Per problemes sobre l aplicació del reglament, canvis d horari o ajornament, s haurà de parlar amb el jutge àrbitre de la competició al telèfon:

11  Download (0)

Full text

(1)

Normativa

7ª Lliga Pàdel Guinot Prunera

per Equips

(2)

DADES GENERALS

L’ Inici de la Lliga Padel per Equips GP serà el cap del 20/21 d’octubre, tret de les categories +35, Mixta i New Generetion que iniciaran posteriorment.

Els calendaris i classificació els trobareu a l’area privada de cada equips a la plataforma de Setteo, així com els llistats de tots els equips de cada grup. Els contactes dels capitans/es dels diferets grups els trobareu dins de la mateixa. Heu d’entrar amb l’Usuari i Contrasenya i buscar al apartat d’ins-crits, o clickant sobre l’equip en qüestió en programacions.

COMITÈ DE COMPETICIÓ

La Lliga disposarà d’un comitè de competició encarregat d’aplicar el reglament en cada problema que pugui sorgir:

Jutge àrbitre: Fran Contreras

Delegat Competició: Jordi Serra

Per problemes sobre l’aplicació del reglament, canvis d’horari o ajornament, s’haurà de parlar amb el jutge àrbitre de la competició al telèfon:

610 765 349

Tots els punts que queden fora d’aquesta normativa, s’aplicarà la normativa general de pàdel.

INSTAL·LACIONS

1. Tots els clubs participants han de disposar d’un mínim de dues pistes de joc per a la competició.

2. Les pistes han de presentar les mides reglamentàries que s’especifiquen en el reglament de pàdel.

3. Les pistes que s’utilitzen per a l’eliminatòria no han de ser obligatòriament de la mateixa construcció (vidre o mur).

4. No es podrà disputar cap eliminatòria amb només una pista destinada a la mateixa. Es pot però començar el primer partit amb una sola pista i els dos se-güents en dues pistes.

5. És obligatori facilitar a l’equip visitant el servei de vestuaris, no és obligatori facilitar aigües o begudes a l’equip visitant.

6. Les pistes han d’estar aptes per la pràctica de l’esport, en unes condicions òptimes pel joc.

(3)

PILOTES

1. La pilota oficial per a la competició és .

2. És obligatori l’obertura d’un pot nou per a cada partit.

3. Qualsevol equip es pot negar a jugar amb pilotes que no siguin l’oficial, tot i que un cop començada l’eliminatòria no s’acceptaran reclamacions.

4. La no utilització de la pilota oficial pot comportar la nul·litat de l’eliminatòria. 5. L’organització facilitarà una capsa de pilotes als equips participants, un cop hagin fet la inscripció dins del plaç establert i el pagament de la mateixa.

ACTES

1. Es podran descarregar de la pàgina de la competició ( l’esborrall ), l’acta en-guany es fa online dins de l’enfrontament.

2. Es podran enviar com a màxim 5 dies després de la data prevista per a la disputa de l’eliminatòria. En cas d’ajornament, es notificarà al jutge àrbitre i s’enviarà un e-mail a l’organització notificant l’ajornament i la nova data de l’en-frontament.

3. Les actes que no s’hagin rebut dins d’aquest període comportaran la nul·litat de l’enfrontament.

4. Les actes o l’esborrall s’han d’omplir abans de jugar l’eliminatòria, és res-ponsabilitat dels capitans, sots-capitans o jugador en funcions, comprovar que els aparellaments realitzats en la eliminatòria són els correctes. Un cop iniciat un enfrontament el seu resultat serà inamovible en cas de reclamació posterior.

El DNI, és obligatori presentar-lo o acreditar-se com a jugador.

5. Les actes han d’estar signades obligatòriament pels dos capitans o sots-ca-pitans, a través de la plataforma hi ha firma digital.

6. No es comptabilitzarà cap resultat que es rebi sense acta.

7. Les actes s’han de fer arribar a l’organització a traves de l’acta online a la pla-taforma Setteo. En cas de necessitat, podeu contactar amb el telèfon de la lliga per poder-vos ajudar alhora d’utilitzar el software.

(4)

JUGADORS

1. Un jugador només pot estar inscrit en un equip dins la mateixa modalitat de la competició; entenem modalitat com a Absoluta, Sènior, Mixta i New Gene-retion.

2. Un jugador podrà jugar en l’equip de categoria superior del seu mateix club, és a dir, si està inscrit a 2ona pot jugar 1era. Mai a l’inversa.

3. Els punts dels jugadors són personals, per tant si canvia d’equip continuarà tenint els mateixos punts; si un jugador no participa/inscriu a la lliga durant 2 temporades perdrà els punts aconseguits fins el moment.

4. Un jugador que ha estat inscrit i ha participat en una eliminatòria, no po-drà fitxar per cap altre equip durant la temporada.

5. Un jugador menor de 16 anys podrà formar part de l’equip de categories Absolutes o mixtes, sempre que es trobi classificat entre els 30 primers del rànquing català de la seva categoria.

6. Escalat de punts per jugadors i categories:

Els punts que es tindran en compte són els d’inici de temporada, no en l’acumu-latiu durant la mateixa. És a dir, els punts que te en el moment de fer inscripció. La puntuació màxima per estar inscrit com a jugador de 4arta és de 100punts. La puntuació màxima per estar inscrit com a jugador de 3era és de 350punts. La puntuació màxima per estar inscrit com a jugador de 2ona és de 500punts. La puntuació per considerar-se com a jugador de 1era és de +500punts. L’organització és reserva el dret de poder admetre algun jugador que no compleixi la norma, sempre i quan el comitè de competició doni el vist i plau corresponent.

Jugadors/es absoluts + 16 que estiguin dins dels 30 primers del Rànquing Català de FCP, a data 15 d’octrubre (data inici de la lliga), només es podran inscriure a 1era Masculina o 1era Femenina a la Lliga Padel per Equips GP.

(5)

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Es divideix la lliga en tres fases: 1era Fase, 2ona Fase i Màster Final.

En les categories que hi ha un sol grup la 1era i la segona fase estan dins del mateix calendari. 1ª FASE (d’octubre a gener)

• La 1a fase es jugarà amb el sistema de lligueta. Aquesta serà a doble volta, i el nombre per grup en funció dels inscrits en cada zona.

• Es dividirà en zones, tenint en compte la proximitat geogràfica. • La divisió zonal es farà seguint aquests paràmetres:

| COSTA SUD Baix Llobregat Sud i Garraf | COSTA CENTRAL Barcelonès i Vallès Occidental | COSTA NORD Maresme i Vallès Oriental

| INTERIOR Penedès, Anoia, Baix Llobregat Nord i Bages

• L’organització es reserva el dret d’ajuntar dues o més comarques en una sola zona.

• Es dividirà la Lliga en diferents categories, tal i com hem explicat al punt de Categories.

2ª FASE (finals de gener a maig)

• Els 4 primers classificats de la 1ª Fase es classificaran per a la 2ª Fase del QUADRE “A” i del 5è al 8è es classificaran per a la 2ª Fase del QUADRE “B”. Tret de les categories 1era femenina i 3era mixta, que es classifica-ran els 3 primers per Quadre “A”.

• Aquesta 2ª Fase determinarà l’ordre per a poder confeccionar el quadre de la fase final (Màster):

| 1r vs 4t – 2n vs 3r

• La 2ª Fase es disputa en fase de lligueta a doble volta.

• Per a la 2ª Fase es podrà modificar el llistat d’inscrits amb la incorporació de 4 jugadors, sempre i quan no es superi el nombre màxim de 25 juga-dors per equip i no hagin jugat per cap d’altre equip durant la temporada, abans d’iniciar-se la 2a Fase.

• Els 4 primers de cada grup es classificaran pel Màster Final del seu quadre corresponent.

(6)

MÀSTER FINAL (de juny a juliol)

• El Màster Final es divideix en dos nivells, Quadre A i Quadre B.

• El sistema de competició és mitjançant un quadre eliminatori directe. • Els components de l’equip seran els mateixos que els participants de la 2ª

Fase amb la possibilitat d’incorporar a dos jugadors, sempre i quan no es superi el nombre màxim de 25 jugadors per equip.

Per poder jugar la final del Màster, és necessari haver jugat un mínim de

quatre partits durant la competició (en qualssevol de les seves fases).

• Les eliminatòries es realitzaran, en les seves primeres rondes, a casa dels equips millors classificats. Posteriorment estaran establertes per nització. I les finals es disputaran a una única seu a concretar per l’orga-nització.

ASCENS I DESCENS DE CATEGORIA

ASCENS

En totes les 2ones, 3eres i 4artes Categories ascendeixen els dos primers al acabar la 1era fase de cada grup (aplicable a temporada 2019-2020, no a la 2ona Fase).

La classificació d’aquesta temporada ens servirà com a punt de partida de la propera, encara que qualssevol equip podrà inscriure’s a la categoria que triï. DESCENS

En totes les Categories baixaran els dos darrers equips de cada grup. * Mantindran la Categoria tots els equips que no hi hagi categoria inferior.

SISTEMA DE JOC

1. En cadascuna de les fases, cada eliminatòria es disputarà al millor de tres partits.

2. Tots els partits es jugaran al millor de tres sets amb tie-break en cadascun d’ells.

3. L’ordre de joc sempre és el següent: parella nº1, parella nº2 i parella nº3. 4. En tots els jocs es jugarà amb el sistema d’avantatges, no hi haurà doncs punt d’or.

(7)

5. L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà seguint la suma de punts que cada jugador té de la temporada anterior, inicialment. Cada jorna-da s’actualitzaran els punts (veure apartat rànquing*). En cas de ser un juga-dor que no participés a la lliga anterior, apareixerà amb 0 punts. La parella de jugadors que sumi més punts en total haurà de jugar de 1 i així successivament. 6. Jugadors d’equips “filials”. Un jugador/a pot participar en l’equip en el que està inscrit i en el de categoria superior, com un filial, sempre que el club tingui més d’un equip a la competició.

Els jugadors/es que juguen a categoria superior a la seva, només ho podran fer en una categoria més; és a dir, jugadors inscrits a 4arta només podran jugar a 3era.

A part si aquest jugador guanya 4 partits a la categoria superior es quedarà única i exclusivament com jugador de la categoria superior; per exemple, un jugador de 4arta juga amb l’equip del mateix club de 3era i guanya 4 partits de 3era en la mateixa temporada, el jugador serà eliminat de l’equip de 4arta i només apareixerà a l’equip de 3era.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ/SANCIONS

1. Cada partit guanyat en l’eliminatòria sumarà 1 punt per l’equip, així el resultat final serà el que marqui els punts de l’equip.

Ex: una eliminatòria amb resultat de 2 a 1 comportarà 2 punts per l’equip guan-yador i 1 punt pel perdedor. Una eliminatòria amb resultat de 3 a 0 comportarà 3 punts al guanyador i cap punt pel perdedor.

2. En cas d’empat entre 2 equips sempre comptarà l’enfrontament directe entre ells.

3. Cada parella no presentada restarà el seu punt del global de l’eliminatòria. 4. Un equip que no es presenta a l’eliminatòria sumarà -3 punts a la classifica-ció general, l’ altre equip en sumarà +3.

5. L’equip que sumi 2 W.O. sense notificar-ho al equip rival, es desqualificarà automàticament a l’equip de la competició, anul·lant així tots els punts que havia guanyat i/o atorgat.

6. S’atorgarà el resultat de 0 a 3, i no comportarà sanció, als equips que apla-cin una eliminatòria en el període de 24 hores abans de la disputa del partit. A excepció d’aquells casos en què el comitè de competició ho consideri justificat.

(8)

APLAÇAMENTS

1. Només es podrà aplaçar una eliminatòria en cas de força major, considerant força major les inclemències meteorològiques o no disposar de pistes per a realitzar l’eliminatòria a causa d’un torneig o incident.

2. Haurà de ser l’equip local qui comuniqui a l’equip contrari en cas d’aplaça-ment, sempre en un període mínim de 2 hores d’antelació a la disputa de l’en-frontament, per causes meteorològiques. En d’altres casos amb el temps pru-dencial per evitar molèsties a l’equip rival

3. L’aplaçament sempre s’haurà de comunicar al jutge àrbitre via e-mail, i a l’equip rival donar-li dues opcions horàries que haurà de triar per poder dis-putar l’eliminatòria i que s’ aprovarà abans de tancar l’aplaçament.

Es podrà donar opció de poder recuperar jornada en dies laborables, sempre que els dos equips estiguin d’acord.

4. Les eliminatòries aplaçades tenen un termini de 10 dies per disputar-se. Si la data establerta per recuperar aquesta eliminatòria està fora d’aquest plaç, s’haurà de tenir la conformitat del Comitè de Competició.

5. Passat aquest termini, sense haver rebut cap notificació, es puntuarà l’eli-minatòria amb el resultat d’0 a 0.

6. En cas que un equip tingui decideixi retirar-se de la competició, haurà de notificar-ho a l’organització.

TROFEUS I PREMIS

La Lliga Padel per Equips GP obsequiarà amb trofeus als 1ers classificats de la 2ona Fase i als 1ers i 2ons classificats del Màster Final.

I als campions del Màster de quadre A de cada categoria amb un cap de set-mana per a tots els integrants de l’equip.

D’altra banda, també es realitzarà un sorteig de regals entre tots els equips participants durant la festa de cloenda de la lliga.

RÀNQUING I PUNTUACIÓ

Puntuaran els partits guanyats per cada jugador de la següent manera:

*Els punts s’actualitzaran cada jornada disputada (dijous de cada setmana) 1era Absoluta Masculina i Femenina : x 10 punts cada victòria

(9)

1era Mixta: x10 punts cada victòria 2ona Mixta: x8 punts cada victòria 3era Mixta: x5 punts cada victòria

2ona Absoluta Masculina i Femenina: x 8 punts cada victòria 3era Absoluta Masculina i Femenina: x 5 punts cada victòria 4arta Absoluta Masculina i Femenina: x 3 punts cada victòria Newgeneretion: no puntua.

Els jugadors que participa en més d’una modalitat, es puntuarà de forma inde-pendent dins dels llistats de cada modalitat.

ASSEGURANÇA OPCIONAL

Qualssevol jugador/a pot contractar la nostra Assegurança d’Accidents per a la Lliga Padel per Equips GP, opcionalment.

L’assegurança d’Accident és de la companyia Alianza i la seva cobertura és: 3.000€ per mort.

6.000e per invalidesa.

I Cobertura sanitària il·limitada. Preu de l’assegurança: 30€ per persona.

Per contractar-la ens heu d’enviar un e-mail a info@lligaguinotprunera.com amb el vostre nom i cognoms, D.N.I., data de naixement i el número de compte corrent on voleu que es faci el càrrec corresponent.

MITJANS DE COMUNICACIÓ OFICIALS DE

LA LLIGA

Tota comunicació es farà als capitans per mail, a l’adreça facilitada al moment de fer la inscripció.

(10)

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

• Cada equip haurà d’estar format per un mínim de 8 i un màxim de 25 ju-gadors.

• Durant la competició s’obriran dos períodes d’incorporació de jugadors. Aquesta modificació de llistats en cap cas podrà sobrepassar el límit es-tablert.

• Un mateix jugador només podrà formar part d’un sol equip dins la mateixa categoria. Tot i així, podrà estar inscrit en més d’un equip de diferents lli-gues. Per exemple, un jugador de més de 35 anys podrà participar en la Lliga Absolut i la Lliga Sènior o Mixta.

• Els equips hauran d’inscriure els jugadors sense cap tipus d’ordre, serà l’organització qui establirà els llistats definitius seguint el rànquing de la temporada anterior.

• La data límit d’inscripció a la Lliga per Equips és el divendres 5 d’octubre de 2018.

• La data d’inici de la competició serà el 20 d’octubre de 2018.

• Caldrà omplir tots els camps del formulari d’inscripció perquè aquest si-gui vàlid.

• Cada equip podrà escollir en quina categoria desitja participar a l’inici de la competició. La classificació per a la segona fase, vindrà determinada per la classificació de l’equip en la fase regular.

• Quotes d’inscripció:

• 230€ pel primer equip del club ABSOLUT, MIXTA i SENIOR / 170€ per equip NEW GENERATION

• 205€ pel segon equip i 195€ pels 3r equip i successius del mateix club • El pagament s’haurà d’efectuar abans del darrer dia d’inscripció*, indicant

el nom de l’equip i la categoria en el justificant de l’ingrés, al següent nú-mero de compte:

IBAN: ES61 2100 8668 2102 0011 1774

*per poder rebre la capsa de pilotes de regal és necessari realitzar la inscripció i el seu pagament abans de l’1 d’octubre.

(11)

CONTACTE

Jutge Àrbitre:

Telèfon: 610.765.349

Delegat Comitè Competició de la lliga: Web: http://lligaguinotprunera.com Telèfon: 607.163.079

Figure

Updating...

References

Related subjects :