Eixamplem els valors de l’economia

Texto completo

(1)

Eixamplem

els valors de

l’economia

(2)

PRESENTACIÓ

Entenem el “Servei Comunitari” com una proposta pedagògica que implica la realització d’una acció solidària protagonitzada per l’alumnat, destinada a atendre necessitats reals d’una comunitat i planificada en forma integrada amb els continguts curriculars d’aprenentatge

El Servei Comunitari ha de formar part de la programació d’una o vàries matèries. Els projectes de Servei Comunitari volen desenvolupar la competència bàsica social i ciutadana i per tant poden estar ubicats en qualsevol matèria que desenvolupi aquesta competència.

S’aconsella una dedicació aproximada de 20 hores al desenvolupament del Servei Comunitari, que inclogui un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

El servei comunitari comprèn una part d’aprenentatge que es realitzarà dins l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora.

(3)

2

OBJECTIUS

Són objectius de l’aprenentatge i Servei comunitari:ƒ Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.ƒ Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.ƒ Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.ƒ Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.ƒ Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.ƒ Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori. Els principis que regeixen l’aprenentatge i Servei comunitari són:ƒ Educació en valors.ƒ Participació activa i democràtica.ƒ Resposta a les necessitats socials emergents.ƒ Treball en xarxa i coresponsabilització.ƒ Millora constant.

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari perquè és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís. La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit i funcionalitat a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

(4)

ESTRUCTURA DE LA PROPOSTA

DIDÀCTICA

S’ha desenvolupat una proposta didàctica perquè l’alumnat, sota la metodologia de l’Aprenentatge i Servei, descobreixi un model econòmic alternatiu i els valors que el mouen. Alhora que reflexioni sobre els seus hàbits de consum. Com a servei és proposa que els alumnes duguin a terme accions de difusió d’aquesta economia social i promoguin canvis de consum.

SERVEI COMUNITARI D’ECONOMIA SOLIDÀRIA A INSTITUTS D’ESO DE L’EIXAMPLE

Acorda el servei

1r

Prepara el servei L’alumnat...

Explora què és una empresa

2n

Descobreix empreses i entitats d’economia social i solidària (ESS)

que practiquen els valors de l'equitat, sostenibilitat, democràcia

i servei a la societat

3r

4t

Es forma

Proposta d'activitats per tractar continguts curriculars

7.1. Debats familiars per al canvi d’hàbits 7.2. Fira o jornada per al canvi d’hàbits 7.3. Totes dues activitats

Actua Avalua servei i aprenentatges

(5)

4

VALORS DE L’ECONOMIA SOCIAL I

SOLIDÀRIA QUE ES TREBALLEN

SOSTENIBILITAT

Respecte i responsabilitat per l’entorn

SERVEI A LA SOCIETAT

Resposta a les necessitats socials

DEMOCRÀCIA

El projecte col·lectiu, la presa de decisions, la participació

EQUITAT

(6)

CORRESPONDÈNCIA CURRICULAR

Continguts del currículum escolar d’Educació Secundària que es treballen en el projecte.

ÀMBIT SOCIAL. CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I

HISTÒRIAƒ Pensament crític / Criteri propi davant els problemes socials rellevants.ƒ Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.ƒ Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

ÀMBIT DE CULTURA I VALORSƒ Valors i actituds a partir d’un sistema democràtic. Solidaritat, bé comú, compromís i diàleg.ƒ La presa de decisions. Fases i conseqüències.ƒ L’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi. El dubte i la formulació de les bones preguntes com a inici de la reflexió.ƒ Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores.ƒ Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.ƒ Els valors del diàleg: comprensió, exclusió de violència, cooperació, participació, sinceritat, escolta, igualtat de les veus, assertivitat, respecte, racionalitat...ƒ Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. El medi natural i les seves implicacions (ètica del consum, medi ambient).ƒ El treball en grup i en equip.

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGICƒ Activitat econòmica i sostenibilitat(7)

6

ÀMBIT LINGÜÍSTICƒ Comprensió lectora: Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.ƒ Estratègies de cerca i gestió de la informacióƒ Estratègies per a la producció de textos escrits i audiovisuals. Gèneres de text narratius, descriptius, argumentatius, persuasius...ƒ Cura en la presentació formal de textos.ƒ Estratègies de comunicació oral.

ÀMBIT ARTÍSTICƒ Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual.ƒ Codis de comunicació gràfica.ƒ Funcions de comunicació expressiva o emotiva, cognitiva, apel·lativa o exhortativa, descriptiva, inferencial o informativa, poètica o estètica, fàtica, metalingüística...

(8)

ACORDEM EL SERVEI

Si el centre educatiu ho considera adequat es proposa fer una carta de compromís on recollir a què es compromet cada part alhora de desenvolupar el servei.

Objectius de la carta:ƒ Millorar la informació i la comunicació entre el centre educatiu i l’entitat.ƒ Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu.ƒ Potenciar el sentiment de compromís de l’alumnat i el centre envers el projecte.ƒ Afavorir una acció coherent amb els agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.

Model de Carta:

Les persones sotasignades,..., com a Director/a de l’Institut ..., i .………...…...………....… ... com a responsable del projecte...reunits a la localitat de ...el dia ..., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta d’escola i entorn educatiu, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents COMPROMISOS:

Per part del centre:

-Per part del projecte:

(9)

-8

EXPLOREM QUÈ ÉS UNA EMPRESA

OBJECTIU

Copsar les idees prèvies dels nois i noies respecte a l’empresa pel que fa a formes i criteris d’organització, de producció, de finançament, etc.

Conèixer el projecte que duran a terme els nois i noies, tant la fase de descoberta i formació com l’objectiu dels serveis que es plantejaran.

DESENVOLUPAMENT

Durant la primera part de l’activitat es proposa als alumnes que organitzats en grups de 4 donin resposta a les següents preguntes:ƒ Què és una empresa?ƒ Per a què serveis una empresa? Quin és el seu objectiu?ƒ Què té en compte una empresa a l’hora d’aconseguir recursos?ƒ Sempre ven? Què ven?ƒ Com s’organitza una empresa?

Durant la segona part de l’activitat es presenta als nois i noies el projecte d’APS:

El docent presenta als nois i noies el projecte. Pot usar la infografia per presentar el procés que es seguirà. També es presenta la proposta de serveis.

En els dos casos el servei proposat té per objectiu donar a conèixer/fer d’altaveu d’una economia

alternativa i sovint desconeguda i fomentar un canvi d’hàbits de consum entre les persones del seu entorn més proper:

Debat familiar

Es una eina de participació que convida a prendre paraula, reflexionar i debatre entre els membres de la llar al voltant d’un aspecte determinat. En aquest cas, el debat proposat té per objectiu que les persones que viuen amb els i les alumnes coneguin i debatin sobre l’economia social i solidària.

Fira /xerrada/exposició al centre educatiu

Es proposa que els nois i noies organitzin una acció destinada a donar a conèixer a la comunitat educativa l’economia social i solidària que han descobert i els valors de l’economia social i solidària que s’han treballat.

(10)

DESCOBRIM EMPRESES I ENTITATS DE

L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

OBJECTIU

Conèixer diferents cooperatives i entitats de l’economia social a partir de les quals descobrir els valors de l’economia social i solidària que es treballaran i que els portaran a realitzar el servei.

DESENVOLUPAMENT

Tria de les entitats: les entitats a visitar es presenten classificades entre els 4 valors de l’ESS que es treballaran. Cal seleccionar com a mínim una entitat de cada apartat per tal de fer-hi la visita presencial.

EQUITAT

IACTA http://iacta.coop

OBSERVATORI DESC http://observatoridesc.org

COL·LECTIU RONDA https://www.cronda.coop

MESCLADÍS http://mescladis.org IRÍDIA http://iridia.cat DEMOCRÀCIA ETCS http://etcs.coop/ CALIDOSCOOP http://www.calidoscoop.coop/ SOSTRECÍVIC https://sostrecivic.coop

FEM ESCALA http://www.femescala.coop

SERVEI A LA SOCIETAT ARÇ http://arc.coop FIARE https://www.fiarebancaetica.coop CRÍTIC http://www.elcritic.cat SETEM http://www.setem.org OIKOCRÈDIT http://www.oikocredit.es MÉS OPCIONS https://www.mesopcions.coop SOSTENIBILITAT NUSOS http://www.nusos.net

(11)

10

Elaboració de l’itinerari i planificació de les visites: un cop seleccionades les entitats caldrà traçar l’itinerari a seguir i calendaritzar les visites, per fer-ho cal que el docent es posi en contacte amb el coordinador del projecte per gestionar les visites, aquest coordinador serà qui contactarà amb cada entitat per confirmar les dates i horaris de visita i també acompanyarà l’escola en aquestes visites.

Per la seva banda, els nois i noies cal que preparin quina és la informació que voldran conèixer de cada entitat.

Visites a les entitats: les visites tenen per objectiu la descoberta de l’entitat, la coordinació vetllarà per tal que els grups siguin atesos per una persona de l’entitat la qual faci una breu presentació d’aquesta i pugui respondre als dubtes dels nois i noies. De cada visita els nois i noies s’enduran un element el qual servirà per introduir l’activitat que faran a l’aula per treballar un valor.

(12)

ENS FORMEM

ACTIVITATS PER TREBALLAR ELS VALORS DE L’ESS

Per treballar cadascun dels valors es proposen diverses activitats que el docent pot triar fer-les totes o només una per a cada valor. Cada activitat es fonamenta en l’exemple de l’entitat de l’ESS visitada durant l’itinerari realitzat pels alumnes i treballa algun dels 4 valors seleccionats.

EQUITAT

DEMOCRÀCIA

SERVEI A LA

SOSTENIBILITAT

SOCIETAT

Tots som iguals?

Mescladís Iridia Observatori desc Fem justicia Iacta Col·lectiu ronda

Dinàmiques per reflexionar al voltant de la igualtat d’oportunitats i les situacions de discriminació.

Debatre a partir de casos judicials reals. Defensa de drets. Descoberta del mapa d’entitats Setem/ MésOpcions Com es crea una opinió Iacta Col·lectiu ronda Activitat d’anàlisi i reconeixement de la societat de consum actual.

Estimular el pensament crític i el criteri propi; llegir i interpretar una noticia.

Pressupostos participatius Etcèteres Calidoscoop Viure plegats SostreCívic Fem Escala

Simulació de l’elaboració d’un pressupost participatiu d’una part del pressupost de l’Institut.

Assemblea amb rols per establir un model de convivència

Viure amb menys, viure millor

Celobert/ Som Energia

Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció

ACTIVITAT DE

TANCAMENT

Cooperativisme i Sostenibilitat: on es troben ambdós mons? Nusos Reflexionar sobre la coherència entre el model d’empresa i el model de societat que es promou.

(13)

12

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA COMPETÈNCIA

COMUNICATIVA

Proposta de dues activitats que facilitin als nois i noies eines i estratègies per a comunicació:

CONTINGUTS ACTIVITATS COMPETÈNCIES

Criteris bàsics per redactar un qüestionari: tria i ordenació de la informació; expressió clara i correcta

Confecció d’un qüestionari per al debat familiar

Estratègies per a la producció de textos escrits i audiovisuals Criteris bàsics de disseny: objectiu,

destinataris, concepte, colors, format, imatges. jerarquia i tipografia

Elaboració d’un cartell Fonaments del llenguatge visual

Criteris bàsics per fer una campanya de comunicació a través de les xarxes socials

Convocatòria de la fira o jornada per facebook i twitter

Fonaments de la comunicació apel·lativa o exhortativa

(14)

PREPAREM I PLANIFIQUEM EL SERVEI

ELECCIÓ DEL SERVEI

Exemples de diferents serveis que l’alumnat pot realitzar.

En els dos casos el servei proposat té per objectiu donar a conèixer/fer d’altaveu d’una economia

alternativa i sovint desconeguda i fomentar un canvi d’hàbits de consum entre les persones del seu entorn més proper:

Debat familiar

Es una eina de participació que convida a prendre paraula, reflexionar i debatre entre els membres de la llar al voltant d’un aspecte determinat. En aquest cas, el debat proposat té per objectiu que les persones que viuen amb els i les alumnes coneguin i debatin sobre l’economia social i solidària.

Fira /xerrada/exposició al centre educatiu

Es proposa que els nois i noies organitzin una acció destinada a donar a conèixer a la comunitat educativa l’economia social i solidària que han descobert i els valors de l’economia social i solidària que s’han treballat.

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

El document ja proposa uns objectius del servei (de forma orientativa) que el centre pot completar. Objectius proposats:ƒ Prendre consciència de l’existència d’una economia social i solidària i dels valors que promou.ƒ Conèixer les entitats d’economia social i solidària que hi ha al districte de l’eixample i donar-les a conèixer a la ciutadania.(15)

14

Indicadors de seguiment

També es fa una proposta orientativa d’indicadors

OBJECTIUS INDICADORS RECURSOS

1. Prendre consciència de l’existència d’una economia social i solidària i dels seus principis i valors.

1.1 Grau de coneixements sobre l’economia solidària.

Qüestionari d’avaluació del servei. Qüestionari d’autoavaluació dels aprenentatges.

2. Conèixer les entitats d’economia solidària que hi ha al districte de l’eixample i donar-les a conèixer a la ciutadania.

2.1 Grau de coneixement de les entitats, dels productes que venen i de la seva organització interna.

Qüestionari d’avaluació del servei.

3. Fomentar un canvi d’hàbits de consum i la capacitat crítica arribant a les persones del nostre entorn.

3.1 Nombre de propostes d’accions que aporta l’alumnat.

3.2 Grau de satisfacció amb el servei realitzat

Relació d’actuacions realitzades. Qüestionari d’autoavaluació dels aprenentatges.

Planificació del servei

Abans de poder dur a terme el servei cal fer una bona planificació. Es proposa una pauta de treball que el docent pot modificar per tal de fer la planificació.

Document de planificació

La planificació serà la fase en que cal contestar a les següents preguntes:

Què cal fer? com s’ha de fer? qui ho ha de fer? quan s’ha de fer? i quant costarà? Cal tenir en compte:ƒ Quina és la nostra situació inicial.ƒ Quin és el nostre objectiu. On volem arribar.ƒ Qui hi estarà implicat. Identificar tots els actors implicats.ƒ Els recursos (humans, econòmics, materials, tècnics...) De quins recursos disposem. I si és possible aconseguir-ne més.ƒ Caldrà una avaluació i seguiment continuat durant tot el procés per poder fer reajustaments a temps.

(16)

Caldrà que identifiquem totes les accions que cal fer i les calendaritzem i els hi assignem recursos.

ACCIÓ BREU

DESCRIPCIÓ DURADA ANTECEDENT* COST ALTRES RECURSOS RESPONSABLE

A B C

*L’antecedent fa referència a la tasca o tasques que cal que tinguem fetes per poder fer aquella. Per exemple si per poder fer la tasca C és imprescindible haver fet primer la A, a l’antecendent de l’acció C i posarem A

(17)

16

ACTUEM

REALITZACIÓ DEL SERVEI

Durant la realització del servei es farà el seguiment per poder detectar si cal reorientar-ne algun aspecte. Es proposen diferents eines per fer-ho:

Seguiment individualitzat:

Instrument per valorar el nivell d’implicació i de relació dels alumnes i la qualitat del servei. Es fa una proposta de document per al seguiment que pot fer el docent durant el servei:

NIVELL D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS MOLT

SATISFACTORI SATISFACTORI ACCEPTABLE

CAL QUE MILLORI Col·laboració en el disseny del servei Grau d’implicació en el servei Qualitat del servei Habilitats de relació i actituds amb la resta de companys que realitzen el servei Relació amb el personal de les entitats (si s’escau) Relació amb els destinataris del servei

(18)

Registre diari de les actuacions de servei per part dels alumnes. Si s’escau, es pot proposar als alumnes usar el següent diari per a fer el seguiment durant l’execució dels servei.

DIARI REFLEXIU DE L’ALUMNE

Nom de l’alumne: Data:

Omple el següent qüestionari i valora les preguntes de l’1 al 4 segons aquesta escala:

1. Cal que millori 2. Acceptable 3. Satisfactori 4. Molt satisfactori

PREGUNTA EXPLICA I RAONA 1 2 3 4

Què has fet avui?

Què és el més

interessant que has fet a la sessió?

Com t’has sentit amb les activitats d’avui?

Què suggereixes per millorar o canviar?

Creus que la formació rebuda t’ha estat útil per a la sessió?

Comentaris

(19)

18

AVALUEM EL SERVEI I ELS

APRENENTATGES

Anàlisi del grau d’assoliment dels objectius del servei. Tres activitats per valorar els objectius del servei proposats. Qüestionari que anomena en la graella de definició d’objectius, són 3 exercicis.

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL SERVEI

Prendre consciència de l’existència real d’una economia solidària.

Per valorar si s’ha assolit o no aquest objectiu, us proposem que feu un llistat dels VALORS treballats de l’Economia Solidària.

VALORS DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Conèixer les entitats d’economia solidària que hi ha al nostre barri o poble i donar-les

a conèixer a la ciutadania.

Per valorar si s’ha assolit o no aquest objectiu, llistarem les entitats d’economia solidària, els productes que venen o serveis que ofereixen i algun tret de la seva organització interna.

ENTITAT D’ECONOMIA SOLIDÀRIA PRODUCTES O SERVEIS QUE OFEREIX TRET D’ORGANITZACIÓ INTERNA

(20)

Per conèixer el grau d’assoliment d’aquest objectiu, recolliu les actuacions que heu dut a terme indicant el grau de satisfacció del desenvolupament de cada una.

(21)

20

ELABORACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA

Pauta per fer propostes de millora, àmbits i proposta sobre com treballar-ho (primer individual, desprès en grups i finalment una posada en comú).

Propostes de millora del servei

A partir de les valoracions que has fet en el teu informe–síntesi sobre el grau d’assoliment dels objectius del servei, hauries de fer propostes de millora per a cada un dels següents ítems:

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI TEMPORITZACIÓ

FORMACIÓ REBUDA QUALITAT DEL SERVEI RELACIÓ AMB LES PERSONES IMPLICADES EN EL SERVEI

Un cop hagis redactat individualment aquestes propostes, les posareu en comú en grups de quatre per després fer-ho en gran grup (tota la classe) i elaborareu un llistat entre tots i totes.

Les propostes de millora ens seran útils en cas que es torni a fer una activitat amb aquesta entitat. Ens permetran planificar, dissenyar i adequar les actuacions del servei a realitzar en un futur.

Orientacions didàctiques

Un cop els i les alumnes han redactat individualment les propostes, es posaran en comú en grups de quatre per després fer-ho en gran grup (tota la classe), i s’elaborarà un llistat dels resultats entre tots.

(22)

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

Qüestionari d’autoavaluació dels aprenentatges

Grau d’assoliment dels aprenentatges de la competència social i ciutadana.

VALORA EN QUINA MESURA LA PARTICIPACIÓ EN

AQUEST PROJECTE T’HA PERMÈS... MOLT FORÇA POC GENS

Detectar quins són els valors de l’economia social i solidària.

Replantejar-te els propis valors.

Conèixer què hi ha darrere dels productes i serveis que consumeixes.

Conèixer i sentir-te part de l’entorn on vius.

Establir relacions positives i enriquidores amb les persones amb qui has realitzat el servei.

Prendre les decisions en l’elaboració del servei comunitari.

Reconèixer i defensar el dret de gaudir d’un entorn de qualitat, que ens permeti viure dignament i amb benestar.

Valorar-te més com a persona.

Millorar els teus recursos i habilitats comunicatives.

Expressar les pròpies idees.

Reconèixer i defensar la igualtat de drets de les persones.

Gestionar situacions conflictives de forma positiva.

Respectar i conviure amb persones d’interessos i situacions diferents a les teves.

Comprometre’t socialment.

(23)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :