0906. Estudi de Detall d ordenació volumètrica de la dotació comunitària del carrer Jardí cantonada amb el carrer Turull (Escola Sant Nicolau)

Texto completo

(1)

0906. Estudi de Detall d’ordenació volumètrica de la

dotació comunitària del carrer Jardí cantonada amb el

carrer Turull (Escola Sant Nicolau)

Abril 2011

Carrer del Jardí, 72-80. 08202. Sabadell

Promotor: Agrupació Pedagògica Sant Nicolau.

Arquitectes: David Lorente Ibàñez, Josep Ricart Ulldemolins,

Xavier Ros Majó, Roger Tudó Galí

(2)
(3)

ÍNDEX 1 MEMORIA INFORMATIVA 1.1 Àmbit d’actuació 1.2 Estructura de la propietat 1.3 Promoció 1.4 Planejament vigent 1.5 El territori 2 MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1 Marc legal. Procedència de l‘Estudi de Detall 2.2 Objectius de l’Estudi de Detall

2.3 Justificació de l’ordenació

2.4 Incidència sobre el Planejament vigent aplicable 3 MEMORIA DE L’EXECUCIÓ

4 NORMATIVA

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA Plànols d’informació:

i-1 Situació i emplaçament e 1/500

i-2 Planejament vigent: planta e 1/200 i-3 Planejament vigent: alçades de l’edificació e 1/250 Plànols d’ordenació:

o-1 Condicions d’edificació: planta e 1/200 o-2 Condicions d’edificació: perfils reguladors e 1/250 Plànols annexes:

Urbanístics

a1-01 Comparació ED-38 i ED-138 e 1/200 a1-02 Compliment normativa d’assolellament (Art. 99.6) e 1/250 Plànols explicatius de l’avantprojecte

a2-1 Planta Baixa e 1/200

a2-2 Planta 1er Pis e 1/200

a2-3 Planta 2on Pis e 1/200

a2-4 Planta coberta e 1/200

(4)

1 MEMÒRIA INFORMATIVA

L’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau formula, mitjançant el despatx HARQUITECTES, un estudi de detall amb la finalitat de concretar l’ordenació de volums del sòl qualificat d’equipament dotacional situat a l’illa delimitada pels carrers del Jardí, Turull, Lacy i Pare Sallarès.

1.1 Àmbit d’actuació

L’àmbit de l’estudi de detall és l’illa delimitada pels carrers del Jardí, Turull, Lacy i Pare Sallarès, i més concretament es tracta d’uns sòls situats a la cantonada del carrer Jardí amb el carrer Turull. La superfície és de 3.270,80 m².

1.2 Estructura de la propietat.

Propietari registrat: Agrupació Pedagògica Sant Nicolau (

Carrer del Jardí 72-80

, 08202 Sabadell). Representada per: Sra. Assumpta Vilanova Fàbregues, amb DNI 39.014628-G

1.3 Promoció.

(5)

1.4 Planejament vigent.

És el Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (PGMOS), aprovat definitivament mitjançant resolució de 22 de desembre de 1993 del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Text refós aprovat en data 31 de juliol de 2000, publicat al DOGC el 2 d'octubre de 2000.

A més del Text refós del Pla general, són vigents les determinacions dels següents planejaments:

a) Text refós de la Modificació puntual del Pla general de Sabadell al sistema d’equipaments comunitaris (MPG-72).

El Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell al sistema d’equipaments comunitaris (MPG-72), aprovat definitivament en data 7 de novembre de 2008 (text refós DOGC 10.06.2009). b) L’Estudi de Detall 38

L’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica de la dotació comunitària del carrer Jardí cantonada amb el carrer Turull (Escola Sant Nicolau) aprovat el 29 de setembre de 1.999 i publicat al B.O.P. el 9 d’octubre de 1.999.

c) El Text refós del Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà de Sabadell – PEIPU

Text refós del Pla especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PE-51-TR), aprovat definitivament en data 22 de febrer de 2007 i vigent a partir de la publicació de l’acord d’aprovació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 3 de maig de 2007, pels àmbits NAG (normes d’aplicació general).

1.4.1. Condicions d’ordenació del planejament vigent

El Pla General classifica els terrenys continguts dins aquest Estudi de detall com a sòl urbà. a) Delimitació de l’Estudi de Detall

La qualificació urbanística segons els plànols del Pla general és de dotació comunitària (clau c-9) i ús educatiu, amb una superfície de 3.270,80

m

2 de sòl. Els límits de la parcel·la es corresponen amb els previstos en el Text refós del

PGMOS i l’ED-38.

(6)

a) Còmput del sostre edificable de l’equipament segons el planejament vigent

El sistema d’ordenació dels equipaments i dotacions comunitàries serà en general el de volumetria específica. Quan els equipaments formin part d’una illa d’edificació regulada segons l’alineació de carrer, aquests s’ordenaran segons els paràmetres d’edificació propis de la zona.

Cal dir, però, que, d’acord amb les previsions de l’article 229.1 de les Normes Urbanístiques del Pla general, es pot ordenar per volumetria específica per les necessitats funcionals de l’equipament. Així, es conserva l’edificabilitat que els és pròpia de la zona, computat segons el planejament vigent. En aquest cas el sostre edificable que resulta és el següent:

Quadre de superfícies segons el planejament vigent

PGMO Superfície (m² sòl) 3.270,80 m² Superfície de sostre màxim del cos principal

de l’edificació (m² sostre) 5.200,17 m² Superfície de sostre de l’edificació

complemèntaria en planta baixa(m²sostre) 326,50 m² 1.5 El territori

L’àmbit de l’estudi de detall es troba al centre del nucli urbà de Sabadell, situat en una illa ordenada segons alineacions de vial, i envoltat d’edificacions residencials de dues i tres plantes. Té una superfície de tres mil dos-cents setanta metres quadrats, i té façana al carrer del Jardí al seu límit nord i al carrer Turull pel seu límit est. La parcel·la té una longitud de façana de seixanta-un metres amb trenta-quatre centímetres al carrer Turull i de cinquanta metres amb quaranta-nou al carrer del Jardí.

Tal com es pot apreciar als perfils reguladors del plànol d’ordenació d’aquest document, hi ha un desnivell de poc menys de dos metres entre les rasants dels dos carrers.

(7)

Els terrenys objecte d’aquest Estudi de detall disposen de tots els serveis urbanístics bàsics.

Actualment ja existeixen edificacions en aquesta parcel·la. Es tracta de dos edificis d’ús escolar –connectats entre ells-, un amb façana al carrer del Jardí construït cap al 1960 i l’altre amb façana al carrer Turull del 2001, que es corresponen amb la següent descripció:

1- Edifici c/ del Jardí: per l’ensenyament infantil i de primària, de PB+2 i 405m2 de superfície per planta. 2- Edifici c/ Turull: per l’ensenyament de secundària i batxillerat, de PB+2 i 1.175m2 de superfície per planta

amb un soterrani –sota el propi edifici i el pati. L’edifici està connectat amb el del carrer del Jardí pel primer i el segon pis.

3- Dues construccions auxiliars a l’interior d’illa per accessos i ventilació de la pista esportiva soterrada . 4- L’edifici c/ Turull té dues construccions a la coberta que contenen elements tècnics i instal·lacions i els

badalots de les escales

La façana del carrer Jardí no segueix l’alineació a carrer –tal i com sí que fan la resta d’edificis- i, a mesura que s’allunya de la cantonada, la distància entre la façana i el pla d’alineació creix fins als quatre metres. Això provoca que la mitgera entre l’escola i la casa veïna quedi al descobert en aquest tram, al mateix temps que genera un eixamplament en la secció del carrer molt agraïda pel funcionament de l’escola a les hores punta d’arribada i sortida dels alumnes. A la vegada, a l’interior d’illa, l’edifici escolar sobresurt uns 120 cm respecte la fondària edificable (18 metres) del veí, quedant aquesta part de la mitgera al descobert.

(8)

2 MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1 Marc legal. Procedència de la redacció de l‘Estudi de Detall

D’acord amb Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i el Reglament de la Llei d’Urbanisme Decret 305/2006, de 18 de juliol.

En concret la Disposició Transitòria Onzena del Text Refós Llei Urbanisme DL1/2010, que determina que els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que siguin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica

Com sigui que aquest és el cas que ens ocupa procedeix la tramitació de l’estudi de detall. 2.2 Objectius de l’Estudi de detall

L’estudi de detall té com a objectiu definir la composició de volums dels sòls qualificats de dotació comunitària (clau c-9) on actualment hi ha construït l’edifici de l’Escola Sant Nicolau, al qual està previst construir una petita ampliació a l’edificació del carrer del Jardí, passant d’ordenació per alineació a carrer a volumetria específica.

2.3 Justificació de l’ordenació

El marc normatiu de l’ordenació dels equipaments locals queda definit per l’article 2 de la Modificació puntual del PGMO de Sabadell al sistema d’equipaments comunitaris (exp.: MPG-72), que modifica la redacció de l’article 229 de les Normes Urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell. Aquest article, en la versió del text refós de la MPG-72 que incorpora les prescripcions derivades de l’acord d’aprovació definitiva, determina, per als equipaments locals el següent:

1. El sistema d'ordenació dels equipaments generals i dotacions comunitàries s’ajustarà als models establerts pel Pla amb les particularitats següents:

a) El sistema d’ordenació serà, en general, el de volumetria específica.

b) Els equipaments que formin part d'una illa, l’edificació de la qual es reguli segons l'alineació de carrer, s’ordenaran amb els paràmetres d’aquest sistema d’ordenació definits pel Pla general en el plànol de condicions d’edificació (sèrie N-3, escala 1:1.000). No obstant això, quan sigui obligat per les necessitats funcionals de l’equipament, podran ordenar-se per volumetria específica mitjançant l’aprovació d’un Estudi de detall que justificarà de manera adequada les determinacions establertes a l’apartat següent.

2. L'ordenació dels equipaments generals i dotacions comunitàries seguirà, en qualsevol cas, les determinacions següents:

a) S'adequaran a les característiques de l'edificació de la zona i del paisatge urbà on es situïn.

b) Es resoldran arquitectònicament els problemes que ocasionin les parets mitgeres, evitant que quedin vistes. c) Es prestarà especial atenció al tractament dels espais no edificats de la parcel·la.

...

La parcel·la també està actualment subjecta al que disposa l’Estudi de detall 38.

L’equipament que ordena aquest estudi de detall es troba inserit en una illa ordenada segons alineació de vial, qualificada pràcticament en la seva totalitat com a zona residencial en nucli antic i preeixample (clau 1-1).

No obstant això, d’acord amb la regulació dels equipaments locals que fa la MPG-72, per necessitats funcionals de l’equipament (la prevista ampliació de l’escola existent), s’ordena pel sistema de volumetria específica. D’aquesta

(9)

manera s’aconsegueix una ordenació que dóna resposta a les necessitats funcionals de l’equipament i que és respectuosa amb el paisatge urbà de l’entorn.

Pel que fa a l’ordenació, els perímetres reguladors recullen la volumetria de l’edifici existent al carrer Turull, de planta baixa i dues plantes pis, –objecte principal de l’ED-38- i de l’edifici existent al carrer del Jardí. Però aquest darrer s’amplia amb un nou cos adossat a la façana (sud) de l’interior d’illa, incrementant en uns 3,5metres la profunditat edificable.

L’estudi de detall reconeix com a definitiva, i consolida, l’alineació de la façana existent al carrer Jardí i manté com a no edificable l’espai generat per aquesta reculada de l’edificació ja que essent un eixamplament del carrer funciona molt bé a les hores punta d’entrada i sortida d’alumnes.

Segons s’exposa a l’apartat 1.5 de la Memòria Explicativa, la posició de l’edifici del carrer Jardí respecte a l’alineació de les façanes veïnes deixa al descobert dues mitgeres (parcialment): una al carrer i l’altre a l’interior d’illa. Amb l’ampliació proposada, la primera no varia i la segona s’incrementa, però, garantint l’assolellament de la finca veïna – carrer del Jardí 70- segons s’exigeix a l’apartat 6 l’Article 99.6 del PGMOS – tal i com queda palès al plànol a2-02 ?? d’aquest estudi de detall.

Ambdues mitgeres hauran d’ésser tractades com a façanes.

L’accés principal a l’escola es produeix al carrer Jardí per un porxo que té a les plantes superiors l’espai interior que connecta els dos edificis existents.

L’alçada de les edificacions del carrer de Jardí i del carrer de Turull és de 10,30 metres per sobre d’aquesta alçada hi ha edificats uns volums que contenen elements tècnics d’instal·lacions i badalots d’escales. Aquests volums no computen a efectes d’edificabilitat.

A l’interior d’illa existeixen dues peces edificades; la primera, adossada a la llinda sud de la parcel·la, tanca i cobreix un pati de ventilació i il·luminació de les estances soterrades (vestidors), una escala i un magatzem. La segona peça serveix per ventilar i il·luminar les peces soterrades, tancar i cobrir l’escala principal i l’ascensor d’accés al soterrani –on hi ha la pista esportiva, les sales de gimnàs, etc.-. La coberta d’aquesta peça s’utilitzarà com a pati de jocs infantils. L’alçada màxima d’aquestes peces és de 4.30m. Per sobre d’aquesta alçària només es permeten les baranes, en cas de terrat. En el cas de les tanques a veïns, aquestes podran ser opaques i tindran una alçada màxima de 1,80m per sobre del nivell del paviment.

Tots aquests elements de l’interior d’illa es dissenyaran i construiran buscant la seva integració i un màxim respecte amb el paisatge urbà de l’entorn.

L’ocupació màxima serà del 63%, restant sense edificar el 37% de la parcel·la.

L’escola ja es troba actualment edificada quasi en la seva totalitat i ja disposa dels serveis de pati a la planta baixa i d’un poliesportiu en el soterrani, ambdós espais necessaris per al programa funcional de la mateixa. Aquests serveis no requereixen més que el 37% que s’estipula com a espai no edificable, és per això que l’ocupació màxima s’estableix en un 63%.

(10)

Seguidament es comparen els paràmetres urbanístics que determina el Pla general vigent d’acord amb la MPG-72 amb les que determina aquest Estudi de detall. L’edificabilitat proposada és lleugerament menor a la que preveu el PGMO.

Quadre comparatiu entre les determinacions del planejament vigent i la proposta

PGMO ESTUDI DETALL 138 Superfície solar 3.270,80 m² 3.270,80 m² Superfície de sostre de l’edificació principal 5.200,17 m² 5.060,00 m² Superfície de sostre de l’edificació

complemèntaria en planta baixa 326,50 m² 325,00 m²

Ocupació màxima - 63%

Alçades c/ del Jardí Alçada reguladora c/ Turull

PB + 2 PB + 2

PB + 2 PB + 2 Alçada reguladora c/ del Jardí

Alçada reguladora c/ Turull

10,30 10,30

10,30 10,30

(11)

3 MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

Les obres d’urbanització es limitaran a la restauració de les voreres que quedin malmeses durant la construcció de l’edifici.

signat :

David Lorente Ibáñez Josep Ricart Ulldemolins

Xavier Ros Majó Roger Tudó Galí

(12)

4 NORMATIVA

DISPOSICIONS GENERALS Article 1- Àmbit d’aplicació

L’àmbit de l’estudi de detall comprèn els sòls qualificats com a equipament dotacional (clau c-9) situats a l’illa delimitada pels carrers del Jardí, Turull, Lacy i Pare Sallarès.

Article 2- Contingut

Els documents que constitueixen l’estudi de detall són els següents: - MEMÒRIA: -Informativa -Justificativa -de l’execució - NORMATIVA - PLÀNOLS: -Informació -Ordenació

-Annex 1: Comparació ED-38 i ED-138

Compliment normativa d’assolellament (Art. 99.6) -Annex 2: plànols explicatius de l’avantprojecte

Article 3- Acompliment del Pla general

Aquestes normes s’han d’entendre com a complement de les contingudes en el Pla general, que seran d’aplicació universal, sense que sigui excusable el seu incompliment per motius de manca de reproducció de l’articulat de referència en el present document.

Quan sigui executiu l’estudi de detall, les seves determinacions seran d'aplicació directa i immediata. DISPOSICIONS PARTICULARS

Article 4 Paràmetres bàsics d’ordenació i d’ús de l'equipament dotacional (clau c-9)

a) Els paràmetres urbanístics de l’equipament dotacional (clau c-9) venen regulats per l’article 229 de les Normes urbanístiques del Pla general vigent, en la seva versió modificada per l’article 2 de la Modificació puntual del PGMO de Sabadell al sistema d’equipaments comunitaris (exp.: MPG-72).

b) Tipus d'ordenació

El sistema d'ordenació serà el de volumetria específica c) Ocupació màxima

(13)

d) Edificabilitat

L’edificabilitat màxima pel cos principal de l’edificació és de 5.060,00m² de sostre.

L’edificabilitat màxima per a l’edificació complementària en planta baixa és de 325,00 m² de sostre. e) Condicions d’ús

L’ús dominant és l’educatiu Article 5 Perímetre regulador

Les alineacions màximes de l’edificació són les representades gràficament al plànol o-1 Condicions d’edificació. Planta. Article 6 Cossos i elements sortints

S’admeten els cossos volats a les façanes a carrer i a interior d’illa d’acord amb allò descrit a l’ordenança municipal reguladora de l’edificació.

Article 7 Perfil regulador

Determina l’alçada màxima que pot tenir l’edifici. És el representat gràficament al plànol d’ordenació o-2 Condicions

d’edificació. Perfils reguladors.

Article 8 Cota de referència de planta baixa

Les cotes de referència de la planta baixa són les rasants dels edificis existents al Turull i del Jardí, respectivament, d’acord amb el representat gràficament als plànols d’ordenació.

Article 9 Nombre màxim de plantes

És el representat gràficament al plànol o-1 Condicions d’edificació. Planta. Article 10 Construccions per damunt de l’alçada reguladora

Els elements d’instal·lacions, les baranes, així com els cossos d’escala i d’ascensor que resultin necessaris situar per damunt de la coberta i de l’alçada reguladora màxima, tindran el mínim impacte volumètric possible en relació a l’entorn i a les edificacions veïnes. Aquests volums no computaran a efectes d’edificabilitat.

Article 11 Cossos volats

Queden admesos els cossos i elements sortints en les façanes que tenen el front a vial i en les d’interior d’illa. El vol d’aquests cossos no serà superior a 0,80 m.

Article 12 Alçada de les tanques

Es permeten tanques per sobre les cobertes de les edificacions complementàries en planta baixa fins a una alçada d’1,80 m.

Article 13 Tractament de les mitgeres

S’ha de garantir el tractament definitiu, com a façana, dels dos trams de mitgera que resten al descobert: l’existent per la reculada de la façana al carrer Jardí i la que es genera a la parcel·la veïna (c. de Jardí) dins el pati interior

(14)

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Estudi de Detall substitueix les determinacions que venen establertes a l’

Estudi de Detall d’ordenació

volumètrica de la dotació comunitària del carrer Jardí cantonada amb el carrer Turull (Escola Sant

Nicolau)

(ED-38) aprovat el 29 de setembre de 1.999 i publicat al B.O.P. el 9 d’octubre de 1.999.

signat :

David Lorente Ibáñez Josep Ricart Ulldemolins

Xavier Ros Majó Roger Tudó Galí

(15)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA Plànols d’informació:

i-1 Situació i emplaçament i qualificació urbanística e 1/500

i-2 Planejament vigent:planta e 1/200

i-3 Planejament vigent: perfils reguladors e 1/250 Plànols d’ordenació:

o-1 Condicions d’edificació: planta e 1/200 o-2 Condicions d’edificació: perfils reguladors e 1/250 Plànols annexes:

Plànols urbanístics

a1-01 Comparació ED-38 i ED-138 e 1/200 a1-02 Compliment normativa d’assolellament (Art. 99.6) e 1/250 Plànols explicatius de l’avantprojecte

a2-1 Planta Baixa e 1/200

a2-2 Planta 1er Pis e 1/200

a2-3 Planta 2on Pis e 1/200

a2-4 Planta coberta e 1/200

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :