Guia per a l inventari de punts singulars i trams amb risc d inundació

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Portada

Memòria

Guia per a l’inventari de

punts singulars i trams amb

risc d’inundació

(2)

2

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Guia per a l’inventari de punts singulars

i trams amb risc d’inundació

Índex de continguts

Introducció ... 5

1 Objectiu ... 7

2 Metodologia per al manteniment i millora de l’inventari de punts singulars i/o trams amb risc d’inundació... 8

2.1 Delimitació física del punt singular o del tram amb risc d’inundació ... 9

2.2 Caracterització d’un punt singular o d’un tram amb risc d’inundació ... 10

2.3 Criteris per a la diagnosi ... 12

2.3.1 Criteris per a la diagnosi d’un punt singular ... 12

2.3.2 Criteris per a la diagnosi d’un tram amb risc d’inundació ... 13

2.4 Codificació del punt singular o del tram amb risc d’inundació ... 14

3 Publicació i difusió de l’inventari ... 15

3.1 Bases cartogràfiques ... 15

3.2 Llistat de punts singulars i trams amb risc d’inundació... 15

3.3 Fitxes de síntesi... 16

Annexos:

Annex 1: Llistats de punts singulars i de trams amb risc d’inundació

Annex 2: Plantilles: alta de punts singulars o alta de trams amb risc d’inundació Annex 3: Descripció dels continguts dels camps de punts singulars i dels trams amb risc d’inundació

(3)

3

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Índex de taules

Taula. 1. Classificació de les tipologies dels punts singulars. Font: elaboració pròpia ... 5 Taula. 2. Criteris de delimitació de les tipologies de punts singulars. Font: elaboració

pròpia. ... 9 Taula. 3. Criteris de diagnosi del grau d’afecció de les tipologies de punts singulars.

Font: elaboració pròpia ... 12 Taula. 4. Classificació de la perillositat per inundació als TRI. Font: elaboració pròpia .... 13

Índex de figures

Figura 1. Exemple de llistat de punt singular. Font: elaboració pròpia ... 15 Figura 2. Exemple de fitxa de síntesi de punt singular. Font: elaboració pròpia ... 16 Figura 3. Exemple de fitxa de tram amb risc d’inundació. Font: elaboració pròpia ... 17

(4)

4

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Índex de sigles i acrònims

ACA Agència Catalana de l'Aigua

APRI Avaluació preliminar del risc d’inundació ARPSI Àrees amb risc significatiu d’inundació DPH Domini públic hidràulic

DI Directiva 2010/60/CE de 23 d’octubre de 2010, relativa a la gestió i avaluació del risc d’inundació

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya MAPRI Mapes de perillositat i risc d’inundació MCSC Mapa de cobertes del sòl de Catalunya MUC Mapa urbanístic de Catalunya

PEF Estudis de planificació de l’espai fluvial

PGRI Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya PMH Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc

d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya PS Punts singular

PSE Punt singular estructural PSH Punt singular hidràulic PSI Punt singular infraestructura PSM Punt singular morfodinàmic

RDI Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundació T Període de retorn

(5)

5

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Introducció

Les inundacions són fenòmens naturals que no es poden evitar i que tenen lloc de manera recurrent en àrees concretes del territori per negament de terrenys que normalment no estan coberts per les aigües i que es denominen zones inundables. Les modificacions exercides per l’home en el medi natural i l’ocupació de zones potencialment inundables, pot produir situacions en les que, en cas de riuades, aquestes perjudiquin/afectin a béns i persones. És per aquest motiu que, per millorar la convivència amb el risc d’inundacions, cal conèixer i definir aquells elements del territori potencialment inundables que poden veure’s afectats de manera recurrent per avingudes de magnitud diversa.

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’encarrega d’inventariar i diagnosticar el nivell d’inundabilitat de les ocupacions a l’espai fluvial (puntuals, lineals o associades a àmbits) o adjacents a aquest, així com de determinar la possible interferència de les mateixes en la capacitat de desguàs d’un curs fluvial, vetllant així per la preservació del domini públic hidràulic (DPH). L’inventari d’aquestes ocupacions, a les que l’ACA anomena punts singulars (PS), es realitza en compliment dels manaments legals, tant a nivell de competències com normatiu. Entre aquests manaments cal destacar el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol de 2010, de gestió i avaluació del risc d’inundació (RDI), que transposà la Directiva 2010/60/CE de 23 d’octubre de 2010, relativa a la gestió i avaluació del risc d’inundació (DI).

Segons les característiques de l’ocupació de l’espai fluvial, els punts singulars es classifiquen en 4 tipologies diferents, tal i com es pot veure a la Taula. 1.

Taula. 1. Classificació de les tipologies dels punts singulars. Font: elaboració pròpia

Tipus Descripció Acrònim

Estructurals Estructures antròpiques de tipologia (ponts, guals, endegaments, murs) i funcionalitat (protecció, retenció, mesura) diverses que ocupen el domini públic hidràulic o les zones adjacents

PSE

Zones inundables

Assentaments antròpics (zones urbanes, polígons industrials,

càmpings) en zones potencialment inundables PSH

Infraestructures Conjunt d’elements lineals i/o serveis considerats com a necessaris per al correcte funcionament d’una organització o bé per a què una activitat es desenvolupi de manera efectiva. S’integren les infraestructures de transport (camins, carreteres, ferrocarrils) i serveis bàsics (sanejament, abastament, energia)

PSI

Morfodinàmics Ocupacions que poden incidir a la dinàmica fluvial, afavorint la

laminació d’avingudes o la dissipació d’energia PSM

A més a més, per tal de facilitar la gestió del risc d’inundació, la informació de PS s’agrega en trams amb risc d’inundació (TRI), per tal de poder copsar les interrelacions i condicionants

(6)

6

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

que comporten els diversos PS inventariats, essent els TRI una eina fonamental per a la planificació i seguiment de les actuacions a desenvolupar en el marc del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) 2016 - 2021, que es revisa cada sis anys.

(7)

7

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

1 Objectiu

L’objectiu d’aquesta guia, adreçada als representants del món local, es recollir la metodologia establerta per l’ACA per tal d’inventariar, classificar i diagnosticar el nivell d’inundabilitat de les ocupacions de l’espai fluvial o punts singulars, així com dels trams amb risc d’inundació al districte de conca fluvial de Catalunya.

Els objectius que l’ACA persegueix amb aquest inventari es donar compliment a la mesura de prevenció recollida al primer cicle de la planificació del risc d’inundació ES100.13.04.03, que ha de d’afavorir la coordinació i col·laboració amb els diversos actors responsables de la gestió del territori i/o la gestió del risc d’inundació dels elements exposats. Aquesta guia pretén promoure i facilitar la col·laboració entre els actors a la identificació i diagnosi d’aquells elements del territori susceptibles d’ésser afectats per episodis d’avinguda.

A llarg termini, l'objectiu és tenir un coneixement exhaustiu del territori entorn als elements identificats com a punts singulars, com a eina fonamental per a l’adequada valoració de les actuacions(actives o passives) a dur a terme en aquell punt i reduir el risc associat, i alhora evitar la generació de noves afeccions i/o agreujar les ja existents. En aquest sentit, l’inventari de PS i TRI constitueix una eina fonamental per al desenvolupament efectiu de les actuacions de l’àmbit competencial de l’ACA, com és la gestió del DPH entre d’altres.

(8)

8

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

2

Metodologia per al manteniment i millora de l’inventari de

punts singulars i/o trams amb risc d’inundació

Aquesta informació, per les seves característiques, és necessari revisar-la i actualitzar-la periòdicament, fonamentalment perquè degut a l’acció antròpica el territori està sotmès a canvis constants. Aquests canvis poden suposar l’addició de nous punts singulars o bé l’eliminació d’algun dels punts inventariats. Per exemple, es pot produir l’eliminació d’un punt singular per la realització d’una obra de millora o la inclusió d’un punt singular per la construcció d’un nou element a la zona inundable. És per aquest motiu que la informació referent als punts singulars s’ha d’actualitzar de forma periòdica, i que s’ha de disposar d’una eina que centralitzi la informació i permeti la seva actualització de forma senzilla, alhora que permeti la recopilació d’aquelles actuacions que estan previstes al territori i poden tenir incidència sobre els cursos fluvials. Aquesta informació serveix també com a base per a la realització i actualització dels plans de protecció civil.

Tot i que l’inventariat de punts singulars i trams amb risc d’inundació, així com el manteniment i millora d’aquesta informació, forma part de les actuacions responsabilitat de l’ACA recollides tant al Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH)1 2016 – 2021 com al PGRI 2016 – 2021, l’objectiu és que diferents actors coneixedors del territori puguin col·laborar en aquesta tasca. És per això, que s’han establert els mecanismes per a la consulta i participació en el manteniment i millora de la base de dades de punts singulars i trams amb risc d’inundació. La consulta de la informació pot realitzar-se en format cartogràfic a través del visor o del

geoservei de l’ACA, o bé en format llistat a la pàgina web de l’Agència (llistat de punts singulars / llistat de trams amb risc d’inundació). Cada PS i TRI té associada una fitxa sintètica en la que es descriu la problemàtica diagnosticada en aquell punt o tram, i que també es consultable a través dels mateixos canals (visor, geoservei i/o web de l’ACA). La informació continguda a les fitxes sintètiques es detalla en apartats posteriors del present document.

Per tal de suggerir la modificació de la informació continguda a la base de dades de PS i TRI cal adreçar-se a pgri@gencat.cat indicant la proposta de canvi al text existent. Per a la inclusió d’un nou element a l’inventari caldrà omplir el formulari d’alta de punts singulars o el

formulari d’alta de tram amb risc d’inundació.

A continuació s’exposen els aspectes més rellevants a considerar en la delimitació, codificació, caracterització i diagnosi de punts singulars i trams amb risc d’inundació.

1 El PMH és l’instrument que incorpora les mesures de preparació, prevenció i protecció front al risc d’inundacions que correspon adoptar a l’ACA a l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. Elaborat en data 2015 en compliment del RDI, va finalitzar el període d’informació pública i es troba actualment pendent d’aprovació.

(9)

9

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

2.1 Delimitació física del punt singular o del tram amb risc

d’inundació

Cartogràficament, els punts singulars poden ser representats per un polígon (p.ex. zones urbanes, zones industrials, càmpings, etc. que resulten afectats per avingudes d’un determinat període de retorn) o per una línia (p.ex. vies de comunicació lineals, ponts, assuts etc.). Per altra banda, i independentment de la seva geometria, obligatòriament s’hauran de identificar les coordenades UTM2 d’un punt representatiu del punt singular (normalment les coordenades del centroide de la línea o polígon). Aquesta coordenada facilitarà la representació de tots els PS d’un determinat àmbit en un mapa sintètic.

A la Taula. 2. es recullen breument els criteris de delimitació cartogràfica de les diferents tipologies de punts singulars.

Taula. 2. Criteris de delimitació de les tipologies de punts singulars. Font: elaboració pròpia.

Tipus Criteri delimitació

PSE

Es delimiten com a línies que inclouen els elements que el composen (p.ex. el tauler d’un pont, la coronació d’una resclosa o d’un mur, etc.). S’utilitzarà com a base cartogràfica de referència en la seva delimitació la versió més actualitzada del mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000 i/o la ortofoto de Catalunya a escala 1:2.500 elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Alternativament, es podrà utilitzar informació geomètrica específica del projecte d’obra executada de l’estructura en el cas de que aquesta estigui disponible.

Els criteris bàsics de tramificació o fragmentació de les estructures de protecció fluvial (murs, endegaments, etc.) són en general funció de la seva tipologia i del seu nivell de protecció. Per exemple, si un endegament abasta tot el tram fluvial dins d’un nucli urbà seria recomanable discretitzar-lo en diferents PS en el cas de que s’observin diferents tipologies estructurals (p.ex. mur de formigó, mur d’escullera, etc.) així com diferents capacitats hidràuliques al llarg de tot el tram.

PSH

Es delimiten com a polígons. La unitat mínima representada és 1 Ha. S’utilitzarà com a base cartogràfica de referència en la seva delimitació la versió més actualitzada del mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000 i/o la ortofotografia de Catalunya a escala 1:2.500 elaborats per l’ICGC. Aquesta informació es contrastarà i complementarà amb la versió més actualitzada del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) elaborat pel CREAF i del mapa urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

La delimitació de les zones inundables com a PS no es limitarà a la zona estrictament afectada per la inundació, sinó que es mantindrà la integritat de la unitat de gestió. Per exemple, en el cas d’un càmping o d’una zona industrial afectats per la inundació, el polígon que delimiti el PS correspondrà al perímetre del càmping o de la zona industrial, independentment de que hi hagi una part d’aquests elements que no estigui afectada per

2

La coordenada UTM del punt representatiu dels PS es facilitarà en el sistema de coordenades ETRS 1989 UTM Zona 31N.

(10)

10

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Tipus Criteri delimitació

la inundació.

PSI

Es delimiten com a línies. Les infraestructures de transport (carreteres, autopistes, línies de ferrocarril, etc.) es delimitaran en base a la cartografia oficial, sempre que aquesta estigui disponible. Alternativament, s’utilitzarà com a base cartogràfica de referència en la seva delimitació la versió més actualitzada del mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000 i/o la ortofoto de Catalunya a escala 1:2.500 elaborats per l’ICGC.

PSM Es delimiten com a polígons.

Pel què fa als trams amb risc d’inundació, aquests s’identifiquen en base a la informació d’inundabilitat disponible, seleccionant aquells trams de la xarxa fluvial on es poden produir afeccions a superfícies superiors a 1 ha en zones urbanes o industrials per a avingudes de període de retorn de fins a 500 anys. Per a la seva delimitació es farà un retall de l’àmbit que pertoqui de la xarxa hidrogràfica oficial publicada per l’ACA.

2.2

Caracterització d’un punt singular o d’un tram amb risc

d’inundació

La caracterització de qualsevol PS o TRI ha d’incloure informació clara i concisa que permeti identificar la seva ubicació, tipologia, característiques més rellevants, així com la seva problemàtica pel que fa a la perillositat per inundació. Per tal d’homogeneïtzar i garantir uns nivells mínims de qualitat de la informació, s’ha dissenyat un formulari que inclou una sèrie de camps, obligatoris i opcionals, a omplir en la caracterització dels PS i TRI. Per altra banda, i amb el mateix objectiu, s’han desenvolupat una sèrie de recomanacions i redactats tipus, així com aclariments sobre els continguts a incloure en els diferents camps en funció de la tipologia i característiques del PS o TRI, que es descriu a l’annex 3.

Els camps a omplir en la caracterització dels PS i TRI són:

Síntesi: Breu síntesi de 350 caràcters que inclogui informació sobre la tipologia, localització i problemàtica pel que fa a la perillositat per inundació. (p.ex. “Possible

afecció a la zona industrial A7 Llinars Park per a cabals d’avinguda al torrent del Fou iguals o superiors a 19,4 m³/s, i/o cabals d’avinguda al riu Mogent iguals o superiors a 408,7 m3/s”).

Localització: Inclou informació sobre la ubicació de l’element d’acord a la toponímia de referència. En cas de disposar l’element d’un nom específic caldrà incloure’l. (p.ex.

“Es troba situat en terrenys del marge esquerre del riu Ter, entre el canal del Roig i la via del ferrocarril, just aigua amunt de l’estructura del pont d’accés a la Colònia de Santa Maria”).

(11)

11

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Subtipus: a cada PS i TRI es classifica d’acord a una categoria de subtipus, que es poden consultar al Llistats de subtipus de punts singulars, que és un document associat a la guia de les especificacions de les bases cartogràfiques dels espais fluvials.

Descripció curta: Inclou una síntesi d’un màxim de 2.200 caràcters d’aquells aspectes més característics del PS o TRI, com per exemple la geometria, tipologia estructural, característiques de l’afecció per inundacions, capacitat hidràulica, etc. (p.ex. “Tram d’uns 175 m de la carretera C-35, aigua amunt del pont d’accés a Can

Móra, que es veuria afectat en ambdós sentits per a cabals d’avinguda al riu Mogent iguals o superiors a 487,5 m³/s, amb condicions d’inundabilitat greu. En aquest tram, la calçada es troba a uns 5 m per sobre de la llera. La sobreelevació provocada pel pont d’accés a Can Móra per a aquests cabals empitjoraria les condicions d’inundabilitat en aquest tram”).

Descripció llarga: S’inclouran aquells aspectes rellevants o que es desitja detallar que no hagin pogut ser inclosos en la descripció curta per manca d’espai.

Observacions curta: Inclou una síntesi d’un màxim de 1.500 caràcters d’aquells aspectes rellevants a tenir en compte, com per exemple aquells associats a inundacions històriques, l’estat de conservació de l’estructura/infraestructura, observacions relacionades amb l’operativa de gestió del risc d’aquell element, etc. (p.ex. “Durant els aiguats d'octubre de 1994 aquesta zona es va veure especialment

afectada i es van produir danys materials molt importants, fet que va propiciar la construcció de l'endegament actual l'any 2003, que resta inacabat”).

Observacions llargues: S’inclouran aquells aspectes rellevants o que es desitja detallar que no hagin pogut ser inclosos en les observacions curtes per manca d’espai.  Altres dades: En aquest apartat s’inclou la informació referent a la data de l’inventari,

l’escala de la captura i l’accessibilitat.

Fitxes relacionades: S’identifiquen els punts singulars i actuacions que tenen relació amb el PS o TRI.

Municipis: Es recullen tots aquells municipis en el què està inclòs el PS o el TRI. Imatges: si es disposa de fotografies representatives de l’element, o d’un episodi

d’inundació, croquis, etc. s’incorporen a la informació i posteriorment l’ACA s’encarrega de generar una composició per a la fitxa de síntesi (veure apartat 3.3).

(12)

12

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

2.3 Criteris per a la diagnosi

La diagnosi dels PS i TRI la realitza l’ACA en base a la valoració del grau d’afecció per inundació. Posteriorment la Direcció General de Protecció Civil pot definir el grau de risc del PS o del TRI.

2.3.1

Criteris per a la diagnosi d’un punt singular

El grau d’afecció dels PS pot ser alt, mig o baix i la seva determinació es fa en base als següents criteris:

Taula. 3. Criteris de diagnosi del grau d’afecció de les tipologies de punts singulars. Font: elaboració pròpia

Tipus Criteri diagnosi

PSE

Es diagnostica tenint en compte la seva funcionalitat com estructura:

 Transport o Comunicació: es valora el seu nivell d’inundabilitat (per T50 grau

afecció alt, per a T100 grau d’afecció mig i per a T500 baix), tenint en compte la

capacitat màxima de la llera on s’ubica i si comporta un efecte negatiu o positiu per a la inundabilitat de PSH.

 Protecció: es valora la capacitat hidràulica fins que desborda (si no te capacitat per T50 grau afecció alt, per a T100 grau d’afecció mig i per a T500 baix).

 Retenció: es valora si aigua amunt provoca una sobreelevació de la làmina d’aigua que incrementa el perill de PSH o PSI per a T50 grau afecció alt, per a T100

grau d’afecció mig i per a T500 baix.

 Altres: es valoren específicament en funció de les casuístiques particulars de cada element i de la seva funcionalitat.

PSH

 Grau d’afecció alt. Si hi ha afecció de més d’1 Ha a zones urbanes, industrials, o equipaments per una avinguda de 50 anys de període de retorn.

 Grau d’afecció mig. Si hi ha afecció >1 Ha a zones urbanes, industrials, o equipaments per una avinguda de 100 anys de període de retorn o afeccions significatives de menys 1 ha per una avinguda de 50 anys de període de retorn.

 Grau d’afecció baix. Si hi ha afecció a zones urbanes, industrials, equipaments per una avinguda de 500 anys de període de retorn.

 Grau d’afecció molt baix. no afectades significativament per cap dels períodes de retorn estudiats.

PSI

Per a les infraestructures de transport es caracteritza en funció de la inundabilitat potencial de la via (per T50 grau afecció alt, per a T100 grau d’afecció mig i per a T500 baix).

Per a la resta en base a criteri expert.

(13)

13

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

2.3.2

Criteris per a la diagnosi d’un tram amb risc d’inundació

El criteri per valorar el grau d’afecció dels TRI és el mateix que l’utilitzat en el cas dels PSH. D’aquesta manera, cada TRI tindrà associat com a mínim un PSH, corresponent la delimitació del TRI al tram de curs fluvial que produeix l’afectació, i la delimitació del PSH al polígon de zona urbana, industrial o equipament afectats. En el cas que un mateix tram tingui diversos PSH associats, el grau d’afecció assignat al tram serà el corresponent al del PSH amb un grau d’afecció més elevat.

Taula. 4. Classificació de la perillositat per inundació als TRI. Font: elaboració pròpia

Perillositat Descripció

Alta Tram fluvial amb alta probabilitat d’inundació. Es consideren en aquesta categoria aquells en els que una superfície igual o superior a 1 ha de zona urbana o industrial es veuria potencialment afectada per avingudes amb probabilitat d’ocurrència de 50 anys3

.

Mitjana Tram fluvial amb probabilitat mitjana d’inundació. Es consideren en aquesta categoria aquells en els que una superfície igual o superior a 1 ha de zona urbana o industrial seria potencialment afectada per avingudes amb probabilitat d’ocurrència de 100 anys4

Baixa Tram fluvial amb baixa probabilitat d’inundació. Es consideren en aquesta categoria aquells en els que una superfície igual o superior a 1 ha de zona urbana o industrial seria potencialment afectada per avingudes amb probabilitat d’ocurrència de 500 anys5

3 Tot i que en els mapes de perillositat i risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya, Informat favorablement pel Consell d'Administració de l'ACA el 16 de juliol de 2014, es grafien com a a probabilitat alta de recurrència les avingudes de període de retorn (T) 10 anys, per a la definició dels TRI s’han considerat trams amb alta probabilitat d’inundació aquells que presenten problemes d’inundabilitat per a T de 50 anys, doncs és un llindar que s’utilitza per a donar compliment a la legislació de protecció civil.

4 D’acord al que preveu el RDI. 5 D’acord al que preveu el RDI.

(14)

14

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

2.4

Codificació del punt singular o del tram amb risc d’inundació

Els punts singulars i els trams amb risc d’inundació, un cop validats pel personal de l’ACA, s’identifica en base a un codi intern que genera automàticament l’aplicació on s’emmagatzema. Per altra banda, i per a facilitar la seva consulta, cada PS i TRI s’identifica també amb un altre codi alfanumèric de 8 dígits format per la cadena de text següent:

XXXRZZZZ

on:

XXX: Identificador de la conca principal6 on està ubicat el PS o el TRI.

R: Caràcter fix que identifica la tipologia de punt singular (E: estructural, H: hidràulic, I:

Infraestructures) o el tram amb risc d’inundació (T).

ZZZZ: Numèric per enumerar els punts singulars o els trams amb risc d’inundació

identificats per a una mateixa conca que es va incrementant correlativament, en general d’aigua avall cap aigua amunt.

6

El codi de conca principal o conca de grau zero és un codi de 3 dígits amb el que l’ACA identifica els principals cursos de la xarxa fluvial i les conques associades. Aquest codi és consultable a través del visor d’espais fluvials de l’ACA ( http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html) a les capes “Conques principals – ACA” (camp: Codi Conca) i “Xarxa de rius – ACA” (camp: Codi) .

(15)

15

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

3

Publicació i difusió de l’inventari

La informació elaborada i recollida a la base de dades de punts singulars i trams amb risc d’inundació és pública i es pot consultar en diferents formats (bases cartogràfiques, llistats i fitxes) a través de la pàgina web de l’ACA.

3.1 Bases cartogràfiques

Les bases cartogràfiques de PS i TRI són consultables a través del visor d’espais fluvials així com del geoservei de l’ACA.

Les característiques de les cobertures així com la seva representació queden recollides a la

Guia de les especificacions de les bases cartogràfiques dels espais fluvials. Tal i com es descriu a la guia, s’elaboren diverses cobertures en funció de la tipologia d’element que es representa.

3.2 Llistat de punts singulars i trams amb risc d’inundació

La informació de PS i TRI inclosa a la base de dades s’ha agrupat per municipi i per curs fluvial en forma de llistat, tal i com es mostra a la Figura 1. facilitant així la cerca de la mateixa per part de l’usuari. El llistat inclou el codi i tipologia del PS o TRI, la localització, el grau d’afecció i una breu síntesi de les característiques i problemàtica de l’element en qüestió. Tant el llistat de punts singulars com els de trams amb risc d’inundació són consultables a la web de l’ACA.

(16)

16

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

3.3 Fitxes de síntesi

Per a cada PS i TRI s’elabora una fitxa de síntesi que recull tota la informació rellevant d’aquell element per que fa a les seves característiques i problemàtica, així com diversos elements gràfics que ajuden a la seva identificació i localització.

La fitxa de síntesi dels punts singulars i trams amb risc d’inundació es divideix en dos apartats diferenciats. El primer apartat inclou les característiques de l’àmbit o element (descripció, observacions, grau d’afecció i altres dades), i el segon la localització (figures, ubicació i codi identificador), tal i com s’observa a la Figura 2.

(17)

17

Agència Catalana de l’Aigua

a ca _ p 0 0 2 _ p u n ts _ sin g u la rs _ 0 0 _ g u ia _ v 5 .d o cx

Figura 3. Exemple de fitxa de tram amb risc d’inundació. Font: elaboració pròpia

Les imatges de situació, de detall i de perill es generen automàticament a partir de la cobertura de punts singulars i la cartografia de referència topogràfica i de perillositat per inundació.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :