BIOLOGIA I GEOLOGIA. 3r d ESO. Activitats d estiu

32  27  Descargar (0)

Texto completo

(1)

3r d’ESO. Biologia i geologia.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

3r d’ESO

Activitats d’estiu

Aquest dossier et servirà per reforçar els teus coneixements i pot ajudar-te a estudiar el més important per l’examen de recuperació de Setembre.

S’ha d’entregar el mateix dia i hora que facis l’examen de recuperació.

(2)

El cos humà:

(3)

1. Contesta breument:

a. Quines són les tres funcions que fan tots els éssers vius?

b. Què és una cèl·lula eucariota?

c. Dibuixa una cèl·lula eucariota i posa el nom a les seves parts més importants.

2. Relaciona les dues columnes:

A. proteïnes B. aigua C. àcids nucleics D. glúcids E. lípids F. sals minerals

1. les podem trobar dissoltes i formant els ossos. 2. Els que són sòlids es diuen “greixos”, i els

líquids es diuen “olis”.

3. Són els sucres, com per exemple la glucosa i la fructosa.

4. Tenen funcions de contracció, transport i regulació.

(4)

3. Explica què és:

a. Un òrgan

b. Un teixit

c. Un sistema

d. Un aparell

4. Escriu el nom de:

(5)

FUNCIÓ DE

REPRODUCCIÓ

(6)

1.- Escriu els noms següents al lloc corresponent:

penis uretra conductes deferents vesícules seminals pròstata Testicles

2.- Contesta aquestes preguntes:

• Què és el semen?

____________________________________________________________________________

• Quines glàndules el produeixen?

____________________________________________________________________________

• Quina funció fa el líquid seminal en el semen?

____________________________________________________________________________

• Quins líquids poden travessar la uretra?

____________________________________________________________________________

• Quan pot expulsar semen el penis?

____________________________________________________________________________

• Quins canvis experimenta un noi des dels 11 anys fins als 18, quan arriba a l'edat

adulta?

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(7)

3.- Completa aquestes frases

28 dies sang menstruació òvul ovulació

• L'________________________ és la producció d'un òvul per part d'un ovari. Es

produeix cada ________________________ aproximadament.

• La ___________________________ és l'expulsió d'un _____________________ sense

fecundar acompanyat de ______________________.

4.- Escriu els noms següents al lloc corresponent:

úter vulva trompes de Fal·lopi

ovaris vagina

5.- Explica quins canvis experimenta una noia des dels 10-11 anys fins als 17.

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(8)

6.- Relaciona els noms amb l'aparell corresponent:

Aparell reproductor masculí

Aparell reproductor femení Trompes de Fal·lopi Conductes deferents Ovaris Úter Vesícules seminals • • • • • • Testicles • Penis • Vagina • Pròstata • Vulva

7.- Completa les frases d'aquests esquemes:

Les vesícules seminals produeixen _________.

Els testicles produeixen els ___________.

La pròstata produeix el ___________________.

Quan el penis està erecte i ejacula, expulsa el ________ que està format per

_________________ __________________.

Els ovaris produeixen els __________.

A la trompa de Fal·lopi, si òvul troba un

espermatozoide, quedarà _______________.

Si l'òvul arriba fecundat a l'úter, s'__________ a les seves parets. Si no hi arriba fecundat, es produirà la

(9)

8.- Contesta aquestes preguntes:

• Què és l'ovulaciò?

____________________________________________________________________________

• Cada quan es produeix?

____________________________________________________________________________

• A quina edat es comença a produir?

____________________________________________________________________________

• Què passa a l'úter quan es produeix l'ovulació?

____________________________________________________________________________

• Què és la menstruació?

____________________________________________________________________________

• Quants dies dura?

____________________________________________________________________________

• Cada quan es produeix?

9.- Indica quins canvis corresponen als nois, quins a les noies i quins a tots dos:

• Es desenvolupen les glàndules mamàries.

• Els creix pèl a la barba.

• Els creix pèl al pubis i a les aixelles.

• Creixen en alçada i augmenten de pes.

• Se'ls eixamplen els malucs.

• Se'ls eixamplen les espatlles.

• Tenen ejaculacions.

(10)

10.- Contesta aquestes preguntes:

• Què és la reproducció?

____________________________________________________________________________

• Si no hi hagués homes o dones, la reproducció seria possible? Per què?

____________________________________________________________________________

• Quines cèl·lules són necessàries perquè es formi un nou ésser humà?

____________________________________________________________________________

• Què és la fecundació?

____________________________________________________________________________

• On té lloc?

____________________________________________________________________________

• Quina funció fa l'úter?

____________________________________________________________________________

11.- Observa l'òvul i l'espermatozoide. Descriu-los i després contesta les preguntes:

Òvul: _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Espermatozoide: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

• Els espermatozoides avancen dins el cos de la dona 1 cm per hora. Gràcies a quin

líquid poden desplaçar-se?

• _________________________________________________________________________

• En una ejaculació l'home allibera 500 milions d'espermatozoides. Quants

aconseguiran fecundar l'òvul?

(11)

12.- Indica quines d'aquestes afirmacions són falses:

• Els aparells locomotor, digestiu, respiratori, circulatori, excretor i nerviós són

diferents en l'home i la dona.

• Les diferències físiques que presenten l'home i la dona són per facilitar la

reproducció.

• Dins el món animal, l'home i la dona són els únics que presenten diferències físiques

relacionades amb el sexe.

• L'únic aparell diferent que tenen l'home i la dona és el reproductor.

13.- Contesta aquestes preguntes a partir de l'esquema de l'aparell reproductor:

• Quina és la funció de l'aparell reproductor?

____________________________________________________________________________

• Quins òrgans formen l'aparell reproductor masculí?

____________________________________________________________________________

• I el femení?

____________________________________________________________________________

• Quins òrgans produeixen els espermatozoides?

____________________________________________________________________________

• I els òvuls?

____________________________________________________________________________

• Què és el semen?

____________________________________________________________________________

• Què té lloc a les trompes de Fal·lopi?

____________________________________________________________________________

• On es forma el nou ésser?

(12)

14.- Completa l'esquema amb aquestes paraules:

Fetus (1)

Úter matern (2)

Cordó umbilical (3)

Placenta (4)

15.- Contesta aquestes preguntes:

• Per a què serveix el cordó umbilical? Què li passa al nounat quan es talla el cordó

umbilical que l'uneix a la mare?

• Què és un embaràs múltiple?

• Com poden ser els bessons?

(13)

16.- Completa aquestes frases:

cordó umbilical – cèl·lules sexuals placenta – zigot – embrió- úter

• Les ... s'uneixen i formen el ... • El zigot es divideix en múltiples cèl·lules fins a formar l' ... que

s'implanta a l' ... matern.

• L'embrió s'embolcalla amb una membrana anomenada ... i s'uneix al cos mitjançant el ... .

17.- Ordena temporalment els passos del procés de la fecundació:

• El zigot, en el seu recorregut per la trompa de Fal·lopi, es divideix en múltiples

cèl·lules i es transforma en embrió.

• Es produeix la unió sexual.

• L'embrió es recobreix d'una membrana anomenada placenta i s'uneix al cos de la mare

a través del cordó umbilical.

• L'embrió s'implanta a l'úter.

• L'òvul s'uneix a un espermatozoide i es forma una nova cèl·lula, el zigot.

18.- Explica per què és necessària la unió sexual en el procés de la fecundació.

19.- Dos germans bessons són nen i nena. Són bessons univitel·lins o bivitel·lins?

(14)

20.- Els nadons prematurs han de viure en una incubadora. Per què?

21.- Indica, en cada cas, si es tracta d'un embrió o d'un fetus. Després, contesta les preguntes:

• Quina diferència hi ha entre un embrió i un fetus?

• En quin moment de l'embaràs es considera que l'embrió passa a ser fetus?

• Quins òrgans es distingeixen en l'embrió?

(15)

FUNCIÓ DE

NUTRICIÓ

(16)

1.- Escriu els noms de les parts que formen l’aparell respiratori:

FOSSES NASALS – BRONQUIS – BRONQUÍOLS – FARINGE – DIAFRAGMA – LARINGE – TRÀQUEA

2.- Quins són els òrgans de la respiració?

Els òrgans de la respiració són ____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(17)

3.- Ordena els noms de les parts de l’aparell respiratori d’acord amb el recorregut de l’aire que entra al cos fins que arriba als pulmons:

bronquis fosses nasals alvèols

tràquea faringe laringe bronquíols

a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ e) ___________________________ f) ___________________________ g) ___________________________

4.- Quins són els moviments respiratoris que fem en respirar?

________________________________________________________________________________

5.- Contesta vertader (V) o fals (F):

Les vies respiratòries comuniquen els pulmons amb l’exterior Als pulmons es produeix la circulació de la sang

Els bronquis són al final de la tràquea El pulmó dret té dos lòbuls i l’esquerre dos

6.- Torna a escriure les frases de l’exercici anterior de forma correcta:

• _________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________

(18)

8.- Què és el diafragma?

El diafragma ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

9.- Relaciona amb fletxes:

FOSSES NASALS Hi ha les cordes vocals

FARINGE Últimes ramificacions dels bronquis

LARINGE S’hi escalfa i s’humiteja l’aire

TRÀQUEA Hi passa l’aire que respirem i els aliments

BRONQUIS Tubs en què es divideix la tràquea

BRONQUÍOLS Conducte situat davant de l’esòfag

10.- Busca 8 paraules que formen part de l’aparell respiratori:

F O S S E S N A S A L S E O G I F L O R T H O L A R P S U E L F A R I N G E E O L Q R B U C A O B R U S L O N I L C A Q U E B R O M I O N L A P U L M O N S O V R G I N I E S B C O S N L B E T H I A L B A R O S A L V E O L S U E S O S H O L A R I N G E N T S I

Escriu aquí sota les 8 paraules de l’exercici anterior:

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

(19)

11.- Observa el dibuix tot mirant la direcció de les fletxes. Recorda que per les artèries hi passa la sang que surt del cor i que la que torna al cor ho fa per les venes.

Ara pinta les venes de color blau i les artèries de color vermell.

12.- Escriu el nom de les quatre cavitats del cor i pinta-les:

• aurícula esquerra (de color vermell)

• ventricle esquerre (de color vermell)

• aurícula dreta (de color blau)

(20)

13.- Contesta aquestes preguntes a partir del que hem estudiat fins ara de l'aparell circulatori:

• Quina és la funció de l'aparell circulatori?

____________________________________________________________________________

• Quins òrgans el formen?

____________________________________________________________________________

• Quina és la funció del cor?

____________________________________________________________________________

• Quins tipus de vasos sanguinis hi ha?

____________________________________________________________________________

• Per on circula la sang?

____________________________________________________________________________

14.- Busca les següents paraules en la sopa de lletres:

CAPIL·LAR – ARTÈRIA – OXIGEN – FERIDA

E O X I G E N R Q W E R T Y U I A R T E R I A O Z E J G I A E P X S F E R I D A C D K D I E T A V F M H J K M K B H E F H I A L C A P I L L A R

15.- Col·loca correctament aquests mots de manera que surti una paraula nova: VENA – OXIGEN – VAS SANGUINI - ARTÈRIA

(21)

16.- Seguint aquest codi, trobaràs les dues fases del batec del cor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A E I T O L S D U

7 3 7 4 5 6 2

8 3 1 7 4 5 6 2

17.- Completa aquesta taula de l’aparell circulatori amb les següents paraules:

El cor – uneixen les artèries i les venes - transporta substàncies per tot el cos - Les artèries - retornen la sang cap al cor

Element Funció

La sang

impulsa la sang per tot el cos. Les venes

porten la sang del cor al cos. Els capil·lars

18.- Ordena les fases dels moviments del cor. Considera que la primera fase és aquella en què el cor està buit de sang:

(22)

• Què passa amb la sang del cor quan es contreuen els ventricles?

_______________________________________________________________________________

• On va la sang que surt dels ventricles?

_______________________________________________________________________________

20.- Escriu al dibuix el nom dels òrgans de l’aparell circulatori:

COR - VENES – ARTÈRIES – CIRCULACIÓ PULMONAR – CIRCULACIÓ GENERAL – VASOS SANGUINIS

(23)

21.- Relaciona amb fletxes: Vasos sanguinis Transporten substàncies nutritives a l’oxigen Aparell circulatori

Impulsa la sang pels vasos sanguinis

El cor Transporta la sang

per tot el cos Moviments del cor El plasma i les plaquetes Circulació pulmonar Sístole i diàstole Composició de la sang Recorregut de la sang pel cor i els pulmons

22.- En aquest esquema de l’aparell circulatori.

Pinta de vermell la sang rica en oxigen.

I de blau la sang pobra en oxigen. Després contesta les preguntes següents:

• Totes les artèries porten sang oxigenada?

____________________________________________________________________________

(24)

• A quin òrgan la sang recull les substàncies nutritives que després reparteix per tot el cos?

________________________________________________________________

• A quins òrgans es filtra la sang de les substàncies residuals que li proporcionen les

cèl·lules?

________________________________________________________________

• A quins òrgans la sang recull oxigen i es desprèn del diòxid de carboni?

________________________________________________________________

23.- Completa aquestes frases:

plasma cèl·lules sanguínies plaquetes glòbuls vermells venes

glòbuls blancs cor vasos sanguinis artèries capil·lars

• La sang circula pel cos a través dels ______________________, És impulsada pel

___________________________.

• Els vasos sanguinis son de tres tipus: les ______________, que porten la sang del cor

cap a altres parts del cos, les ______________, que porten la sang cap al cor, i els ____________________, que uneixen les artèries i les venes.

• La sang està formada pel _________________ i per les _________________________.

• Hi ha tres tipus de cèl·lules sanguínies: els __________________________, els

________________________ i les __________________________.

24.- Escriu cinc itineraris diferents que pot fer una gota de sang des que surt del cor pel ventricle esquerre fins que torna al cor per l’aurícula dreta.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(25)

25.- Relaciona els components de la sang amb els seva funció: Plasma Glòbuls vermells Glòbuls blancs Plaquetes • • • •

• Protegir els cos dels microorganismes

• Coagular la sang quan es produeix una ferida

• Transportar substàncies nutritives simples

• Transportar oxigen i diòxid de carboni

26.- Compta les pulsacions del teu cor en aquestes situacions:

• Quan estàs assegut.

• Quan estàs dret.

• Després de pujar i baixar les escales de l'escola dos cops.

Raona el motiu d'aquestes diferències.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(26)

FUNCIÓ DE

RELACIÓ

(27)

Lectura: El funcionament del sistema nerviós.

<<Hi ha científics que expliquen el funcionament del cervell comparant-lo amb un ordinador. Els ordinadors tenen unes entrades d’informació o de dades: el teclat, el lectors de CDs, la connexió a Internet (...) En el cervell la informació arriba a través dels sentits externs i interns. Els ordinadors tenen “memòries” o parts on emmagatzemen les dades: la memòria RAM o memòria central, el disc dur, etc. En el cervell la memòria està escampada pels dos hemisferis. Els ordinadors tenen un processador que gestiona la memòria central i els equips perifèrics (pantalla, teclat, ratolí, impressora...) segons les instruccions dels programes que hi ha instal·lats. El cervell humà està constantment canviant, modificant i transformant les informacions que li arriben i les que té emmagatzemades o memoritzades, i ho fa segons tot allò que ha après durant la seva vida.

Finalment, els ordinadors tenen unes sortides d’informació, la pantalla, els altaveus, la impressora o la xarxa Internet. Les sortides d’informació del cervell humà són: la parla, els moviments corporals, les expressions facials, l’escriptura, els desitjos, les il·lusions, etc. Val a dir, però que l’anterior comparació no explica la consciència, el fet d’adonar-nos de nosaltres mateixos, de saber que existim, de saber que estem aprenent i sentint, de saber que cada persona és única. De fet, un ordinador només és una màquina que funciona quan hi ha un usuari que el fa treballar; en canvi, el nostre cervell és un òrgan que funciona tot sol!

El sistema nerviós té dues maneres de donar respostes als senyals que rep de l’entorn i de controlar les activitats internes dels aparells i òrgans del nostre cos:

· Una manera ràpida que consisteix en enviar senyals, els impulsos nerviosos, a través dels

nervis fins als corresponents òrgans. Els impulsos nerviosos són senyals elèctrics (partícules amb càrrega elèctrica) que es desplacen com onades, a velocitats que oscil·len entre els 0.5 m/s i els 130 m/s, per les membranes de les prolongacions citoplasmàtiques de les neurones.

Les neurones no estan unides entre elles, de manera que els impulsos nerviosos han de saltar de les terminacions dels àxons de les neurones emissores a les membranes de les neurones receptores. Aquests “salts” es fan mitjançant unes molècules, els neurotransmissors, que es desprenen de la neurona emissora i s’uneixen a la neurona receptora provocant en aquesta segona cèl·lula una nova onada de partícules amb càrrega

(28)

l’abdomen. També, òrgans com el cervell, el cor o els intestins segreguen hormones com les glàndules endocrines.

Les hormones són unes molècules -uns missatgers químics- transportades per la sang i que actuen com a senyals augmentant o disminuint l’activitat d’alguns teixits i òrgans. Un exemple: quan les capsules suprarenals situades damunt dels ronyons reben senyals provinents de l’encèfal a través dels nervis, segreguen adrenalina, una hormona que augmenta la circulació de sang en els músculs i que els prepara d’aquesta manera per a una activitat intensa. Quan estem fent exercici físic, els músculs actius es contrauen perquè reben els impulsos nerviosos que s’originen en l’encèfal, però, a la vegada, a aquests músculs els hi està arribant més sang que quan estan en repòs perquè l’adrenalina ha augmentat la circulació sanguínia muscular i els batecs del cor.>>

Qüestions

1.- Quins són els sentits externs del nostre organisme? I, en quins òrgans es localitzen?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

2.- Els sentits externs reben estímuls que poden tenir un origen proper o llunyà al nostre

organisme. Ordeneu els sentits externs segons la proximitat al cos de l'origen dels senyals. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

3.- Tradicionalment s'ha parlat de cinc sentits externs; n'hi ha però un sisè. Quin és i en quina zona del cos es troba?

(29)

4.- Quins òrgans impedeixen que la suor arribi als ulls? Anomeneu dos òrgans més que proporcionin protecció al globus ocular.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

5.- Què és l’escleròtica i quina és la seva funció?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

6.- El sentit de gust en l’ésser humà quants sabors és capaç d'identificar? Quins són? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

7.- En un tall transversal d'un hemisferi cerebral d'un xai o d'una vedella hi trobem dues

capes o dos teixits nerviosos. Quines són? Quina és la principal diferència entre l'una i l'altra?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

8.- Continuant amb la comparació entre el cervell i l’ordinador, quins serien els

“programes” del cervell humà?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(30)
(31)
(32)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :