Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents

Texto completo

(1)

Projecte de llei

qualificada dels drets

dels infants i dels

adolescents

Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior Andorra la Vella, 22 d’octubre del 2018

(2)

Antecedents

 Convenció dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides del 1989,

els seus protocols facultatius i les Observacions del Comitè.

 Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat del 1996.

 Altres legislacions nacionals o convenis internacionals que de

(3)

Procés d’elaboració i eixos de la regulació

 Projecte impulsat pel Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior

 Ampli procés participatiu:

 Experts internacionals  Administració de Justícia  Ministeri Fiscal

 Cos de Policia

 Raonador del Ciutadà  Ministeri de Salut

 Departament de Joventut  Unicef

 Aina

 CONADIS

 Els propis infants i adolescents (tallers participatius en els tres sistemes educatius)

(4)

Estructura

 Títol I: Disposicions generals

 Capítol primer: Disposicions generals, definicions i principis rectors (arts. 1 a 18)  Capítol segon: Drets i llibertats civils, polítics i en l’àmbit familiar (arts. 19 a 36)  Capítol tercer: Drets econòmics, socials i culturals (arts. 37 a 57)

 Títol II: Protecció als infants i els adolescents

 Capítol primer: Protecció als infants i els adolescents contra qualsevol tipus de maltractament (arts. 58 a 75)

 Capítol segon: Protecció als infants i els adolescents en situació de risc o desenparament (arts. 76 a 124)

 2 disposicions addicionals  13 disposicions finals

(5)

Elements principals del títol primer (I)

 Aquesta Llei s’aplica a qualsevol infant o adolescent que es trobi en territori andorrà entre el naixement i la majoria d’edat.

 Identifica el Ministeri d’Afers Socials com l’actor principal en aquesta temàtica i defineix els serveis mínims de què ha de disposar.

 Estableix la necessària coordinació entre administracions públiques, entitats privades, famílies i els propis infants i adolescents:

 Creació de la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència  Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència

 Introdueix el principi de prioritat pressupostària.

 S’estableix el Raonador del Ciutadà com a institució que ha de

(6)

Elements principals del títol primer (II)

 Principis i drets que regeixen aquesta Llei:

 Principi d’igualtat i no-discriminació

 Principi de l’interès superior de l’infant i de l’adolescent  Principi del lliure desenvolupament

 Dret a ser escoltat  Dret a la inclusió

 Drets i llibertats civils i polítics  Dret a la identitat

 Dret a la llibertat d’expressió  Dret a la informació

(7)

Elements principals del títol primer (III)

 Principis i drets que regeixen aquesta Llei:

 Drets de participació social

 Dret a la llibertat d’associació i reunió

 Dret a la protecció de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge  Dret a la protecció de dades personals

 Drets en l’àmbit familiar

 Drets econòmics, socials i culturals:

 Dret a la salut

 Dret al nivell de benestar adequat  Dret a l’educació

 Drets en matèria de formació professional i d’accés al món laboral  Dret al lleure i a la cultura

 Drets com a consumidors i usuaris

 Dret al medi urbà i al medi ambient

 En paral·lel als drets també es generen deures en els diferents àmbits descrits.

(8)

Elements principals del títol segon (I)

 La protecció contra qualsevol tipus de maltractament va més enllà de la intervenció derivada de les situacions de risc o desamparament i s’amplia tenint en compte la prevenció i la sensibilització general. En aquest sentit:

 S’incideix particularment en la coordinació efectiva dels serveis destinats a la prevenció, la detecció, la notificació i la derivació de les situacions de maltractament.

 Es crea un registre unificat de maltractaments (gestió interprofessional i interinstitucional de les notificacions,

comunicacions i informacions sobre situacions de violència).  Vies directes, telefòniques i telemàtiques, d’assessorament i

denúncia, anònimes i reservades, per a tota la ciutadania.

 Mesures per evitar la victimització secundària dels infants i els adolescents (en els processos judicials i a través de la creació d’un equipament públic).

(9)

Elements principals del títol segon (II)

 S’estableixen normes en relació amb el tractament de la

informació sobre el maltractament als infants i adolescents per part dels mitjans de comunicació.

 En cas de desemparament, es configura un sistema de protecció mixt:

 Les situacions de risc que es poden gestionar en el si i amb la col·laboració de la pròpia família de l’infant o l’adolescent, amb una intervenció i supervisió dels serveis socials, segueixen la via administrativa (garantir el dret de l’infant i l’adolescent de

continuar vivint en el seu context familiar).

 Els casos més greus de desprotecció que fan necessària la separació del nucli familiar, segueixen la via judicial.

 La delimitació entre situacions de risc i de desemparament es fa a partir de la definició de criteris o indicadors objectius.

(10)

Elements principals del títol segon (III)

 En els casos d’urgència o de conformitat dels progenitors, si hi ha una situació de desemparament que requereixi una

intervenció immediata, es preveu l’actuació cautelar administrativa, amb la comunicació al batlle competent.

 Ventall detallat i obert de mesures protectores que s’adaptin a les necessitats concretes dels infants i els adolescents, en virtut d’una resolució judicial prèvia:

 Acolliment familiar (acolliment en la pròpia família extensa o en família aliena)

 Acolliment familiar especialitzat o professionalitzat (novetat).  Subsidiàriament, l’acolliment residencial quan sigui

imprescindible i sempre amb caràcter temporal.

 De forma residual, l’acolliment residencial de protecció intensiva (centres amb espais d’escolarització propis reconeguts i amb elements constructius de protecció) per a adolescents amb alteracions de conducta recurrents o addiccions que posin en

(11)

Elements principals del títol segon (IV)

 Programa de suport i atenció temporal: estada durant períodes de temps curts d’un infant o un adolescent en situació de

desemparament mitjançant un acolliment residencial o amb una persona o família col·laboradora.

 Mesures de transició a la vida adulta i de suport a l’autonomia personal en arribar a la majoria d’edat.

 Regulació de l’adopció i, en concret, del suport de l’Administració en la cerca i el coneixement dels orígens per part de les persones

(12)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :