Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1 Claustre: línies generals d’actuació de govern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2 Consell Social: acords de les sessions núms. 11 i 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.3 Junta de Govern: Pla d’Imatge i Comunicació. Doctors honoris causa. . . . . . . . . . . .3. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1 Personal docent i investigador funcionari: nomenaments de professorat. Proposta de perfil i tribunal d’una plaça de catedràtic. Comissió de serveis. . . . . . . . .3 2.2 Personal docent i investigador contractat: convocatòria de places de professorat. Contractacions segon semestre curs 99/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.3 Docència i estudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2.3.1 Plans d’estudi: comissions acadèmiques per a la reforma d’alguns plans d’estudi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2.3.2 Màsters. Postgrau: cursos de postgrau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2.4 Investigació: beques per a la continuïtat investigadora. Projectes d’investigació. . . . .9. 3. ESTUDIANTAT 3.1 Beques i ajudes: beques a l’estudiantat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. 4. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES Estudi de les funcions dels llocs de treball del PAS. Convocatòria de places de PAS. Modificació de la relació de llocs de treball del PAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 4.1 Règim pressupostari: modificacions pressupostàries. Pressupost per a l’any 2000, memòria econòmica i bases d’execució. 11 Pressupost 1999: 0’7 % sobre els capítols de despeses corrents. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORATS 5.1 Nomenaments: coordinador UPD. Coordinadora d’estades en pràctiques. . . . . . . . .13 5.2 Cessaments: coordinador UPD. Coordinadora d’estades en pràctiques. . . . . . . . . . .13. Any III • Número 1 • Desembre de 1999.

(2) 2. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999.

(3) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 3. 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1 Claustre ACORD de la sessió núm. 13 del Claustre de la Universitat de 2 de desembre de 1999, pel qual s’aproven les línies generals d’actuació de govern. APROVACIÓ DE LES LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ DE GOVERN EN MATÈRIA DE: • Formació • Investigació • Relacions universitat-societat, activitats socioculturals i altres serveis universitaris • L’organització: direcció i gestió, recursos humans i processos de suport • Infraestructures i equipament. • S’acorda, per unanimitat, autoritzar l’adquisició de l’edifici denominat comunament la Llotja (situat a la ciutat de Castelló, carrer de Colom, núm. 12, abans 22, i posteriorment 18, cantonada amb el carrer de Cavallers núm. 1), mitjançant l’execució de l’opció de compra, i altres estipulacions previstes en el contracte celebrat entre la Universitat Jaume I de Castelló i la senyora Pilar Nebot Andrés, signat amb data 24 de novembre de 1999. • S’acorda, per unanimitat, l’aprovació del Pressupost de la Universitat per a l’any 2000 en els termes en què apareix redactat, per un import total en ingressos i despeses de 9.883 milions de PTA, així com les seues bases d’execució i la documentació complementària.. 1.3 Junta de Govern ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el Pla d’Imatge i Comunicació de la Universitat Jaume I.. 1.2 Consell Social PLE DEL CONSELL SOCIAL SESSIÓ NÚM. 11 02-12-99 Acords • El Consell Social queda assabentat del document que conté “El sistema de gestió estratègica: Un instrument per a dirigir totes les unitats de la Universitat Jaume I”.. PLE DEL CONSELL SOCIAL SESSIÓ NÚM. 12 21-12-99. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la concessió del títol de doctor honoris causa al professor Frank Albert Cotton.. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la concessió del títol de doctor honoris causa al professor Nicolás Sánchez Albornoz.. Acords • El Ple del Consell Social queda assabentat de les modificacions pressupostàries núms. 25 a 36.. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1 Personal docent i investigador funcionari RESOLUCIÓ del Rectorat, de 10 de novembre de 1999, per la qual es nomena el senyor Vte. José Esteve Cano, professor titular d’Escola Universitària en l’àrea de Química Inorgànica adscrita a la Unitat Predepartamental de Química Inorgànica i Orgànica. Publicat en el BOE de 3 de desembre de 1999. RESOLUCIÓ del Rectorat d’11 de novembre de 1999, per la qual es nomena la senyora Margarita Vergara Monedero, professora titular d’Universitat en l’àrea. d’ Expressió Gràfica en l’Enginyeria, adscrita a la Unitat Predepartamental de Tecnologia. Publicat en el BOE de 3 de desembre de 1999. RESOLUCIÓ del Rectorat de 16 de novembre de 1999, per la qual es nomena la senyora Marta Miquel SalgadoAraujo, professora titular d’Universitat en l’àrea de Psicobiologia, adscrita a la Unitat Predepartamental de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Publicat en el BOE de 9 de desembre de 1999.

(4) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 4. Aplicada, adscrita a la Unitat Predepartamental d’Economia.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de novembre de 1999, per la qual es nomena el senyor Juan Miguel Vilar Torres, professor titular d’Universitat en l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics, adscrita a la Unitat Predepartamental d’Informàtica.. Publicat en el BOE de 29 de desembre de 1999. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la proposta de perfil i tribunal d’una plaça de catedràtic d’universitat d’acord amb el document aprovat per la Junta de Govern del dia 21 de maig de 1999 (sessió núm. 8, punt 8.9).. Publicat en el BOE de 9 de desembre de 1999. RESOLUCIÓ del Rectorat de 18 de novembre de 1999, per la qual es nomena la senyora M. Teresa Escrig Monferrer, professora titular d’Universitat en l’àrea de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial, adscrita a la Unitat Predepartamental d’Informàtica.. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova una comissió de serveis de professors pertanyents als cossos docents universitaris per al curs 1999/2000 en l’àrea de Producció Vegetal, del Departament de Ciències Experimentals.. Publicat en el BOE de 9 de desembre de 1999. RESOLUCIÓ del Rectorat de 29 de novembre de 1999, per la qual es nomena el senyor Rafael Lapiedra Alcamí, professor titular d’Universitat en l’àrea d’Organització d’Empreses adscrita, a la Unitat Predepartamental d’Administració d’Empreses i Màrqueting.. 2.2 Personal docent i investigador contractat CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PLACES DE PROFESSORAT (NÚM. 7-99/2000) RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 1999, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de professorat associat mitjançant el procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter urgent, per incidències d’inici de curs.. Publicat en el BOE de 29 de desembre de 1999. RESOLUCIÓ del Rectorat d’1 de desembre de 1999, per la qual es nomena el senyor Juan José Rubert Nebot, professor titular d’Escola Universitària en l’àrea d’Economia Places. Categoria (*). Codi núm.. 1. AST1 6H. 5935. Àrea de coneixement Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Departament Tecnologia. Perfil Soldadura de Materials en Enginyeria Tècnica en Dissenys Industrial i Disseny mecànic d’equipament i instal·lacions d’Enginyeria Química. (*) AST1 6H: Professor Associat tipus 1, 6 hores AST1 3H: Professor Associat tipus 1, 3 hores. Requisits Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 898/85, de 30 d’abril (BOE de 19 de juny de 1985), modificat pel Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, BOE de 25 de juny de 1986), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre).. Presentació de sol·licituds Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General. de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres des de les 9 h fins a les 14 h, i des de les 17 h fins a les 19 h ), o en qualsevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE de 14 de gener). El model d’instància-currículum està disponible al Registre General així com en: <http://sic.uji.es/serveis/rec-hum/convpdi/inst.html> Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents, i si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació.

(5) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999 que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds. Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària.. Termini de presentació de sol·licituds: Des del 2 de desembre fins al 15 de desembre de 1999.. Resolució del concurs(**) El concurs de les places relacionades anteriorment es resoldrà durant el mes de desembre de 1999. La llista de candidatures s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Vicent Climent Jordà. Castelló de la Plana, 1 de desembre de 1999. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aproven les contractacions previstes per al segon semestre del curs 1999-2000.. (**) Es constituirà una borsa de treball per a l’àrea de coneixement amb vigència temporal del curs acadèmic amb els candidats que arriben a la puntuació mínima establerta segons el criteri de la comissió de contractació.. 5.

(6) Proposta de contractacions de PDI per atendre les necessitats docents corresponents al 2on semestre del curs 1999/2000 Contractacions noves aprovades en la CEP 7/99 de 16/12/99. Departament. Ërees de Coneixement. Administraci— d'Empreses i Mˆrqueting. Comercialitzaci— i Investigaci— de Mercats. Categoria AEU. Administraci— d'Empreses i Mˆrqueting. Comercialitzaci— i Investigaci— de Mercats. AST1 3 hores. Administraci— d'Empreses i Mˆrqueting. Organitzaci— d'Empreses. AEU. Ci•ncies Experimentals. ñptica. AST1 6 hores. Perfil de la pla•a Comercialitzaci— i Investigaci— de Mercats. Preferentment Llicenciats/des en Administraci— dÕEmpreses i Mˆrqueting. Observacions Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre. Substituci— per reducci— per cˆrrec acad•mic Organitzaci— dÕEmpreses.Preferentment Llicenciats/des en Administraci— dÕEmpreses i Mˆrqueting. Reducci— per cˆrrec acad•mic. Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre. Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre. Ci•ncies Experimentals. Producci— Vegetal. AST1 6 hores. Per definir Doc•ncia en Enginyeria T•cnica Agr’cola (Especialitat en Hortofruticultura i Jardineria). Jardineria. Dret del Treball i de la Seguretat Social i... Dret del Treball i de la Seguretat Social. AST1 6 hores. Per definir. Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre. Dret Privat. Dret Mercantil. 2 AST1 3 hores. Doc•ncia a lÕˆrea.Horari: mat’ i vesprada.. Necessitats Docents. Educaci—. Teoria i Hist˜ria de l'Educaci—. AST1 6 hores. Exced•ncia d'un TEU Reducci— per cˆrrec acad•mic del professor Jordi Adell, director del Laboratori de Noves Tecnologies. Necessitats Docents: Implantaci— de noves assigantures. Educaci—. Didˆctica i Organitzaci— Escolar. AST1 3 hores. Educaci—. Didˆctica i Organitzaci— Escolar. AST1 3 hores. Doc•ncia a lÕˆrea de Teoria i Hist˜ria de lÕEducaci—. Horari: mat’ Noves tecnologies aplicades a lÕEducaci—. Substituci— per reducci— per cˆrrec acad•mic. Horari: vesprada Bases Pedag˜giques de lÕEducaci— Especial. Substituci— per baixa maternal. Enginyeria Qu’mica. Enginyeria Qu’mica. AFAC. Enginyeria Qu’mica. Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre. Substituci— baixa maternal. Filologia Anglesa i Romˆnica. Filologia Anglesa. AST1 3 hores. Filologia Anglesa.Substituci— per baixa maternal. Substituci— baixa maternal. Filologia Anglesa i Romˆnica. Filologia Anglesa. AST1 6 hores. Angles per a fins especifiques. Necessitats Docents: doc•ncia de noves assignatures. Finances i Comptabilitat. Economia Financera i Comptabilitat. AEU. Economia Financera. Renœncia d'un AFAC a l'ˆrea. Hist˜ria, Geografia i Art. Hist˜ria de l'Art. AFAC. Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre. Informˆtica. Llenguatges i Sistemes Informˆtics. AST1 6 hores. Qu’mica Inorgˆnica i Orgˆnica. Qu’mica Orgˆnica. AST1 3 hores. Tecnologia. Mˆquines i Motors T•rmics. AST1 3 hores. Substituci— per reducci— per cˆrrec acad•mic Doc•ncia prˆctica a lÕˆrea. Classes intensives. Horari: mat’ de 9 a 13 hores, dilluns a divendres. Plantes de cogeneraci—: experiencia en projectes, manteniment, muntatge o supervisi—. Doc•ncia en valenciˆ. Tecnologia. Projectes d'Enginyeria. AEU. Projectes dÕEnginyeria. Tecnologia. Projectes d'Enginyeria. AST1 3 hores. Traducci— i Comunicaci—. Traducci— i Interpretaci—. AST1 6 hores. Planejament urbˆ en Enginyeria Industrial. Traducci— general alemany-espanyol i Llenguatge tecnicocient’fic alemany. Traducci— i Comunicaci—. Traducci— i Interpretaci—. AST1 6 hores. Llengua i cultura francesa. Substituci— per baixa maternal. Vicerectorat d'Ordenaci— Acad•mica i Professorat CEP 16/12/99. Reducci— per cˆrrec acad•mic Necessitats Docents: desdoblament de grups Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 1er semestre. Pla•a deserta en la convocat˜ria nœm. 2 de setembre Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 1er semestre. Pla•a deserta en la convocat˜ria nœm. 2 de setembre Aprovada en la CEP de 12 de juliol per al 2on semestre Substituci— per baixa maternal. Transformacions contractuals aprovades en la CEP 7/99 de 16/12/99. Departament. Ërees de Coneixement. Categoria. Perfil de la pla•a. Economia. Fonaments de l'analisi Economica. AST1 6 hores. Falta definir si es cobrirˆ amb una transformaci— contractual dins de l'ˆrea o mitjan•ant concurs. Qu’mica Inorgˆnica i Orgˆnica. Qu’mica Inorgˆnica. AST1 3 hores. Es cobrira amb una transformaci— contractual dins de l'ˆrea. AST1 6H: Associat de tipus I, 6 hores AST1 3H: Associat de tipus I, 3 hores AEU: ajudant/a d'Escola Universitˆria, temps complet AFAC: ajudant/a de Facultat de primer periode, temps complet. Observacions Renœncia d'un AFAC a l'ˆrea Necessitats Docents: desdoblament de grups.

(7) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 7. 2.3 Docència i estudi. de desembre de 1999, pel qual s’aproven les comissions acadèmiques per a la reforma dels plans d’estudis d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Química i Llicenciatura en Química.. 2.3.1 Plans d’estudi ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20. PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA INTERNA PER A LA REFORMA DEL PLA D’ESTUDIS DE LLICENCIATURA EN QUÍMICA President de la Comissió Josep H. Planelles Fuster Representants àrees/àmbits. Àrea de coneixement Química Física. Àrea de coneixement. Joaquim Beltrán Arandes. Química Analítica. Fernando Rajadell Viciano. Química Física. Santiago V. Luis Lafuente. Química Orgànica. Juan Bta. Carda Castelló. Química Inorgànica. Mª José Orts Tarí. Enginyeria Química. Observacions. Vicente Palmer Andreu. Àrea de Geometria i Topologia. Representant de l’àmbit de les matemàtiques. Jesús Lancis Sáez. Àrea d’Òptica. Secretari de la Comissió. Representant de l’àmbit de la física. Mª Carmen Campoy Cubillo. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Ana Mª Fuertes Eugenio. Representant l’àmbit de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Representants dels estudiants. Observacions. Joan Ignasi Climente Plasencia (Titular). Estudiants de darrer any amb major expedient. José G. Díaz García (Suplent) Jorge Becerril Bernadó (Titular). Llicenciats amb major expedient. Beatriz Julián López (Suplent). PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA INTERNA PER A LA REFORMA DEL PLA D’ESTUDIS D’ENGINYERIA QUÍMICA Presidenta de la Comissió Mª Dolores Rodrigo Carbonell Representants àrees/àmbits. Àrea de coneixement Enginyeria Química. Àrea de coneixement. José Luis Amorós Albaro. Enginyeria Química. Antonio Barba Juan. Enginyeria Química. Observacions. José Emilio Enrique Navarro. Enginyeria Química. Agustín Escardino Benlloch. Enginyeria Química. Juan Saura Barreda. Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Secretari de la Comissió Representant de l’àmbit de la Tecnologia. Armando Beltrán Flors. Química Física. Representant de l’àmbit de la química i la física. Salvador Hernández Muñoz. Anàlisi Matemàtica. Representant de l’àmbit de les matemàtiques. Mª Camen Campoy Cubillo. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Mª Amparo Castelló Climent. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Representants dels estudiants. Observacions. Fco. Alejandro Tirado Francisco. Estudiant de darrer any amb major expedient. Vanesa Moreno Huerta. Enginyer amb major expedient.

(8) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 8. PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA INTERNA PER A LA REFORMA DEL PLA D’ESTUDIS D’ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ President de la Comissió José Manuel Claver Iborra Representants àrees/àmbits. Àrea de coneixement Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Àrea de coneixement. José Aliaga Estellés. Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. Enrique Cervera Mateu. Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. Pedro García Sevilla. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Observacions. Miguel Chover Sellés. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Germán León Navarro. Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Juan C. Momparler Pechuan. Matemàtica Aplicada. Representant de l’àmbit de les matemàtiques. Mª Jesús Muñoz Torres. Economia Financera i Comptabilitat. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Salvador Seguí Cosme. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Representants dels estudiants. Observacions. Juan Esteve Ramos. Estudiant de darrer any amb major expedient. Juan José Villaplana Querol. Enginyer Tècnic amb major expedient. PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA INTERNA PER A LA REFORMA DEL PLA D’ESTUDIS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA President de la Comissió Andrés Marzal Varó Representants àrees/àmbits. Àrea de coneixement Llenguatges i Sistemes Informàtics. Àrea de coneixement. Observacions. José Aliaga Estellés. Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. Mª José Aramburu Cabo. Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial. Manuel Mollar Villanueva. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Germán Fabregat Llueca. Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Enrique Quintana Ortí. Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Juan José Font Ferrandis. Anàlisi Matemàtica. Representant de l’àmbit de les matemàtiques. Patricio Ramírez Hoyos. Física Aplicada. Representant de l’àmbit d’experimentals. Santiago Posteguillo Gómez. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Mª José Senent Vidal. Representant de l’àmbit de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Representants dels estudiants. Observacions. Manel Canseco Suárez. Estudiant de darrer any amb major expedient. Juan David Ibáñez Palomar. Enginyer amb major expedient.

(9) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999 2.3.2 Màsters. Postgrau ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el curs de postgrau d’especialista i conversió en “Màster d’estudis per a la pau i el desenvolupament”.. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aproven els cursos de postgrau de formació contínua: • Temps de treball: el nou disseny de la jornada de treball i el procés actual de reducció. • El salari: partides salarials i no salarials, i el seu tractament per la Seguretat Social. • La intervenció de l’empresa en la gestió de la Seguretat Social. • Col·locació, ingrés en l’empresa i intermediació: noves tendències. • Enquadrament del treballador i cotització a la Seguretat Social. El seu tractament en la jurisprudència del TSJ de la Comunitat Valenciana. • Empresa de dimensió internacional i dret del treball.. 9 període, d’un coneixement més exacte, com a conseqüència de la implantació dels plans d’estudis, de les necessitats de professorat i, per tant, de les possibilitats reals de promoció per carrera docent, del becari o becària, als diferents departaments. En qualsevol cas, la vinculació d’aquests becaris permetrà mantenir un suport important per als grups d’investigació implicats, cosa que redundarà en la seua productivitat i consolidació. Aquest programa es desenvolupa i manté aquest any amb la convocatòria de 10 beques de continuïtat de l’activitat investigadora –pròpies de la universitat– per a becaris que hagen finalitzat la seua formació durant l’any 1999, adreçades als àmbits de les àrees de coneixement de la Universitat Jaume I i destinades a la promoció i desenvolupament de la investigació en projectes de recerca dins d’aquests camps.. 1. Objecte de les beques Tal com s’indica en la introducció d’aquesta convocatòria, les beques tenen com a finalitat principal continuar la formació bàsica en investigació científica i tècnica d’aquells llicenciats, arquitectes o enginyers superiors que després d’haver conclòs una primera etapa de formació com a becaris, vulguen continuar la seua formació, vinculada a un projecte original de recerca, en temes d’interès per al desenvolupament dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.. 2.4 Investigació BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE DEU BEQUES PER A LA CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA, PER A L’ANY 2000. 2. Beneficiaris/beneficiàries Per a optar a aquestes beques de reincorporació serà necessari:. Introducció Amb aquest programa, iniciat el curs 96/97, es pretén mantenir accions perquè, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la universitat, es puguen reincorporar –temporalment– a l’activitat docent i investigadora de la Universitat Jaume I, aquells becaris i becàries de la nostra universitat –becaris FPI/FPU del MEC o Conselleria– que hagen esgotat el període complet de la seua beca i no hagen pogut accedir a figures de professorat, o d’ajudant/a, amb dret a desenvolupar la carrera docent. Mitjançant aquestes beques es vol aconseguir, per als becaris i becàries que han demostrat una excel·lència acadèmica i científica, una doble finalitat: d’una banda, que els esmentats becaris que han gaudit d’una beca, fonamentalment dirigida a la realització de la tesi doctoral, puguen disposar d’un temps addicional per acabar de completar la seua formació docent i investigadora i, d’aquesta manera, poder accedir, amb majors garanties d’èxit, a un lloc de treball fora o dins de l’entorn universitari. En aquest darrer cas, el becari o becària té, durant el termini de gaudiment de la beca, la possibilitat de reorientar la seua formació cap a altres àmbits amb majors perspectives de futur. D’altra banda, la permanència d’un any més a la universitat, en alguns casos permetrà disposar, en finalitzar aquest. a) Ser becari o becària –de darrer any– FPI/FPU1 a la Universitat Jaume I i que el seu període de beca s’esgote durant l’any 1999; o haver gaudit d’una beca per a la continuïtat de l’activitat investigadora durant un temps no superior a un any. b) Que el projecte d’investigació per al qual se sol·licita aquesta beca es realitze a la Universitat Jaume I; així com que la direcció del projecte siga efectuada per un professor/a doctor/a d’aquesta.. 3. Sol·licituds i documentació Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es troben als departaments i al Registre general de la Universitat. Les persones interessades, en l’espai destinat a aqueixa finalitat en el model, hauran d’emplenar tots els apartats del currículum, així com la memòria i el pla del treball d’investigació. A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació: a) Fotocòpia del DNI. b) Original, o fotocòpia compulsada, de la certificació acadèmica completa, en la qual hauran de figurar totes les qualificacions obtingudes i les dates d’aquestes..

(10) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 10 c) Declaració jurada de no percebre cap retribució o ajuda. d) Justificació dels anys de becari FPI/FPU. e) Justificants d’altres mèrits.. ges i fills/es, sempre que no posseïsquen una altra cobertura per a aquest fi.. 8. Període de gaudi 4. Presentació de sol·licituds Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Investigació i Planificació de la Universitat Jaume I, s’hauran de presentar al Registre general de la Universitat Jaume I de Castelló.. El període de gaudi de la beca serà d’un any, comptador a partir de l’1 de gener de 2000, i podrà prorrogar-se tan sols un altre any, per a la qual cosa haurà de sol·licitar-se en una altra convocatòria.. 5. Termini de presentació de sol·licituds. 9. Caràcter de les ajudes. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 13 de desembre i finalitza a les 14 hores del 27 de desembre de 1999. Tots aquells mèrits al·legats que no estiguen documentalment justificats no seran tinguts en compte.. 9.1 Aquestes beques no estableixen cap relació laboral amb la Universitat Jaume I, ni impliquen per part d’aquesta institució cap compromís quant a la posterior incorporació dels beneficiaris a la seua plantilla. 9.2 Com que l’objectiu d’aquestes beques és continuar, per un període limitat, la formació inicial del personal investigador i docent, a través de la realització dels projectes, no podran ser beneficiaris d’aquest tipus de beca, els investigadors o investigadores que hagen gaudit d’una beca de característiques anàlogues, durant un període igual a dos anys. 9.3 Per a completar la seua formació docent, les persones beneficiàries podran participar en activitats docents fins a un màxim de 7,5 crèdits, sempre sota la tutela d’un professor o professora tutor designat pel departament al qual quede adscrit el becari o becària.. 6. Selecció de becaris/becàries 6.1. La selecció dels beneficiaris es realitzarà després d’avaluar els següents aspectes: 1r. Mèrits acadèmics i científics de la persona sol·licitant. 2n. Interès i qualitat científica del projecte d’investigació per al desenvolupament de la Universitat Jaume I. 6.2. La proposta de selecció es realitzarà per una comissió integrada pel vicerector d’Investigació i Planificació, que la presidirà; pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, i per tres professors o professores doctors de la Universitat Jaume I, designats per la Comissió de l’Equip de Govern i pertanyents a àmbits de coneixement afins als dels aspirants que presenten la sol·licitud. 6.3. El barem general que aplicarà la comissió de selecció serà el següent: Expedient Beques i estades Investigació valoració del projecte presentat valoració de l’activitat desenvolupada Docència univ. Valencià Llengües d’interès científic Altres mèrits. fins a 30 punts. fins a 10 punts.. fins a 30 punts. fins a 15 punts. fins a 5 punts. fins a 5 punts fins a 5 punts. 7. Dotació La beca comprèn una dotació mensual de 115.000 pessetes brutes, anàloga a les que destinen amb aquest fi les convocatòries del MEC i de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Així mateix, la beca comprèn la cobertura d’una assegurança d’accidents corporals i d’assistència mèdica de la persona beneficiària, que podrà fer-se extensible als seus cònju-. 10. Condicions de la beca 10.1 Acceptació per escrit de la beca en un termini màxim de 10 dies a partir de la notificació de l’adjudicació. Juntament amb la carta d’acceptació, s’haurà d’adjuntar la conformitat del director/a del projecte. 10.2 El gaudi de la beca a l’empara d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol altra retribució o ajuda. 10.3 El seguiment del projecte d’investigació, el farà el Vicerectorat d’Investigació i Planificació. 10.4 La renúncia a la beca haurà de sol·licitar-se al Vicerectorat d’Investigació i Planificació, que haurà de donarhi l’aprovació. No s’admetran interrupcions temporals de les beques, tret dels casos excepcionals, que en tot cas hauran de ser autoritzats pel Vicerectorat d’Investigació i Planificació. Aquesta interrupció no comportarà una pròrroga addicional de la beca al final del seu període de gaudi. La renúncia a la beca sense motiu justificat comportarà la devolució de totes les quantitats percebudes per aquest concepte.. 11. Obligacions dels becaris/becàries 11.1 Acceptar les normes fixades en aquesta convocatòria i les que el Vicerectorat d’Investigació i Planificació establisca per al seu desenvolupament i seguiment científic..

(11) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999 11.2 Complir amb profit les distintes etapes del pla de treball presentat, amb el deure d’ajustar-se a les normes pròpies dels departaments de la Universitat Jaume I, on vagen a realitzar els treballs. 11.3 Presentar, finalitzat el termini de gaudi de la beca, una memòria que continga la totalitat del treball realitzat i els seus resultats, fent referència als objectius aconseguits. S’adjuntarà a aquesta memòria un informe de la direcció del treball d’investigació. 11.4 El beneficiaris d’aquestes beques estaran obligats a sol·licitar, tant del Govern central com de l’autonòmic, aquelles beques adreçades a la formació de personal investigador en el seu període postdoctoral que es convoquen durant el període de gaudi de la beca. 11.5 En els resultats d’investigació que se’n deriven, haurà de constar que s’han realitzat amb l’ajuda econòmica de la Universitat Jaume I. 11.6 L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar la suspensió de la percepció de la dotació econòmica i. 11 la reclamació de les quantitats percebudes durant el període en què s’hagueren detectat irregularitats, així com la suspensió definitiva de la beca. El Vicerector d’Investigació i Planificació Francisco Toledo Lobo Castelló de la Plana, 10 de desembre de 1999 Nota 1: Becaris del MEC i de la Conselleria de Cultura Educació i Ciència o homologades.. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova l’avaluació dels projectes d’investigació del pla de promoció de la investigació Fundació Caixa Castelló-Bancaixa.. 3. ESTUDIANTAT 3.1. Beques i ajudes. per a realitzar una tasca com a redactor en la revista Campus a Josep Cristià Linares i Bayo.. RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es concedeix una beca per a realitzar una tasca com a redactora en la revista Campus a Francesca Gallardo Alcántara.. RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es concedeix una beca per a realitzar una tasca com a redactor en la revista Campus a Andreu Vidal i Soriano.. RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es concedeix una beca. 4. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES ACORD de la sessió 13 del Claustre de la Universitat de 2 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la següent proposta, pel que fa al punt de l’estudi de les funcions dels llocs de treball: partint de la idea d’una administració participativa i que evoluciona amb les necessitats i canvis tecnològics, es proposa dins de l’any 2000 l’explicitació en un document de les funcions que es desenvolupen a tots els llocs de treball i inherents al disseny de la plantilla del PAS, com a mecanisme que ha d’afavorir els processos de formació i desenvolupament del personal, així com per a facilitar que el treball siga realitzat per les persones més adequades.. RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública d’una plaça de tècnic superior d’investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. DOGV 31-12-1999. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.. 4.1. Règim pressupostari RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública d’una plaça d’analista d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. DOGV 30-121999. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aproven les modificacions pressupostàries núm. 32 a 36..

(12) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 12 Expedient núm.. Tipus. Import. 32. Transferències de crèdit. 15.000.000. 33. Crèdits generats per ingressos. 10.989.804. 34. Ampliacions de crèdit. 35. Transferències de crèdit. 36. Incorporació de romanents de crèdit. 5.359.572. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999, pel qual s’aprova el pressupost per a l’any 2000, la memòria econòmica i les bases d’execució.. RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 1999, del rector de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’acorda fer públic el pressupost d’aquesta Universitat per a l’exercici econòmic 2000. El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, en la seua sessió plenària del dia 21 de desembre de 1999, va acordar l’aprovació del pressupost d’aquesta Universitat per al 2000 i les seues bases d’execució i de gestió, en compliment de l’article 146 dels vigents Estatuts d’aquesta Universitat i de l’article 14.2 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de. 17.110.484 5.456.450. Reforma Universitària (Butlletí Oficial de l’Estat d’1 de setembre). Per tot això, i per donar compliment a allò que estableix l’article 54.2 de la Llei Orgànica 11/1983, aquest Rectorat ha resolt: Fer públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pressupost per al 2000 i les seues bases d’execució i de gestió, així com de tots els documents que integren el seu expedient, el resum del qual figura com a annex de la present resolució. El rector, Fernando Romero Subirón Castelló de la Plana, 27 de desembre de 1999. UNIVERSITAT JAUME I PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER A 2000 RESUM PER CAPÍTOLS I. ESTAT D’INGRESSOS Cap.. Denominació. Import pessetes. Euros. 3. Taxes i altres ingressos. 1.110.541.411. 6.674.488,30. 4. Transferències correntes. 5.214.487.226. 31.339.699,41. 5. Ingressos patrimonials. 22.971.363. 138.060,67. 9. Passius financers. 3.535.000.000. 21.245.777,89. 9.883.000.000. 59.398.026,28. Total Ingressos. II. ESTAT DE DESPESES PROGRAMA 422. D. Ensenyaments Universitaris Cap.. Denominació. Import pessetes. Euros. 1. Despeses de personal. 4.118.456.110. 24.752.419,73. 2. Despeses de funcionament. 1.085.977.969. 6.526.859,04. 3. Despeses financeres440.549.984. 2.647.758,73. 4. Tranferències correntes. 121.377.896. 729.495,85. 6. Inversions reals. 3.820.912.786. 22.964.148,34. 9.587.274.745. 57.620.681,70. Total programa.

(13) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 1 • Desembre de 1999. 13. PROGRAMA 541.A. Investigació Científica i Tècnica Cap.. Denominació. Import pessetes. Euros. 1. Despeses de personal. 2. Despeses de funcionament. 3. Despeses financeres. 4. Transferències correntes. 58.210.985. 349.855,07. 6. Inversions reals. 48.051.014. 288.792,41. 295.725.255. 1.777.344,58. Total programa. 23.274.097. 139.880,14. 165.715.863. 995.972.40. 473.296. 2.844,57. RESUM PER PROGRAMES Programes Total programa 422.D. Ensenyaments Universitaris. Pessetes. Euros. 9.587.274.745. 57.620.682,00. 295.725.255. 1.777.345,00. 9.883.000.000. 59.398.026,28. Total programa 541.A. Investigació Científica i Tècnica Total pressupost de despeses. ACORD de la sessió núm. 15 de la Junta de Govern de 20 de desembre de 1999 pel qual s’aprova el pressupost 1999: 0’7 % sobre els capítols de despeses corrents. PRESSUPOST 1999 0’7% SOBRE ELS CAPÍTOLS DE DESPESES CORRENTS LINEA. 00000. DESPESES FINANÇADES AMB FONS NO AFECTATS. Capítol. 422-D0’7%. 1. 3.601.447.857. 2. 827.716.464. 5.794.015. 85.224.132. 596.569. 912.940.596. 6.390.584. 3. 113.640. 795. 251.344. 1.759. 364.984. 2.555. 4. 75.348.528. 527.440. 3.171.906. 22.203. 78.520.434. 549.643. 4.590.410.644. 6.322.250. 173.209.256. 620.532. 4.763.619.900. 6.942.782. Total general. 541-A. 0’7%. Total general. 14.000.000. 0’7% 3.615.447.857. 5. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 5.1. Nomenaments. 5.2. Cessaments. RESOLUCIÓ del Rectorat d’1 de desembre de 1999 per la qual es nomena Miguel Ángel Moliner Tena com a coordinador de la Unitat Predepartamental d’Administració d’Empreses i Màrqueting.. RESOLUCIÓ del Rectorat d’1 de desembre de 1999 per la qual es disposa el cessament d’Enrique Bigné Alcañiz com a coordinador de la Unitat Predepartamental d’Administració d’Empreses i Màrqueting.. RESOLUCIÓ del Rectorat d’1 de desembre de 1999 per la qual es nomena Mercedes Marqués Andrés com a coordinadora d’Estades en Pràctiques en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.. RESOLUCIÓ del Rectorat d’1 de desembre de 1999 per la qual es disposa el cessament de Gloria Martínez Vidal com a coordinadora d’Estades en Pràctiques en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió..

(14)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...