Texto completo

(1)

AGOST

1 d'agost

Masdéuplega deCatalunya Ràdio. Elperiodista icorresponsalaBrussel·les de Catalunya Ràdio, JaumeMasdéu, deixa l'emissora agraintenelseu comptedeTwitterelsmissatgesdesuportdelscom¬ panys quelidesitgensortenaquestanovaetapaque elperiodistaencara noha aclaritonserà. Masdéu ha

estatcorresponsal deTV3 aBrussel·les,entreelsanys

1990iel2004.Desprésvadirigir els serveisinforma¬ tius deTV3 fins al2007i,posteriorment,vadirigir

els Canals Informatius de laccma,des d'onvadirigir

elportal324.cat.El2009, vatornaraBrussel·les, aquest cop,però,vaanar-hicom acorresponsal de CatalunyaRàdio.

Masdéucomença una novaetapaprofessional.

2

d'agost

LlibredeGuillem Carles Gonell. Elperiodista iescriptor Guillem Carlespresentael llibre Les

memòries del silenci Î930-1967, coincidint amb les festesmajors de MasdenvergealMontsiàcelebrades aquestaprimerasetmanad'agost amb la participació

de RoserRoyo,de laJuntadel Col·legi de Periodis¬

tesales Terres de l'Ebre. L'obratractad'una partde

la història deMasdenverge des delcomençamentde

la Guerra Civil finsala postguerra.Guillem Carles és fundador del'agència de notícies Sord Press,pera

la comunitat dels sords.

5

d'agost

ConvocatelPremiPica d'Estats. El Patronat de

Turismede Lleidaconvoca una novaedició del Premide Turisme Internacional Pica d'Estats de Premsa, Ràdio,Televisió i Internet ambunadotació econòmicade38.000eurosper ales vuit categories.

ElPicad'Estats arriba enguanyala27edició ple¬ namentconsolidat ambl'objectiu deposar envalor la difusió delsrecursosturístics del Pirineu i de les terresde Lleida.

7

d'agost

Segonaediciódel premi atll.ElCol·legidePeri¬

odistes deCatalunyacol·labora denou enlasegona edició delpremiperiodísticatllde l'Aigua2015 perreconèixerel treballs periodísticsquehan Fet millorpedagogia sobreelrecurshídric,AigüesTer Llobregat(atll),concessionària dela Generalitat de Catalunya,que convocaelpremiambl'objectiu de

reconèixer latascadelsperiodistespremiantelstre¬ ballspublicatsenelsmitjanscatalansqueversinso¬ brel'aiguacom a recursescàsiindispensableper ala vidahumana, laimportànciaenel desenvolupament

humà iindustrial, aixícomlapreservacióiel bon

ús. Espremienelsquatremillors treballs periodístics,

quetenenunadotació econòmicade3.000 euros peralprimer premi itresaccèssits dotatsamb 1.500 euroscadascun.

11

d'agost

LaviniagestionaràlatelevisiódelParlament.

Laproductora Laviniagestionarà la televisió del

Parlament durant els dospròximsanys.Eslaprime¬ ravegadaquela cambra catalanaconvocaaquesta licitació. Des de lafundació, el2002,el Parlament havia confiat elsenyalinstitucionalala Corporació Catalana deMitjansAudiovisualsial'Escola d'En¬

ginyeria La Salle de la Universitat RamonLlull. El

2011,aquest centreeducatiuvaassumirensolitari la

producció irealització audiovisual delsactespúblics

audiovisuals.Aquestany,el Parlamentvaconsiderar quel'augmentdel nombre desessions id'actesdels

darrersanysaconsellavenanar cap a unmodel de contractaciópública.

24

d'agost

Inicidel trasllat deCatalunyaRàdioatv3.La

Corporació Catalanacomença aexecutarel trasllat

de la redacció de la ràdiopública catalanacapales dependències deTV3, aSant Joan Despí. Demo¬

ment,ja han publicat les clàusulesperfer les obres de

condicionament de les instal·lacions. El pressupost és de120.000 eurosilaCorporació dónatres anys

percompletar les dues fases del condicionament. El plec de clàusules de les obrespermetconstatarquela

redacciód'Esports també resulta afectada pel trasllat, toti que en unprimermomentnoestavaprevist.

26

d'agost

Assassinatsen directe.Laperiodista Alison Parker,

devint-i-quatreanysi el càmera Adam Ward, de vint-i-set,totsdos del canalcbs wdbjde Roanoke

(Virginia)moren a causadelstretsd'un homicida

queels disparamentreels enfoca amb elseumòbil.

Elsperiodistesesdisposavenaferunaenquestaal

centrecomercial de laplaça Bridgewater de lapo¬ blació rural de Moneta. Ambdósprofessionalsmoren

al'acte. Lapoliciacreu quel'homicidavaactuarper

odi racista.Teniaquaranta-dosanysihavia treballata la mateixa cadena.

29

d'agost

InauguraciódeVisapourl'Image. El drama de laimmigracióenfronteres de païsoseuropeusi

aigüesde la Mediterrània colpegen la27aedició

del festivalVisa pourl'Image,quecadaanyté lloca la ciutat francesa dePerpinyà. Enguany, s'ha batut la xifra rècord de4.500propostesperexposarde

lesquals només24hanestatseleccionades.L'edició

actualmostradiferentstemesque van sernotícia al llarg de l'any,comla crisi d'Ucraïna,elterrorisme d'EstatIslàmic, terratrèmols,l'epidèmia de l'Ebola i l'atemptat gihadista al setmanari satíricCharlie Hebdo entrealtresqüestions.D'altra banda, tambéarrenca a

Perpinyà la20aediciódel Festival Off, dedicat al fo-toperiodismenoprofessional dereporters emergents

queinclou treballs de 84autors.

30

d'agost

Egiptecondemna tres periodistesd'Al-Jazira. El Tribunal Penal del Caire condemnaa tresanysde presótresperiodistes d'Al-Jaziraacusatsde difondre

presumptesnotíciesfalsessensetenir permisosde

treball i exercir laprofessió al país. Els afectats són l'australià PeterGreste, el canadenc Mohamed Fah-miil'egipci Baher Mohamed. Elsreporters van ser arrestats,el desembre de2013,ivan sersentenciatsa

seti deu anysdepresól'anypassat.Untribunal de

cassacióvaanul·lar eljudici i ordenà repetir-lo En el darrerjudici,Greste iFahmy hanestatsentenciats

atresanysde presó juntament amb altrespersones acusadespelmateixcas.Mohamed Fahmiésun expert reporter que vacobrir la invasió de l'Iraq,

(2)

DIA A DIA

capdavantd'Al-JaziraaEgipte. La cadena de Qatar està vetadaaEgiptepelsuportal presidentdeposat,

l'islamistaMohamedMorsi.

31

d'agost

Novaetapa aLaComarca d'Olot.El setmanari

LaComarcad'Olotiniciaunanovaetapasotala di¬

recció delperiodista OscarCabanaiunequipdeset

jovesprofessionals. Elcomençamentde lanovaetapa coincideixamb lainauguració de lanova seude la publicacióal'edifici de Can Paxinc, al barridelRo¬

serde lacapitalgironina. Aquestnúmerointrodueix el colorentoteslespàgines. La Comarcavasortirel

1978,desprésquedesaparegués lacensurafranquista.

Haestatdirigidapel periodistaAntoniGarrido,jun¬ tamentamb lasevadona durantels últims trenta-sis anys.

L'equipdel setmanari d'Olot

SETEMBRE

2de setembre

LaFederaciódeBàsquetpremiaJordiRobirosa.

Elperiodista esportiuJordi Robirosa és guardonat perlaFederació Catalana deBasquetbol amb els premisFundació del Bàsquet Català de Periodisme Esportiuenlacategoriade Televisió. Robirosarep avuielpremialaseude la federació.

3 desetembre

Turquiaallibera dos periodistesbritànics. La justíciaturcaallibera dos periodistes britànics de¬ tingutsper"terrorisme". Sóndosreportersdel web

ViceNews,Jake Hanrahan i PhilipPendlebury. El tribunal hadecidit,encanvi, mantenir empresonatel

traductoriraquià Mohammed IsmaelRasool,acusat d'haver facilitat la feinaamembres de l'Estatislàmic. Havienestatdetinguts el27d'agost.

Lafotoqueconsternaelmón. La imatgedel

cadàverd'Aylan Kurdi,uninfant detresanystrobat

sensevidaen unaplatjaturcadesprés denaufragar

lasevaembarcacióquanintentava arribaral'illa de

Kosfa la voltaalmón. Enelnaufragi,onzepersones hanmortofegades. Elmar va arrossegarelcosdel petitfinsalacosta turcadesprésque enelnaufragi

rellisquésdelsbraços delseu pare ques'esforçavaa salvar-lo.Tambévanperdrela vida lamareiun ger¬ màd'Aylan.Unafotògrafa de l'agènciaturcaDogan captal'infantmorta pocsmetresdelcosdelseu

germà decincanys.La imatgeocupalesportades de

lamajoria demitjans.

El cadàverdelpetitAylan Kurdi

Setanys imigdepresóa una periodistad'inves¬

tigació.KhadijaIsmayilova, detrenta-nouanysi

cèlebreperiodista d'investigacióal'Azerbaidjan, ha

estatcondemnadaasetanysi migde presódesprés

d'unprocésenel qual el jutgevaabandonareltri¬ bunal abans queellapoguésllegir lasevadefensa. El

treballd'Ismayilovaexposademanerasistemàtica

l'alt graudecorrupció iapropiació indeguda de fons públics, relacions il·lícites ambempreses,nepotisme estructural, etcètera.L'Azerbaidjan ésunpaís amb

gransreservesde petroli igas.Nombroses institu¬ cionscomAmnistiaInternacional, HumanRights

Watch i la Federació Internacional deHèlsinkiper als Drets Humansestanconvençudesquelafeina de

laperiodista és lacausa quel'ha portadaala presó."

7 de setembre

Noudirectord'informatiusde laser.JoséManu¬

el Romero ésnomenatdirectord'informatiusde la cadenaser.Romero técinquanta-unanys,és llicen¬ ciatenPeriodisme, ha treballatendiversesemissores

deràdio,vafundarel diari El Sol ivadirigirelsin¬

formatius deTelemadrid abansd'incorporar-seaEl

País, on vaserredactorencapde la secciód'Espanya

isotsdirector ambcompetènciesd'informació als

tribunals.Va rebre el PremiOrtega i GassetdePerio¬

disme perlacobertura delcasGürtel.

8 de setembre

Dossiersobresalut mental alsmitjans.El Con¬

sell de 1'Audiovisual deCatalunya (cAc),el Depar¬

tamentde Salut de la Generalitat i elCol·legide

Periodistes deCatalunyapresenten undocument percombatre elsestereotips sobre salutmental als mitjans. Eltextofereixunconjuntde consellssobre

lamanera comtractaraquestaproblemàticasense reproduir estigmes niimprecisions. El documentre¬ marcaqueels problemes de salut mental són "habi¬ tuals,peròcal evitar titulars alarmantsenels mitjans

percaptarl'atencióenperjudici de la salut mental".

El documents'ha elaboratconjuntamentambuna

trentenad'entitats i associacions relacionadesamb l'àmbit de la salut mental i la comunicació.

9de setembre

PrimeraBecapremisCarles Rahola.L'Ajunta¬ mentde Gironafinança la primeraedició de la Beca dels PremisCarles Rahola,quetenencom aobjectiu fomentar larecercasobre la històriadelperiodisme ales comarquesgironines. Amb la creació d'aquesta beca,l'Ajuntamentde Girona s'afegeixala Setmana

delsRahola,creadaperla Demarcació deGironadel Col·legi dePeriodistesila Diputació gironinacom unespaiperpotenciarels Premis Rahola i apropar-los mésala societat. En aquestaedició, tambés'hi ha sumatla Universitat de Girona.

Acomiadadauna periodista per agredirrefugi¬

ats.Laperiodista PetraLàszlo, operadora de càmera

del canal ultradretàhongarèsnitv,haestatacomiada¬

dadesprésqueles càmeres de diversosreportersgrà¬

fics la descobrissin quancobria els allaus de refugiats

ala fronteraentreHongria iSèrbiaifeia latravetaa

unsrefugiatsque escapavende les càrregues policials. Concretament,Làszlocolpejaunhomequeanava ambun nen enbraços. El vídeo ha escandalitzat

l'opinió públicahongaresa.

10 desetembre

Lluís BonadaiRosa M.Piñol, PremiTrajectòria.

Elsperiodistesculturals Lluís Bonada i Rosa M. Piñol rebenenelmarcde la Setmana del Llibre enCatalà, el PremiTrajectòriaenreconeixement

ala feina durant més detrentaanys.El guardós'ha

atorgat perser"representantsd'una generació de professionals apassionats,compromesosamb la infor¬ mació dequalitat,difusió i visibilitat de l'àmbitde la literatura catalanasenseperdreelsentitcrític". Piñol és llicenciadaenPeriodisme ienLlengua i Literatura

(3)

Hispaniques. Primer,vatreballaraDiarioFemenino

iMundoDiario.El 1976,es vaincorporaraY Avui.

Tres anysdesprés,es vaincorporaraLaVanguardia

com aredactorade Cultura.Te elPremiAtlàntida i,enguany,ha rebut elMemorialPereRodejadel

Gremide Llibreters deCatalunya.També,Bonada, jubilat des de 2013,vatreballarenmitjanscomEl

Temps, Diari deBarcelona, Tele!eXpress,Avui iPresència.

El1996,vaobtenir el Premi Adàntida.

14 de setembre

Entregadels premisGarcía Campoy.L'Acadè¬

miade Televisió lliura al Círculo deBellasArtesde Madridelsprimers premisGarcíaCampoy,unacte

marcatpel record de lafinada periodista.Reben els guardons Antonio García Ferreras (La Sexta Cpel

reportatgeI+D,Indignación más destierro), Mario Mo¬

ros(Noticias Cuatro);AméricaValenzuela(Ciència al

cubo)de Ràdio 5,PabloJáuregui (ElMundo),l'agèn¬

ciasiNCieldepartament de Comunicació delcsic.

15de setembre

El DiarideVilanovaes renova. Undels diaris més anticsdeCatalunya, el Diari de Vilanova,es re¬ nova.Fundat perJosep Pers i Ricartfa165anys,al

juliol,vaendegarunaprimerafase de restauració

ambuncanvienlapropietatquehapassat a mans del'empresa Edicions Comarca. Unaltre canvien lacapçalera és l'ampliació de contingutsque,des de

fa pocsdies, també inclouen l'Alt i el Baix Penedès.

Amés,incorporanovesseccions(Local,Garraf, Pe¬

nedès iPaís).

17 de setembre

ElCol·legien defensa de la llibertat depremsa.

ElCol·legi de Periodistes de Catalunya fapúblicun comunicatenelqual considera "inadmissible"que laJuntaElectoral Central "es prengui la llibertatde decidirquins espais informatius i formatscalia fer

servir per compensarlaretransmissióde laViaLliure.

Idemanaals membres de lajecials polítics"respec¬

teperla feina dels periodistes." Desprésques'hagi desestimat elrecursde laCorporació Catalanade

Mitjans Audiovisuals (ccMA),"els periodistesobser¬

vemamb estupor quelajec esprengui lallibertat de fer les escaletes delsmitjans públics i decideixi quins formats s'han de fer servirenelsespaisinformatius", diu la nota."Amb aquestadecisió, s'imposaun cop mésunestatd'excepció informativaintolerable. Aquestcop,però,encarahananatmés lluny. No

nomésimposen ordre itempsdedicatacada partit,

sinó quetambé arribenadecidirenquin format s'ha

d'informar",afegeix.

MostradefotoperiodistesGirona. La Mostrade

Fotoperiodistesésunadeles exposicionsquees pot veure ala CasaSaladrigas,del19desetembre al 10 d'octubre,enelmarcdelBlanesPhoto Festival2015.

Alamostra,elprofessionals de la imatgepresenten cadascun, duesimatges:unadetemalliure iunaaltra centradaenelseuparticularpuntde vista sobreun delsmotorsmésimportantsde lesnostrescomar¬ ques:el turisme.

Elsfotoperiodistesqueparticipenalamostra

18 de setembre

Escrea elPremi Margarita Rivière.Amb el suportdel Col·legi dePeriodistes de Catalunyaes creaelPremiMargaritaRivièreal rigor iala visió

degènereenmemòria dela periodista col·legiada

imembre de l'Associacióde Dones Periodistes de

Catalunya (adpc),queimpulsa elguardó,quetécom aobjectiureconèixer la feina d'excel·lència peri¬ odística deprofessionalsquedestaquin pel rigor, la

independència i la visió degènere.La primeraedició

delpremi tindràllocenelmarcla Festa dels Premis

de Comunicació deI'adpc,que es vafer el13deno¬ vembre de2015alCaixaForumde Barcelona.

22 de setembre.

Terresdel'Ebreconvocaelspolítics.Després del

debat realitzat perles eleccionsmunicipals delpassat mesdemaig, lademarcació deTerresde l'Ebre del Col·legi de Periodistestorna areunirels políticsen uninnovadoractepúblicperinformar sobre el

27-s.El debat-col·loquité lloc alTeatreAuditori Felip Pedrell de Tortosaambparticipacióde candi¬

dats de lessetllistes deTarragona amb representació al'actual Parlament que concorren ales eleccions.

Lespreguntesles fansetperiodistes dels principals mitjans de comunicació delesTerres del'Ebre.La

intervencióeneldebat-col·loqui s'ha realitzatse¬

gonsl'ordre establertper unsorteigqueha tingut

lloc alprincipide l'acte.

Elsperiodistesiels políticsdel debat

23 de setembre

Renovenla salad'actesde lademarcaciódeGi¬ rona.Lademarcació de Girona delCol·legi de Peri¬ odistes harenovatla sala d'actesMiquel Diumé. Les

obreses vaniniciarainicis de setembre ihanpermès millorarl'estètica, l'acústica i la il·luminació.

Exposicióde fotos a lademarcaciódeGirona.

Lademarcació de Girona delCol·legi dePeriodistes deCatalunya aculll'exposició"Catorzemiradesa dotze mesos"integradaperunaselecciódelesfo¬ tografiesque es vanpresentarala sisena edició dels

premisCarles Rahola de Comunicació Local.La

mostraestàorganitzadaconjuntamentamb la Dipu¬

tació de Girona.

Unmomentde lainauguració de l'exposició

24 desetembre

AlSisiindulta tres periodistesd'Al-Jazira. Sis-centsdiesdesprés deserarrestatsal Caire,el president egipciAbdelfatá al Sisi ha indultat elstres

periodistesd'Al-Jazira ambmotiude lacelebració

d'una de lesprincipals festes anuals de la religiómu¬ sulmana.Elsperiodistes havienestatcondemnatsa

(4)

DIA A DIA

29de setembre

PremideTelecomunicacióaEl Punt Avui.El

Col·legi d'EnginyersTècnicsiPèrits de Telecomu¬

nicació deCatalunyalliura elspremisExcel·lència

2015.Enl'apartat deMitjansdecomunicació,reco¬ neixen latascad'E/Punt Avui perladivulgació de

lesnovestecnologiesque esfaatravés del diari idel lloc web dinslespàgines dedicadesala tecnologia quepublica setmanalment la revista Presència. D'altra

banda,enl'apartat de Comunicació,rep unreconei¬

xementel canal8tvi l'Associació de

Radioaficio-natsde I'once.

30 desetembre

MiquelCalçadaa"PessicsdeVida". Elperiodis¬

taiempresaride la comunicació Miquel Calçada participaal cicle d'entrevistes"Pessics deVida",que

organitzenaManresaelCentreCultural El Casino

i la DemarcacióCatalunya Central delCol·legi

de Periodistes.Calçadaencetael cicle després de

l'aturada estiuenca. NascutaSabadell el 1965,ésun apassionatde la ràdio.Va iniciar-se de la mà del locu¬ torXavierSerrano ambquiconversadurantl'acte

enquè parlen sobrela professió i diversosaspectesde l'actualitat.

Miquel Calçada amb Xavier Serrano

OCTUBRE

1 d'octubre

AnuncienlesMosquesde laInformació.La demarcació de Girona delCol·legi de Periodistes

anuncia queI'uniGirona,campióde bàsquet de la Lliga FemeninaEspanyola, rebrà laMoscade Sant

Narcís,mentre queNataliaMolero, filòlogai peri¬

odistatraspassadaaquestestiu,laMoscaPòstuma. Tambéesdistingirà la trajectòriade larevistaPresèn¬ cia,queaquest 2015compleixcinquantaanysde vida.

Lagala de les Mosquesde la Informació tindrà lloc el dia22d'octubreala Biblioteca Carles Rahola.

2 d'octubre

RogerJiménez,premiManu Leguineche.El peri¬

odistaRoger Jiménez obté eltercerpremi interna¬

cional deperiodismeCàtedra Leguinechepel treball constantendefensa dellector, reivindicació de l'ètica il'autoregulació de l'exercicidel periodismei

laprofessionalitat.Jiménezcomptaambunadilatada

trajectòria al diariLaVanguardia del qualva serdirec¬

toradjunt.Va compaginarl'exercici del periodisme amb les classes launiversitat, allàvadonaraconèixer al'alumnatl'obra deLeguineche. Actualment, és

presidentdel Consell de laInformació de Catalunya.

Jiménez,president del CIC, haestatguardonat

3 d'octubre

MorJuan Llopart,vicepresident deZeta. Mora BarcelonaJuan Llopartaseixanta-cincanys,víctima d'unallarga malaltia.Eravicepresident del Grup Zeta,editor d'E/Periódico. LlicenciatenEconòmi¬ quesi DretalaUB,lasevagestióvacoincidir amb

unaetapade canvisenelsectorperiodístic. Agustí

Cordón,conseller delegat delgrup,assumirà les fun¬

cions executives quedesenvolupava Llopart

PolitkovskaiaalLliure.El Teatre Lliure recorda la històriaperiodística d'AnnaPolitkovskaia i laseva lluita perla llibertatd'expressió aTxetxèniaambuna obra titulada Donanoreeducable. Politkovskaiava morirassassinada fanouanys en unsfetsque encara nohanestataclarits.

4 d'octubre

L'Anxova d'OraSilvia Cóppulo.L'Escala,localitat

del BaixEmpordà,atorgael guardó de l'Anxova

d'OraSilviaCóppulo, periodista deCatalunya Ràdio. La Festa de l'Anxova enguanycompleix

vint-i-cinc anys.Del2al4d'octubre, hi hahagut diversos

conferències sobre laTapa del'Anxovaperpromou¬ reelproducte.

6d'octubre

AcorddelCol·legiamb lauea.ElCol·legi de

Periodistes deCatalunya ha signatunconveniamb la UnióEmpresarial de l'Anoia(uea)quebusca fo¬ mentarla col·laboracióentreambduesentitats,que escomprometen aefectuar accions bilaterals adre¬

çadesaempresesiaemprenedors,comel premiuea ala millorestratègia decomunicació empresarial.A l'actevaser-hi ladegana Neus Bonet,Gonçal Maz-cuñán,president dela Demarcació CatalunyaCen¬

tral delCol·legi, i Blai Paco, presidentde laUEA.

'

>

.4s•

Bonet, Paco iMazcuñánenl'acte de signatura.

Premi Carandellper aMiguelÁngelRodríguez. ElpremiLluís Carandell de Periodisme parlamentari

queatorgaelSenatrecau enel director i presentador

del programa24horas deRàdio Nacional, Miguel ÁngelDomínguez.El guardóportaelnomde Luis Carandell,que vasercorresponsal al Japó,vacobrir

la guerrade Yom Kipur ila Revoluciódels Clavells,

amésdesermestredelperiodisme renovadorenla

Transició i tambéescriptor.

7 d'octubre

PremisdelMemorialCandel. ElCol·legi de Pe¬

riodistes deCatalunya acull l'entregadels guardons

de lasetenaedició del Memorial FrancescCandel. L'acte estàpresiditperNeusMunté,vicepresidenta i Consellera de Benestar Social iFamília, PereBaltà presidentde la FundacióPacoCandel amb l'assis¬

tènciade diferentspremiatsenanteriorsedicionsdel Memorial.Entreelsguardonatsd'aquestanyhi ha, enl'àmbit social, lademògrafaAnnaCabré i Pla. El Memorial Culturalrecau enels músicsJaume

Cris-taui Brunet iJosep Mut i Benavent.ElMemorial dedicatala comunicacióesconcedeixal'Escola Seat situadaapocs metresde la plaça deLaMarina,on

viviaCandeli,enespecial,perla incidència delseu llibre Els altrescatalans,estudiativalorat pelsalumnes

(5)

8 d'octubre

CharlieHebdo,premiLiber Press.El setmanari

satíricfrancèsCharlie Hebdo, víctima d'un atemptat terroristaaParís, el7degenerpassat,enel qualvan morirdotze persones, repelpremiLiberPressper haverestat"el símbol de la llibertatd'expressióen el món de la premsa,lacaricatura iel còmic". Els premisLiber Pressvannéixer el1999 aGironaamb l'objectiude donaraconèixer ipromoure personesi iniciativesenfavor de la solidaritat. A mésdelpremi

aCharlie Hebdo també hi hahagut altres guardons

comelconceditaJavierdeLucasperla feinaen

polítiques migratòriesoal francès TitouanLamazou pel compromísenfavor de les dones i elsseusdrets.

NobeldeLiteraturapera una periodista

bielo-russa.Laperiodistai escriptoraSvetlana

Alexan-drovnaAleksiévitx,nascudaaFranakivski (Ucraïna, 1938) ésguardonada amb el PremiNobel de Litera¬

turapelperiodisme d'investigació sobre la catàstrofe deTxernòbil(Veus deTxernòbil) i sobre laguerra del'Afganistan,narrada des delpuntdevistadels combatentsveteransi de lesmaresdelscaiguts. Esla primeraperiodistaqueobté el Nobel de Literatura.

x

<

o O ll

SvetlanaAleksievitx,guanyadora del Nobel.

13 d'octubre

El Col·legidefensael dret alainformació.

Arrandelesamenaces a unfotoperiodistadurantla celebracióaMontjuïc del Dia de la Hispanitatper partd'organitzacionsd'extrema dreta, el Col·legi

de PeriodistesdeCatalunya redactauncomunicat

derepulsaenquè recordaatotselsprofessionals ia la ciutadania que"sempreha defensat la informació

com undretfonamental,iel periodisme,comlaseva

expressióprofessionaliundret ciutadàperal bon

funcionament de la democràcia".

Debatsobre periodismeaTarragona.Tc lloca

Tarragonaundebat de laIIIJornada de Comuni¬

cació queorganitzala Federació d'Associacionsde

Periodismed'Espanya(fape).Allà s'analitza la difícil relacióentreelperiodisme,la política i l'economia.

Hiparticipendestacatsperiodistesentreels quals

CasimiroGarcíaAbadillo, exdirector d'E/Mundo;

ErnestoEkaizer,periodistad'E/ País; Enric Sierra, adjuntala direcció deLaVanguardia;]uancho

Du-mall, directoradjuntd'E/ Periódico de Catalunya; Ro¬

gerJiménez, presidentdel Consell de la Informació

deCatalunya,iEisaGonzález, presidenta de lafape. També assisteixenJosepAndreu, president del Port

deTarragona i Ana Pastor,ministrade Foment.

15 d'octubre

btvadjudica elsinformatius alavinia. Elconsell

d'administració de l'entitatgestorade BarcelonaTe¬

levisió(btv) i Barcelonafmadjudicala prestació de

serveis deproducciód'Informatius i serveis tècnics delsseuscanalsalaproductorabcnAudiovisual, filial del grupLavinia.L'importde l'adjudicacióperdos

anysdecontractes'apujaa14.171.358euros.

20 d'octubre

Elcol·legiats deLleida,alCongrés. Ungrupde

col·legiats de lademarcacióde Lleidaesreuneixen

ambungrupde diputatslleidatans al Congresper ferbalanç de lalegislaturaqueacaba el desembre. La

diputada deciuConxitaTarruellaassegura quela legislatura haesta"dura"en granpartperla majoria

absoluta delpp enlespassades eleccions generals. També eldiputat delppJoséIgnacioLlorensassegura que"s'hapassatde lacrisiala recuperació",mentre

quela diputada delpscTeresaCunillera destacaque "hi hahagutmancadediàlegiquela funció dels

diputatsde la perifèria haquedat molt diluïda".

Elsperiodistesque vanvisitarei Congrés

21d'octubre

Periodistesinternacionals visitenLleida. Una desena deperiodistes detotelmón visitenLleida

gràciesa un programacoordinatperl'Agència Ca¬ talana de TurismeiBasque Tour,enel qualTurisme

de Lleida ilaPaeriaparticipenenl'organització de

l'estada i la visitaalaciutat. Undelsrecorregutsdels viatgershaestatel Turó dela Seu Vella.

22 d'octubre

Lliuramentde lesMosques. LaDemarcacióde

Girona delCol·legi dePeriodistes deCatalunya

celebraala Biblioteca Carles Rahola la27aedició de

lesMosquesde laInformació. El regidor de l'Ajun¬ tamentdeGirona, Carles Ribas,repamb esportivitat

ibon humor La MoscaBorda,unpremique va

adreçat alsquehan tingutpocaatencióamb els pe-riodistes.VerònicaMas,capdepremsadel Patronat de Turisme CostaBrava, obté La Mosca Grossa,dis¬

tinció delsperiodistesaquiha donat facilitatsinfor¬

matives.Durant lafesta,esretunemotiuhomenatge

al'escriptora i periodistaNatàlia Molero amb el lliurament de la Mosca Pòstuma delCol·legi, guardó querecullenelsseusfills.També s'ha homenatjat la revistaPresència,quecompleix cinquantaanys,i l'equip de bàsquet femení de l'Uni Girona,que rep laMoscade Sant Narcís.

Fotode família delsguardonats de les Mosques

PedroMadueño,alCaixaForumdeMadrid.El fotògraf i adjunt al director de La Vanguardia,Pedro

Madueño,exposaalCaixaForumdeMadriduna

àmpliaselecció deretratsperiodístics realitzatsal llarg de trenta-cincanysde trajectòria professional,

entreellsTerenciMoix,Juan Goytisolo, Antoni

TàpiesoMoisès Broggi.Alguns dels protagonistes

de lamostraes van veureanteriormentaBarcelona iaPalma.

NajatEl Hachmia"PessicsdeVida". L'escriptora

catalanaNajatElHachmi éslaconvidadaal cicle "PessicsdeVida",queté llocala sala d'actesdel

Casinode Manresa. El Hachmi ésentrevistadaper laperiodistaSusana Pazambquirepassamoments passatsde lasevavida."Nohe sabutmaiquè vol dir laparaula integració",admetl'escriptora,que va

(6)

•DIAADIA-CD DRS. MIRA YE

¡Vi

CENTRE

ODONTOLÒGIC

TOTES LES

ESPECIALITATS

Op

SERVEIS

INCLOSOS

PER

M

COL·LEGIATS/DES I

FAMILIARS

guanyarelPremi RamonLlull al 2008.El cicle està organitzatperla demarcació de Catalunya Central

delCol·legi dePeriodistes.

Rosa PazambNajatEl Hachmi

29 d'octubre

Premi d'economiaa la periodistaMarga More¬

no.Elpremi JoanSardàDexeusalamillor trajec¬

tòriapersonalenla difusió de l'economiahacor¬ respostaMarga Moreno,periodista d'E/PuntAvui. Atorgael guardó laRevistaEconòmica de Catalunya

Neteja

dental anual

VisitesRevisionsVisites

d'urgències

Rx intraorals

delCol·legi d'Economistes. Filòloga de formació,

Morenotreballa des del'any 1986com aperiodista

aldiari Avui. La distinciós'atorga durantel tradici¬

onalSopardelsEconomistesal qual assisteixentant el conseller d'Economia i Coneixement de la Ge¬ neralitat, AndreuMas-Colell,comel degà delcec,

Joan B. Casas.

30 d'Octubre

LliuramentdelsPremis GabinetsdeComuni¬ cació. ElViver del RecaIgualada és l'escenaridel lliurament de lasetenaediciódelsPremisGabinets de Comunicacióorganitzatspel Col·legi de Perio¬

distes. deCatalunya El Millor Pla de Comunicació és per ala Taula d'Entitatsdel Tercer Sector Social

deCatalunyaperlacampanya"Tuformespartde la

solució". D'altrabanda,la Millor EstratègiadeCo¬

municacióInternahaestatper al'agènciaCatPress

serveisde comunicaciópel treball "Comcombatre lasíndrome 'Me n'assabento abans al fornque ala feina"'peralaFundació HospitalSantBernabé de

ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES

ODONTOLÒGIQUES.

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI

I ODONTOLOGIAHOLÍSTICA I

KINESIOLÒGICA.

11rave.es

Muntaner

239,1C

08021 Barcelona

T. 93 200

93 39

Indústria

7,

Principal

08037

Barcelona

T. 93 458 45 99

La resta de serveis itractaments, tenen totsels avantatges d'unapòlissa Dental Familiar tantperals

Col·legiats/des, als familiars convisquin

Berga. Finalment, durantl'acte tambés'entrega el premial MillorPortaveuque recau enBelén Gimé¬

nez,responsable de la Fundació Bancdels Aliments

de Barcelona. ElspremisGabinets deComunicació esconvoqueni s'atorguencadaanytenintcom a referència el Manual de BonesPràctiqueselaborat pelgrupdetreball dels Gabinets de Comunicació

delCol·legi de Periodistes. L'acteinclou la celebra¬ cióde la taula rodona "Invertirencomunicació és unbonnegoci".

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :