L avaluació de l expressió oral

Texto completo

(1)
(2)

La interacció oral

„

Potencialitats de la interacció oral entre 

iguals.

(3)

Avaluar la producció oral?

„

Correcció d’aspectes formals.

„

Avaluació d’aspectes formals. 

„

I des d’un enfocament comunicatiu?

{ Altres aspectes que s’han de tenir en  compte...

(4)

Avaluar

„

Avaluació certificativa

{ De caràcter social { Constata i/o certifica l’adquisició d’uns  coneixements al final d’un període o d’una unitat de  treball.

(5)

Avaluar

„

Avaluació pedagògica

{ Aporta informació útil per a l’adaptació de les activitats  d’ensenyament‐aprenentatge a les necessitats dels  alumnes;

{ S’insereix en el procés de formació, ja sigui l’inici [avaluació

inicial o predictiva]; durant [avaluació formativa] o al final  [sumativa] d’aquest procés, però sempre amb la finalitat de 

millorar l’aprenentatge quan encara s’hi és a temps;

{ Les decisions a prendre són de caràcter pedagògic, ja que  està enfocada a regular, en el sentit d’adequar, les 

condicions d’aprenentatge. 

(6)

Avaluació formativa

„

La intuïció del bon docent.

„

I com a constructe? 

„

Dificultat d’entrar a les aules. 

„

El docent (heteroavaluació)

„

L’alumne (autoavaluació) 

„

L’avaluació formativa al si de la classe

(7)

Avaluació formativa

} ajudar l’aprenent a prendre consciència de quins són els  objectius educatius, per tal que esdevingui subjecte actiu en  la consecució d’aquests objectius i no només simple receptor  de la instrucció } ajudar l’aprenent a assumir la responsabilitat del seu propi 

progrés: autoavaluació i coavaluació (superar punts dèbils,  avançar en les metes, estar orgullós de la feina feta...) } ajudar el docent a obtenir dia a dia informació de qualitat  sobre el progrés individual de l’alumne: per tal de prendre  decisions, per anar adaptant les activitats d’aprenentatge, de  tal manera que aquestes responguin a les necessitats dels  alumnes.  Escobar, 2001

(8)
(9)

Una proposta: el portafolis oral

„ Selecció de treballs realitzats per l’alumne  d’acord amb criteris de qualitat. „ Amb la finalitat de documentar les capacitats  adquirides i el seu progrés durant un espai de  temps.  „ El principal responsable, l’alumnat. El docent  ajuda a la reflexió.  „ L’alt valor formatiu  es troba en la recopilació i  la selecció amb un propòsit determinat i  l’autoreflexió que fa l’aprenent. Escobar, 2002

(10)

Una proposta: el portafolis oral

„ El propòsit: directrius aportades pel docent o bé

negociades. 

„ La selecció obliga a la reflexió de l’aprenentatge 

que s’ha fet. 

„ L’alumnat serà avaluat per les feines que esculli.  „ No deixa de ser una activitat d’autoavaluació.

(11)

Una proposta: el portafolis oral

„ Podem promoure la reflexió si sol∙licitem que 

l’alumnat verbalitzi la seva autoreflexió a través  d’un document, d’una carta, un informe oral... en  què expliqui el perquè de la seva tria, què fa que un  treball sigui millor que els altres, o quins aspectes  cal millorar. 

„ No cal examen final. L’avaluació haurà estat feta 

pel mateix alumnat, conscient del progrés que 

haurà fet (les notes que s’adjudiquen, solen ser molt  fiables). La nota és una mitjana entre el que posa el  docent i l’alumne. 

(12)

El portafolis oral...

„ Fa necessari gravar les intervencions. 

„ Es necessitaran gravadores per a cada parella. „ No tots els centres disposen d’aquest tipus de 

material.

„ Es necessitarà el suport necessari perquè cada 

alumne pugui recuperar aquelles gravacions i  hi pugui recórrer sempre que vulgui. 

(13)

Un exemple...

(6 setmanes)  „ Creació d’una SD de 6 tasques comunicatives   principals.  „ Es van dissenyar les tasques possibilitadores o  capacitadores que precedien la tasca principal.  „ Es van fixar els criteris  d’avaluació:

(14)

Criteris d’avaluació

Intel∙ligibilitat i pronunciació [Pronunciació] Resolució conjunta dels problemes de comunicació: estratègies  interactives Atenció a l’interlocutor Negociació dels torns

Adequació del vocabulari a la tasca [Ús dels recursos  lingüístics]

Correcció i complexitat gramatical [Correcció dels recursos  lingüístics]

Fluïdesa [Comunicabilitat]

(15)

Un exemple...

„

Es van dissenyar graelles per al docent i 

fulls d’autoavaluació per als alumnes, 

que traduïen els criteris a un llenguatge 

comprensible (adaptació al català):

(16)

Total: Contingut + fluïdesa+ vocabulari i gramàtica+cooperació+en català:  En català! Quan no he entès alguna cosa i no sabia com dir‐ho: he utilitzat el català per resoldre el  problema? Quan el meu company no m’entenia, l’he ajudat en català? Hem utilitzat el  català per dir a qui li toca?  La meva nota: 1 2 3 4 5 Cooperació: He escoltat atentament el meu company? Ens hem ajudat quan hem tingut problemes?  Hem parlat els dos aproximadament la mateixa quantitat de temps? La meva nota: 1 2 3 4 5 Vocabulari i gramàtica: He utilitzat moltes paraules diferents? He utilitzat paraules apreses recentment? Les  meves frases estan ben construïdes? He fet molts errors? He dit bé els verbs? Els  pronoms? Els masculins? Els femenins? ... La meva nota: 1 2 3 4 5 Fluïdesa: He parlat català durant molta estona? Són llargues les meves frases? He necessitat parar‐ me molt a pensar abans de parlar? La meva nota: 1 2 3 4 5 Contingut:  He parlat del tema? Ha sigut interessant per al meu company? La meva nota: 1 2 3 4 5

(17)

Un exemple...

„ Al final es va sol∙licitar als alumnes que escollissin entre les 6  tasques, les dues millors gravacions. Van haver d’escoltar‐les  totes i repassar els qüestionaris d’autoavaluació de cada  tasca.  „ La selecció havia d’anar acompanyada d’un escrit exposant  les raons de la tria: { Què fa que aquest treball sigui millor que els altres? { Què has après fent aquesta tasca? { Quins aspectes penses que es poden millorar? { Quina nota creus que et mereixes? 

(18)

14. El docent avalua les gravacions.  (Escobar i Nussbaum, 2002) 13. Cada estudiant escriu un document al docent.  12. Els estudiants escullen, per exemple, les tres millors gravacions. 11. Els estudiants poden comparar les seves gravacions amb altres de similars  realitzades per nadius. 10. Els estudiants escolten la gravació i omplen el full d’avaluació. 9. Les gravacions han de datar‐se. 8. Els estudiants graven les seves converses (tasques principals). 7. Ensenyar a utilitzar la gravadora i el full d’avaluació. 6. Formar les parelles. 5. Dissenyar un full d’autoavaluació (o coavaluació) i discutir el contingut amb  l’alumnat. 4. Sensibilitzar l’alumnat en relació amb el treball en grup (parelles). 3 Definir els criteris d’avaluació. 2. Dissenyar les activitats prèvies. 1. Acordar un conjunt de tasques significatives adequades. Passos per a la pràctica del portafoli oral

(19)

Pot passar...

„ Dificultat inicial „ Falta de gravadores (decisió de centre) „ Temps superior per a la qualificació de les tasques per  part de la mestra. „ El docent té temps per ser una autèntica guia i ajuda a  l’aula, i no només estar avaluant durant el temps de  l’aula. )Quins avantatges o inconvenients hi veieu?

(20)

Bibliografia

Escobar, C. (2002): “Interacción oral y aprendizaje de lenguas extranjeras”, a Mosaico, 8. (p.23-30)

http://www.educacion.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :