CRITERIS I ACTIVITATS D AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS DE CIÈNCIES NATURALS DE 1 ESO PER L EXAMEN DE SETEMBRE

Texto completo

(1)

CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS DE CIÈNCIES NATURALS DE 1 ESO PER L’EXAMEN DE SETEMBRE Estiu del 2015

Els criteris per avaluar els alumnes que han de fer les proves del setembre seran els següents:

 L’examen a realitzar els primers dies de setembre tindrà un valor del 50% de la nota final.

 La nota obtinguda durant el curs tindrà un valor del 20% de la nota final.

 Els exercicis que s’han de presentar el dia de la realització de l’examen de setembre tindran un valor del 30% de la nota final. Aquests exercicis són els que veureu a continuació.

EXERCICIS A PRESENTAR EL DIA QUE ES FACI L’EXAMEN DE SETEMBRE S’han de copiar els enunciats i contestar els exercicis amb lletra clara, llegible i amb bolígraf; recordeu que la presentació es tindrà en compte a l’hora de puntuar el treball fet durant l’estiu.

(2)

Exercicis tema 1 L’Univers i el Sistema Solar

1.- Escriu el nom de les teories sobre l’univers que hem treballat , digues que deien i qui les va crear.

2.- Quins són els dos moviments que presenten tots els planetes? Explica’ls. 3.- De les informacions següents sobre el Sol, indica quines són correctes.

- El Sol està compost principalment per dos gasos: hidrogen i heli. - A l’interior del Sol no es produeixen reaccions.

- La temperatura de la superfície del Sol és d’uns 6.000 ºC.

- El Sol només presenta un moviment de rotació al voltant de la Via Làctia.

4.- Escriu el nom de cada component del sistema Solar, per ordre de proximitat amb el Sol, començant pel més proper.

5.- Relaciona amb fletxes les afirmacions següents amb els planetes corresponents.

- Té el nombre més gran de satèl·lits MERCURI

- És el més proper al Sol TERRA

- Té éssers vius JÚPITER

- Gira sobre si mateix en sentit contrari en què ho fan els altres planetes SATURN

- Presenta un sistema d’anells VENUS

6.- A la Lluna hi ha cràters perquè hi han impactat asteroides. A la superfície terrestre també hi hauria d’haver cràters . Però a la Terra els cràters són escassos. Per què? 7.- Defineix els conceptes següents:

 Estrella:  Planeta:  Satèl·lit:  Planeta nan:  Asteroide:  Meteorits:

(3)

Exercicis tema 2 LA TERRA

1) Escriu quines característiques fan de la Terra un planeta únic en el Sistema Solar. Subratlla les que són indispensables per a la vida tal com existeix a la Terra.

2) En quin sentit gira la Terra, cap a l’est o cap a l’oest? Per on surt el Sol i per on es pon? 3) Si l’eix de rotació fos perfectament perpendicular a l’eclíptica, hi hauria estacions al

nostre planeta? Per què?

4) Les dates de pas d’una estació a una altra són equinoccis o solsticis. Explica que signifiquen i quans hi ha al llarg de l’any.

5) De les informacions següents sobre la Lluna, indica quines són correctes. - La Lluna és un planeta nan.

- La translació de la Lluna al voltant del Sol dura 28 dies. - La rotació de la Lluna dura 28 dies.

- L’ eclipsi de Lluna es produeix quan la Terra es troba entre el Sol i la Lluna. - Les marees són moviments de l’aigua dels oceans per l’atracció de la Lluna. 6) Escriu el nom de cada capa de la Terra i explica de que està formada.

7) La geosfera és una capa rocosa de la Terra. Explica en quines parts es divideix i quines característiques tenen.

8) Explica que són les fases lunars i quines són.

9) On hi ha més diferència en la durada del dia i la nit al llarg de l’any, en un país situat a prop del pol o en un altre pròxim a l’Equador? Raona la resposta.

(4)

Exercicis tema 3 ELS ÉSSERS VIUS

1) Escriu quines característiques defineixen als éssers vius.

2) Quina funció vital es duu a terme en cadascun d’aquest casos. - Bacteri anant cap a l’aliment

- Conill menjant pastanaga - Llavor germinant

- Conill fugint d’un llop

- Paó mascle festejant una femella

3) Segons la funció de nutrició els éssers vius podem ser éssers autòtrofs i éssers heteròtrofs. Explica que signifiquen aquests conceptes.

4) Quines són les substàncies inorgàniques i les orgàniques que formen els éssers vius. Per a què les utilitzem els éssers vius.

5) Tots els éssers vius estem formats per cèl·lules. Quina diferència hi ha entre cèl·lules eucariotes i procariotes.

6) Quins orgànuls són exclusius de les cèl·lules vegetals?

7) Escriu els nivells d’organització dels organismes pluricel·lulars. 8) Classifica en categories taxonòmiques el gat domèstic (Felis catus) 9) Escriu els cinc regnes i les característiques que els defineixen. 10) Quan diem que dos éssers vius pertanyent a la mateixa espècie?

(5)

Exercicis tema 4 ELS ANIMALS VERTEBRATS

1) Quina diferència hi ha entre un endosquelet i un exosquelet?

2) Escriu quines característiques defineixen als animals vertebrats.

3) L’ésser humà és un mamífer. Escriu les característiques més destacades de la nostra espècie.

4) EL CANGUR. Classifica aquest animal i indica les característiques del seu grup

(Recobriment de la pell, forma d’extremitats, temperatura corporal, tipus de respiració, tipus d’alimentació, tipus de reproducció,tipus de fecundació.) Anomena els subgrups en què està dividit el grup i a quin pertany.

5) L’ORENETA. Classifica aquest animal i indica les característiques del seu grup. 6) LA TORTUGA. Classifica aquest animal i indica les característiques del seu grup.

Anomena els subgrups en què està dividit el grup i a quin pertany.

7) EL GRIPAU. Classifica aquest animal i indica les característiques del seu grup. Anomena els subgrups en què està dividit el grup i a quin pertany.

8) LA SARDINA. Classifica aquest animal i indica les característiques del seu grup. Anomena els subgrups en què està dividit el grup i a quin pertany.

9) Quin grup d’animals són poiquiloterms? Explica aquesta característica. 10) Quins són els dos tipus de fecundació dels vertebrats?

Per què el tauró és ovovivípar? Quina altra característica diferencia els taurons d’un altre tipus de peixos?

(6)

Exercicis tema 5 ELS ANIMALS INVERTEBRATS

1) Escriu quines característiques defineixen als animals invertebrats. Escriu els grups d’invertebrats que coneixes.

2) Completa el quadre següent:

3) Defineix les següents paraules:

Quetes Simetria bilateral tràquees ràdula Muda

4) Identifica i classifica aquests animals. Té el cos perforat per nombrosos porus.

Té el cos dividit en molts segments, cadascun amb quatre potes. Té peu, massa visceral i ràdula.

Té cefalotòrax i abdomen. Amb cinc parells de potes articulades.

5) Explica la metamorfosi i digues un exemple d’un invertebrat que l’experimenti. 6) Quins són els quatre grups d’artròpodes? Escriu les característiques de cada grup. 7) Segons els tres grups del mol·luscs quines funcions té el seu peu?

8) Que vol dir que alguns tipus de cucs són paràsits? 9) Com respiren els insectes?

10) Escriu els tres tipus de cucs i un exemple de cadascun.

GRUP CARACTERÍSTIQUES EXEMPLES

Porífers Esponges

Celenterats Forma de sac, amb cèl·lules urticants

Cuc de Terra

Equinoderms Estrelles de mar

Mol·luscs Tous, amb peu i massa visceral Closca, peces articulades

(7)

Exercicis tema 6 LES PLANTES I ELS FONGS

1) Escriu quines característiques defineixen a les plantes i quines defineixen als fongs. 2) Completa el quadre següent:

PLANTES GRUPS CARACTERÍSTIQUES EXEMPLES

Plantes sense flor

No tenen vasos conductors. No tenen arrel, ni tija, ni fulles autèntiques.

(rizoides,cauloides,fil·loides) Es reprodueixen per espores.

PTERIDÒFITS Plantes amb flor GIMNOSPERMES Fulla caduca

Llavors tancades dins d’un fruit Flors de colors vius

3) Busca un dibuix d’una falguera i escriu les seves parts. 4) Busca un dibuix d’una molsa i escriu les seves parts.

5) Escriu quines són les tres parts fonamentals d’una planta i quina funció fan.

6) Explica la nutrició d’una planta. Has d’explicar aquestes fases absorció, transport, evaporació, fotosíntesi, respiració.

7) Explica la reproducció sexual d’una planta. Has d’explicar aquestes fases pol·linització, fecundació, formació de la llavor i del fruit, dispersió i germinació.

8) Escriu el nom dels tres grups de fongs que coneixes. Digues les seves característiques i un exemple de cada grup.

9) Defineix : estomes, limbe, caliptra, sorus, pistil, oosfera, pecíol, estam. 10) Busca un dibuix d’un fong i escriu les seves parts.

(8)

Exercicis tema 7 ELS ÉSSERS VIUS MÉS SENZILLS

1) Escriu quines característiques defineixen als organismes del regne dels protoctists i del regne de les moneres.

Quina és la principal diferència que hi ha entre els organismes d’aquests regnes? 2) Quins dos grups d’organismes pertanyen al regne dels protoctists?

Quines diferencies hi ha entre ells?

3) Segons com es desplacen els protozous com es poden classificar? Escriu els grups i un exemple de cada grup.

4) Quins són les parts que formen la cèl·lula bacteriana.(Dibuixa un bacteri)

5) Els bacteris segons la seva alimentació poden ser heteròtrof i autòtrof. Els heteròtrof es divideixen en tres grups segons la seva manera de viure. Explica quins grups són i que signifiquen.

6) Escriu el tipus de bacteris segons la seva forma.

7) Escriu el nom de les parts de l’estructura bàsica dels virus. Explica perquè no es consideren éssers vius.

8) Hi ha microorganismes beneficiosos, escriu cinc exemples. També hi ha

microorganismes perjudicials, productors de malalties (patògens). Escriu quins tipus d’éssers vius poden ser microorganismes patògens.

9) Defineix vacuna i antibiòtic, i explica en què es diferencien.

(9)

Exercicis tema 8 L’ATMOSFERA TERRESTRE

1) Escriu el nom dels cinc gasos principals que componen l’aire. Indica la proporció de cada un, el seu origen i si intervé en algun procés important.

2) Escriu el nom de les quatre capes que formen l’atmosfera, el seu gruix aproximat i alguna característica.

3) Explica les diferències que hi ha entre l’atmosfera primitiva i l’atmosfera actual. 4) Escriu el nom de cinc instruments meteorològics i explica què mesuren.

5) Explica la diferencia que hi ha entre un anticicló i una depressió. 6) Escriu el significat de: calamarsa, rosada, gebre, boira i cúmulus. 7) Explica quina informació ens dona aquests mapa.

Quins temps farà a Espanya? Com es diuen les línies corbes que es veuen?

Què mesuren i en quina unitat? És un mapa meteorològic o significatiu?

8) Quines són les principals substàncies contaminants que l’home genera i com podem lluitar en contra de la contaminació.

9) L’atmosfera és molt important. Quines funcions fa en la nostra vida? 10) Contesta: Què és l’ozó? Quin és el gas més abundant?

(10)

Exercicis tema 9 LA HIDROSFERA TERRESTRE

1) Escriu com es distribueix l’aigua a la terra i en quin estat la podem trobar. 2) Explica com es va formar la hidrosfera.

3) Què passaria si l’aigua no fos una substància tan adherent. 4) Quina és la raó per la qual l’aigua dels mars es salada? 5) Escriu les propietats de l’aigua.

6) Quins moviments té l’aigua dels oceans. Qui els provoca?

7) Quina diferència hi ha entre rius, rieres, tsunamis, glaceres i aiguamolls. 8) Què significa potabilitzar i depurar? Per què es fa cada cosa?

9) Quines condicions ha de complir l’aigua per ser potable? 10) Quines són les principals causes de contaminació de l’aigua? 11) Explica el cicle de l’aigua. Fes un dibuix.

(11)

Exercicis tema 10 ELS MINERALS

1) Escriu una definició de mineral que contingui les quatre característiques que l’identifiquen.

2) Quina diferència hi ha entre minerals amorfs i minerals cristal·litzats. 3) Quina diferència hi ha entre els silicats i els no-silicats.

Escriu el nom de cinc dels silicats més abundants a l’escorça terrestre.

4) Busca els sis grups de minerals no-silicats. Escriu el seu nom, quina és la composició de cada grup i un exemple de cada grup.

5) Els minerals es formen segons tres tipus de situacions, explica-les.

6) Les propietats dels minerals estan determinades per la seva composició i per l’estat de cristal·lització en què es troben. Explica cinc propietats dels minerals que ens permeten identificar-los.

7) El geòleg alemany Friedrich Mohs va proposar una escala de duresa en que cada mineral ratlla tots els que tenen un nombre igual o més baix que ell. Escriu el nom dels minerals que formen aquesta escala.

8) On s’obtenen els minerals i en quines utilitats es fan servir? 9) Classifica aquests minerals.

Quars: Oligist: Sofre:

Argila: Galena: Feldspat:

Calcita: Halita: Mica biotita:

Epsomita:

10) Indica quins dels exemples següents són minerals i quins no ho són. Raona el per què. Sal, sucre, paper, calcita, cera, plàstic, mantega,fusta,cinabri,galena.

(12)

Exercicis tema 11 LES ROQUES

1) Quina és la raó de classificació de les roques?

Escriu la classificació raonada dels tres tipus de roques. 2) Explica com es formen les roques sedimentàries detrítiques.

Escriu el nom de tres roques sedimentàries detrítiques.

3) Explica com es formen les roques sedimentàries calcàries i escriu dos exemples. 4) Explica com es formen les roques sedimentàries evaporítiques i escriu dos exemples. 5) Quin tipus de roques es poden cremar, escriu dos exemples i explica el per què es poden

cremar.

6) Quina diferència hi ha entre roques volcàniques i roques plutòniques, escriu dos exemples de cada grup.

Quines tenen els minerals més ben cristal·litzats? 7) Explica com es formen les roques metamòrfiques.

Explica la diferència entre els dos grups que hem estudiat i escriu dos exemples de cada grup.

8) Explica el cicle de les roques. (Roques volcàniques-sedimentàries-metamòrfiques). 9) Escriu cinc exemples d’utilització de les roques per part de l’home.

10) Classifica aquestes roques:

Granit: Pissarra:

Conglomerat: Gres:

Basalt: Marbre:

Argila: Guix:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :