PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'UNA GRADERIA TELESCÒPICA AMB BUTAQUES A LA SALA DE CAL TRONC

Download (0)

Full text

(1)PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA GRADERIA TELESCÒPICA AMB BUTAQUES A LA SALA DE CAL TRONC.

AJUNTAMENT DE BESALÚ

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació estarà formada per una graderia telescòpica de 9 plataformes de 12,30 mts. de longitud, que es recullen sota el forjat al fons de la sala (alçada lliure 3,25 mts.), amb dos passadissos d'accés amb escales que han de complir els paràmetres d'accessibilitat per a evacuació que es descriuen el l'annex 1 de requeriments CTE-DB-SI i CTE-DB-SUA al final d'aquest Plec, inclòs l'enllumenat de senyalització i emergència de leds.

Cada plataforma anirà equipada amb una fila de 18 butaques que hauran de complir els condicionaments que es descriuen en el l'annex 1 de requeriments CTE-DB-SI i CTE-DB-SUA al final d'aquest Plec.

Completaran la instal·lació els faldons, frontals i posteriors, en cada plataforma, les baranes laterals de protecció i el sistema de motorització per a la recollida automàtica de la graderia. REQUERIMENTS DE L'ESTRUCTURA

La graderia constarà d'una estructura metàl·lica suficient per a suportar una sobrecàrrega de 5 KN/m2 als passadissos i escales a més d'una càrrega dinàmica de fins a 7,5 KN/m a nivell del paviment de cada filai un esforç horitzontal en les dues direccions igual a 1,2 de la càrrega vertical per a considerar els moviments dels espectadors. Aquesta estructura metàl·lica estarà lliure de cantells i arestes tallants segons allò que determina la normativa UNE-EN 10025. Estarà travada per a l'estabilitat lateral.

Les plataformes i escalons seran en contraplacat de gruix suficientment justificat per a les càrregues (18-25mm) i aniran acabats amb fenòlic antilliscant que superi les proves d’abrasió TABER 1350Rpm i amb tractament ignífug M2. Els cantells del tauler aniran protegits en tot el seu perímetre. Les empreses concursants podran oferir millores en l'acabat amb paviments vinílics que assegurin els nivells d'ignifugació, seguretat antilliscant i aïllament acústic

REQUERIMENTS DE LA SEGURETAT

Serà d'aplicació en allò que pertoqui la Normativa següent:

Código Técnico de la Edificación (CTE) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006.

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre Ministerio de Vivienda B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 18 de octubre de 2008.

CTE DB SE Seguridad Estructural

(2)

CTE DB SE-A Seguridad Estructural en construcciones de Acero

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Euro código 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales y reglas para edificación.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.

UNE-ENV 1090-4: 1998; Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.

UNE-ENV 1090-5: 1999; Ejecución de estructuras de acero. Parte 5: Reglas suplementarias para puentes.

UNE-EN 1993-1-10 Euro código 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.

UNE76100: 1989; Estructuras metálicas de edificios de varias alturas. Tolerancias. UNE76101: 1990; Ejecución de estructuras de acero.

A part del compliment de la normativa de seguretat, la instal·lació anirà equipada amb mecanisme (botonera) d'ATURADA D'EMERGÈNCIA per a la maniobra de desplaçament de les plataformes.

Tots els esglaons hauran de portar enllumenat d'emergència segons la norma EN 1838 alimentat amb una tensió de 24 V, i amb una autonomia (durada de la bateria) de 30 minuts. Tindran un funcionament dual, és a dir, connectat en condicions normals emetrà una llum acolorida de baixa intensitat útil per a la senyalització dels esglaons i que ha de facilitar l' accés a les localitats amb els llums del local apagades. Quan per qualsevol causa externa es talli el subministrament d'energia elèctrica a la sala aquestes lluminàries alimentades per mitjà d'una bateria convenientment dimensionada, augmentarà la seva intensitat lumínica i canviarà el color a blanc per permetre la sortida ordenada dels espectadors.

REQUERIMENTS DE LA TRANSLACIÓ

Els desplaçaments de les plataformes i la seva estructura, es farà sobre rodes de material (goma, poliamida, poliuretà,...) i amplades adequades (mínim 40 mm) que no malmeti el paviment existent de la sala. S'haurà de justificar la condició de no abrasiu del material. El diàmetre d'aquestes rodes serà el major possible.

REQUERIMENTS DE L'AUTOMATITZACIÓ

La instal·lació anirà equipada amb motorització i instal·lació elèctrica.

La motorització serà la necessària i suficient per a moure amb facilitat les diferents plataformes per al desplegament i replegament de tota l'estructura.

(3)La instal·lació elèctrica serà complerta, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament, inclòs quadre elèctric de connexions i maniobra, i amb longitud suficient fins al fons de la sala on es farà la connexió al subministrament elèctric preferiblement amb 220 V amb possibilitat de 380 V. L'equipament mínim serà:

- Un magneto tèrmic de protecció - Un diferencial

- Parella de contactors per a invertir el moviment - Interruptor d'encesa enllumenat de senyalització - Bateria enllumenat d'emergència

- Testimonis de funcionament i tensió - Polsador de seguretat

- Finals de cursa.

- Avisador acústic de maniobra. - Avisador lluminosos de maniobra.

- Botonera portàtil per el comandament de la graderia. REQUERIMENTS D'ACABATS

L'estructura metàl·lica anirà protegida i amb un recobriment de pintura a base de resina epoxídica de pols electrostàtic al forn amb 90 micres de protecció i de color a escollir (fosc) pels SSTT municipals o D. facultativa d'O. La cargolaria s'admetrà zincada.

La graderia disposarà de revestiments laterals de tancament del mateix contraplacat de fusta que el conjunt de les plataformes i faldons.

Les baranes laterals tindran una alçada mínima de 100 mm i seran del tipus telescòpic de manera que no calgui desmuntar-les quan es replegui la instal·lació. Aniran pintades al mateix color que tota l'estructura.

El paviment de les plataformes serà com a mínim de fenòlic

Els frontals aniran amb contraplacat o DM amb acabat de la mateixa fusta (faig) existent a la sala i amb envernissat natural de color clar, amb acabat dels cantells amb lamina massissa de fusta.

REQUERIMENTS DE GARANTIA

La graderia tindrà una garantia mínima de 2 anys podent-se oferir per part de les empreses concursants una millora que ampliï aquesta cobertura fins als 5 o 10 anys.

REQUERIMETS DE LES BUTAQUES

Es requereixen per a la graderia un màxim de 18 butaques per fila. Cas de 9 files serà un total de 162 butaques plegables i en cas de 10 filades serà un màxim de 180 butaques plegables. A més caldrà contemplar en l'oferta, 36 (9 files de graderia) butaques per a la platea traslladables o només 18 cas de graderia de 10 filades.

També per a l'amfiteatre butaques fixades en grup fins a un nombre màxim de 39 butaques. Total nombre de butaques/places de 237.

(4)

Aquestes tindran les característiques següents:

• Entapissats amb tapisseria ignífuga segons normativa • Abatiment automàtic de braços i seient.

• Respatller protegit

• Abatiment per fila complerta (graderia) automatitzada i segura.

Requeriments segons CTE-DB-SI i CTE-DB-SUA:

1. Reacció al foc del material del terra: CFL-s1.

2. Els seients han de complir les següents normes:

… UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1:

fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.

… UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2:

fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 3. Els passos entre files (A)1, hauran de complir:

… En files amb sortida a passadís únicament per un dels seus extrems, A ≥ 30 cm quan

tinguin 7 seients i 2,5 cm més per cada seient addicional, fins a un màxim admissible de 12 seients.

… En files amb sortida a passadís pels seus dos extrems, A ≥ 30 cm en files de 14 seients

com a màxim i 1,25 cm més per cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm.

4. L’amplada mínima neta de pas de cada una de les dues escales de la grada ha de ser 1,42 m.

5. Els escalons tindran una dimensió constant de contrapetja. Les petges podran tenir dues dimensions que es repeteixin en graons alternatius, amb la finalitat de permetre l’accés a nivell a les files d’espectadors.

6. Barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures amb una diferència de cota major de 55 cm.1 Amplada determinada per les projeccions verticals mes properes de dues files consecutives, incloent  les tauletes, taulers o altres elements auxiliars que puguin existir. Els seients abatibles que es col∙loquin  automàticament en posició elevada poden considerar‐se en aquesta posició.       

(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :