L esport ens fa més grans

Descargar (0)

Texto completo

(1)

L’e

s

p

o

r

t

e

n

s

f

a

m

é

s

g

r

a

n

s

Programa d’activitats físiques per a infants i joves en

horari escolar Jugant Participant Ballant Competint Corrent Passant-la

L’escola fa esport

a la ciutat

bcn.cat/ esports facebook.com/bcnesports twitter.com/bcn_esports Més informació

Institut Barcelona Esports Av. de l’Estadi, 40 08038 - Barcelona e-mail: esports@bcn.cat www.bcn.cat/esports Telèfon d’informació 010 (24 h) Establiment: 0,46 €. Cost/min: 0,06 € Tarifat per segons. IVA inclòs

(2)

L’Ajuntament de Barcelona aposta per l’esport amb convenciment.

La pràctica esportiva és un canal no només de creixement personal i

potenciació de la salut, sinó també de transmissió de valors. Valors

fonamentals com l’esforç, la companyonia, el treball en equip o la superació.

Valors que ens ajuden a cohesionar-nos com a persones i com a societat.

Per això, des de l’Ajuntament, promocionem l’esport entre els més

joves amb l’ajuda de clubs i entitats de la ciutat. Us presentem un programa

d’activitats esportives dissenyat perquè petits i joves el duguin a terme

dins del seu horari escolar. Volem crear un espai de convivència que promogui

l’esport i l’adopció d’uns hàbits de vida saludables, com a eina per educar

en valors els futurs ciutadans de Barcelona.

Xavier Trias

(3)

Contribuir al desenvolupament motriu, cognitiu, afectiu i social. Conèixer trets característics del pa-trimoni cultural català a partir del joc tradicional. S’aprofita el fil conductor d’un conte per a realitzar diferents jocs amb l’alumnat. Jocs de quatre tipolo-gies: cançons de repartir i formes electives (petits jocs per designar qui pararà o qui farà de rei), jocs musicats i jocs motrius.

Edat: 5 anys

Dates i Espai: 14 maig 2013 Parc de l’Espanya Industrial, 15 maig 2013 Jardins Vil·la Cecí-lia, 16 maig 2013 Plaça Major de Nou Barris, 17 maig 2013 Parc de Sant Martí, dues ses-sions diàries de 9.45 a 11h i de 11.15 a 12.30h Participació prevista: 3.500

Direcció tècnica: Marinva. Joc i Educació Col·laboradors: Escola Rius i Taulet

Experimentar noves possibilitats motrius per asso-lir els primers desplaçaments autònoms en el medi aquàtic.

Programa per assegurar que l’alumnat de primer de primària adquireix els coneixements bàsics de control motriu en el medi aquàtic. Es realitza a instal·lacions de la ciutat: Centres esportius muni-cipals: Raval Can Ricart, Marítim, Parc de la Ciuta-della, Banys de Sant Sebastià, Piscina Sant Jordi, Aiguajoc Borrell, Estació del Nord, Joan Miró, Sa-grada Família, la Bordeta, Piscines Bernat Picor-nell, l’Espanya Industrial, les Corts, Can Caralleu, Can Toda, Claror, Perill, Sardenya, Horta, Guinardó, Mundet, Olímpics Vall d’Hebron, Carmel, Cotxeres

Borbó, Can Cuyàs, Can Dragó, Artesania, Turó, Bon Pastor, Trinitat Vella, Sant Andreu, Bac de Roda, Maresme, Can Felipa, la Verneda, Nova Icària, Vin-tró «JoanAlentorn». I quatre instal·lacions esporti-ves privades: Complex Esportiu Fabra, instal·lació Josep Vallès, instal·lació Regent Mendieta i Club Natació Monjuïc.

Edat: 6 anys

Dates i Espai: de setembre a juny

Famílies: obert sessions de final de trimestre Participació prevista: 5100

Direcció tècnica: Federació Catalana de Natació i Instal·lacions esportives participants

Col·laboradors: Instal·lacions Esportives Munici-pals i Privades

Joc Perdut

Ja nedo

Promocionar l’aprenentatge de les habilitats rítmi-ques i artístirítmi-ques dels infants mitjançant la dansa contemporània.

Després del treball d’aprenentatge d’un repertori de danses amb el professorat al centre educatiu, l’alumnat participa a la gran jornada final en la que els nens i les nenes són protagonistes d’un gran es-pectacle de dansa contemporània.

Edat: 7 anys

Dates i Espai: 23 abril de 2013 al Palau Sant Jordi. Dues sessions: de 9.30 a 11.15h i d’11.45 a 13.30h. Famílies: Obert

Participació prevista: 5500 Direcció tècnica: Vesc s.l.

Col·laboradors: Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre, Factoria Mascaró, Palau Sant Jordi- BSM i Barcelona Promoció- Anella Olímpica

(4)

Potenciar l’aprenentatge de les habilitats orien-tatives mitjançant la participació en una cursa d’orientació.

Després del treball teòric i pràctic al centre edu-catiu, l’alumnat participa en una cursa d’orientació especialment pensada per la seva edat participant en grups de tres o quatre alumnes per tal de fo-mentar el treball cooperatiu.

Edat: 8-16 anys

Dates i Espai: 5, 6, 7 i 8 de març 2013 a l’Anella Olímpica (8-10 anys), 12, 13 i 14 de març 2013 a Sant Pere Màrtir (10-12 anys) i 19, 20 i 21 de març 2013 al Castell de Montjuïc (12-16 anys)

Participació prevista: 8500

Direcció tècnica: La Fita Associació d’Orientació Col·laboradors: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Barcelona Promoció- Anella Olímpica, Museu Olímpic i de l’Esport, BSM- Castell de Mon-tjuïc i Parc de Collserola- Sant Pere Màrtir

Curses d’orientació

Promocionar l’aprenentatge de les habilitats rítmi-ques i artístirítmi-ques dels infants

L’alumnat esdevé l’acròbata i protagonista d’un es-pectacle de circ en format teatral. En cada edició l’espectacle gira entorn a una temàtica en la que l’alumnat aprofundeix des d’altres vessants educa-tives (llengua, literatura, història, música...) realit-zant així un treball transversal.

Edat: 11 anys

Dates i Espai: 29, 30 i 31 de maig de 2013 d’11 a 12.15h i de 15.15 a 16.30h a Sant Andreu Teatre.

Famílies: Obert

Participació prevista: 900

Direcció tècnica: Escola de Circ Rogelio Rivel Col·laboradors: Escola Patronat Domènech i SAT Sant Andreu Teatre

Flic flac circ

L’Esport...fa per tu

Donar a conèixer esports poc practicats per l’alumnat de la ciutat de Barcelona

La Federació posa a l’abast de les escoles una pro-posta educativa de qualitat que faciliti l’apropament i coneixement de la seva modalitat esportiva per tal de fomentar la pràctica d’aquell esport en horari extraescolar.

La gimnàstica...fa per tu

Experimentar un esport tradicional amb material poc habitual: aparells de gimnàstica artística i envolupar les tècniques bàsiques: equilibri, des-plaçaments, girs i salts...

Edat: 5-8 anys

Dates i Espai: novembre al Gràcia Gimnàstic Club Participació prevista: a determinar

Direcció tècnica: Federació Catalana de Gimnàstica Col·laboradors: Gràcia Gimnàstic Club

L’Hoquei patins...fa per tu

Desenvolupar les tècniques bàsiques del patinatge: equilibri, desplaçaments, girs i frenades en situa-cions de joc reals.

Edat: 6-8 anys

Dates i Espai: 23 de gener, 3 d’abril i 5 de juny de 2013, de 15 a 16.30 h a l’escola

Famílies: Obert

Participació prevista: 650

Direcció tècnica: Federació Catalana de Patinatge Col·laboradors: CEM Mar Bella

(5)

El judo...fa per tu

Conèixer les tècniques i les progressions del judo per aplicar-les tenint especial cura amb els com-portaments i les normes de seguretat.

Edat: 9 anys

Dates i Espai: 23 i 24 de maig de 2013 de 11 a 13h al CEM Llars Mundet

Participació prevista: 550

Direcció tècnica: Federació Catalana de Judo Col·laboradors: CEM Mar Bella i CEM Llars Mundet

L’handbol...fa per tu

Executar i descobrir les estratègies bàsiques de l’esport: cooperació, oposició i cooperació/oposició, amb relació a les regles del joc.

Edat: 8-10 anys

Dates i Espai: 13, 14 i 15 de novembre 2012 de 10 a 12h al CEM Mar Bella

Famílies: Obert

Participació prevista: 850

Direcció tècnica: Federació Catalana d’Handbol Col·laboradors: CEM Mar Bella

El Còrfbal...fa per tu

Fomentar la coeducació i la no-violència, valors in-trínsecs en l’esport del corfbol. Valorar l’esportivitat per sobre de la consecució de resultats.

Edat: 8-10 anys

Dates i Espai: 12 de desembre, 6 de febrer, 20 de març, 9 de maig i 12 de juny de 2013 de 10 a 12h al CEM Mar Bella

Participació prevista: 900

Direcció tècnica: Federació Catalana de Còrfbal Col·laboradors: CEM Mar Bella

El waterpolo...fa per tu

Experimentar el joc com a objecte de plaer i recrea-ció. Organitzar-se a partir de les normes pactades i crear possibles variants del joc fent ús de gestos tècnics (passada, llançament, conduccions ...) i ha-bilitats específiques del waterpolo.

Edat: 8-10 anys

Dates i Espai: Diferents a cada piscina Participació prevista: 575

Direcció tècnica: Federació Catalana de Natació (Waterpolo)

Col·laboradors: Instal·lacions Municipals i Priva-des

L’esgrima...fa per tu

Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els elements fonamentals a la realització d’habilitats motrius pròpies de l’esgrima. Edat: 10 anys

Dates i Espai: 14 desembre de 2012, 15 març i 7 juny de 2013 de 10 a 12h al CEM Reina Elisenda

Participació prevista: 400

Direcció tècnica: Federació Catalana d’Esgrima Col·laboradors: CEM Reina Elisenda

Els Escacs...fan per tu

Potenciar el control emocional, la capacitat d’organització, la responsabilitat en la presa de de-cisions, l’augment de l’autoestima i l’acceptació de les regles i els resultats.

Edat: 9-11 anys

Dates i Espai: 7 de juny de 2013 al CEM Bac de Roda Participació prevista: 1250

Direcció tècnica: Federació Catalana d’Escacs Col·laboradors: CEM Bac de Roda i IMEB

(6)

L’escalada...fa per tu

Conèixer l’escalada i adaptar l’execució d’habilitats motrius específiques a entorns de pràctica de com-plexitat creixent, amb eficiència i creativitat.

Edat: 11 anys

Dates i Espai: 14, 15, 16, 17 i 18, 21, 22, 23, 24 i 25, 28, 29, 30, 31 de gener i 1 de febrer de 9.30 a 11.30h al CEM La Fuixarda

Participació prevista: 800

Direcció tècnica: Federació d’Entitats Excursionis-tes de Catalunya

Col·laboradors: CEM La Foixarda

El tamborí...fa per tu

Realitzar activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d’un es-port d’oposició.

Edat: 10-14 anys

Dates i Espai: 21 de febrer i 30 de maig de 2013 Participació prevista: 1000

Direcció tècnica: Federació Catalana de Tamborí Col·laboradors: CEM Mar Bella

El touch...fa per tu

Practicar activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d’un es-port col·lectiu.

Edat: 10-16 anys

Dates i Espai: 9 de gener i 9 de maig (10-12 anys), 20 de febrer i 6 de març (12-14 anys) i 16 de maig de 2013 (14-16 anys) de 10 a 12h.

Participació prevista: 600

Direcció tècnica: Federació Catalana de Rugbi Col·laboradors: CEM Mar Bella

El vòlei...fa per tu

Conèixer la tècnica i tàctica del vòlei i cooperar en les funcions atribuïdes en l’equip per a la consecu-ció d’objectius comuns.

Edat: 11-14 anys

Dates i Espai: 14 i 15 de maig de 2013 de 10 a 12 al CEM Vall Hebron

Participació prevista: 1000

Direcció tècnica: Federació Catalana de Voleibol Col·laboradors: CEM Mar Bella i CEM Olímpics la Vall d’Hebron

El rem...fa per tu

Responsabilitzar-se individualment en una activitat col·lectiva com a condició indispensable per acon-seguir un objectiu comú.

Edat: 14-16 anys

Dates i Espai: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 novembre 2012, 11, 13 desembre 2012, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 gener 2013, 5, 7 i 14 febrer 2013 de 9.30 a 11.30h al Reial Club Marítim de Barcelona

Participació prevista: 500

Direcció tècnica: Federació Catalana de Rem i Reial Club Marítim de Barcelona

(7)

Projectar l’atletisme entre nois i noies de la ciutat, en un format cooperatiu i divertit.

Es posen els espais esportius de la ciutat adequats a l’atletisme a l’abast del professorat i de l’alumnat per entrar amb contacte amb els clubs atlètics i fer-hi pràctica atlètica. El programa finalitza amb una activitat conjunta on gaudir de tot el que han après en el procés.

Edat: 9-14 anys

Dates i Espai: 10 d’abril de 2013 de 9.30 a 12.30h a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Participació prevista: 2000

Direcció tècnica: QSL Serveis Culturals s.l.

Col·laboradors: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys i Barce-lona Promoció Anella Olímpica.

Potenciar l’autonomia, la coordinació i l’eficàcia en les decisions a través del desenvolupament integral de cada alumne. Que cada participant sigui cons-cient del seu nivell i les seves possibilitats, així com saber dosificar l’esforç durant la prova.

Introduïm els alumnes en un esport combinat, en el que l’esport esdevé una petita aventura, on co-mença nedant 50 metres, seguit d’un recorregut amb bicicleta per la platja de la Mar Bella i finalit-zant corrent fins la Base Nàutica.

Edat: 12-14 anys

Dates i Espai: 4 de juny de 2013 al Front Marítim de Barcelona ( Base Nàutica )

Participació prevista: 2000

Direcció tècnica: Institut Barcelona Esports

Col·laboradors: Col.legi Oficial de Farmaceútics de Barcelona, Base Naútica Municipal de la Mar Bella i Federacions Catalanes de Pentatló Modern i de Triatló Potenciar l’autonomia, la coordinació i l’eficàcia en

les decisions a través del desenvolupament integral de les persones. Orientar cap al reconeixement del seu nivell i les seves possibilitats.

Introduïm l’alumnat de 6è curs de primària en un esport combinat, on l’esport esdevé una petita aven-tura on un comença nedant, passa per una transició ràpida per canviar de mitjà i acaba corrent a través de l’Anella Olímpica de Montjuïc

Edat: 12 anys

Dates i Espai: 11 de juny de 2013 a les Piscines Ber-nat Picornell Anella Olímpica i Estadi Olímpic Participació prevista: 3000

Direcció tècnica: Institut Barcelona Esports

Col·laboradors: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Raid Atlètic

Triatló

Biatló

Col·laboradors: INEF i Federació Catalana de Pen-tatló Modern i de Triatló

A la grada, passió i seny

Educar a infants i joves en bones pràctiques com a aficionats de grans esdeveniments esportius. Després d’un treball de sensibilització i reflexió a l’aula,es posen en pràctica diferents activitats d’animació cívica tot assistint a esdeveniments. Edat: 12-16 anys

Dates i Espai: Segons els horaris dels partits Participació prevista: 600.

Direcció tècnica: Institut Barcelona Esports Col·laboradors: Futbol Club Barcelona

L’esport inclou

Sensibilitzar vers les persones amb discapacitat i les possibilitats de pràctica d’activitat física.

Es presenten activitats pensades per a la sensibilit-zació cap a les persones amb discapacitat i es pro-posen diversos esports adaptats perquè l’alumnat pugui tenir la vivència motriu i posar-se al lloc de l’altre.

Edat: 12 anys

Dates i Espai: 22 de maig de 2013 al CEM La Mar Bella

Participació prevista: 200

Direcció tècnica: Institut Barcelona Esports i Fede-racions Catalanes d’esport adaptat

Col·laboradors: CEM Mar Bella

Escala de valors

La competició +

Reconèixer el rendiment esportiu en proves compe-titives alhora que els valors en l’esport: solidaritat, esforç i constància i superació.

Es realitza un lliurament de guardons tant per l’alumnat millor classificat en les proves de Biatló i Triatló com a aquells nois i noies que han realitzat accions i actituds dignes de ser anomenades. Edat: 12-14 anys

Dates i Espai: 17 de juny de 2013 a l’INEFC Famílies: Obert

Participació prevista: 600

(8)

Pràctica d’activitats per a l’aprenentatge dels fona-ments tècnics i reglamentaris d’esports amb bici-cleta.

Proposta d’acció pel coneixement de possibilitats d’esports en bicicleta per alumnat adolescent. Edat: 14-16 anys

Dates i Espai: a determinar Participació prevista: 200

Direcció tècnica: Fed Catalana de Ciclisme Col·laboradors: Velòdrom d’Horta

Facilitar la formació continuada dels docents amb la intensió de millora constant.

Propostes de formació docent amb nous esports, modalitats esportives i amb la reflexió per a la mi-llora de la docència.

Edat: Professorat

Dates i Espai: 18, 19 i 20 d’octubre de 2012 Participació prevista: 200

Direcció tècnica: Ajuntament de Barcelona i Univer-sitat de Barcelona

Col·laboradors: Diputació de Barcelona, INEFC, COPLEFC i URL

Facilitar la realització de propostes innovadores als centres educatius mitjançant el préstec de material esportiu específic del que no disposen.

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels centres esportius i entitats de lleure i esport, mate-rial esportiu escolar de préstec per a diferents dis-ciplines. Més informació: 93 402 30 00 iberecepcio@ bcn.cat

Presa de consciència de la necessitat de tenir hà-bits de vida saludables i mantenir i millorar la condició física individual.

Xerrada informativa i de reflexió sobre els hàbits nocius que es complementa amb l’assistència al centre esportiu per a realitzar un tast de diferents activitats dirigides durant un matí.

Edat: 16 anys

Dates i Espai: a concretar per cada centre esportiu Participació prevista: 2000

Direcció tècnica: Institut Barcelona Esports, Agén-cia de Salut Pública, Fundació Mensalus

Col·laboradors: CEMS Bon Pastor, Can Dragó, Can Ricard, El Carmel, Joan Miró, La Verneda, Ciutade-lla, l’Espanya industrial i Olímpics Vall d’Hebron

Sobre rodes, pedala.

De marxa fent esport

Jornades Educació i Esport

i sessions de formació pel

professorat

Servei de préstec de material

didàctic-esportiu a les escoles

Jugant

Participant

Ballant

Competint

Corrent

Passant-la

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :