Oberta la sessió per la presidència, es tracten els assumptes que inclou l ordre del dia, i s adopten els següents ACORDS:

50  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA DINOU DE

JULIOL DE DOS MIL TRETZE.

-

Núm. de la sessió: 29/2013.

-

A Andratx i al Saló d’Actes de la seva Casa Consistorial, quan són les nou hores i deu

minuts, del dia dinou de juliol de dos mil tretze, es reuneixen els senyors:

Sra. Katia ROUARCH – 1r Tinent de Batle.

Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO – 2n Tinent de Batle.

Sr. José Antonio OLIVARES SALVÀ – 3r Tinent de Batle.

Sra. Margarita MOLL MIQUEL – 4t Tinent de Batle.

Sr. José Ramón BAEZA CORRALES – 5è. Tinent de Batle.

sota la presidència del Batle, Sr. Llorenç SUAU SIMÓ, amb l’objecte de celebrar sessió

ordinària, en primera convocatòria, amb l’assistència del Secretari de la Corporació

Municipal, Sr. José Manuel BARRERO GARCÍA.

ORDRE DEL DIA:

1R) SECRETARIA:

1r/1r – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN

LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12 DE JULIOL DE 2013.

2N) ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I CONTRACTACIÓ.

-CONTRACTACIÓ

2n/1r- APROVACIÓ DE LA FACTURA PER LA COMPRA D’UN SONÒMETRE.

2n/2n- APROVACIÓ DE LA FACTURA DEL SERVEI DE CUSTODIA, ATENCIÓ I

ASISTENCIA A NINS DE LES ESCOLETES MUNICIPALS, MES DE JUNY.

2n/3r- APROVACIÓ DE LES FACTURES DE COMPRA CENTRALITZADA DE SIS

FOTOCOPIADORES I LES CÒPIES CORRESPONENTS.

2n/4t- APROVACIO DE LES FACTURES DE COMPRA DE PAQUETS DE CÒPIES

DE LES FOTOCOPIADORES D’URBANISME I POLICIA LOCAL.

2n/5ê- APROVACIÓ DE LA FACTURA DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS

MUNICIPALS, MES DE JUNY

2n/6ê- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NUM. 33 DEL SERVEI INTEGRAL

DE MANTENIMENT DE BOMBES IMPULSORES I ESTACIONS DE BOMBEIG

DEL T.M., MES MAIG.

2n/7è- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NUM. 2 I DARRERA DE LA OBRA

DE DOTACIÓ DE SERVEIS UA/10PA.

(2)

3R) ÀREA DE MEDIA AMBIENT , SOSTENIBILITAT, PATRIMONI I ARXIUS

MUNICIPALS.

3r/1r- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL PROJECTE DE REPOSICIÓ

DE LA XARXA DE SANEJAMENT I NOVA XARXA DE PLUVIALS AL CARRER

JUAN RIERA.

4T) ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ.

4t/1r- FESTES SANT ELM 2013.

5È) ÀREA D’URBANISME.

5è/1r- EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE PRÒRROGA:

1) PROG_MA_Nº58/06 – REF: 19/13 WINDEX TRADING, S.A. (PRÓRROGA DE

LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES EN

C/ISAAC PERAL, 42 DEL PUERTO DE ANDRATX)

5è/2n- EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR:

1) EXPED.MA_Nº:19/08.– REF. 26/13.- HEINS & HEINS CALA MORAGUES, S.L.

(MODIFICACIÓN DEL P. BÁSICO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

AISLADA

Y

PISCINA

EN

URBANIZACIÓN

CALA

MORAGUES,

C/CADERNERA, 4, SOLAR 144 DEL PUERTO DE ANDRATX)

2) EXPED.MA_Nº64/2012.- EUROPALMA, S.A. (CONSTRUCCIÓN DE UNA

VIVIENDA

UNIFAMILIAR

AISLADA

Y

PISCINA

(P.BÁSICO),

EN

URBANIZACIÓN COSTA ANDRATX, C/ORADA, 77, PARCELA 41 – MANZANA

3, DEL PUERTO DE ANDRATX)

3) EXPED.MA_Nº65/2012.- EUROPALMA, S.A. (CONSTRUCCIÓN DE UNA

VIVIENDA

UNIFAMILIAR

AISLADA

Y

PISCINA

(P.BÁSICO),

EN

URBANIZACIÓN COSTA ANDRATX, C/ORADA, 79, PARCELA 42 – MANZANA

3, DEL PUERTO DE ANDRATX)

4) EXPED.MA_Nº21/13.- PANTALEU INVESTMENTS, S.L.- (CONSTRUCCIÓN

DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA (P.BÁSICO), EN

URBANIZACIÓN COSTA D’ANDRATX, C/CONGRE, 72, SOLAR 57 –

MANZANA 5 DEL PUERTO DE ANDRATX)

5è/3r- PLANEJAMENT, GESTIÓ I PROJECTES:

1) COMPLIMENT DE LES SENTÈNCIES RECAIGUDES EN ELS P.O. 114/2010 I

P.O. 123/2010. I CONTESTACIÓ ALS ESCRITS AMB RGE NÚMS. 3526, 3528,

3530, 3535 ,3537 ,3576 ,7369 ,7371 , 7373 I 7374.

6È) TORN D’URGÈNCIA.

7È) PRECS I PREGUNTES.

Oberta la sessió per la presidència, es tracten els assumptes que inclou l’ordre del dia, i

s’adopten els següents

(3)

1R) SECRETARIA:

1r/1r – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 12 DE JULIOL DE

2013.

Per el Sr. Batle President es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària

de la Junta de Govern Local de dia 12 de juliol de 2013, el qual s’aprova per unanimitat

dels assistents.

2N) ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I CONTRACTACIÓ.

-CONTRACTACIÓ

2n/1r- APROVACIÓ DE LA FACTURA PER LA COMPRA D’UN

SONÒMETRE.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de les Àrees de d’Economia,

Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO, en data 15 de juliol

d’enguany, i que diu així:

“Vista la factura nº 3013971 amb data 07/06/2013, presentada per Brüel & Kjaer

Ibérica S.A, adjudicatària del subministrament sonometro 2250 light clase, 1 per un

import de 6.198,10 €.

I vist que es pot fer la despesa segons el cabe el gasto emès per la Intervenció Municipal

de data 9 de juliol de 2013.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar la factura nº 3013971 amb data 07/06/2013, presentada per Brüel & Kjaer

Ibérica S.A, adjudicatària del subministrament sonometro 2250 light clase, 1 per un

import de 6.198,10 €.

2n) Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent

manament de pagament.

3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de

les Àrees de d’Economia, Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO

GUIRADO, en data 15 de juliol d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

2n/2n- APROVACIÓ DE LA FACTURA DEL SERVEI DE CUSTODIA,

ATENCIÓ I ASISTENCIA A NINS DE LES ESCOLETES MUNICIPALS, MES

DE JUNY.

(4)

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de les Àrees de d’Economia,

Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO, en data 17 de juny

d’enguany, i que diu així:

“Vista la factura número 13/237 de data 30 de juny de 2013, relativa al contracte de

servei de custòdia, atenció i assistència a nins i nines de 0 a 3 anys a les escoletes

municipals, de la qual es adjudicatària l’empresa ESTUDI 6 GESTIÓ

SOCIOEDUCATIA, S.L. mes de juny, per un import de cinquanta-tres mil tres-cents

trenta-tres euros amb trenta-tres cèntims (53.333,33 €)

I vist que es pot fer la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de

data 10 de juliol de 2013.

PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r.- Aprovar la factura número 13/237 de data 30 de juny de 2013, relativa al contracte

de servei de custòdia, atenció i assistència a nins i nines de 0 a 3 anys a les escoletes

municipals, de la qual es adjudicatària l’empresa ESTUDI 6 GESTIÓ

SOCIOEDUCATIA, S.L. mes de juny, per un import de cinquanta-tres mil tres-cents

trenta-tres euros amb trenta-tres cèntims (53.333,33 €), amb càrrec a la partida

13.321.227.11 del pressupost municipal vigent.

2n.- Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent

manament de pagament.

3r.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de

les Àrees de d’Economia, Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO

GUIRADO, en data 17 de juny d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

2n/3r- APROVACIÓ DE LES FACTURES DE COMPRA CENTRALITZADA

DE SIS FOTOCOPIADORES I LES CÒPIES CORRESPONENTS.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de les Àrees de d’Economia,

Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO, en data 17 de juliol

d’enguany, i que diu així:

“Vista la factura nº 300570430 amb data 14/06/2013, presentada per Canon España

S.A, adjudicatària de la compra centralitzada de sis fotocopiadores i les còpies

corresponents per un import 1.564,53 €.

I vist que es pot fer la despesa segons el cabe el gasto emès per la Intervenció Municipal

de data 9 de juliol de 2013.

(5)

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar la factura nº 300570430 amb data 14/06/2013, presentada per Canon

España S.A, adjudicatària de la compra centralitzada de sis fotocopiadores i les còpies

corresponents per un import 1.564,53 €, amb càrrec a multipartida.

2n) Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent

manament de pagament.

3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de

les Àrees de d’Economia, Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO

GUIRADO, en data 17 de juliol d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

2n/4t- APROVACIO DE LES FACTURES DE COMPRA DE PAQUETS DE

CÒPIES DE LES FOTOCOPIADORES D’URBANISME I POLICIA LOCAL.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de les Àrees de d’Economia,

Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO, en data 17 de juliol

d’enguany, i que diu així:

“Vista la factura nº 300571116 amb data 19/06/2013, presentada per Canon España

S.A, adjudicatària del subministrament de la compra de paquets per fotocopiaderes

urbanisme i policia local per un import de 3.264,80 €.

I vist que es pot fer la despesa segons el cabe el gasto emès per la Intervenció Municipal

de data 9 de juliol de 2013.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar la factura nº 300571116 amb data 19/06/2013, presentada per Canon

España S.A, adjudicatària del subministrament de la compra de paquets per

fotocopiaderes urbanisme i policia local per un import de 3.264,80 €.

2n) Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent

manament de pagament.

3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de

les Àrees de d’Economia, Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO

GUIRADO, en data 17 de juliol d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

(6)

2n/5ê- APROVACIÓ DE LA FACTURA DEL SERVEI DE NETEJA DELS

EDIFICIS MUNICIPALS, MES DE JUNY

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de les Àrees de d’Economia,

Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO, en data 17 de juliol

d’enguany, i que diu així:

“Vista la factura nº FA 051784 amb data 30/06/2013, presentada per ISS FACILITY

SERVICIES S.A, adjudicatària del servei de neteja dels edificis municipal de

l’Ajuntament d’Andratx, per un import de 39.742,40€.

I vist que es pot fer la despesa segons el cabe el gasto emès per la Intervenció Municipal

de data 12 de juliol de 2013.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar la factura nº FA 051784 amb data 30/06/2013, presentada per ISS

FACILITY SERVICIES S.A, adjudicatària del servei de neteja dels edificis municipal

de l’Ajuntament d’Andratx, per un import de 39.742,40€, amb càrrec a multipartida

2013.

2n) Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el corresponent

manament de pagament.

3r) Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de

les Àrees de d’Economia, Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO

GUIRADO, en data 17 de juliol d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

2n/6ê- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NUM. 33 DEL SERVEI

INTEGRAL DE MANTENIMENT DE BOMBES IMPULSORES I ESTACIONS

DE BOMBEIG DEL T.M., MES MAIG.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de les Àrees de d’Economia,

Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO, en data 17 de juliol

d’enguany, i que diu així:

“Vista la certificació núm. 33 del mes de maig de 2013, relativa al servei integral de

manteniment bombes impulsores i estacions de bombeig del municipi d’Andratx , de la

qual es adjudicatària l’empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA

CASTELLONENSE, S.A. per un import 16.003,85€

I vist que es pot fer la despesa segons el cabe el gasto emès per la Intervenció

Municipal de data 9 de juliol de 2013, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del

(7)

PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 33 del mes de maig de 2013, relativa al servei

integral de manteniment bombes impulsores i estacions de bombeig del municipi

d’Andratx , de la qual es adjudicatària l’empresa SOCIEDAD DE FOMENTO

AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. per un import 16.003,85€, amb càrrec a la

partida 2013.161.227.06 del pressupost municipal vigent.

SEGON.- Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el

corresponent manament de pagament.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Segona Tinent de Batle, Delegada de

les Àrees de d’Economia, Hisenda i Contractació Sra. Estefania GONZALVO

GUIRADO, en data 17 de juliol d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

2n/7è- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NUM. 2 I DARRERA DE LA

OBRA DE DOTACIÓ DE SERVEIS UA/10PA.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita pel Tercer Tinent de Batle, Delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. José

Antonio OLIVARES SALVÁ , en data 17 de juliol d’enguany, i que diu així:

“Vista la certificació nº 2 i darrera de data 5 de juliol de 2013 , relativa a la obra de

DOTACIÓ SERVEIS UA/10PA, del qual es adjudicatària l’empresa MELCHOR

MASCARO . per un import 11.483,26€

I vist que es pot fer la despesa segons el cabe el gasto emès per la Intervenció

Municipal de data 11 de juliol de 2013, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del

següent acord:

PRIMER.- Aprovar la certificació nº 2 i darrera de data 5 de juliol de 2013 , relativa a

la obra de DOTACIÓ SERVEIS UA/10PA, del qual es adjudicatària l’empresa

MELCHOR MASCARO . per un import 11.483,26€, amb càrrec a la partida

2013.161.609.03 del pressupost municipal vigent.

SEGON.- Que per la unitat de comptabilitat de la Intervenció s’expedeixi el

corresponent manament de pagament.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Tercer Tinent de Batle, Delegat de

l’Àrea d’Urbanisme, Sr. José Antonio OLIVARES SALVÁ, en data 17 de juliol

d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

(8)

3R) ÀREA DE MEDIA AMBIENT , SOSTENIBILITAT, PATRIMONI I ARXIUS

MUNICIPALS.

3r/1r- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PEL PROJECTE DE

REPOSICIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I NOVA XARXA DE

PLUVIALS AL CARRER JUAN RIERA.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrita pel Quint Tinent de Batle, Delegat de les Àrees de Medi Ambient,

Sostenibilidat, Patrimoni i Arxius Municipals, Sr. José Ramón BAEZA CORRALES,

en data 16 de juliol d’enguany, i que diu així:

“Vist el Projecte redactat pel tècnic municipal Alexandre Pujol Enrrich, en el que es

descriu el mal estat de la xarxa de sanejament existent i la inexistència de la xarxa de

pluvials en el carrer Juan Riera; existint una recollida d’aigües pluvials mitjançant

imbornal de reixeta de 0,50* 0,70 cm, que aboca a un solar privat.

Vist el “cabe el gasto” aprovat per l’Interventor Municipal a càrrec de la partida

1316160902 amb retenció de crèdit Núm. 201300022372, de data 09 de juliol de 2013.

Vist l’informe favorable d’urbanisme de data 28 de juny de 2013.

Vist l’informe del tècnic municipal damunt el Pla de seguretat i Salut presentat per

l’empresa “GABRIEL GAYÀ MORLÀ, S.L” CIF B 07601909.

Aquest Regidor de l’ Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat, Patrimoni i Arxiu

Municipal proposa a la Junta de Govern Local el següent ACORD:

Primer- Aprovar el projecte de reposició de la xarxa de sanejament existent i la nova

xarxa de pluvials del carrer Juan Riera, del terme d’Andratx, per un import de 17.803,23

euros

Segon- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de l’obra “el projecte de reposició de

la xarxa de sanejament existent i la nova xarxa de pluvials del carrer Juan Riera, del

terme d’Andratx, a favor de l’empresa “GABRIEL GAYÀ MORLÀ, S.L” CIF B

07601909. per un import de 17.803,23 euros.

Tercer- Aprovar el gasto de 17.803,23 euros a càrrec de la partida13.16160902 del

pressupost municipal de l’any 2013.

Quart Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del projecte de reposició de la xarxa de

sanejament existent i la nova xarxa de pluvials del carrer Juan Riera, del terme

d’Andratx, presentat per l’empresa “GABRIEL GAYÀ MORLÀ, S.L” CIF B

07601909.

Cinquè Notificar l’acord adoptat a l’interessat i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Quint Tinent de Batle, Delegat de les

Àrees de Medi Ambient, Sostenibilidat, Patrimoni i Arxius Municipals, Sr. José Ramón

BAEZA CORRALES, en data 16 de juliol d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

4T) ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ.

(9)

4t/1r- FESTES SANT ELM 2013.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta

d’acord subscrit pel Regidor Delegat de les Àrees de Joventut, Esports i Festes, Sr. Joan

FORTEZA BOSCH, en data 17 de juliol d’enguany, i que diu així:

“Atès que el mes de juliol es celebrem com cada any les festes de Sant Elm 2013 i atès

que dins les festes s’ha de contractar diversos grups musicals així com la infrastructura

necessària.

Vist que la Intervenció Municipal certifica que la despesa es factible a càrrec de la

partida núm. 13.338.226.15.

Donat que s’han sol·licitat pressupost a diverses empreses i la més avantatjosa ha estat

presentada per Grup Trui Mallorca S.L.

ES PROPOSA:

1.- Aprovar la despesa per un import de 12.100 € + 2.541 € de l’IVA.

2.-Adjudicar a Grup Trui Mallorca S.L. con NIF: B-57634131 i domicili en Carrer

Licorers nº 125-07141 POLIG. MARRATXI, la realització de les festes de Sant Elm.

3.-Notificar el present Acord a Grup Trui Mallorca S.L. i donar compte a la Intervenció

Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària

acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut,

Esports i Festes, Sr. Joan FORTEZA BOSCH, en data 17 de juliol d’enguany, i que s’ha

transcrit més amunt.

5È) ÀREA D’URBANISME.

5è/1r- EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE PRÒRROGA:

1) PROG_MA_Nº58/06 – REF: 19/13 WINDEX TRADING, S.A. (PRÓRROGA

DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES EN

C/ ISAAC PERAL, 42 DEL PUERTO DE ANDRATX).

Vists els informes favorables tècnic i del lletrat assessor que figuren a l’expedient, així

com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la Unitat

de Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i

en votació ordinària acorda:

1r) Concedir una pròrroga de la llicència urbanística PROG_MA_Nº58/06 – REF: 19/13

a WINDEX TRADING, S.A. (PRÓRROGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES EN C/ISAAC PERAL, 42 DEL PUERTO

DE ANDRATX), en els termes i de conformitat amb les condicions generals i

particulars que en el seu cas s’assenyalen en el següent informe tècnic:

(10)

Dia 25 d’abril de 2006 amb registre d’entrada nº 2988 es presenta el projecte bàsic de

edifici d’habitatges i locals (visat coaib nº3161/06-21.04.06). Atorgada per la Junta de

Govern en data 1 de febrer de 2008. Titular de la llicència: WINDEX TRADING, S.A.

Pressupost de les obres: 994.510,00€. Expedient municipal MA-58/2006.

Dia 4 de març de 2008 amb registre d’entrada nº2370 es presenta el projecte d’execució

de edifici d’habitatges i locals (visat coaib nº1268/08-04.03.08). Autoritzada per la

Junta de Govern en data 18 de juliol de 2008. Titular de la llicència: WINDEX

TRADING, S.A. Pressupost de les obres: 994.510,00€. Expedient municipal

MA-58/2006.

Dia 8 de gener de 2009 amb registre d’entrada nº 127 es presenten modificacions al

transcurs de les obres de edifici d’habitatges i locals (visat coaib nº3823/09-04.08.09).

Atorgada per la Junta de Govern en data 16 d’abril de 2010. Titular de la llicència:

WINDEX TRADING, S.A. Expedient municipal MD-2/2009.

NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE LA ACTUACIÓ.

PGO ANDRATX (AD. 27/6/1977) – MODIFICACIÓ PGO ANDRATX (AD.

5/7/1988)

Classificació del Sòl: URBÀ

Zonificació: CASC URBÀ

NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT DE CARÀCTER MÀXIM.

Cal informar que la documentació referida a la sol·licitud de llicència d’obres s’ajusta

bàsicament a les Normes Urbanístiques.

Alçada màxima: 11,50 m

Nº Plantes: 4(B+3)

Prof. Edificable: ---

Edificabilitat: ---

Aprofitament: ---

Ocupació: 100% soterrani/pl. baixa – 60%

pisos

Habitatges: 18

Aparcaments: 0

Locals: 3

Ascensor: 2

Piscina: 0

PRESSUPOST DE LES OBRES: Pendent per executar 484.412,00 €. 60% obra

executada.

ORGANISMES:

Informe del zelador municipal d’obres de data 20 de juny de 2013.

TERMINIS:

(11)

En base a lo exposat anteriorment, i complint el projecte amb lo disposat als Articles 5 i

6 de la L.D.U aquest Tècnic INFORMA: FAVORABLEMENT als efectes de

l’atorgament de la llicència sol·licitada sempre i quan es compleixi amb caràcter general

el que s’estableix a les normes i condicions específiques.”

2n) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla

Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos

i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de

novembre de 2002, amb modificacions publicades al BOIB núm. 188 de 30 de

desembre de 2006.

3r) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària,

a la Unitat de Gestió Cadastral i als Serveis d’Inspecció Municipals als efectes oportuns.

5è/2n- EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MAJOR:

1) EXPED.MA_Nº:19/08.– REF. 26/13.- HEINS & HEINS CALA MORAGUES,

S.L. (MODIFICACIÓN DEL P. BÁSICO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

AISLADA Y PISCINA EN URBANIZACIÓN CALA MORAGUES, C/

CADERNERA, 4, SOLAR 144 DEL PUERTO DE ANDRATX)

Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient,

així com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la

Unitat de Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels

assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a HEINS & HEINS CALA

MORAGUES, S.L. en els termes i de conformitat amb les condicions generals i

particulars que en el seu cas s’assenyalen en el següent informe tècnic:

“NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L'ACTUACIÓ:

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D'ANDRATX’07

Aprovades definitivament pel ple del Consell

*Insular

d'Ordenació del Territori,

Urbanisme i Patrimoni Històric en data 26 d'Abril de 2007. (BOIB nº: 70 de 10-05-07).

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D’ANDRATX’12

Aprovades inicialment pel ple de l'Ajuntament d'Andratx en data 15 de Maig de 2012

(BOIB nº: 73 de 22-05-12).

Classificació del Sòl: URBÀ UA/5PA (PORT D’ANDRATX)

Qualificació: U – UNIFAMILIAR

(12)

1. Parcel·la

mínima:...1.000 m2

2. Façana mínima:...20 m

Fons de sac...8 m

3. Coeficient

d’ocupació:... 30%

4. Coeficient

d’edificabilitat:...*1,00 m3/m2

5. Coeficient d’aprofitament:...*0,33

m2/m2

6. Volum màxim per edificació:....2.100

m3

7. Altura reguladora:...7 m

8. Nº de plantes:...2 plantes

9. Altura

màxima:...8,5 m

10. Ordenació:... Aïllada

11. Endinsades:

A alineació de carrer o E.L.P.:... 4 m

A mitgera:...3 m

12. Separació entre edificacions:...6 m

13. Àrea enjardinada mínima:...40%

14. Índex d’intensitat d’us residencial: ...1

hab/1000 m2

(*) Paràmetres aplicables a les parcel·les la

superfície de les quals sigui inferior a la

mínima i que sigui impossible la seva

adaptació per agregació de sol a la nova

parcel·la mínima establerta.

EXPEDIENTS REL.LACIONATS:

MA 19/2008: Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllada i piscina. Llicència

concedida per Junta de Govern en data 23 de gener de 2009.

MD 42/2011: Projecte modificat de bàsic d’habitatge unifamiliar aïllada i piscina.

Renunciat.

INFORME TÈCNIC:

Existeix una llicència de projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllada i piscina, i el

projecte modificat, segons l’article 5.3 de ka Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de

disciplina urbanística, no implica variació del nombre d’habitatges, canvi d’ús del sòl,

canvi de l’altària, volum, situació de les edificacions i ocupació, per tant la normativa

aplicable serà la mateixa de la llicència original, es a dir, NNSS’07.

PRESSUPOST: El pressupost disminueix respecte del inicial, sent ara de 570.151,85.-

En

base

a

lo

exposat

anteriorment,

aquest

tècnic

INFORMA

FAVORABLEMENT als efectes de l’atorgament de la llicència sol·licitada

sempre i quan es compleixi amb caràcter general el que s’estableix a les normes i

condicions específiques.”

2n) Dins el termini de sis mesos, comptats des de la data de notificació d’aquest acord,

s’haurà de presentar a l’Ajuntament projecte d’execució ajustat a les determinacions del

(13)

projecte bàsic. En cas contrari, l’Ajuntament iniciarà procediment de caducitat del

projecte bàsic aprovat.

3r) Els terminis d’iniciació i execució de les obres fixats en aquest acord no començaran

a comptar fins que no s’hagi presentat el projecte d’execució i hagi transcorregut un mes

sense que l’Ajuntament hagi notificat resolució en contra.

4t) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla

Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos

i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de

novembre de 2002, amb modificacions publicades al BOIB núm. 188 de 30 de

desembre de 2006.

5è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària,

a la Unitat de Gestió Cadastral i als Serveis d’Inspecció Municipals als efectes oportuns.

6è) Que s’adjunti el document de la llicència a la notificació d’aquest acord.

2) EXPED.MA_Nº 64/2012.- EUROPALMA, S.A. (CONSTRUCCIÓN DE UNA

VIVIENDA

UNIFAMILIAR

AISLADA

Y

PISCINA

(P.BÁSICO),

EN

URBANIZACIÓN COSTA ANDRATX, C/ ORADA, 77, PARCELA 41 –

MANZANA 3, DEL PUERTO DE ANDRATX)

Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient,

així com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la

Unitat de Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels

assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a EUROPALMA, S.A. en els termes i

de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas s’assenyalen

en el següent informe tècnic:

“1.- NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L'ACTUACIÓ:

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D'ANDRATX

Aprovades definitivament pel ple del Consell Insular d'Ordenació del Territori,

Urbanisme i Patrimoni Històric en data 26 d'Abril de 2007. (BOIB nº: 70 de 10-05-07).

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D’ANDRATX’12

Aprovades inicialment pel ple de l'Ajuntament d'Andratx en data 15 de Maig de 2012

(BOIB nº: 73 de 22-05-12).

Classificació del Sòl: URBANITZABLE P9/PA (PORT D’ANDRATX)

Qualificació: U – UNIFAMILIAR

(14)

1) Parcel·la

mínima:...1.000

m2

2) Façana

mínima:...20

m

Fons

de

sac...8 m

3) Coeficient

d’ocupació:... 30%

4) Coeficient

d’edificabilitat...*1,00

m3/m2

5) Coeficient

d’aprofitament:...*0,33 m2/m2

6) Volum

màxim

per

edificació:...2.100 m3

7) Alçada

reguladora:...7

m

8) Nº

de

plantes:...2

plantes

9) Altura

màxima:...8,5

m

10) Ordenació:...

Aïllada

11) Endinsades:

11.1 ... .

A

alineació de carrer o

E.L.P.:... 4 m

11.2. ... A

mitgera:...

...3 m

12) Separació

entre

edificacions:...6 m

13) Àrea

enjardinada

mínima:...40%

14) Índex

d’intensitat

d’us

residencial: ...1 hab/1000 m2

(*) Paràmetres aplicables a les

parcel·les la superfície de les quals

sigui inferior a la mínima i que sigui

impossible la seva adaptació per

agregació de sol a la nova parcel·la

mínima establerta.

3.- INFORME TÈCNIC:

Vista la documentació presentada en data 10 d’abril de 2013 amb RGE 3289, les

deficiències requerides al informe tècnic anterior de data 11 de març de 2013, queden

resoltes.

4.- PRESSUPOST DE LES OBRES: 631.093,05. -€

5.- TERMINIS:

Termini d’iniciació: 6 mesos.

Termini d’execució: 24 mesos.”

2n) Dins el termini de sis mesos, comptats des de la data de notificació d’aquest acord,

s’haurà de presentar a l’Ajuntament projecte d’execució ajustat a les determinacions del

projecte bàsic. En cas contrari, l’Ajuntament iniciarà procediment de caducitat del

projecte bàsic aprovat.

3r) Els terminis d’iniciació i execució de les obres fixats en aquest acord no començaran

a comptar fins que no s’hagi presentat el projecte d’execució i hagi transcorregut un mes

sense que l’Ajuntament hagi notificat resolució en contra.

4t) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla

Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos

i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de

(15)

novembre de 2002, amb modificacions publicades al BOIB núm. 188 de 30 de

desembre de 2006.

5è) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística a:

-“Per a la concessió del certificat municipal de final d’obra, llicència de primera

ocupació o document equivalent, serà necessari que estigui realitzada totalment la

urbanització que afecti als esmentats edificis i estiguin en condicions de funcionament

els subministraments d’aigua i energia elèctrica i les xarxes de clavegueram.

-La licencia no desplegará ningún efecto y, por tanto, no se podrán inciar las obras hasta

la fecha en que la empresa adjudicataria del contrato municipal de ejecución de las

obras de completación de la dotación de servicios de la Unidad de Actuación P/9PA no

comunique al Ayuntamiento el inicio de las obras a la altura de la calle Congre núm. 72;

consecuentemente, el plazo del inicio de las obras comenzará a contar desde la fecha

que sea posterior de las dos siguientes: a) Fecha de comunicación del Ayuntamiento al

titular de la licencia informando que la empresa adjudicataria del contrato municipal de

ejecución de las obras de completación de la dotación de servicios de la Unidad de

Actuación P/9PA no comunique al Ayuntamiento el inicio de las obras a la altura de la

calle Orada núm. 79. b) Fecha en que se haya de entender aprobado el proyecto de

ejecución por aplicación del artículo 7.3 de la LDU.”

6è)Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària, a

la Unitat de Gestió Cadastral i als Serveis d’Inspecció Municipals als efectes oportuns.

7è) Que s’adjunti el document de la llicència a la notificació d’aquest acord.

3) EXPED.MA_Nº65/2012.- EUROPALMA, S.A. (CONSTRUCCIÓN DE UNA

VIVIENDA

UNIFAMILIAR

AISLADA

Y

PISCINA

(P.BÁSICO),

EN

URBANIZACIÓN COSTA ANDRATX, C/ORADA, 79, PARCELA 42 –

MANZANA 3, DEL PUERTO DE ANDRATX)

Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient,

així com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la

Unitat de Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels

assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Concedir llicència urbanística d’obra major a EUROPALMA, S.A. en els termes i

de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas s’assenyalen

en el següent informe tècnic:

“1.- NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L'ACTUACIÓ:

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D'ANDRATX

Aprovades definitivament pel ple del Consell Insular d'Ordenació del Territori,

Urbanisme i Patrimoni Històric en data 26 d'Abril de 2007. (BOIB nº: 70 de 10-05-07).

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D’ANDRATX’12

(16)

Aprovades inicialment pel ple de l'Ajuntament d'Andratx en data 15 de Maig de 2012

(BOIB nº: 73 de 22-05-12).

Classificació del Sòl: URBANITZABLE P9/PA (PORT D’ANDRATX)

Qualificació: U – UNIFAMILIAR

2.- PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL PLANEJAMENT:

1) Parcel·la

mínima:...1.000 m2

2) Façana mínima:...20 m

Fons de sac...8 m

3) Coeficient

d’ocupació:... 30%

4) Coeficient

d’edificabilitat...*1,00 m3/m2

5) Coeficient

d’aprofitament:...*0,33 m2/m2

6) Volum màxim per edificació:....2.100

m3

7) Alçada

reguladora:...7 m

8) Nº de plantes:...2 plantes

9) Altura

màxima:...8,5 m

10) Ordenació:...

Aïllada

11) Endinsades:

a. A alineació de carrer o

E.L.P.:... 4 m

b. A mitgera:...3 m

12) Separació

entre

edificacions:...6 m

13) Àrea

enjardinada

mínima:...40%

14) Índex

d’intensitat

d’us

residencial: ...1 hab/1000 m2

(*) Paràmetres aplicables a les

parcel·les la superfície de les

quals sigui inferior a la mínima i

que sigui impossible la seva

adaptació per agregació de sol a la

nova parcel·la mínima establerta.

3.- INFORME TÈCNIC:

Vista la documentació presentada en data 10 d’abril de 2013 amb RGE 3290, les

deficiències requerides al informe tècnic anterior de data 11 de març de 2013, queden

resoltes.

4.- PRESSUPOST DE LES OBRES: 639.229,60. -€

5.- TERMINIS:

Termini d’iniciació: 6 mesos.

Termini d’execució: 24 mesos.”

2n) Dins el termini de sis mesos, comptats des de la data de notificació d’aquest acord,

s’haurà de presentar a l’Ajuntament projecte d’execució ajustat a les determinacions del

projecte bàsic. En cas contrari, l’Ajuntament iniciarà procediment de caducitat del

projecte bàsic aprovat.

3r) Els terminis d’iniciació i execució de les obres fixats en aquest acord no començaran

a comptar fins que no s’hagi presentat el projecte d’execució i hagi transcorregut un mes

sense que l’Ajuntament hagi notificat resolució en contra.

(17)

4t) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla

Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos

i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de

novembre de 2002, amb modificacions publicades al BOIB núm. 188 de 30 de

desembre de 2006.

5è) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística a:

-“Per a la concessió del certificat municipal de final d’obra, llicència de primera

ocupació o document equivalent, serà necessari que estigui realitzada totalment la

urbanització que afecti als esmentats edificis i estiguin en condicions de funcionament

els subministraments d’aigua i energia elèctrica i les xarxes de clavegueram.

-La licencia no desplegará ningún efecto y, por tanto, no se podrán inciar las obras hasta

la fecha en que la empresa adjudicataria del contrato municipal de ejecución de las

obras de completación de la dotación de servicios de la Unidad de Actuación P/9PA no

comunique al Ayuntamiento el inicio de las obras a la altura de la calle Congre núm. 72;

consecuentemente, el plazo del inicio de las obras comenzará a contar desde la fecha

que sea posterior de las dos siguientes: a) Fecha de comunicación del Ayuntamiento al

titular de la licencia informando que la empresa adjudicataria del contrato municipal de

ejecución de las obras de completación de la dotación de servicios de la Unidad de

Actuación P/9PA no comunique al Ayuntamiento el inicio de las obras a la altura de la

calle Orada núm. 79. b) Fecha en que se haya de entender aprobado el proyecto de

ejecución por aplicación del artículo 7.3 de la LDU.”

6è)Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària, a

la Unitat de Gestió Cadastral i als Serveis d’Inspecció Municipals als efectes oportuns.

7è) Que s’adjunti el document de la llicència a la notificació d’aquest acord.

4)

EXPED.MA_Nº21/13.-

PANTALEU

INVESTMENTS,

S.L.-

(CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

(P.BÁSICO), EN URBANIZACIÓN COSTA D’ANDRATX, C/CONGRE, 72,

SOLAR 57 – MANZANA 5 DEL PUERTO DE ANDRATX)

Vists els informes favorables Tècnic i del Lletrat Assessor que figuren a l’expedient,

així com la liquidació provisional que per taxa de llicències urbanístiques presenta la

Unitat de Gestió Tributària, la Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels

assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Concedir llicència urbanística d’obra major PANTALEU INVESTMENTS, S.L.en

els termes i de conformitat amb les condicions generals i particulars que en el seu cas

s’assenyalen en el següent informe tècnic:

“NATURALESA URBANÍSTICA DEL SÒL OBJECTE DE L'ACTUACIÓ:

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D'ANDRATX’07

Aprovades definitivament pel ple del Consell Insular d'Ordenació del Territori,

Urbanisme i Patrimoni Històric en data 26 d'Abril de 2007. (BOIB nº: 70 de 10-05-07).

(18)

NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI D’ANDRATX’12

Aprovades inicialment pel ple de l'Ajuntament d'Andratx en data 15 de Maig de 2012

(BOIB nº: 73 de 22-05-12).

Classificació del Sòl: URBANITZABLE P9/PA (PORT D’ANDRATX)

Qualificació: U/U1 – UNIFAMILIAR

PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL PLANEJAMENT:

1) Parcel·la

mínima:...1.000 m2

2) Façana

mínima:...20 m

Fons de sac...8 m

3) Coeficient d’ocupació:...30%

4) Coeficient

d’edificabilitat:...*1,00 m3/m2

5) Coeficient d’aprofitament: ...*0,33

m2/m2

6) Volum màxim per edificació:....2.100

m3

7) Altura

reguladora:...7 m

8) Nº de plantes:...2 plantes

9) Altura

màxima:...8,5 m

10) Ordenació:...

Aïllada

11) Endinsades:

a. A alineació de carrer o

E.L.P.:... 4 m

b. A

mitgera:...

...3 m

12) Separació

entre

edificacions:...6

m

13) Àrea

enjardinada

mínima:...40%

14) Índex

d’intensitat

d’us

residencial: ...1 hab/1000 m2

(*) Paràmetres aplicables a les

parcel·les la superfície de les quals

sigui inferior a la mínima i que

sigui impossible la seva adaptació

per agregació de sol a la nova

parcel·la mínima establerta.

EXPEDIENTS REL.LACIONATS:

MA 36/09: Projecte bàsic de construcció d’habitatge i piscina. Llicència denegada per

Junta de Govern en data 4 de setembre de 2009.

PRESSUPOST DE LES OBRES: 215.244,87. -€

TERMINIS:

Termini d’iniciació: 6 mesos.

Termini d’execució: 24 mesos.”

2n) Dins el termini de sis mesos, comptats des de la data de notificació d’aquest acord,

s’haurà de presentar a l’Ajuntament projecte d’execució ajustat a les determinacions del

projecte bàsic. En cas contrari, l’Ajuntament iniciarà procediment de caducitat del

projecte bàsic aprovat.

3r) Els terminis d’iniciació i execució de les obres fixats en aquest acord no començaran

a comptar fins que no s’hagi presentat el projecte d’execució i hagi transcorregut un mes

sense que l’Ajuntament hagi notificat resolució en contra.

(19)

4t) Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística al compliment del Pla

Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos

i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca i publicat al BOIB núm. 141 de dia 23 de

novembre de 2002, amb modificacions publicades al BOIB núm. 188 de 30 de

desembre de 2006.

5è)Es condiciona l’atorgament de la present llicència urbanística a:

- Per a la concessió del certificat municipal de final d’obra, llicència de primera ocupació

o document equivalent, serà necessari que estigui realitzada totalment la urbanització

que afecti als esmentats edificis i estiguin en condicions de funcionament els

subministraments d’aigua i energia elèctrica i les xarxes de clavegueram.

-La licencia no desplegará ningún efecto y, por tanto, no se podrán inciar las obras hasta

la fecha en que la empresa adjudicataria del contrato municipal de ejecución de las

obras de completación de la dotación de servicios de la Unidad de Actuación P/9PA no

comunique al Ayuntamiento el inicio de las obras a la altura de la calle Congre núm. 72;

consecuentemente, el plazo del inicio de las obras comenzará a contar desde la fecha

que sea posterior de las dos siguientes: a) Fecha de comunicación del Ayuntamiento al

titular de la licencia informando que la empresa adjudicataria del contrato municipal de

ejecución de las obras de completación de la dotación de servicios de la Unidad de

Actuación P/9PA no comunique al Ayuntamiento el inicio de las obras a la altura de la

calle Orada núm. 79. b) Fecha en que se haya de entender aprobado el proyecto de

ejecución por aplicación del artículo 7.3 de la LDU.”

-Al projecte d’execució s’haurà de reflectir el compliment dels següents articles de la

Revisió de les Normes Subsidiàries d’Andratx de 2012, que diu així:

“Art. 61. Instal·lació d’aigües grises

1. Les noves edificacions, els canvis d’ús i les reformes integrals de les edificacions

existents han de disposar d’una instal·lació per aprofitar les pròpies aigües grises

filtrades i desinfectades per a les cisternes dels wàters i per a les instal·lacions de

reg. S’ha de preveure obligatòriament la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua a

les cisternes de wàters.

2. Els habitatges han de disposar d’un dipòsit d’acumulació de les aigües grises

produïdes, amb una capacitat de 500 litres per cada habitatge i amb les

instal·lacions de bombeig, de filtració i de desinfecció corresponents. Aquest dipòsit

pot ser conjunt amb el de les aigües pluvials.

(20)

3. En el disseny de la instal·lació d’aigües grises o regenerades s’ha de garantir la

impossibilitat de confondre-

la amb la d’aigua potable, així com la impossibilitat de contaminar el

subministrament d’aquesta. Per això,

ambdues xarxes han de ser totalment independents.

4. Les aigües provinents del buidatge de piscines han d’anar preferentment al

circuit d’aigües grises per tal de

reutilitzar-la. En cas de no existir aquest circuit, es tractaran com a aigües

pluvials.”

Art. 62. Recollida i tractament de les aigües pluvials

1. A les noves edificacions, els canvis d’ús i les reformes integrals de les

edificacions existents és obligatori recollir l'aigua de pluja amb conducció a aljub

de capacitat adequada a la superfície de recollida, a raó de 17 m3 per cada 100 m2

de coberta de l’edificació, amb un mínim de 10 m3.

2. L’emmagatzematge de l’aigua de pluja ha de ser independent de l’aigua potable

de la xarxa municipal o d’una altra procedència sense que puguin comunicar-se,

però pot ser conjunt amb el de les aigües grises regenerades i amb el de les aigües

procedents de la depuració de les piscines.

3. En qualsevol cas, els aljubs d’aigua potable i els d’aigua pluvial han de

respectar, com a mínim, les distàncies següents:

a) a fosses sèptiques estanques: 10,00 m.

b) a una xarxa soterrada d’evacuació d’aigües fecals i grises: 1,50 m.

4. Caldrà la instal·lació d’un circuit per a la reutilització d'aquestes aigües pluvials,

que pot ser el mateix circuit d’aigües grises regenerades, per als wàters i, en el seu

cas, per a les instal·lacions de reg.

(21)

5. El romanent de les aigües pluvials recollides es conduirà al clavegueram urbà de

pluvials, destinat a recollir únicament aquesta classe d'aigua si existeix, o al carrer,

i complirà les condicions següents:

a) Les aigües pluvials no poden connectar-se a la xarxa general de sanejament.

b) El desguàs d'aigua pluvial, que no es condueixi a l’aljub, es farà mitjançant

conduccions adients a la xarxa de pluvials, si n'hi ha.

c) Si no hi ha xarxa de pluvials davant l'immoble de què es tracti, haurà de

conduir-se per davall de la vorera o les ha d’abocar, lliurement, en la pròpia

parcel·la si es tracta d’una edificació aïllada.

d) Es prohibeix expressament el desguàs per damunt de la vorera i empalmar a

aquests conductes qualsevol classe d'aigües residuals, incloent-hi les procedents de

piques d'escurar i rentar roba.

També és prohibeix entroncar-lo al clavegueram sanitari i el vessament a fosses

sèptiques.

6. En tipologia d'edificació extensiva es garantirà que almenys un 20% del sòl de la

parcel·la no ocupat per l'edificació sigui permeable.

Art. 63. Evacuació d’aigües residuals

1. Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals han de definir-se per la seva

capacitat d’evacuació, la qual cosa s’ha de fer sobre la base de criteris que

s’indiquen en la norma tecnològica corresponent, i han d’acomplir, si n’és el cas, la

normativa relativa als abocaments industrials.

2. En sòl urbà han d’escometre, necessàriament, a la xarxa general, mitjançant

pous de bloqueig i pous de registre, a l’encontre entre la xarxa horitzontal de

sanejament i la xarxa general municipal.

(22)

3. Quan la instal·lació rebi aigües procedents d’un ús d’aparcament o d’altres

similars, hi ha d’haver una arqueta separadora de fangs o greixos abans del pou de

bloqueig.

4. Per a les aigües residuals de procedència no residencial, el sistema de depuració

ha d’estar aprovat, prèviament, pels organismes competents.

5. En cap cas, no es poden vessar aigües residuals no depurades en llits de torrents

o al mar.

6. En sòl rústic les aigües residuals generades no es podran abocar en pous o rases

filtrants negres.”

6è) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, a la Unitat de Gestió Tributària,

a la Unitat de Gestió Cadastral i als Serveis d’Inspecció Municipals als efectes oportuns.

7è) Que s’adjunti el document de la llicència a la notificació d’aquest acord.

5è/3r- PLANEJAMENT, GESTIÓ I PROJECTES:

1) COMPLIMENT DE LES SENTÈNCIES RECAIGUDES EN ELS P.O. 114/2010

I P.O. 123/2010. I CONTESTACIÓ ALS ESCRITS AMB RGE NÚMS. 3526, 3528,

3530, 3535 ,3537 ,3576 ,7369 ,7371 , 7373 I 7374.

Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de l’informe -

proposta emès per l’assessor jurídic i cap de l’Área d’Urbanisme, Sr. Bartomeu Tugores

Truyol, amb el conforme del Regidor d’Urbanisme, Sr. José Antonio Olivares Salvà, en

data 16 de juliol d’enguany, i que diu així:

“Vistes les sentències fermes núm. 903/2012 del Tribunal Superior de Justícia de les

Illes Balears i núm. 228/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.

Vists els escrits amb registre d’entrada núm. 3526, 3528, 3530, 3535, 3537, 3576, 7369,

7371, 7373 i 7374 de 2013.

Atès l’Informe de 14 de juny de 2013 de l’advocat Sr. Pau Mir Capellà, que ha exercit

la defensa legal de l’Ajuntament en els dos procediments judicials esmentats, que els

sota signants assumeixen en la seva totalitat i que diu el següent:

INFORME jurídico emitido por el abogado Pablo Mir Capella, col. 1522 ICAIB, a instancia

del Ayuntamiento de Andratx, en relación a los efectos de la Sentencia del TSJIB nº 903/2012

(23)

servicios de la Unidad de Actuación de Biniorella; así como con respecto los efectos de dicha

Sentencia sobre la vigencia del Contrato Municipal de Colaboración Público Privado que

esta relacionado con la ejecución las citadas obras.

I)

El objeto de este informe: las cuestiones planteadas por distintos interesados

que motivan la emisión del presente informe

El presente informe, cuyo objeto se ha indicado en el encabezamiento de este escrito, ha sido encargado por oficio del Regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, de fecha 30 de abril de 2013, con motivo de “

els escrits amb registre d’entrada a l’Ajuntament d’Andratx núm. 3526, 3528, 3530,

3532, 3535 i 3576 de l’any 2013, en els quals es planteja que la sentència núm. 903/2012 del

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears s’ha d’aplicar a l’àmbit d’actuació de

Biniorella, que ha d’implicar fins i tot la paralització immediata de les obres de dotació de

serveis d’aquesta urbanització, i que la no aplicació de la sentència a aquest àmbit suposa una

actuació arbitrària de l’Ajuntament amb ple coneixement de la seva injustícia

”.

Concretándose el encargo del informe a las dos cuestiones referidas en el encabezamiento de este documento, que son las siguientes:

1) “

els efectes de la sentència 903/2012 del TSJIB, i, en concret, els efectes sobre les

quotes urbanístiques i les obres de dotació de serveis de la unitat d’actuació de

Biniorella

2) “

els efectes de la sentència sobre la vigència del contracte municipal de

col·laboració público-privada que està relacionat amb les esmentades obres.

II)

Sobre los efectos de la Sentencia nº 903/2012: Urbanización Biniorella

Bajo esta rúbrica analizaremos la primera cuestión planteada en la solicitud de informe, de cuyo tenor literal se desprenden dos subapartados. Uno primero, referido a los efectos de la Sentencia nº

903/2012 en el caso que ha resuelto. Y, otro segundo, concretado a los efectos sobre las cuotas urbanísticas y las obras de dotación de servicios de la unidad de actuación de Biniorella.

A continuación, en apartados independientes, examinaremos cada uno de los dos aspectos planteados en la primera cuestión.

A) Contenido y alcance de la Sentencia nº 903/2012

1. La Sentencia nº 903/2012 que motiva este informe, como se ha expresado en el encabezamiento de este escrito, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo)1 en fecha 19 de diciembre de 2012 (nº 903), en el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Andratx (Rollo Sala 260/12) contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma nº 190/2012, de fecha 8 de mayo, en los

(24)

autos de procedimiento ordinario nº 114/2010, siendo partes en dicho proceso, en calidad de actores-apelados, las mercantiles Clumo S.L. y Urbanización La Mola, S.L., y, como demandado-apelante, el Ayuntamiento de Andratx2.

2. La Sentencia de instancia contra la que interpuso el indicado recurso de apelación por el demandado-apelante –Ayuntamiento de Andratx-, dictada que fue por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma, día 8 de mayo de 2012 (nº 190), resolvió:

QUE DEBO

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad

mercantil CLUMO, S.L. y URBANIZACIÓN LA MOLA, S.L., D. JOSÉ BASCONES

AYNETO y Dª PATRICIA GLEAVE RYDER, contra el acuerdo adoptado por el pleno

municipal del Ayuntamiento de Andratx en su sesión ordinaria de 25 de marzo de 2010,

en el que se resolvieron las alegaciones presentadas al Proyecto del Polígono P1/PA LA

MOLA y aprobación definitiva de las liquidaciones provisionales y contra el acuerdo

adoptado por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Andratx en su sesión ordinaria de

12 de mayo de 2009, en el que se aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación

económica de la unidad de gestión Polígono P1/PA LA MOLA y aprobación inicial de la

forma o modo de reparto y las cuentas provisionales de las cuotas urbanísticas,

anulándolas por no ser conformes a derecho.

”.

El objeto de este recurso fue:

- El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión ordinaria de 25 de marzo de 2010, por el que se resolvieron alegaciones presentadas al Proyecto del Polígono

P/1PA LA MOLA

y aprobación definitiva de las liquidaciones provisionales.

- El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión ordinaria de 12 de mayo de 2009, por el que se aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación económica de la unidad de gestión del Polígono

P/1PA LA MOLA

y aprobación inicial de la forma o modo de reparto y las cuentas provisionales de las cuotas urbanísticas.

Y los motivos aducidos en la mencionada sentencia para acordar la anulación de los actos administrativos impugnados fueron, sintéticamente, los siguientes:

i.

Que en aplicación de los criterios del art. 119.2º del TRLS 19763

, las NNSS de 2007 decidieron la aplicación de un sistema mixto de cooperación para la ejecución de unos determinados servicios urbanísticos, y el de compensación para otros; por lo que la posibilidad de modificación del sistema de ejecución debía realizarse a través de la modificación previa de la norma de planeamiento (en el caso, NNSS). No obstante, en el supuesto sobre el que se pronunció dicha resolución judicial se procedió al revés, es decir, se implantó en un primer momento el sistema de cooperación como único –por lo que comprendería todas las obras y servicios-, se fijaron y aprobaron luego las cuotas y, con posterioridad y en último término, se procedió a la modificación puntual del planeamiento.

ii.

Que la procedencia de la referida anulación se refuerza por el Juzgador de instancia con la apreciación de que las cuotas definitivas (publicadas en el BOIB de 13.04.2010) modifican el importe de las cuotas aprobadas provisionalmente (publicadas en el BOIB de 30.05.2009) sin que se motiven los nuevos importes.

2

También, el Ayuntamiento.

3

(25)

3. Ya se ha adelantado que esta Sentencia fue apelada por el Ayuntamiento, habiendo sido resuelta esta apelación por la meritada Sentencia del TSJIB nº nº 903/2012, que acordó:

1º)

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación del

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX contra la sentencia nº 190, de fecha 8 de mayo de 2012

dictada por el Ilmo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº

3 de Palma, la cual se confirma en su integridad.

2º) Se imponen las costas de esta apelación a la parte apelante

”.

Ahora bien, el TSJIB en su Sentencia únicamente basó su fallo –de los dos motivos que fundaron el de la aludida Sentencia de instancia-, en el primero, es decir, en que la posibilidad de modificación del sistema de ejecución debía realizarse a través de la modificación previa de la norma de planeamiento (en el caso NNSS), mientras que, en el supuesto enjuiciado, el Ayuntamiento había procedido al revés, pues primero se implantó el sistema de cooperación como único –que comprendería todas las obras y servicios-, se fijaron y aprobaron luego las cuotas y, con posterioridad y en último lugar, se procedió a la modificación puntual del planeamiento.

A partir de este criterio, la sentencia del TSJIB concluye que unos actos administrativos como los impugnados en aquél proceso no pueden modificar una disposición general como lo es la norma de planeamiento entonces vigente, pues una vez que el planificador se ha reservado la elección del sistema de actuación, cualquier alteración del sistema debe pasar por la previa modificación del plan.

No analizó, por tanto, dicha resolución judicial, ninguno de los otros motivos de la apelación articulados por la Corporación local demandada-apelante con respecto a los de impugnación deducidos en la instancia por las mercantiles recurrentes y apeladas, que sí fueron analizados, aunque no en su totalidad, por la sentencia de instancia.

B)

Consecuencias que se derivan de la Sentencia del TSJIB nº 903, de 19 de diciembre de 2012 1. Lo antes expuesto plantea la duda de a qué actos afectan las referidas resoluciones judiciales anulatorias.

A esta pregunta caben distintas respuestas:

i.

Sólo al acto recurrido (art. 86.2 LJCA4

)

ii.

A todos los actos –anteriores y posteriores a la anulación de que se trata- que guarden con el impugnado alguna conexión de causalidad, es decir, los referidos a aquellas personas o supuestos de hecho formalmente diversos, pero de contenido idéntico o sustancialmente igual, de manera que el reproche de ilegalidad determinante de la anulación de uno de ellos les fuera, en términos lógico-abstractos, íntegramente aplicable (art. 72.2. LJCA)

iii.

Sólo a las actos posteriores a la anulación, pero sí a los anteriores.

iv.

Tanto a los posteriores como a los anteriores firmes.

2. El apartado 2 del art. 72 LJCA, establece que:

(26)

2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas

afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos

generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo

periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán

las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad

indeterminada de personas.

En relación a este apartado la doctrina señala que el mismo constituye un intento de reconocer, al máximo, el efecto expansivo de las sentencias estimatorias que anulan la disposición o acto. Eficacia erga omnes ya reconocida con anterioridad a la vigente LJCA por la doctrina jurisprudencial, pudiéndose citar, entre otras, las SsTS de 30 de octubre de 1991 (RJ 1991/9175) y de 17 de diciembre de 1991 (RJ 1992/293), así como el Auto del mismo Alto tribunal de 8 de marzo de 1993 (RJ 1993/1556). Lo previsto en este artículo de la Ley Jurisdiccional, se ha indicado que desde un punto de vista procesal, supone una absoluta eficacia erga omnes de la sentencia.

En este sentido, GONZÁLEZ PÉREZ considera que la presunción de verdad contenida en la sentencia firme estimatoria que anulase un acto o disposición determinada debe extenderse a aquellos casos en que, aun siendo diferentes los litigantes, se resuelvan situaciones iguales.

Ahora bien, esta rotunda declaración hay que entenderla matizada, desde esa perspectiva, para circunscribirla a los diversos procesos en marcha formulados por otros litigantes contra el mismo acto. En este sentido, el propio GONZÁLEZ PÉREZ, señala que:

“[…]

dictada una sentencia anulando un acto o disposición, si existen otros procesos

en los que se ha formulado pretensión anulatoria por distintas personas, al

extenderse a éstas los efectos e aquellas

sentencias anulatorias, la consecuencia habrá de ser la de extinción de estos otros

procesos en los que se demandaba la anulación ya pronunciada

”.

En la misma línea, desde esta vertiente exclusivamente procesal, se manifiesta GÓMEZ DÍAZ, para la que “

el efecto erga omnes de la anulación del acto administrativo, provoca la “extinción” de

los procesos incididos por otras personas contra el mismo acto, los cuales quedan privados de

su presupuesto habilitante, finalización que se producirá por causa de la satisfacción

extraprocesal de la pretensión

Entre los muchos pronunciamientos del Tribunal Supremo que avalan esta tesis, se pueden citar los de 15 de septiembre de 1989 (RJ 1989/6573), 6 de noviembre de 1990 (RJ 1990/8804), 12 de noviembre de 1991 (RJ 1991/8809), 25 de abril de 1992 (RJ 1992/3996), 23 de febrero de 19993 (RJ 1993/545), 4 de marzo de 1994 (RJ 1994/2007), 28 de noviembre de 1995 (RJ 1995/8934) y 22 de enero de 1996 (RJ 1996/207), cuya doctrina queda resumida en:

“[…] la eliminación del acto disposición impugnado da lugar a la desaparición del

presupuesto procesal que aquellos implica –arts. 1º y 37.1 de la Ley jurisdiccional-, de

suerte que, en lo que ahora importa, no resulta viable hacer pronunciamiento sobre

aspectos concretos del contenido de una disposición que, globalmente, ha sido

eliminada del mundo jurídico

”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :