ANP - Arquitectura de Nano i Picosatèl lits

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Defined in the course webpage at the EETAC website.

Responsable: Defined in the course webpage at the EETAC website.

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

748 - FIS - Departament de Física 2018

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL (Pla 2009). (Unitat docent Optativa)

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS (Pla 2015). (Unitat docent Optativa)

5 Idiomes docència: Anglès

Titulació: Professorat Bàsiques: Específiques: Genèriques: Transversals:

CB7. CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d¿estudi.

CB8. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d¿integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d¿una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l¿aplicació dels seus coneixements i judicis.

CE3 MAST. (CAT) (ENG) CE3: Aplicar los métodos numéricos para ingeniería aeroespacial con especial énfasis en sus aplicaciones, y en especial en la dinámica de fluidos.

CE4 MAST. (CAT) (ENG) CE4: Aplicar el método científico para el estudio de la fenomenología particular del ambiente aeroespacial.

CE5 MAST. (CAT) (ENG) CE5: Aplicar la ingeniería de sistemas en el entorno aeroespacial para el diseño y la gestión de los distintos aspectos tecnológicos asociados a una misión.

CG1 MAST. (CAT) (ENG) CG1: Identificar y conocer las principales actividades de I+D+i en el campo aeroespacial que se llevan a cabo actualmente a nivel internacional en el ámbito académico, la industria y las mayores agencias espaciales.

CG2 MAST. (CAT) (ENG) CG2: Identificar y aplicar los análisis teóricos, experimentales y numéricos fundamentales de uso actual en ingeniería aeroespacial.

CT2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la

(2)

At the end of the topic, students will be able to identify, analyze and write the requirements of a space mission to be undertaken by means of a small satellite (less than a few tens of kilograms). They will also be able to predict the environmental conditions for the mission and to perform a phase A design of the satellite, including its configuration, structure, power, attitude determination and control, onboard computer, thermal control, and communications

subsystems, as well as the tests required to ensure that the different subsystems will perform as expected. Students will know and apply the main methods for preliminary cost determination.

We will make special emphasis on the differences between small satellite and standard satellite engineering.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 45h Hores grup gran: 45h 100.00%

(3)

Introducció

Medi ambient espacial

Llançadors per petits satèl·lits

Enginyeria de Sistemas

Dedicació: 3h Dedicació: 11h Dedicació: 9h Dedicació: 7h Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 2h Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 5h Grup gran/Teoria: 2h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 4h contingut català contingut català contingut català contingut català Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:

(4)

Potència elèctrica

Comunicacions

Seguiment, Telemetria i Comandes

Control tèrmic

Dedicació: 11h Dedicació: 11h Dedicació: 6h 30m Dedicació: 11h Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 1h 30m Grup mitjà/Pràctiques: 0h 30m Aprenentatge autònom: 4h 30m Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 7h contingut català contingut català contingut català contingut català Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:

(5)

Ordinador embarcat

Determinació i control d'actitut

Propulsió

Tests

Dedicació: 7h Dedicació: 11h Dedicació: 11h Dedicació: 6h Grup gran/Teoria: 2h Grup mitjà/Pràctiques: 0h 30m Aprenentatge autònom: 4h 30m Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 3h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 1h 30m Grup mitjà/Pràctiques: 0h 30m Aprenentatge autònom: 4h contingut català contingut català contingut català contingut català Descripció: Descripció: Descripció: Descripció:

(6)

Bibliografia

Anàlisi del cost

Aspectes legals

Dedicació: 5h 30m Dedicació: 4h Grup gran/Teoria: 1h Grup mitjà/Pràctiques: 0h 30m Aprenentatge autònom: 4h Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 3h Bàsica: Complementària:

Fundamentals of space systems. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0195162056.

Wertz, James Richard. Space Mission Engineering: the new SMAD. Mcgraw-Hill, 2011. ISBN 9781881883159. Helvajian, H. Microengineering Aerospace Systems. Ed. AIAA, 1999. ISBN 9781402095948.

Helvajian, Henry; Janson, Siegfried W. Small satellites : past, present, and future. First edition. El Segundo, Calif. : Reston, Va.: Aerospace Press ; American Institute of Aeronautics and Astronautics, [2008]. ISBN 9781884989223.

Wertz, James Richard; Larson, Wiley J. Reducing space mission cost. Torrance, Calif. : Dordrecht ; Boston: Microcosm Press ; Kluwer Academic Publishers, cop. 1996. ISBN 0792340213.

Pisacane, Vincent L. The Space environment and its effects on space systems. First edition. Reston, Va.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, [2008]. ISBN 9781563479267.

contingut català

contingut català

Descripció:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :