportar una representació unitària davant de les instàncies oportunes.

(7)

MésInformació

Regidoria de

Participació Ciutadana

Biblioteca Municipal El Castell C. Major, 3

93 828 11 14

b.vacarisses.ec@diba.cat Casal de Cultura C. dels Oms, 1 93 835 90 02 ext. 240 eqcultura@vacarisses.cat Casal de Joves Punt de Vol

Ctra. de la Bauma, 1 (al costat de correus) 93 828 02 06

puntdevol@vacarisses.cat Casal de la Gent Gran C. Salvador Badia, 1 bis 93 828 10 30 tsocial@vacarisses.cat Castell

C. Major, 3 93 828 08 67

eqcultura@vacarisses.cat Escola Bressol El Cuc C. Salvador Badia, 2 93 835 94 67 ebcuc@vacarisses.cat Escola Bressol El Xic C. de les Margarides, 14 93 828 09 07 ebxic@vacarisses.cat

Escola Municipal de Música Ctra. de la Bauma, 1 (edifici La Fàbrica) 93 828 06 60

emusica@vacarisses.cat La Fàbrica

Ctra. de la Bauma, 1 93 828 08 67

eqcultura@vacarisses.cat Institut Vacarisses C. Josep Carner, 39 938 28 03 22 a8061208@xtec.cat Piscina Municipal C. Pau Casals (nucli urbà) 93 828 10 27

esports@vacarisses.cat Poliesportiu Municipal Avinguda Trias Fargas (Eixample) 93 828 10 27

poliesportiu@vacarisses.cat

Punts d’informació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac a Vacarisses:

Biblioteca Municipal El Castell.

Carrer Major, 3 - 938 359 348 p.santllorenc.vacari@diba.cat Casa Nova de l'Obac

Ctra. de Terrassa a Rellinars, km 10 937 435 468 (dissabtes i festius) 937 855 461 (visites concertades) p.santllorenc.obac@diba.cat

Podeu descarregar-vos la ParticipaMés en format digital escanejant el codi QR o al web de l'Ajuntament: www.vacarisses.cat

Figure

Updating...

References

Related subjects :