ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter Número: 32/2016

Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:

Òrgan: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter

Número: 32/2016

Caràcter: Ordinària

Data: 6 de setembre de 2016

Horari: De les 22:15 a les 22:35 hores

Lloc: Sala de la Junta de Govern Local

Hi assisteixen:

Alcalde: Albert Serra i Vergara Tinents d’Alcalde: Antoni Escarrabill i Creus

Francesca Costa i Mulas Yolanda Tristancho i Manso Marc Verdaguer i Iborra Secretària-interventora: Montserrat Tintó i Gimbernat

També hi assisteixen sense tenir el caràcter de membres de la Junta de Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 113.3 del ROF, els regidors delegats Eva González i Fernández i Antoni Vila i Tió.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 30 d'agost de 2016, núm. 31/2016. GOVERNACIÓ:

2.- Sol·licitud per a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) (exp. 43/2016).

HISENDA:

3.- Aprovació de despeses i de les relacions de factures. URBANISME:

4.- Llicències d'obres. 5.- Instal·lació de grues.

6.- Devolució de fiança per obres.

7.- Autorització d'instal·lació de placa de gual. CULTURA:

8.- Liquidació definitiva de les despeses del programa “Anem al teatre” del curs 2015/2016 (exp. 11/2012).

(2)

ESPORTS:

9.- Atorgament i pagament d’una subvenció per concessió directa al Club BTT de les Cases Noves (exp. 2/2016).

10.- Pagament del suport econòmic per conveni al Club Escacs Roda (exp. 1/2016) PROMOCIÓ ECONÒMICA:

11.- Pagament de subvencions en el marc de les bases reguladores de subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica i a les empreses que creïn ocupació, convocatòria 2016 (exp. 9/2016).

12.- Propostes d'urgència, si s'escau.

Desenvolupament de la sessió

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 30 D’AGOST DE 2016, NÚM. 31/2016

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’acta del dia 30 d’agost de 2016, número 31/2016.

GOVERNACIÓ:

2. SOL·LICITUD PER A LA CONTRACTACIÓ D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) (exp. 43/2016)

Vista la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obra la convocatòria per a l’any 2016 destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Atesa l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Atès que la despesa per l’execució d’aquest projecte, en cas que efectivament es concedeixi la subvenció, s’imputarà am càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal per a l’exercici 2016.

Atès que el tribunal es va reunir el 5 de setembre de 2016 i ha presentat l’acta de resolució de la selecció d’un AODL.

I d’acord amb el decret de 18 de juny de 2015, d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat el següent ACORD:

PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la concessió de subvenció per a la contractació d’un AODL, conjuntament amb l’Ajuntament de Masies de Roda:

(3)

Pla de desenvolupament econòmic local de Roda de Ter i les Masies de Roda, segons el pla de treball adjunt que inclou programes:

. Impuls patrimoni històric i cultural

. Fomentar nous sectors econòmica emergents: turisme. . Disseny d’un pla de comunicació

. Planificació estratègica

Nom i cognoms de l’AODL: Montserrat de Rocafiguera i Espona Cost total anual: 32.645,08 €

Subvenció sol·licitada: 26.116,06 €

SEGON. Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i comunicar-ho a la intervenció municipal.

HISENDA:

3. APROVACIÓ DE DESPESES I DE LES RELACIONS DE FACTURES

Vistes les factures presentades per a la seva aprovació i confirmades pels corresponents servei tècnics municipals, incloses en la relació comptable d’ordres de pagament confeccionada pels serveis econòmics de la corporació, número P/2016/43 de 3.548,71 €.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat el següent ACORD:

ÚNIC. Aprovar la relació comptable d’ordres de pagament número P/2016/43 de 3.548,71 €, d’ordenació de despeses les quals han estat encarregades prèviament.

URBANISME:

4. LLICÈNCIES D’OBRES

- Sol·licitud de Ramon Orra Font, al carrer Verge del Sòl del Pont núm. 51

Vista la sol·licitud de Ramon Orra i Font, per la realització d’un paviment d’accés per entrada de l’aparcament en edifici plurifamiliar situat al carrer Verge del Sòl del Pont número 51, segons projecte tècnic presentat, signat per l’arquitecte tècnic Salvador Erra Castells, amb visat AVD529 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, i amb número d’expedient 51/2016.

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal i l’informe jurídic.

D’acord amb els articles 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; 81, 83 i 84 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 103.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de

(4)

5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar a Ramon Orra i Font, llicència d’obres per la formació d’una llosa de formigó a l’entrada d’un aparcament de cotxes en la façana posterior de la finca situada al carrer Verge del Sòl del Pont número 51, d’acord amb el projecte tècnic presentat, i amb les condicions que consten a l’expedient.

SEGON. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 5 de setembre de 2016, per un import de 540,00 €, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.

TERCER. Establir els següents terminis de vigència de la llicència: 6 mesos per l’inici de les obres i 1 any per a la seva finalització.

QUART. Aprovar la liquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, per un import de 74,00 €, i de taxa per tramitació de llicències urbanístiques per un import de 35,85 €.

Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

CINQUÈ. Notificar aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el procediment.

SISÈ. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de la corporació.

5. INSTAL·LACIÓ DE GRUES

- Sol.licitud d’Arcadi Pla, SA, al carrer Pèlics, s/n (nova escola Emili Teixidor)

Vista la instància presentada per l’empresa constructora Arcadi Pla, SA, reg. entrada 979/2016, en la qual sol·licita permís per instal.lar una grua al carrer Pèlics s/n, amb motiu de les obres que s’han d’executar de la nova escola Emili Teixidor segons expedient 19/2015.

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(5)

PRIMER. Concedir a l’empresa constructora Arcadi Pla, SA, la llicència municipal sol.licitada per instal.lar una grua a la finca situada al carrer Pèlics s/n on es construeix la nova escola Emili Teixidor, amb les condicions que consten a l’expedient i especialment condicionada al compliment dels requeriments següents:

- La grua haurà d’estar degudament senyalitzada i protegida en tot moment per tal d’evitar qualsevol perill a la via pública.

- En cas de necessitar tallar la circulació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia M unicipal, amb la suficient antelació la qual indicarà els dies, hores i mesures de precaució que caldrà adoptar durant el tall de circulació.

- Previ a la posada en funcionament de la grua, caldrà presentar el GR1, el llibre de registre i el contracte de manteniment.

- La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals, amb independència dels altres permisos que es puguin necessitar, així com també s’entendrà concedida salvant els drets de propietat, i sense perjudici a tercers.

SEGON. Notificar aquest acord a la part interessada.

6. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER OBRES

- Devolució fiança llicència obres exp. 102/2015

Atès que Josep Parés i Guitart, va dipositar una fiança d’import 540,00 euros a l’Ajuntament en data 14 de gener de 2016, en concepte de garantia de reparació i reposició dels possibles desperfectes que es poguessin ocasionar a la via pública durant el transcurs de les obres corresponents a la llicència municipal concedida per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016, per la construcció d’una piscina prefabricada de poliester d’ús privat al carrer Rafael de Casanovas número 37, expedient d’obres número 102/2015.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 30 d’agost de 2016. I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança d’import 540,00 euros, dipositada per Josep Parés i Guitart, a l’Ajuntament en data 19 de gener de 2016, en concepte de garantia de reparació dels possibles desperfectes que es poguessin ocasionar a la via pública durant el transcurs de les obres corresponent a l’expedient 102/2015.

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada i a la Intervenció municipal.

- Devolució fiança llicència obres exp. 163/2005

Vista la instància presentada per Pere Sala i Bassols, com a mandatari verbal de l’empresa Germans Crosas, SL, reg. entrada 1190/2016, on sol.licita la devolució de la fiança dipositada a l’Ajuntament, en concepte de garantia dels serveis pendents de construir en els vials de l’habitatge del carrer Baró de Savassona número 19 cantonada carrer del Puig, corresponent a la llicència municipal concedida per la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2005, per la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Baró de Savassona número 19, expedient d’obres número 163/2005.

(6)

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 5 de setembre de 2016.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança d’import 10.450,00 euros, dipositat per l’empresa Germans Crosas, SL, a l’Ajuntament, en concepte de garantia dels serveis pendents de construir en els vials de l’habitatge del carrer Baró de Savassona número 19 cantonada carrer del Puig, corresponent a l’expedient d’obres amb número 163/2005.

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada i a la intervenció municipal.

7. AUTORITZACIÓ D’INSTAL·LACIÓ DE PLACA DE GUAL

Vista la instància presentada per Manuel Amor Sánchez, en nom i representació de la Comunitat de propietaris del carrer Collsacabra, 25, reg. entrada 1033/2016, en la qual sol·licita permís per poder instal·lar una placa de gual al carrer Collsacabra, 25.

Vist l’informe favorable emès pel servei de vigilants municipals, del qual es desprèn que es tracta d’una entrada de vehicles habitatges plurifamiliar fins a 6 habitatges. Vist el que estableix l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Autoritzar a l’interessat a la instal·lació d’una placa de gual al carrer Collsacabra, 25 i, en el seu cas, a pintar una línia groga just a la via pública davant de la vorera de l’entrada de vehicles de 2 metres per 10 cm.

SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte al servei de Vigilants Municipal.

CULTURA:

8. LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES DESPESES DEL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” DEL CURS 2015/2016 (exp. 11/2012)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2012 es va aprovar l’adhesió al protocol pel desenvolupament del programa “ANEM AL TEATRE”, organitzat en col·laboració amb altres ajuntaments i la Diputació de Barcelona, pel període 2012-2016.

(7)

Atès que el cost de bona part del programa es finança amb els ingressos dels mateixos alumnes i la resta a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament que participa.

Atès que abans de finalitzar el primer trimestre del curs escolar, cada ajuntament ha d’abonar el 80%, d’acord amb el que estableix el protocol d’adhesió al programa, de la seva aportació al mateix, excepte si aquest import és inferior a 100,00 €, en el qual cas aquesta aportació s’haurà d’abonar al mes de juny, un cop es coneguin les dades definitives de les inscripcions.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2015 es va aprovar la liquidació provisional del curs 2015/2016, per import de 51,02 €.

Vista la liquidació definitiva de les despeses del programa pel curs 2015/2016, presentada per les Gerències de Cultura i d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, a la qual, restat l’import en concepte de lloguer del Teatre Eliseu per a les actuacions que han aplegat a alumnes de la resta de la comarca i que és de 397,00 €, resulta una aportació de l’ajuntament de 48,54 €.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la liquidació definitiva de 48,54 € corresponent al cost del programa al municipi de Roda de Ter, durant el curs 2015/2016.

SEGON. Ordenar el pagament de la quantitat de 48,54 € amb càrrec a la partida 04.338.22609 del pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona i comunicar-ho a la intervenció municipal.

ESPORTS:

9. ATORGAMENT I PAGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER CONCESSIÓ DIRECTA AL CLUB BTT DE LES CASES NOVES (exp. 2/2016)

Vista la instància presentada per Jaume Riera Mercader, en representació del Club BTT Cases Noves, reg. entrada 1117/2016, en la qual sol·licita la col·laboració econòmica per import de 1.800,00 €, per a les diferents activitats que organitza al llarg de l’any i en la qual aporta la documentació justificativa corresponent.

Atès que la Llei general de subvencions recull la possibilitat de concessió directa de subvencions quan tinguin assignació nominativa en el pressupost així com en casos excepcionals per raó d’interès social.

D’acord amb l’article 22 de l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(8)

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, pel desenvolupament de les activitats pròpies del Club BTT Cases Noves, amb NIF J64120405, per import de 1.800,00 €, i autoritzar el seu corresponent pagament, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de la corporació.

SEGON. Notificar aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció municipal.

10. PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC PER CONVENI AL CLUB ESCACS RODA (exp. 1/2016)

Atès que en data 26 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar un conveni amb el Club escacs Roda, el qual es va signar el dia 29 d’abril de 2016.

Atès que de conformitat amb aquest acord, es va establir que el 70% del suport econòmic aprovat de 383,00 € es faria efectiu a la signatura del conveni.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat en la qual sol·licita el pagament del 30% restant, això és, 114,90 €.

Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat interessada. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Autoritzar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2016, de 114,90 € al Club Escacs Roda amb NIF G61403945, amb càrrec a la partida 03.340.48000 del vigent pressupost municipal.

SEGON. Notificar aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció municipal.

PROMOCIÓ ECONÒMICA:

11. PAGAMENT DE SUBVENCIONS EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS A PERSONES DESOCUPADES QUE S’ESTABLEIXIN COM A AUTÒNOMES, PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA I A LES EMPRESES QUE CREÏN OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA 2016 (exp. 9/2016)

Atès que per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària de 18 de març de 2014, es van aprovar les bases reguladores de subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica i a les empreses que creïn ocupació, les quals van ser publicades al BOP

(9)

de Barcelona del dia 31 de març de 2014.

Atès que per resolució de l’alcalde de 25 de gener de 2016 es aprovar la convocatòria per aquest 2016 la qual es va publicar al BOP de Barcelona del dia 21 de març de 2016.

Atès que d’acord amb aquestes bases es pretenen subvencionar:

- les quotes de les noves altes al RETA durant el primer any de l’activitat amb un màxim de 100,00 € mensuals, durant els sis primers mesos i un màxim de 50,00 € mensuals, durant els següents sis mesos, amb un màxim de 900,00 €. - i en el cas de les empreses, la quantitat de 50,00 € mensuals per treballador

contractat, durant el termini d’un any.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2016, es va aprovar la sol·licitud presentada per Pablo Marcos Goldin Martello i el pagament de les tres primeres quotes del RETA.

Vist l’informe-proposta emès en relació al pagament de les tres següents quotes. I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar i autoritzar el pagament de l’import corresponent a les tres següents quotes del RETA dels mesos de maig, juny i juliol de 2016, atès que n’ha acreditat convenientment el seu pagament, per un import total de 300,00 €, amb càrrec a la partida 08.433.480.00, del pressupost municipal.

SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho al Servei de Promoció Econòmica i a la intervenció municipals.

12. PROPOSTES D’URGÈNCIA No se’n presenta cap.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora, lliuro aquesta acta.

Figure

Updating...

References