de València, per la qual es publica la relació de llocs de treball del personal d administració i serveis d aquesta universitat.

187  Descargar (0)

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Universi-tat de València, per la qual es publica la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2017/11693]

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, de la Uni-versitat de València, por la cual se publica la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servi-cios de esta universitat. [2017/11693]

A lo largo del año 2017 desde la publicación de la relación de

pues-tos de trabajo (RPT) en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

número 7971, de 2 de febrero de 2017, se ha producido una modifica-ción de la relamodifica-ción de puestos de trabajo del personal de administra-ción y servicios. Tal como se prevé en los estatutos de esta universidad, esta modificación ha sido informada favorablemente por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València en el acuerdo siguiente.

Acuerdo del Consejo de Gobierno ACGUV 135/2017, de 30 de mayo de 2017.

Según lo que prevé el artículo 3.f de la Ley 2/2003, de 28 de enero,

de la Generalitat, de consejos sociales de las universidades públicas valencianas, el Consejo Social de esta Universitat ha aprobado esta modificación en el acuerdo siguiente.

Acuerdo del Consejo Social ACSUV 2017/357 de 8 de junio de 2017.

Por tanto, este Rectorado, haciendo uso de las competencias que le atribuye la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 43.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, resuelve:

Publicar la relación de puestos de trabajo del personal de adminis-tración y servicios de la Universitat de València que se relaciona en el anexo, con la incorporación de las modificaciones aprobadas a lo largo de este periodo por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de esta Universitat.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer, conforme al artículo 123 de la Ley 39/2015, un recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día

siguien-te a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

(DOGV), ante el mismo órgano que dicta la resolución, o bien directa-mente interponer el recurso contencioso administrativo en el plazo de

dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación en el Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana, ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunitat Valenciana.

València, 15 de diciembre de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerente: Joan E. Oltra Vidal.

A l’any 2017, des de la publicació de la relació de llocs de treball

(RLT) en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7971, de

2 de febrer de 2017, s’ha produït una modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. Tal com preveuen els Estatuts d’aquesta Universitat, aquesta modificació ha estat informada favorablement pel Consell de Govern de la Universitat de València en l’acord següent.

Acord del Consell de Govern ACGUV 135/2017, de 30 de maig de 2017.

Segons el que preveu l’article 3.f de la Llei 2/2003, de 28 de gener,

de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valen-cianes, el Consell Social d’aquesta Universitat ha aprovat, aquesta modificació en l’acord següent.

Acord del Consell Social ACSUV 2017/357, de 8 de juny de 2017. Per tant, aquest Rectorat, fent ús de les competències que li atri-bueix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i per donar compliment al que disposa l’article 43.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, resol:

Publicar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València que s’assenyala en l’annex, amb la incorporació de les modificacions aprovades al llarg d’aquest perí-ode pel Consell Social, a proposta del Consell de Govern d’aquesta Universitat.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a partir de

l’en-demà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

(DOGV),davant el mateix òrgan que dicta la resolució, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos

comptats des de l’endemà de la corresponent publicació en el Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana.

València, 15 de desembre de 2017.– El rector, p. d. (DOGV 27.01.2017), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

(2)

ÍNDEX

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

SINDICATURA DE GREUGRES 1

UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ 2

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA 3

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 4

DEP. EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA 5

FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 6

DEP. FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 7

DEP. FILOLOGIA ESPANYOLA 8

DEP. TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 9

UNITAT DE GESTIÓ DEP. FILOLOGIA CATALANA, DEP. FILOLOIGA CLÀSSICA I DEP. FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA 10

FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 11

DEP. DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR 12

UNITAT DE GESTIÓ DEP. FILOSOFIA, DEP. LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA I DEP. METAFÍSICA I TEORIA DEL

CONEIXEMENT 13

UNITAT DE GESTIÓ DEP. EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ, DEP. MÈTODES D’INVESTIGACIÓ I

DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ I DEP. TEORIA DE L’EUDCACIÓ 14

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 15

DEP. GEOGRAFIA 16

DEP. HISTÒRIA DE L’ART 17

UNITAT DE GESTIÓ DEP. HISTÒRIA MODERNA I DEP. HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 18

UNITAT DE GESTIÓ DEP. PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA, DEP. HISTÒRIA DE LA ANTIGÜITAT I DE LA CULTURA ESCRITA

I DEP. HISTÒRIA MEDIEVAL 19

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA 20

CLÍNICA ODONTOLÒGICA 22

DEP. BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 23

DEP. CIRURGIA 24

DEP. ESTOMATOLOGIA 25

DEP. FARMACOLOGIA 26

DEP. FISIOLOGIA 27

DEP. MED. PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ, TOXIC. I MED. LEGAL 28

DEP. MEDICINA 29

DEP. PEDIATRIA, OBSTETRICIA I GINECOLOGIA 30

UNITAT DE GESTIÓ DEP. ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA, DEP. HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ I DEP.

PATOLOGIA 31

FACULTAT DE PSICOLOGIA 32

DEP. PSICOLOGIA BÀSICA 34

DEP. PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ 35

(3)

CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT 37

FACULTAT D’INFERMERIA I PODOLOGIA 38

CLÍNICA PODOLÒGICA 39

DEP. INFERMERIA 40

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA 41

DEP. FISIOTERÀPIA 42

CAMPUS DE BURJASSOT - PATERNA

UNITAT DE CAMPUS BURJASSOT-PATERNA 43

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ENGINYERIA 44

DEP. ENGINYERIA ELECTRÒNICA 45

DEP. ENGINYERIA QUÍMICA 46

DEP. INFORMÀTICA 47

FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 48

DEP. BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 49

DEP. GENÈTICA 50

DEP. MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA 51

UNITAT DE GESTIÓ DEP. BIOLOGIA FUNCIONAL I ANTROPOLOGIA FÍSICA I DEP. ZOOLOGIA 52

UNITAT DE GESTIÓ DEP. BIOLOGIA VEGETAL, DEP. BOTÀNICA I DEP. GEOLOGIA 53

FACULTAT DE FÍSICA 54

DEP. ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA 55

DEP. FÍSICA APLICADA I ELECTROMAGNETISME 56

DEP. FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA 57

DEP. ÒPTICA 58

UNITAT DE GESTIÓ DEP. FÍSICA TEÒRICA I DEP. FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR 59

FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 60

DEP. ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA 61

UNITAT DE GESTIÓ DEP. MATEMÀTICA APLICADA, DEP. ÀLGEBRA, DEP. GEOMETRIA I TOPOLOGIA I DEP. ANÀLISI

MATEMÀTICA 62

FACULTAT DE FARMÀCIA 63

DEP. FARMACOLOGIA 64

DEP. FISIOLOGIA 65

DEP. MED. PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ, TOXIC. I MED. LEGAL 66

DEP. FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA I PARASITOLOGIA 67

FACULTAT DE QUÍMICA 68

DEP. QUÍMICA ANALÍTICA 69

DEP. QUÍMICA ORGÀNICA 70

UNITAT DE GESTIÓ DEP. QUÍMICA FÍSICA I DEP. QUÍMICA INORGÀNICA 71

UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS UNIVERSITARIS DE BURJASSOT-PATERNA 72

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA 73

(4)

INSTITUT UNIVERSITARI DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC) 76

I.U.D’INVESTIGACIÓ DE ROBÒTICA I DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (IRTIC) 77

OBSERVATORI ASTRONÒMIC 78

CAMPUS DE TARONGERS

UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS 79

FACULTAT D’ECONOMIA 80

DEP. ANÁLISI ECONÒMICA 82

DEP. COMPTABILITAT 83

DEP. ECONOMIA APLICADA 84

DEP. ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMIA APLICADA II) 85

UNITAT DE GESTIÓ DEP. COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS I DEP. DIRECCIÓ D’EMPRESES «J.J.

RENAU PIQUERAS» 86

UNITAT DE GESTIÓ DEP. ECONOMIA FINANCIERA I ACTUARIAL, DEP. MATEMÀTIQUES PER A L’ECONOMIA I L’EMPRESA

I DEP. FINANCES EMPRESARIALS 87

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS 88

UNITAT DE GESTIÓ DEP. SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL I DEP. TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS 89

FACULTAT DE DRET 90

DEP. DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 92

DEP. DRET CIVIL 93

DEP. DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 94

DEP. DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET 95

DEP. DRET MERCANTIL “MANUEL BROSETA PONT” 96

UNITAT DE GESTIÓ DEP. DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L’ADMINISTRACIÓ I DEP. DRET

INTERNACIONAL «ADOLFO MIAJA DE LA MUELA» 97

UNITAT DE GESTIÓ DEP. DRET PENAL I DRET ROMÀ I ECLESIÀSTIC DE L’ESTAT I DEP. FILOSOFIA DEL DRET, MORAL I

POLÍTICA 98

FACULTAT DE MAGISTERI 99

DEP. DIDÀCTICA DE L’EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL 100

DEP. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 101

UNITAT DE GESTIÓ DEP. DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS I DEP. DIDÀCTICA DE LA

MATEMÀTICA 102

UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS UNIVERSITARIS CAMPUS DE TARONGERS 103

SERVEIS GENERALS, ALTRES CENTRES I UNITATS

CENTRE DE FORMACIÓ I QUALITAT «M. SANCHIS GUARNER» 104

EDIFICI MANUEL SANCHIS GUARNER 105

SERVEI DE FORMACIÓ PERMANENT I INNOVACIÓ EDUCATIVA 106

UNITAT DE QUALITAT 107

ESTRUCTURA DE SUPORT SINDICAL 108

JARDÍ BOTÀNIC 109

(5)

SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL (SCSIE) 112

ESTABULARI 113

HIVERNACLE - SCSIE 114

SERVEI D’ASSESSORAMENT VETERINARI 115

SERVEI COL·LECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS TIPUS (SECT) 116

UNITAT CENTRAL D’INVESTIGACIÓ - FAC. MEDICINA 117

UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU SCSIE + SECT 118

SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ 119

SBD - ARXIU HISTÒRIC 120

SBD - ARXIU INTERMEDI 121

SBD - BIBLIOTECA DE DIPÒSIT 122

SBD - BIBLIOTECA HISTÒRICA 123

SBD - BIBLIOTECA HISTORICOMÈDICA «VICENT PESET LLORCA» 124

SBD - BIBLIOTECA DE CIÈNCIES «EDUARD BOSCÀ» 125

SBD - BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT «PELEGRÍ CASANOVA» 126

SBD - BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS «GREGORI MAIANS» 127

SBD - BIBLIOTECA D’EDUCACIÓ «MARIA MOLINER» 129

SBD - BIBLIOTECA D’HUMANITATS «JOAN REGLÀ» 130

SBD - BIBLIOTECA DEL JARDÍ BOTÀNIC «JOSÉ PIZCUETA» 132

SBD - BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA I ESPORT «JOAN LLUÍS VIVES» 133

SERVEI D’EDUCACIÓ FÍSICA 134

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 136

SERVEI D’INFORMÀTICA 137

SERVEI DE MANTENIMENT 140

UNITAT S. M. BLASCO IBÁÑEZ 141

UNITAT S. M. BURJASSOT-PATERNA 142

UNITAT S. M. TARONGERS 143

SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 144

SERVEI DE PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT 145

SERVEI DE PUBLICACIONS 146

SERVEIS JURÍDICS DE LA UNIVERSITAT 147

ASSESSORIA JURÍDICA 147

UNITAT DE IGUALTAT 148

COL·LEGIS MAJORS

COL·LEGI MAJOR “RECTOR PESET” 149

CONSELL SOCIAL

(6)

RECTORAT

OFICINA DE CONTROL INTERN 151

RECTORAT 152

SECRETARIA GENERAL 153

SERVEIS CENTRALS ADMINISTRATIUS I ECONÒMICS

GERÈNCIA 154

GERÈNCIA - CAMPUS D’ONTINYENT 155

GERÈNCIA - EDIFICI RECTORAT 156

GABINET DE PREMSA 157

OFICINA DEL REGISTRE GENERAL 158

SECCIÓ DE NÒMINES 159

SECCIÓ DE SEGURETAT SOCIAL 160

SERVEI DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST 161

SERVEI DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 163

SERVEI D’ESTUDIANTS 164

SERVEI D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ D’ESTUDIANTS I ESTUDIANTES 166

SERVEI D’INVESTIGACIÓ 167

SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PAS) 169

SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PDI) 170

SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ 171

TALLER D’AUDIOVISUALS 172

UNITAT DE CULTURA CIENTÍFICA I DE LA INNOVACIÓ 173

UNITAT DE SUPORT AL VICERECTORAT DE CULTURA I IGUALTAT 174

UNITAT TÈCNICA 175

UNITAT WEB I MARKETING 176

ANNEX

CODIFICACIONS

(7)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

SINDICATURA DE GREUGES

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De nom ina ci ó l loc TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Titu l. a ca d. Fo rm . esp ecí . M èr its p ref . M èr its Pe rfil Observacions 2322 SECR.AL T CÀRREC AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 Pàgina 1 de 176

(8)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

UNITAT CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1583 ADMI NI ST RADOR/ A AG 22 E 46 A /B 1/2 1/2 10 1,3 ,5 ,6 ,7 1 21,22,32 1730 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,7 1 22 2154 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,7 1 22 2177 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 10 1,3,5,7 1 22 937 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 940 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1687 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 10 1 1 2008 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2071 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2093 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2427 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2280 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2204 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 274 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 418 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33 1029 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1030 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1035 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1036 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1187 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33,36 1524 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33 1525 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33 1649 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 2 de 176

(9)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

UNITAT CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ

SER

VEI

INST. INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1260 EDIT OR/A AE 20 E42 A 1/2 1 9 21,22 Pàgina 3 de 176

(10)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1571 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 1102 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2340 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 1573 SECRET ARI/A DEGÀ/NA AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 1574 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1575 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1576 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2485 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 1366 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 948 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1581 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1702 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 36 1577 AUXILIAR D’OFICIS L 14 E13 D 1 4 4 11 1 1579 AUXILIAR D’OFICIS L 14 E13 D 1 4 4 11 1 36 Pàgina 4 de 176

(11)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’ ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT

SER

VEI

DEP. EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1663 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2189 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2339 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 5 de 176

(12)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 490 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 495 RESPONSABLE ADV A. COORD. TIT . AG 22 E35 B 1 2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 2174 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 494 TÈC.MIT .AUDIOVISUALS AE 20 E35 B 1 2 2 1,8,9,1 1,18 1 21,22 498 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2123 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 500 SECRET ARI/A DEGÀ/NA AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 68 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 501 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 502 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 504 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 36 505 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 506 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 507 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 510 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 945 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1507 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2370 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2195 OFICIAL/A D’AUDIOVISUALS AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 21,22 2324 OFICIAL/A D’AUDIOVISUALS AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 21,22 511 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2213 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 521 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33 522 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1063 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2457 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2458 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 6 de 176

(13)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

SER

VEI

DEP. FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1071 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 534 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1,8,10 1 535 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1,8,10 1 Pàgina 7 de 176

(14)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

SER

VEI

DEP. FILOLOGIA ESPANYOLA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 782 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2367 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2368 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 8 de 176

(15)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

SER

VEI

DEP. TEORIA DELS LLENGUATGES I CC. COMUNICACIÓ

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1678 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 538 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2190 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2369 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 9 de 176

(16)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

SER

VEI

UG.DP.FIL. CATALANA, DP. FIL. CLÀSSICA I DP. FIL. FRANCESA I ITALIANA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 2365 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 10 1,3,5,6,7 1 22 524 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 525 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 2366 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 Pàgina 10 de 176

(17)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOSOFIA I C. DE L’EDUCACIÓ

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 397 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 2149 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 2244 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 400 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 402 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 404 SECRET ARI/A DEGÀ/NA AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 405 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 406 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 407 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 408 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 409 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 410 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 413 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2217 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 419 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 420 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1047 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2435 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2454 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 1 1 de 176

(18)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOSOFIA I C. DE L’EDUCACIÓ

SER

VEI

DEP. DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1665 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 424 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2371 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 12 de 176

(19)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOSOFIA I C. DE L’EDUCACIÓ

SER

VEI

DEP. FILOSOF, METAF I T CONEIX. , LÒG. I FIL. D LA CIÈN.. I FIL. MORAL

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 2372 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2360 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2373 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2374 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 13 de 176

(20)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FILOSOFIA I C. DE L’EDUCACIÓ

SER

VEI

UG.DP.ED.COMP. I H. EDUC.,DP.MET.D’INV. I DIAG.EN EDUC. I DP.T. D L’ED

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 499 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 427 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 434 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 438 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 4 383 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 14 de 176

(21)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 231 1 TÈC.SUP .LABORA TORI, PERFIL CONSER VACIÓ AE 20 E42 A 1 1 10 1 21,22 440 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 2151 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 2238 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 447 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 449 SECRET ARI/A DEGÀ/NA AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 450 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 451 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 453 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 454 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 456 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 457 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 4 458 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 36 1631 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 460 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2218 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 466 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 467 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1643 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33 1645 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 33 2428 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2459 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 15 de 176

(22)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA

SER

VEI

DEP. GEOGRAFIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1668 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 473 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2388 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 475 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C1 21,22 Pàgina 16 de 176

(23)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA

SER

VEI

DEP. HISTÒRIA DE L’ART

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 2233 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 479 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2393 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 17 de 176

(24)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA

SER

VEI

DEP. HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 485 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 481 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2391 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2392 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 18 de 176

(25)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA

SER

VEI

UG.DP.PREHIST. ARQU. I H. ANTIGA I DP.H.MEDIEVAL I CC HISTORIOGRÀF.

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 2389 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 477 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2173 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2390 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 488 OF ICI AL /A L ABORA TORI AE 16 E 23 C 1 3 3 1,8 ,9 1 C1 21,22,36 1697 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C1 21,22 Pàgina 19 de 176

(26)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 175 ADMINISTRADOR/A AG 24 E46 A 1/2 1 10 1,3,5,6,7 1 21,22 185 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 2197 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 184 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 1496 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2414 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 237 SECRET ARI/A DEGÀ/NA AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 187 OPERADOR/A INFORMÀTIC/A AE 18 E26 C 1 3 3 1 21,22 238 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 239 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 242 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 244 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 245 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 246 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 247 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 249 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 250 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 251 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2037 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3,24 1 1 2415 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2416 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 232 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 233 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 256 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 258 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 259 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2214 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 Pàgina 20 de 176

(27)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 270 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 275 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 281 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 283 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 284 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 286 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 601 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2455 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 21 de 176

(28)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

CLÍNICA ODONTOLÒGICA (FAC. MED.I ODONT)

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 186 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 B/C 1 2/3 10 1,3,5,6,7 1 21,22 188 TÈC.ESP .PROTESIS AE 18 E24 C 1 3 3 1 21,22 193 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 194 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 198 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 199 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 200 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 201 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 211 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 213 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 214 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 215 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 216 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 217 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 218 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 219 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 221 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 231 OFICIAL/A CLINICA ODONT . AE 16 E23 C 1 3 3 1 1 21,22 192 OFICIAL/A OFICIS L 16 E15 C 1 3 3 1 1 22 255 AUXILIAR D’OFICIS L 14 E13 D 1 4 4 1 1 Pàgina 22 de 176

(29)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 349 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3,32 1,8,9,10 1 B2 21,22 Pàgina 23 de 176

(30)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. CIRURGIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 310 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3,32 1,8,9,10 1 B2 21,22 311 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22,31 314 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 315 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 312 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 316 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 Pàgina 24 de 176

(31)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. ESTOMATOLOGIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1659 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2191 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2412 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 25 de 176

(32)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. FARMACOLOGIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 343 TÈC. M IT .L ABORA TORI AE 20 E 35 B 1 2 3, 32 1, 8, 9, 10 1 B2 21,22,30 345 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2361 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 346 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 Pàgina 26 de 176

(33)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. FISIOLOGIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 317 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3,32 1,8,9,10 1 B2 21,22 1760 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 319 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2413 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 318 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 320 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 1956 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 Pàgina 27 de 176

(34)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. M PREV. I SALUD PUB, CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ,TOXIC I MED. LEGAL

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1510 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2362 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 348 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C1 21,22 Pàgina 28 de 176

(35)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. MEDICINA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 323 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 B2 21,22 324 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 327 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 328 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2187 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 325 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 329 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 1334 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 282 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 29 de 176

(36)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

DEP. PEDIATRIA, OBSTETRICIA I GINECOLOGIA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 335 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 B2 21,22 336 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 339 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2066 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 337 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 340 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 Pàgina 30 de 176

(37)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

SER

VEI

UG.DP.ANATOMIA I EMB. HUM.,DP. H. DE LA CIÈNCIA I LA DOC. I DP. PATOL.

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 302 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 B3 7,21,22 330 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 B2 21,22 303 TÈC.MIT .CONS.D’ESTRUC.ANA T.HUMANES L 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 21,22 304 TÈC.MIT .CONS.D’ESTRUC.ANA T.HUMANES L 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 21,22 2407 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2408 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2409 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2410 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 241 1 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 307 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 309 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 331 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 332 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 334 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 277 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 31 de 176

(38)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE PSICOLOGIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 351 ADMINISTRADOR/A AG 24 E46 A 1/2 1 10 1,3,5,6,7 1 21,22 1993 TÈC.SUP .LABORA TORI, PERFIL DE PSICOLOGIA AE 20 E42 A 1 1 10,15 1,8,9 1 21,22 2150 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 2418 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 354 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 355 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 359 SECRET ARI/A DEGÀ/NA AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 361 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 362 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 363 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 365 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 366 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 368 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 369 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 391 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2067 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2122 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3,24 1 1 2419 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1610 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 1698 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 1957 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 372 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2215 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 377 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 435 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 975 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1045 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 32 de 176

(39)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE PSICOLOGIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 2450 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 33 de 176

(40)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE PSICOLOGIA

SER

VEI

DEP. PSICOLOGIA BÀSICA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1547 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 393 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2068 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 34 de 176

(41)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE PSICOLOGIA

SER

VEI

DEP. PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L’EDUCACIÓ

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1548 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 395 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2188 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2417 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 35 de 176

(42)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE PSICOLOGIA

SER

VEI

U.GEST.DEP.D.PSICOBIOLOGIA I DEP.PSICOLOGIA SOCIAL

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 384 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 385 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 386 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2172 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 388 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3,31 1,8,9 1 C2 21,22 883 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 36 de 176

(43)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE PSICOLOGIA

SER

VEI

U.GEST.DEP. PERSONALIT.,AVALUAC. I TRAC. PSIC. I DEP. METOD. CC COMP

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 360 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 387 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 390 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1613 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 392 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 37 de 176

(44)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT D’INFERMERIA I PODOLOGIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 895 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22,3 898 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2386 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 899 SECRET ARI/A DIRECT OR/A AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 900 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 901 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2042 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2387 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 905 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 381 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 909 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 904 AUXILIAR D’OFICIS L 14 E13 D 1 4 4 11 1 Pàgina 38 de 176

(45)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT D’INFERMERIA I PODOLOGIA

SER

VEI

CLINICA PODOLOGICA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 201 1 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 39 de 176

(46)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT D’INFERMERIA I PODOLOGIA

SER

VEI

DEP. INFERMERIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1651 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 912 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 913 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2385 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1690 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C2 21,22 915 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 40 de 176

(47)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 917 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 924 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2384 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 918 SECRET ARI/A DIRECT OR/A AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 919 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 920 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2186 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2036 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C-3 21,22 2208 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 921 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 9 923 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1342 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 41 de 176

(48)

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

UNIT

AT

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

SER

VEI

DEP. FISIOTERÀPIA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1516 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 2382 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2383 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 Pàgina 42 de 176

(49)

CAMPUS DE BURJASSOT - PATERNA

UNIT

AT

UNITAT CAMPUS BURJASSOT - PATERNA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1582 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 1731 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,7 1 22 2153 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,7 1 22 941 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1461 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2050 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2209 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 771 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1345 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1349 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 1467 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 9 1469 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 43 de 176

(50)

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

UNIT

AT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ENGINYERIA

SER

VEI

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1936 ADMINISTRADOR/A AG 22 E46 A/B 1/2 1/2 10 1,3,5,6,7 1 21,22 2330 TÈC.MIT .GESTIÓ AG 20 E35 B 1 2 2 1,3,5,6,7 1 22 1948 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 22 1949 CAP UNIT AT GESTIÓ AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 22 1971 SECRET ARI/A DIRECT OR/A AG 18 E32 C 3 3 3 1 1 22 637 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 11 1 1 640 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 691 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1614 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1633 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1710 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2331 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1960 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 2205 COORDINADOR/A DE SER VEIS AG 16 E23 C/D 1 3/4 3 1 22 2468 CONSERGE AG 15 E22 D 1 4 3 1 2434 AUXILIAR DE SER VEIS SEC/DEG-DIR AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 2448 AUXILIAR DE SER VEIS AG 14 E18 D 1 4 3 1 1 Pàgina 44 de 176

(51)

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

UNIT

AT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ENGINYERIA

SER

VEI

DEP. ENGINYERIA ELECTRÒNICA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 1944 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10, 1 B3 21,22 1898 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 702 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2326 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2327 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 701 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 703 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 Pàgina 45 de 176

(52)

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

UNIT

AT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ENGINYERIA

SER

VEI

DEP. ENGINYERIA QUÍMICA

REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 656 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 B3 21,22 1546 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 658 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2328 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 657 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C4 21,22 659 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C1 21,22 Pàgina 46 de 176

(53)

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

UNIT

AT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ENGINYERIA

SER

VEI

DEP. INFORMÀTICA REQUISITS N úm . llo c De no m in ac llo c TL CD CE Gr up Sis t. p ro v. Tit ul. a ca d. Fo rm . e sp ec í. M èr its p re f. M èr its Pe rfil Ob se rv ac 700 TÈC.MIT .LABORA TORI AE 20 E35 B 1 2 3 1,8,9,10 1 B3 21,22 1537 CAP UNIT AT GESTIÓ DEP . AG 20 E35 B/C 1 2/3 2 1,3,5,6,7 1 22 1612 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 2329 ADMINISTRA TIU/V A AG 16 E23 C 1 3 3 1 1 1727 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 1766 OFICIAL/A LABORA TORI AE 16 E23 C 1 3 3 1,8,9 1 C3 21,22 Pàgina 47 de 176

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :