4. ESTUDI PER POLÍGONS D ACTIVITAT ECONÒMICA

Texto completo

(1)

amb el polígon industrial Franja Nord. El fet que el nou polígon industrial Franja Nord és un polígon projectat per donar cabuda a empreses tecnològiques i amb necessitats de connectivitat i telecomunicacions de qualitat, pot ser aprofitat per tal de millorar l’ample de banda disponible en aquest polígon.

La gestió de les infraestructures de telecomunicacions per al nou polígon Franja Nord i per al polígon industrial Nord beneficiarien a les empreses ja existents en aquest polígon, potenciant la seva capacitat per créixer, i per incorporar noves empreses en els espais que queden vacants al polígon.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

L’ample de banda contractat per les empreses del polígon és superior a la mitja en la franja alta, és a dir hi ha més empreses amb connexions de més de 10Mb. La franja baixa és l’habitual amb la presència d’un 5% d’empreses que disposen de menys de 1Mb de connexió.

Aquest polígon té mancances a nivell de manteniment de les infraestructures de telecomunicacions basades en el coure. La majoria de incidències registrades són talls curts de servei, però hi apareix un 22% de talls de llarga durada que perjudiquen seriosament a l’activitat de les empreses. Hi ha un 35% d’empreses que tenen més de 5 talls de servei l’any, per sobre de la mitja que es situa en 23%.

(2)

La satisfacció general de les empreses vers els serveis de dades està per sobre de la mitja. Aquesta dada apareix en tots els polígons on la majoria d’incidències tot i donar-se són de curta durada ja que s’assumeix com un fet habitual.

El percentatge d’empreses amb previsió de creixement en necessitats de connectivitat és lleugerament inferior a la mitja.

b) Infraestructures de telefonia fixa

Les incidències en telefonia fixa estan per sobre de la mitja i només una cinquena part de les empreses no sofreix cap incidència al cap de l’any. Cal destacar el 19% d’empreses amb talls de llarga durada.

(3)

L’índex de satisfacció de telefonia fixa és lleugerament inferior a la mitja, tot i que no hi ha empreses amb un grau de “molt insatisfet”.

(4)

L’índex de satisfacció en telefonia mòbil es troba dins la mitja de tots els polígons.

La previsió de creixement en telefonia mòbil és la meitat que la mitja, indicant que no hi ha previsió de creixement a curt plac d’aquesta tecnologia al polígon.

(5)

industrial Franja Nord. El fet que el nou polígon industrial Franja Nord és un polígon projectat per donar cabuda a empreses tecnològiques i amb necessitats de connectivitat i telecomunicacions de qualitat, pot ser aprofitat per tal de millorar l’ample de banda disponible en aquest polígon.

La gestió de les infraestructures de telecomunicacions per al nou polígon Franja Nord i per al polígon industrial Can Petit beneficiarien a les empreses ja existents en aquest polígon, potenciant la seva capacitat per créixer.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

L’ample de banda contractat per les empreses del polígon és troba a la mitjamitja.

El volum d’incidències d’aquest polígon és menor que la mitja. La majoria de incidències registrades són talls curts de servei o deficiències en la qualitat del servei.

La satisfacció general dels serveis de dades està per sobre de la mitja, indicant un bon grau de telecomunicacions de dades al polígon.

(6)

Les necessitats de creixement a curt plac en serveis de dades són baixes i molt per sota la mitja.

b) Infraestructures de telefonia fixa

Les incidències en telefonia fixa es troben properes a la mitja, cal destacar el 25% d’incidències per manca de cobertura de nous serveis.

L’índex de satisfacció en serveis de telefonia fixa es troba lleugerament per sobre de la mitja, indicant una bona cobertura de serveis existents.

(7)

La previsió de creixement en necessitats de telefonia fixa és lleugerament superior a la mitja.

c) Infraestructures de telefonia mòbil

L’índex de satisfacció en telefonia mòbil és inferior a la mitja, amb una 25% significatiu de empreses que es declaren insatisfetes o molt insatisfetes.

(8)

La previsió de creixement en telefonia mòbil està per sobre de la mitja. Cal revisar les capacitats dels repetidors de telefonia mòbil de la zona.

4.3. POLÍGON INDUSTRIAL LA GRÍPIA

El polígon industrial La Grípia es troba envoltat per zones residencials, fet que li impedeix créixer en extensió. La seva cobertura de telecomunicacions de dades és bona tot i que està limitat el seu creixement degut a que la demanda de les zones residencials que l’envolten limiten l’ample de banda disponible a la zona. Per altra banda el fet d’estar en una zona consolidada ofereix a les empreses la possibilitat de disposar un ventall d’operadors més gran que en d’altres polígons.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

La cobertura de tecnologies sense fils com WiMAX està limitada degut a que aquesta tecnologia requereix de visibilitat directa amb els repetidors i els edificis del voltant limiten la seva cobertura.

S’han detectat mancances en la cobertura de telefonia mòbil en algun operador (Movistar). Tot i que la cobertura existeix en algunes zones del polígon aquesta és insuficient per tal de utilitzar terminals de telefonia mòbil en les zones interiors d’algunes empreses.

(9)

El volum d’incidències d’aquest polígon és menor que la mitja. La majoria de incidències registrades són talls curts de servei o deficiències en la qualitat del servei.

(10)

b) Infraestructures de telefonia fixa

No s’han detectat mancances greus en el manteniment de les infraestructures de telecomunicacions basades en el coure.

(11)

c) Infraestructures de telefonia mòbil

La saturació de la oferta en banda ampla de la zona limita la capacitat de creixement d’aquest polígon, essent necessària l’ampliació de les estacions i nodes. La cobertura és insuficient i la comunicació no és possible a les instal·lacions interiors de les empreses.

(12)

4.4. POLÍGON INDUSTRIAL EST

El polígon industrial EST es troba envoltat per zones residencials, fet que li impedeix créixer en extensió. La seva cobertura de telecomunicacions de dades és justa tot i que està limitat el seu creixement degut a que la demanda de les zones residencials que l’envolten limiten l’ample de banda disponible a la zona.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

S’han detectat mancances a l’hora d’ampliar la capacitat de les connexions de banda ampla, ja que les estacions de la zona es troben saturades i el fet d’estar en una zona consolidada ofereix a les empreses la possibilitat de disposar un ventall d’operadors més gran que en d’altres polígons.

La cobertura de tecnologies sense fils com WiMAX està limitada degut a que aquesta tecnologia requereix de visibilitat directa amb els repetidors i els edificis del voltant limiten la seva cobertura.

(13)

b) Infraestructures de telefonia fixa

No s’han detectat mancances greus en el manteniment de les infraestructures de telecomunicacions basades en el coure.

(14)

c) Infraestructures de telefonia mòbil

No s’han detectat mancances en les cobertures i serveis de telefonia mòbil ni de comunicacions per veu, tot i que l’índex de satisfacció està per sota de la mitja, degut a incidències durant l’últim any d’algun dels operadors de telecomunicacions.

(15)

4.5. POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MONTSERRAT

El polígon industrial Montserrat té una gran influència del comerç de gran superfície que s’hi troba instal·lat. La seva cobertura de telecomunicacions de dades és bona tot i que les zones residencials que l’envolten fan preveure que la demanda creixent del mercat residencial pot saturar l’ample de banda disponible.

(16)

telefonia fixa.

La densitat de la població d’empreses al polígon industrial de Sector Montserrat no és suficient per poder generar gràfiques comparatives ja que la dispersió de dades és molt baixa i pràcticament totes les respostes han estat iguals.

c) Conclusions

Les conclusions que s’extreuen de les respostes de les empreses d’aquest polígon són:

• Serveis de connectivitat de dades : L’índex de satisfacció amb els operadors de telecomunicacions és moderat- alt. Les connexions de dades no presenten talls en el servei o incidències destacables. Els amples de banda contractats són baixos.

• Serveis de telefonia fixa: No es detecten dades rellevants pel que fa a incidències en l’estat de les infraestructures. L’estat de les telecomunicacions de veu fixes és bo i la previsió de creixement de les empreses del polígon en quan a necessitats de veu fixa és baixa.

• Serveis de telefonia mòbil: No es detecten anomalies en l’estat de les infraestructures de veu mòbil. La previsió de creixement de les empreses del polígon en quan a necessitats de veu mòbil és baixa.

4.6. POLÍGON INDUSTRIAL SEGLE XX

El polígon industrial Segle XX és dels més antics de la ciutat i té la pressió urbanística de la ciutat que el va reduint cap al Sud.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

No s’han detectat mancances greus en el manteniment de les infraestructures de telecomunicacions basades en el coure.

No s’han detectat mancances en les cobertures i serveis de telefonia mòbil ni de comunicacions per veu.

(17)
(18)
(19)
(20)

S’han detectat mancances lleus en el manteniment de les infraestructures de telecomunicacions basades en el coure, basant-nos en les incidències i microtalls registrats a la zona.

La cobertura de serveis de banda ampla basats en WiMAX, ja que disposa d’un repetidor a la zona, li permeten créixer fàcilment en banda ampla a les empreses que ho requereixin.

(21)

b) Infraestructures de telefonia fixa

No s’han detectat mancances en les cobertures i serveis de telefonia mòbil ni de comunicacions per veu.

(22)

c) Infraestructures de telefonia mòbil

No s’han detectat mancances en les cobertures i serveis de telefonia mòbil ni de comunicacions per veu.

(23)

4.8. POLÍGON INDUSTRIAL SANTA MARGARIDA I - II

Els polígons santa Margarida I i II s’han tractat com un sol polígon per la seva proximitat l’un de l’altre ja que són limítrofs l’un amb l’altre, per les seves necessitats i per la seva situació geogràfica en quant a la cobertura de telecomunicacions.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

La capacitat d’oferir noves línies de veu és limitada ja que el polígon es troba al límit de la seva capacitat.

S’han detectat mancances en la cobertura de serveis de dades en algunes zones del polígon, en concret les mes velles, ja que la distància amb els nodes de banda ampla perjudiquen la contractació de serveis de més cabal. Les incidències per microtalls són habituals en aquelles zones i carrers en que el manteniment de la infraestructura de coure es troba en pitjor estat.

La seva situació geogràfica li ofereix la possibilitat a les empreses de contractar serveis de banda ampla basats en tecnologies sense fils WiMAX.

(24)
(25)
(26)
(27)

No s’han detectat mancances greus en el manteniment de les infraestructures de telecomunicacions basades en el coure, ja que la majoria de incidències són microtalls i problemes de qualitat del servei.

La problemàtica es centra en la distància amb els nodes de connexió de dades, impedint que es puguin utilitzar amples de banda ADSL amb qualitat de més de 3Mb, tot i que hi ha cobertura en altres solucions com fibra el preu és molt més elevat i queda un buit de serveis entre les ADSL de 3Mb i les connexions de fibra dedicades.

Per la seva ubicació geogràfica es poden contractar serveis basats en WiMAX, solucionant els problemes de banda ampla de moltes empreses.

(28)

b) Infraestructures de telefonia fixa

No s’han detectat mancances greus en les cobertures i serveis de comunicacions per veu tot i que només una tercera part de les empreses no registren cap incidència al cap de l’any.

(29)
(30)

4.10. POLÍGON INDUSTRIAL CAN PARELLADA INDUSTRIAL

El polígon de Can Parellada Industrial és limítrof amb el polígon de Colom II i santa Margarida. Per la seva distància amb els nodes de banda ampla té mancances en la cobertura d’aquests serveis. La zona més allunyada del centre del polígon i més propera a la riera de les arenes és la que més problemes presenta, al no disposar de cobertura WiMAX com a alternativa als operadors que utilitzen la infraestructura de coure.

a) Infraestructures de connectivitat i dades

S’han detectat mancances greus en la oferta de banda ampla en algunes zones del polígon, fet que limita el creixement de les empreses de la zona. Tot i que hi ha presència de connexions de fins a 20Mb les zones límit del polígon no disposen de connexions de més de 1Mb. Aquestes zones sovint tampoc disposen de visibilitat amb repetidors WiMAX, fet que perjudica encara més el ventall de solucions a l’abast de les empreses.

(31)
(32)
(33)
(34)

a) Infraestructures de connectivitat i dades

S’han detectat mancances greus en la oferta de banda ampla en algunes zones del polígon, fet que limita el creixement de les empreses de la zona. Tot i que hi ha presència de connexions de fins a 20Mb les zones límit del polígon no disposen de connexions de més de 1Mb. Existeix una bona visibilitat amb repetidors WiMAX, facilitant un ventall de solucions a l’abast de les empreses.

(35)
(36)
(37)

4.12. POLÍGON INDUSTRIAL CAN GUITARD

El polígon de Can Guitard té problemes greus de telecomunicacions ja que la seva situació geogràfica el manté aïllat dels nuclis i polígons a través dels que es pot dotar de banda ampla de qualitat. Aquest polígon serà limítrof amb el nou polígon projectat de Palau Sud, fet que el pot beneficiar per la necessitat de dotar al nou polígon de infraestructures de telecomunicacions.

Al trobar-se en una zona obaga no disposa de bona cobertura de tecnologies de banda ampla basades en WiMAX.

(38)
(39)

b) Infraestructures de telefonia fixa

La qualitat de les infraestructures i serveis de telefonia fixa no és bona, tot i que les incidències registrades es focalitzen en petits talls i deficiències de qualitat.

(40)

c) Infraestructures de telefonia mòbil

(41)

4.13. POLÍGON INDUSTRIAL PROJECTAT FRANJA NORD

El polígon industrial projectat Franja Nord neix amb la necessitat d’ésser un polígon que aculli a empreses tecnològiques, creant un parc tecnològic d’alt nivell a la ciutat de Terrassa.

Aquest polígon limitarà amb el polígon Nord i connectarà per l’Est amb el polígon Can Petit. Les necessitats de telecomunicacions d’aquest polígon s’hauran de projectar amb una previsió d’alta demanda, doncs si es pretén ubicar empreses tecnològiques aquestes requeriran de connexions de banda ampla simètriques i d’alta capacitat.

És clau aprofitar la projecció d’aquest polígon per a millorar les connexions existents al polígon Nord, i ampliar-ne les capacitats dels serveis de telecomunicacions oferts, preparant una àrea més extensa d’activitat econòmica per a la projecció del parc tecnològic.

S’ha de valorar la connexió ja existent que dóna servei a l’àrea d’activitat econòmica del Parc Audiovisual de Terrassa, ja que el model que si està utilitzant pot ser aprofitable per a aquest nou polígon. El model que segueix el Parc Audiovisual és el de contractar un enllaç de fibra d’alta capacitat amb un operador de telecomunicacions (en aquest cas Ono), i distribuir aquest ample de banda de qualitat amb les empreses que integren el polígon d’activitat econòmica.

El plantejament als diferents operadors de telecomunicacions de les necessitats del nou polígon, havans fins i tot de iniciar les obres d’urbanització del mateix, permetrà una millor planificació als operadors que podran aprofitar altres actuacions que tinguin previstes per tal de dotar de la millor qualitat de infraestructures de telecomunicacions al nou polígon.

4.14. POLÍGONS INDUSTRIALS PROJECTATS PALAU NORD I SUD

Els polígons industrials projectat Palau Nord i Sud limitaran amb el polígon de Can Guitard, el qual es troba en precari en alguns aspectes de les infraestructures de telecomunicacions.

Per tal d’aprofitar la creació de noves infraestructures de telecomunicacions, aportant alhora solucions al polígon de Can Guitard, és necessari plantejar d’origen amb els

(42)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :