• No se han encontrado resultados

D E P A R T A M E N T D E T E R R I T O R I I S O S T E N I B I L I T A T A G È N C I A C A T A L A N A D E L A I G U A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "D E P A R T A M E N T D E T E R R I T O R I I S O S T E N I B I L I T A T A G È N C I A C A T A L A N A D E L A I G U A"

Copied!
50
0
0

Texto completo

(1)

1 D E P A R T A M E N T D E

T E R R I T O R I I S O S T E N I B I L I T A T

A G È N C I A C A T A L A N A D E L ‘ A I G U A

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Contracte de serveis no harmonitzat “SERVEI DE NETEJA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA”

Clau: CTN1700881

(2)

2 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Import Estimat: 47.081,54 € (quaranta-set mil vuitanta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims) (més IVA)

B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Import de licitació: : 47.081,54 € (quaranta-set mil vuitanta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims) (més IVA)

C.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini d’execució del contracte és d’1 (un) any, de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018

D.- VALORACIÓ DEL TERMINI No

E.- GARANTIA PROVISIONAL

D’acord amb l’article 103 del TRLCSP no s’exigeix F.- GARANTIA DEFINITIVA

D’acord amb l’article 95 del TRLCSP s’exigeix una garantia definitiva d’un 5% de l’import d’adjudicació mitjançant retenció en el preu

G.- TERMINI DE GARANTIA

Atesa la naturalesa dels treballs no s’estableix termini de garantia H.- CONTRACTE

Classe:administratiu Atorgat en nom de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I.- REVISIÓ DE PREUS

No

J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS No

(3)

3 K.- SOLVÈNCIA

Econòmica i financera:

D’acord amb l’article 75.1.a) TRLCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys de 60.000 € (més IVA).

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, en cas que l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

En tot cas, d’acord amb l’article 75.2 TRLCSP, la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà davant l’òrgan de contractació, d’acord amb el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.

Tècnica o professional:

1. D’acord amb l’article 78.1.a) TRLCSP: Relació dels principals serveis realitzats durant els darrers cinc anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs esmentats han d’estar relacionats amb la temàtica a què fa referència el Plec de prescripcions tècniques. L’import anual que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del contracte, per un import mínim de 60.000 € (més IVA).

Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un subjecte privat s’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

(4)

4 L.- VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS (CPV) (REGLAMENT (CE) 213/2008 DE LA COMISSIÓ, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el REGLAMENT CE 2195/2002 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 5 de novembre de 2002, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments de contractes públics en allò que es refereix a la revisió del CPV

90919200-4 Serveis de neteja d’oficines

M.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS OFICIALS 0 € N.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT Ordinària O.- SUBCONTRACTACIÓ Possibilitat: Sí Límit: 5%

Les empreses subcontractades han de disposar d’una organització pròpia i amb mitjans suficients per dur a terme l’activitat de què es tracti, sense que en cap cas es pugui produir cessió il·legal de treballadors. L’empresa contractista està obligada a comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb els quals subcontractin.

S’exigeix: No

P.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Sí, per l’import mínim assegurat de 300.000 € per sinistre i any Q. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

(5)

5 I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte i règim jurídic

1.1. L’objecte d’aquesta licitació consisteix en el SERVEI DE NETEJA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA segons les instruccions recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant, PPT).

No procedeix la divisió per lots atès que l’objecte del contracte és únic i no permet subdivisions. A més, la província de Tarragona correspon a un únic lot segons l’Acord marc dels serveis de neteja de la Comissió Central de Subministraments (Exp. 2013/2) que s’ha agafat com a referència després que quedés deserta la contractació derivada corresponent a aquest lot licitada per l’Agència.

Les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

c) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).

d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

e) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no derogat expressament o que contravingui les previsions de rang legal vigents (en endavant, RGLCAP) i Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del RGLCAP.

f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

(6)

6 g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte

El desembre de 2016 es va iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació del servei de neteja de totes les dependències de l’ACA mitjançant contractació derivada d’Acord Marc (CTN1601287). Atès que, el dia 16 de febrer de 2017 va tenir lloc la presentació de les ofertes corresponents a la licitació i no es va presentar cap oferta corresponent al Lot 5 (Serveis de neteja a la província de Tarragona), el lot es va declarar desert, motiu pel qual, s’inicia una nova licitació per a aquest lot.

Amb aquest contracte es vol donar compliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre), capítol III Article 14 Dret de

la Prevenció de riscos Laborals i més concretament en el seu punt 2 on

s’especifica que l’empresari, en compliment de deure a la protecció, ha de garantir la salut dels treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball i en el seu punt 3 on diu que l’empresari ha de complir les obligacions que s’estableixen en la normativa sobre la prevenció de riscos laborals i compliments de les exigències bàsiques de salubritat del Codi Tècnic d’Edificació.

Aquests treballs s’han de contractar amb una empresa externa ja que l’Agència Catalana de l’Aigua no disposa del personal adient per a realitzar aquestes tasques.

Per tot l’exposat i en aplicació del que preveuen els articles 109, 110, 157 a 161 del TRLCSP i l’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació mitjançant el procediment d’adjudicació obert.

Tercera. Dades econòmiques del contracte

3.1. D’acord amb l’article 87.2 del TRLCSP el preu s’ha determinat a tant alçat.

3.2. El valor estimat del contracte és el que s’assenyala a l’apartat A del quadre de característiques.

(7)

7 3.3 L’import màxim de licitació és el que s’indica a l’apartat B del quadre de característiques.

3.4 Les referències econòmiques contingudes en els apartats anteriors no inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.

Quarta. Existència de crèdit

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de l’objecte del contracte, essent el capítol II del pressupost de l’Agència catalana de l’Aigua la partida pressupostària a la qual s’imputa el crèdit. Cinquena. Termini de durada del contracte

El termini d’execució d’aquest contracte és el que s’indica a l’apartat C del quadre de característiques.

Sisena. Variants No se n’admeten.

Setena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació, publicitat de la licitació i obtenció de la documentació

La tramitació de l’expedient és la que es disposa a l’apartat N del quadre de característiques.

L’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació mitjançant el procediment d’adjudicació és l’obert previst als articles 157 a 161 del TRLCSP, aplicant les mesures de gestió eficient en la tramitació previstes a l’article 8 del Decret llei 372016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de contractant a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació al perfil de contractant els licitadors interessats podran:

OPCIÓ 1: Obtenir la documentació a través del Perfil de contractant a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat

(8)

8 OPCIÓ 2: Si per problemes tècnics no és possible la descàrrega de la documentació a través del Perfil de contractant, els licitadors pondran sol·licitar-la al Departament de Contractació, telèfon 93 567 28 00, extensió 16558.

L'esmentada documentació inclou els documents següents: - Aquest Plec de clàusules administratives particulars

- Plec de prescripcions tècniques

Vuitena. Utilització de mitjans electrònics

8.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil) i que és el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department =11800&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=206317&ambit=1&

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.

Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada.

(9)

9 8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una “guia del licitador”

8.3 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic –i, addicionalment, un número de telèfon mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte.

8.4 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.

Novena. Capacitat per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP.

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP.

(10)

10 Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.

-Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec.

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

(11)

11 La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 55 del TRLCSP. 9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

9.4Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Desena. Solvència

Les entitats licitadores han de justificar, mitjançant declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec o mitjançant el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DEUC), part IV, que compleixen els requisits de solvència econòmica i financera, així com, els de solvència tècnica o professional d’acord amb el que es detalla en l’apartat K del quadre de característiques.

L’acreditació de la possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment d’aquest requisits l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Per acreditar la solvència necessària, l’empresari pot basar-se en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que existeixin, sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.

(12)

12 En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 78 del TRLCSP, en els termes indicats en l’apartat K del quadre de característiques d’aquest plec.

Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants d’acord amb l’article 24.1 del RGLCAP. En tot cas, s’exigeix l’acreditació per tots i cadascun dels integrants de la UTE d’algun tipus de solvència perquè pugui acumular-se la mateixa de manera que si el seu sumatori arriba als nivells exigits en el PCAP s’entendrà que la UTE compleix amb la solvència requerida.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en dos sobres tancats, corresponents a la documentació administrativa (sobre A), i a la proposta tècnica i a l’oferta econòmica (sobre B) respectivament, d’acord amb el que estableix la clàusula 11.4 d’aquest plec. Cada un dels sobres estarà signat pel licitador o per la persona que representi l’empresa amb indicació del nom i cognoms o raó social i NIF de l’empresa, identificant títol i número d’expedient al que concorren.

En qualsevol cas, a l’interior de cada sobre es farà constar, en un full independent, el seu contingut, enunciat numèricament. Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé han de ser autèntics de conformitat amb la legislació vigent o bé cal presentar fotocòpies degudament compulsades i les empreses estrangeres han de presentar la documentació en català i/o en castellà. Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. També es poden presentar les proposicions per correu.

En aquest cas, l’empresa licitadora ha de justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal que haurà de ser sempre abans de l’hora i data límits de presentació de les ofertes i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic durant el mateix dia d’imposició de la tramesa a correus.

La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.

(13)

13 Transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.2 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part del licitador del contingut del present plec i del plec de bases per a la contractació; també implica la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

11.3 Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ells subscrites.

11.4 Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)

Aquesta informació s’haurà de presentar en format paper i en suport digital a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs

Les empreses licitadores han de presentar bé el Document europeu únic de contractació (DEUC), o bé una declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

a.1)En el cas que s’opti per presentar el DEUC:

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC) mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules novena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

(14)

14 Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que estarà disponible al Perfil de contractant de l’ACA ubicat a la Plataforma Electrónica de Contractació Pública a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat o bé utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació.

Pel que fa a la part IV d’aquest formulari referida als criteris de selecció, els licitadors només hauran d’indicar la resposta a la pregunta de si compleixen amb tots els criteris de selecció requerits. La resta d’informació requerida en aquesta part del formulari no s’haurà d’emplenar.

El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts

Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528 090;

http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

(15)

15 L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

a.2) En el cas que s’opti per presentar declaració responsable:

La declaració responsable ha de contenir les dades generals identificatives de l’empresa licitadora i ha de fer referència a la capacitat suficient del representant per comparèixer i signar proposicions en nom de l’empresa d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec.

A més, en el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar, juntament amb la declaració responsable, un document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquet plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE, o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

(16)

16 b) Declaració del responsable dels treballs

S’haurà d’aportar una declaració en què s’indiqui el responsable dels treballs en cas de resultar adjudicatari.

c) Submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

d) Declaració del licitador d’existència o d’inexistència de vincles privilegiats amb alts càrrecs, directius, comandaments, càrrecs administratius, empleats públics i, en general, qualsevol de les persones que intervinguin en aquesta licitació.

CONTINGUT DEL SOBRE B

Aquesta informació s’haurà de presentar en format paper i en suport digital Tenint en compte que en aquesta licitació només s’han establert criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica els licitadors han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb aquests criteris d’adjudicació. En aquest sentit, el CONTINGUT DEL SOBRE B és el següent:

- La documentació corresponent a la proposta tècnica s’ha d’ajustar als continguts assenyalats en l’annex 3 d’aquest Plec.

- La proposició econòmica que s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a annex 2 d’aquest plec.

- També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin quins documents i/o dades incorporades en el sobre B són, al seu parer, confidencials.

Es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

(17)

17 No tenen en cap cas caràcter confidencial les dades incloses en el DEUC així com tampoc els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.

Dotzena. Mesa de contractació

La Mesa de contractació és la que consta en la Resolució del Director de l‟Agència Catalana de l‟Aigua de 25 de gener de 2012, per la qual s‟estableix, amb caràcter permanent, la composició de la Mesa de contractació de l‟Agència Catalana de l‟Aigua. Aquesta resolució està publicada a l‟adreça web de l‟ACA següent: http://acanet.gencat.cat/scripts/concursos/menu.asp

La composició de la Mesa de contractació es publicarà també en el perfil de contractant de l‟òrgan de contractació (http://contractaciopublica.gencat.cat).

D’acord amb l’establert al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig s’unifiquen les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.

En la fase interna els membres de la mesa han d’analitzar el contingut del sobre A (documentació general) de les empreses licitadores i han de proposar l’admissió o inadmissió d’empreses licitadores.

Aquest sobre es podrà obrir a partir del moment en què finalitzi el termini de presentació de proposicions. L’obertura d’aquest sobre no requereix la constitució formal de la Mesa de Contractació.

La secretaria de la Mesa, exercida per un membre del Departament de Contractació, en el moment en què finalitzi el termini de presentació de proposicions obrirà el sobre A i informarà mitjançant correu electrònic a la resta de membres de la mesa de les incidències que es puguin donar en l’obertura i els donarà accés a la documentació presentada.

(18)

18 La mesa de contractació es reunirà abans de l’obertura pública de forma interna, reunió que es podrà produir el mateix dia o moments abans de l’acte públic, en unitat d’acte.

Posteriorment, en la fase pública s’han de llegir els acords de la mesa adoptats en la fase interna sobre l’admissió o inadmissió i s’han d’obrir i llegir les propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de proposar l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.

Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a un dia hàbil.

Sens perjudici de la comunicació als interessats, l’òrgan de contractació farà pública aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran d’un termini de tres dies naturals per realitzar-lo.

Els actes d’exclusió o de rebuig adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-novena

Així mateix, els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuació del procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-novena.

Tretzena. Valoració de les proposicions 13.1 Criteris de valoració de les ofertes

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a l’annex 4.

(19)

19 13.2 En el supòsit d’igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, s’estableixen com a criteris d’adjudicació addicionals els següents:

1r- Sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l’adjudicació, la proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, en el cas que no hi estiguin obligades per llei, i les que disposin del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat a què fa referència l’article 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, o adoptin mesures destinades a assolir la igualtat d’oportunitats que perdurin en el temps i mantinguin l’efectivitat, segons el que s’estableixi per reglament. 2n La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si vàries empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 3er La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades per aquelles empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, regulades en la Disposició Addicional Novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat, en aquest cas, es valorarà el compromís formal del licitador de contractar no menys del 30 per cent dels seus llocs de treball amb persones pertanyents a algun dels col·lectius als quals es fa esment en la disposició addicional quarta del TRLCSP.

Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació

L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a l’annex 4 o a l’anunci, podent sol·licitar aquells informes tècnics que estimi pertinents.

(20)

20 L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació esmentada a continuació:

Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica

Presentació de la documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat i, a més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat per exercir, durant la vigència del contracte, la plena representació de la unió davant l’Administració.

b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per òrgan competent.

Quant a la forma, el poder ha de reunir els requisits següents: - Ser escriptura pública.

- Ser còpia autèntica o fotocòpia compulsada

- Estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. c) Solvència

Acreditació d’acord amb les previsions de la clàusula desena i el contingut de l’apartat K del quadre de característiques.

d) Confidencialitat

Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els apartats de personalitat i solvència són, a parer de les empreses licitadores, confidencials.

(21)

21 No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic.

Aquesta declaració no pot ser genèrica i no es pot declarar que tots els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’han d’especificar de forma expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.

D’altra banda, en cas que no hi hagi declaració de confidencialitat de les empreses o que aquesta sigui incompleta, l’òrgan de contractació, abans de decidir quins documents o informació tenen caràcter confidencial, donarà trasllat a l’empresa de la sol·licitud d’informació presentada per altres empreses interessades en el procediment perquè s’hi pugui pronunciar de forma justificada. e) Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.

Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:

1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu del Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta del Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula del Impost.

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 83 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:

a) Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

(22)

22 b) Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al

corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.

c) Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.

A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.

En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha indicat en el DEUC o, en el seu cas, en la declaració responsable, que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.

f)Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del representant o de l’apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

g)Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

Pel que fa a la resta de supòsits l’adjudicatari presentarà la relació dels llocs de treball permanents adscrits al contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme; així mateix, s’haurà de comunicar a l’Agència qualsevol variació que experimenti la relació de llocs de treball durant la durada del contracte.

(23)

23 h) Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim assegurat de 300.000€ per sinistre i any.

Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)

L’empresa proposada com a adjudicatària ha de presentar la documentació a què fan referència l’apartat anterior que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada.

També haurà de presentar una declaració responsable conforme les dades i documents inscrits no han estat modificats i són vigents.

La Mesa de Contractació qualificarà aquesta documentació presentada i si observa que en la documentació hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho comunicarà a l’empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni en el termini màxim de 3 dies hàbils davant la pròpia mesa.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que es doni s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en la declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

Quinzena. Garantia definitiva

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat F del quadre de característiques.

15.2 La garantia es prestarà mitjançant retenció en el preu de la primera factura i, en cas que l’import excedeixi, en la segona factura o successives.

15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l’apartat F del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

(24)

24 15.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del TRLCSP, exonerarà de constituir la garantia definitiva.

15.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.

15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.

15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 15.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

15.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.

Setzena. Renúncia i desistiment

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment, abans de l’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

Dissetena. Adjudicació del contracte

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

L’òrgan de contractació ha d’acordar l’adjudicació en un termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes. Per motius justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació podrà ampliar aquest termini.

(25)

25 17.2 L’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte que com a màxim serà de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte

18.1 Es formalitzarà un contracte en document administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

18.2 La formalització del contracte s’efectuarà dins dels 5 dies naturals des que es rebi la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.

Per motius justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació podrà ampliar aquest termini.

18.3 Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l’empresa adjudicatària, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

18.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

18.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

18.6 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació d’acord amb l’article 154 TRLCSP.

Dinovena. Retorn de la documentació

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació administrativa del sobre A que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores d’acord amb el procediment que es detalla a continuació.

Transcorreguts 4 mesos des de l’adjudicació del contracte, els licitadors que no han resultat adjudicataris, així com els exclosos, poden sol·licitar a la Unitat de Documentació i Arxiu (en endavant, UDA) el retorn de la documentació inclosa en les proposicions administratives presentades en el sobre A per aquesta licitació

(26)

26 mitjançant una sol·licitud, el model de la qual consta a l’adreça web de l’Agència Catalana de l’Aigua http://aca.gencat.cat:8002/scripts/concursos/menu.asp. A continuació, la UDA es posarà en contacte amb l’interessat i li proposarà una data per recollir la documentació sol·licitada. En aquest moment, la persona que efectua la recollida haurà d’aportar el document que acrediti les seves facultats per efectuar aquest acte; en cas que acudeixi a l’acte de recollida una persona diferent, s’haurà d’aportar una autorització de recollida de la documentació efectuada per la persona amb facultats a més a més del document esmentat. Una vegada comprovades les facultats, la UDA lliurarà a l’interessat la documentació custodiada prèvia signatura del certificat en què consti que dita documentació ha estat recuperada.

Transcorregut un any des de l’adjudicació del contracte sense que el licitador no adjudicatari hagi reclamat el retorn d’aquesta documentació, la UDA entendrà que no hi ha interès en recuperar-la i, per tant, la destruirà d’acord amb el procediment legalment establert.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Vintena. Execució i supervisió dels serveis

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació o el responsable del contracte.

Vint-i-unena. Compliment de terminis, correcta execució del contracte, penalitats i règim de responsabilitats

21.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels terminis parcials fixats, en el seu cas, en el programa de treball. 21.2 S’han previst les penalitats següents per aquest contracte:

Es considerarà incompliment greu el no compliment del total d’hores anuals per a prestació del servei previstes en la clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques, així com el no compliment del primer i segon paràgraf de la clàusula 3 de l’esmentat plec, referents al respecte de criteris mediambientals, sistema de qualitat i a la no pertorbació de les activitats desenvolupaments a les dependències i instal·lacions objectes d’aquest contracte.

Es considerarà incompliment lleu l’incompliment puntual i no reiteratiu d’alguna de les tasques relacionades en la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques.

(27)

27 En compliment de l’article 212.1 del TRLCSP, l’ incompliment lleu suposarà una penalització fins a un màxim del 2% del pressupost del contracte. En cas d’incompliment greu l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una penalització de fins a un màxim del 10% del pressupost del contracte.

D’acord amb els apartats 4 i 5 de l’article 212 del TRLCSP, si arriba la data d’inici de la realització del servei, assenyalada en cada cas, i el contractista incorre en mora (en compliment d’algun dels compromisos presos) per una causa imputable a ell mateix, l’òrgan de contractació pot rescindir el contracte o imposar penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 per 1.000,00 € del preu del contracte. Quan aquestes penalitzacions arribin al 5% de l' import, l’òrgan de contractació quedarà facultat per a procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb imposició de noves penalitats.

21.3 Procediment per imposició de les penalitats:

D’acord amb l’article 212.8 del TRLCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una proposta raonada, on es descrigui l’incompliment concret i es delimiti el seu abast temporal, s’estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la penalitat, d’acord amb els criteris i els càlculs previstos a aquests efectes al plec. La proposta del responsable del contracte donarà lloc a una resolució de l’Òrgan de Contractació per la que s’imposarà una penalitat i que serà immediatament executiva, és a dir, es farà efectiva mitjançant la deducció del seu import de la corresponent certificació pendent d’abonament.

Vint-i-dosena. Control en l’execució del contracte

L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.

Vint-i-tresena. Responsable del contracte

El responsable del contracte designat en l’apartat Q del quadre de característiques exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre els diferents agents implicats en el contracte.

Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la contractació que ha de fer referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en particular, als relatius a l’adequació del disseny i els objectius previstos amb la contractació i els resultats finals obtinguts, i també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. En aquest informe també es consignarà el nivell de compliment de les obligacions lingüístiques del contractista indicades a la clàusula 28.c d’aquest plec.

(28)

28 Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista

26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial del contracte expedits per l’òrgan competent.

26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura electrònica d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP.

Concretament, l’adjudicatari lliurarà electrònicament l’últim dia de cada mes, una factura corresponent a l’import proporcional del servei prestat durant el mateix, mitjançant el Punt General d’Entrada de Factures electròniques del sector públic de Catalunya que és el servei e FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT

En concret, la bústia de lliurament corresponent a l’Agència Catalana de l’Aigua és la següent: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

Al web de l’Agència Catalana de l’Aigua trobareu les instruccions per a l’enviament de factures electròniques a l’Agència:

(29)

29 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/home/instruccions_efactura.pdf L’import dels treballs es pagarà mitjançant factura conformada pel gestor de l’expedient de contractació. El núm. de certificació haurà d’assenyalar-se a les factures emeses a l’Agència Catalana de l’Aigua, juntament amb el núm. d’expedient de contractació.

Serà necessari el lliurament de l’informe mensual per a l’aprovació de la certificació corresponent.

Als efectes del previst a la disposició addicional trigèsima tercera del TRLCSP, la factura corresponent s’haurà d’adreçar al Departament d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua i s’identificarà com a òrgan de contractació el gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua.

26.3 El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista Són també obligacions del contractista les següents:

a)L’empresa contractista s’ha de subrogar com a ocupadora en les relacions laborals del personal que s’indica a continuació:

PERONAL CATEGORIA PROF TIPUS DE CTE ANTIGUITAT JORNADA LABORAL HORES DIA HORES SETMANA HORES MES HORES ANY CHBRM Tarragona NETEJADORA 200 18/08/1996 25% 2 10 43 520 ROCAA Tarragona NETEJADORA 501 19/08/1996 37,5% 3 15 65 780 PUAGT Tortosa NETEJADORA 501 19/10/2010 55,0% 4,5 22,5 96,75 1170 PE N Siurana NETEJADORA 502 25/01/2017 6,3% 2,5 10,75 141,25

Referencias

Documento similar

percibido por la misma fallecida además de que por el hecho de haber fallecido, mi representado está obligado a pagar esta prestación en forma directa a sus

forma y que haya omitido justificar sus inasistencias con documento que acredite la situación de inasistencia en las fechas que se indican en las posiciones articuladas. Sin

4 En un es- tudio intervencional se evaluó como los factores endocrinos y de la composición corporal están relacionados con la concentración de leptina, 21 evidenciándose que

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), como una institución que pone dentro de sus prioridades a la investigación, plantea estas políticas para la protección de

Con interés en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la Ciberseguridad, interés en la búsqueda de un nuevo empleo tecnológico o en la mejora de empleo y en la adquisición

SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

"UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ"; 11 21 7 y 8 del Decreto por el cual se crea el Organismo Público Estatal denominado "NOVAUNIVERSITAS"; 1, 2, 5 y 8 del Reglamento

Le Gouvernement luxembourgeois considère qu’il est nécessaire de parvenir à un compromis acceptable pour tous les Etats membres, à la fois pour ne pas retarder le