MANUAL D USUARI. Versió Redactat per Revisat per Aprovat per. Registre de Canvis

22  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Versió Redactat per Revisat per Aprovat per Data aprovació Data publicació 1.0 ABAST 2.0 ABAST

Versió Pàgines Data Modificació Motiu del canvi

1.0 05/03/2012 Versió inicial, només de la FASE 1

2.0 23/03/2012 Actualitzat amb els comentaris de la reunió del 21/3/2012

RESPONSABLE DEL DOCUMENT:

Í N D E X

1. INTRODUCCIÓ ...3

1.1 Objecte 3 1.2 Abast 3 1.3 Documentació Relacionada 3 2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA ...4

2.1 Entorn de treball 4 2.2 Perfils d’Usuari 4 2.3 Funcionament del Sistema 5 2.4 Sistemes relacionats 5 2.5 Ajudes 5 3. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA...6

3.1 Identificació 6 3.1.1 Descripció ...6

3.1.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats ...6

3.1.3 Operativa de la Funcionalitat...6

3.2 Menú principal per Centres 7 3.2.1 Descripció ...7

3.2.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats ...7

3.2.3 Operativa de la Funcionalitat...7

3.3 Editor sol·licituds per Centres 10 3.3.1 Descripció ...10

3.3.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats ...10

3.3.3 Operativa de la Funcionalitat...10

3.3.3.1 Editor sol·licitud Centre Públic...12

3.3.3.2 Editor sol·licitud Centre Municipal ...15

3.3.3.3 Editor sol·licitud Centre Concertat...18 Registre de Canvis

(2)

4.3 Annex 3: Missatges d’Error 21

4.4 Annex 4: Descripció de les Pantalles 21

4.4.1 Perfil Centre...21

4.5 Annex 5: Descripció d’Informes 21

(3)

1. INTRODUCCIÓ

1.1 Objecte

L’objectiu del document és explicar totes les funcionalitats disponibles de l’aplicació pels diferents perfils de l’aplicació ASAELE.

1.2 Abast

Aquest document ha de ser una guia que explica totes les funcionalitats pels diferents perfils disponibles de l’aplicació.

1.3 Documentació Relacionada L’ aplicació disposa dels següents documents

Document Descripció

01-P032012-2012-ASAELE-PD2-DFU-V1.5-Disseny_Funcional_Estructurat.doc

(4)

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA

L’aplicació Ajuts i Subvencions a Activitats Extraescolar en Llengua Estrangera (ASAELE) té com a principal objectiu proporcionar les eines necessàries per que els centres puguin realitzar les sol·licituds.

A continuació s’enumeren les funcionalitats que oferirà el sistema segons els següents perfils : • Perfil de Centres educatius

o Crear sol•licituds

o Veure l’estat de les sol•licituds creades

o Adjuntar la documentació a les sol•licituds acceptades o Generar informe en PDF amb la informació de la sol•licitud • Perfil Administrador de serveis centrals

o Gestionar els períodes Crear nou període Tancar període

o Gestionar les sol•licituds presentades Aprovar o rebutjar sol•licituds o Manteniment de mestres

Manteniment Tipus Situació administrativa Manteniment Tipus Nivell Lingüístic Manteniment Cicles

Manteniment Projectes Educatius Manteniment Llengües Estrangeres Manteniment Tipus Activitats 2.1 Entorn de treball

L’aplicació ha estat desenvolupada amb l’eina de desenvolupament APEX. Al ser una aplicació d’entorn web, es requereix d’un navegador web, Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, o Mozilla Firefox 2.0 o superior. No existeix cap incompatibilitat del sistema operatiu a utilitzar.

L’entorn de treball del sistema consta de dos elements principals: • Autenticació GICAR: Gestió d’identitats de la Generalitat

Autorització AWA: Control d’accés als recursos d’informació de la Generalitat

Mòdul de l’aplicació: és la interfície web amb la qual l’usuari es relaciona i que permet gestionar i administrar el sistema.

2.2 Perfils d’Usuari

L’aplicació disposa dels següents perfils d’usuaris:

Perfil Descripció

Centre Seran els encarregats d’introduir les sol·licituds Servei territorial Tindran accés només de consulta

(5)

2.3 Funcionament del Sistema

Al sistema s’accedeix mitjançant GICAR. El sistema identifica quin usuari ha accedit en l’aplicació i quin tipus d’usuari. Per cada perfil tindrà disponible unes funcionalitats o altres.

2.4 Sistemes relacionats

L’aplicació està relacionada amb els següents sistemes: Sistema Descripció

GICAR Gestió d’identitats de la Generalitat

AWA Control d’accés als recursos d’informació de la Generalitat

2.5 Ajudes No Aplica.

(6)

3. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA

Les funcionalitats de l’aplicació es divideixen entre les que tindran accés els centres i serveis centrals. Els serveis territorials veuran el mateix que els serveis centrals però amb rol de consulta.

3.1 Identificació 3.1.1 Descripció

La identificació és mitjançant GICAR, cal introduir l’usuari i la contrasenya, si aquest són incorrectes, surt un missatge d’error i torna a la pantalla d’identificació GICAR.

Adreça Tipus usuari

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=ASAELE DNI

3.1.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats

La funcionalitat d’identificació és comuna per tots els usuaris. 3.1.3 Operativa de la Funcionalitat

(7)

Si no és correcte es mostrarà la següent pantalla:

Un cop hem entrat al sistema ens apareix un menú, amb més o menys funcionalitats depenent del perfil amb que s’hagi entrat a l’aplicació.

3.2 Menú principal per Centres 3.2.1 Descripció

Aquesta pantalla permet al director del centre veure les convocatòries que estan obertes.

3.2.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats

Aquesta funcionalitat només és visible pels usuaris amb els següents perfils: • Centres

3.2.3 Operativa de la Funcionalitat

(8)

Si existeix un convocatòria oberta el director del centre pot crear una sol·licitud clicant sobre l’opció “Crear Sol·licitud” de la convocatòria. Com a màxim es pot crear una sol·licitud per cicle.

Si el director del centre ja havia creat sol·licituds llavors en aquesta pantalla també veurà l’estat de les seves sol·licituds.

Es pot crear una sol·licitud per cicle

(9)

Clicant sobre la opció “Editar” el director del centre podrà editar les dades de la sol·licitud. La sol·licitud només es podrà editar durant el temps que estigui en estat “esborrany” o en estat “requeriment”.

En estat Esborrany la sol·licitud es pot

(10)

Clicant sobre l’opció “Imprimir” el director del centre obtindrà un document PDF amb les dades de la sol·licitud que ha presentat. Només es podrà obtenir aquest PDF quan la sol·licitud estigui en estat “Presentada”.

3.3 Editor sol·licituds per Centres 3.3.1 Descripció

Aquesta pantalla permet al director del centre crear o editar la sol·licitud que vol presentar.

En funció del tipus de Centre al que pertany el director del centre es presentarà un formulari diferent.

3.3.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats

Aquesta funcionalitat només és visible pels usuaris amb els següents perfils: • Centres

3.3.3 Operativa de la Funcionalitat

Aquesta pantalla permet al director del centre crear o editar la sol·licitud que vol presentar. En estat Presentada la sol·licitud NO es pot editar i

(11)

En funció del tipus de Centre al que pertany el director del centre es presentarà un formulari diferent: • Editor sol·licitud Centre Públic

• Editor sol·licitud Centre Municipal • Editor sol·licitud Centre Concertat

Quan es crea una sol·licitud aquesta es crea en l’estat “esborrany”. Aquest estat permet modificar la sol·licitud tantes vegades com necessiti el director del centre.

Quan el director del centre vulgui donar per finalitzada la sol·licitud haurà de indicar-ho posant un “Si” al camp “Tramitar sol·licitud”.

En aquest moment la sol·licitud passarà a l’estat “Presentada” . Al director del centre se li presentarà una pantalla on se li recordarà que ha d’imprimir la sol·licitud i presentar-la. El missatge serà:

“La sol•licitud s’ha de signar, segellar i presentar a l’atenció del o de la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent de les àrees territorials que correspongui, als llocs de presentació de sol•licituds que preveuen les bases generals.

(A partir d’aquest moment ja no es podrà modificar la sol•licitud)”

Aquesta pantalla disposarà d’un botó “Imprimir sol·licitud” per tal que el director generi la impressió en PDF de la sol·licitud.

En estat Presentada la sol·licitud NO es pot editar i només es

(12)

• “Requeriment”

o Per poder modificar la informació que serveis centrals ha indicat que és incorrecte • “Adjudicada”

o Per poder adjuntar les memòries

Sempre que es pugui editar la sol·licitud el camp “Tramitar sol·licitud” estarà inicialitzat a “No”. Quan el director del centre vulgui canviar d’estat la sol·licitud haurà de posar un “Si” al camp “Tramitar sol·licitud” el que provocarà que la sol·licitud canvi d’estat

• “Esborrany” “Presentada”

o Només en aquest cas es presentarà la pantalla que permet crear la sol·licitud en PDF • “Requeriment” “Presentada”

• “Adjudicada” “Justificada”

El numero de sol·licitud serà un número generat per l’aplicació que seguirà el següent format o Seguirà el següent format AAAPXXXX

o AAAA: any

o P tipus de convocatòria (en aquest cas la “P” vol dir Primària. o XXXXX: numero seqüencial

3.3.3.1 Editor sol·licitud Centre Públic

Obligatori si el centre SI participa en altres projectes educatius

(13)

Marcar obligatòriament Obligatori si la seu es “Fora” Obligatori si la modalitat és “A” Obligatori si la modalitat és “B”

(14)

Si es vol tramitar la Sol·licitud

Per desar els canvis

Per sortir del formulari Aquesta regió “Memòria pedagògica” només és visible si l’estat de la solicitud és “Adjudicada” Per esborrar la sol·licitud. Només es pot esborrar si l’estat és “Esborrany”.

(15)
(16)
(17)

Obligatori si el centre no és públic Cal marcar un dels dos Cal marcar un dels dos Cal marcar un dels dos

(18)
(19)
(20)

Obligatori si el centre no és públic Cal marcar un dels dos Cal marcar un dels dos Cal marcar un dels dos

(21)

4. ANNEXES

4.1 Annex 1: Glossari

Terme Descripció

TME Taules Mestres d’Ensenyament GICAR Gestió d’identitats de la Generalitat

AWA Control d’accés als recursos d’informació de la Generalitat

Centre Públic Centre que pertany al Departament d’Ensenyament i tots els ensenyaments que imparteix estan autoritzats i concertats pel Departament

Centre Privat Centre que no pertany al Departament d’Ensenyament i els ensenyaments que imparteix estan autoritzats pel Departament

Centre Municipal Centre de titularitat municipal (ajuntament, etc.)

4.2 Annex 2: Incidències més Freqüents No aplica

4.3 Annex 3: Missatges d’Error No aplica

4.4 Annex 4: Descripció de les Pantalles 4.4.1 Perfil Centre

Núm. Pàgina

1 Menu principal 2 Editor de sol·licituds 101 Login

4.5 Annex 5: Descripció d’Informes

Nom Descripció

SOLICITUD_CENTRES

Sol·licitud presentada pel centre per optar a Ajuts i Subvencions a Activitats Extraescolar en Llengua Estrangera

(22)

4.6 Annex 6: Suport Tècnic

Per a consultes sobre l’aplicació informàtica us podeu adreçar al Servei d’Atenció a

l’Usuari (SAU), a l’adreça web

http://www.xtec.net/gestcent/sau.htm,

al telèfon 902 532 100, o bé a l’adreça sau.ensenyament@gencat.cat.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :