Az antonimia és szerepe az orosz nyelvben

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

AZ ANTONIMIA ÉS SZEREPE AZ OROSZ NYELVBEN

Dr. LÉGRADY GYULA

A gondolatok sokfélesége és az érzelmek változatossága olyan h a j

-lékony nyelvi adottságot kíván, amely alkalmas e tartalmi gazdagság kifejezésére . Az értelmi, az érzelmi vagy az akarati

megnyilvánuláso-kat a nyelv akkor tolmácsolja kifejezően, ha a beszélő minél nagyobb

szókinccsel rendelkezik, és szellemi, valamint nyelvi kulturált ságáná l

fogva minél találóbban, pontosabban választj a ki a szükséges szót vagy

kifejezést, illetőleg minél helyesebben alkotja meg a szókapcsolatokat. Találóan állapítja meg er r e vonatkozóan Nagy J. Béla a Nyelvhelyes-ségi babonák című cikkében: „Aki ír, annak pontosan kell t u d n i a a

sza-vak jelentésé t és hangulatát, vagyis azt, hogy mif éle érzelmi

mellék-zönge kapcsolódik hozzájuk. Csupán így t a l ál h a t j u k el, hogy a tárgy,

az alkalom, a cél, a m ű f a j szerint mikor melyik a legjobban odaillő szó. De mivel mondatokban beszélünk és mondat okat írunk, a szóhasználat

helyességén kí vül a m o n d a t fo r m á k r a is gondot kell fo rd ít ani " [1].

A helyes és szép stílus nemcsak az egyén lexikai, stílusbeli

kép-zettségének, tudásának függvénye, de meghatároz ó e tekintetben

magá-n a k a magá-népmagá-nyelvmagá-ne k a fejl ettség e is. Az írók és költők stílusgazdagságá-n a k igazi alapj a a szavakbastílusgazdagságá-n, kifejezésekbestílusgazdagságá-n, szerkezeti f ordu latok ba stílusgazdagságá-n gazdag népnyelv. A stílus készletéből a nyelvi eszközök kiválasztását, a stílus változatosságát a beszélő vagy az író szándéka, célja is befolyá-solja. Helyes megállapítást olvashatunk a stílus szerepét illetően

Fá-bián—Szathmári—Terestyén i által szerkesztett A magyar stilisztika vázlatában: „A nyelvi stílusok a b e n n ü k felhasználásr a kerül ő

szókész-leti, frazeológiai és mondat tani eszközök minőségétől, érzelmi-hangulat i

értékeitő l függőe n különböző stílusárnyalatoka t ölthetne k fel alapvető f u n k ci ó j u k megváltoztatása n é l k ü l " [2].

A jelen dolgozat a stílus eszközei közül csupán az antonimia és a

hozzákapcsolódó fogalmak ki fe jt ésé ne k és az orosz nyelv t er ü l et é n való alkalmazási körének szentel figyelmet. E kérdés a zért ta r th a t tárgy a-lásra igényt, m er t az antonimia orosz nyelvi szerepéről összefoglalóan,

k er ek egységben — orosz nyelvi m u n k á k fordításán kívül — magyar szerző még n e m írt. A dolgozat — szűk kereténél fogva — n e m törek-szik teljességre . A cél i nkáb b anna k érzékeltetése, hogy példák

segítsé-gével f e l t á r u l j a n a k az orosz antonimia, antonimá k és az antitézisek

gaz-dag előfordulási lehetőségei.

(2)

A mondanivaló erősítését szolgáló ellentétek éppúgy egységet alkot-nak, m i n t a dialektikáiból ismert tartalom és forma, lényeg és jelenség,

véletlen és szükségszerűség stb. viszonya. Az ellentétek összefüggést, korrelációt jelentenek . A népnyel v és a költői nyelv szívesen használja

az antoni m foga lmak párhuzamba állítását, m e r t az ellentmondások,

szembeállítások feltárása , hirtelen felismerése a tárgyak és dolgok lé-nyegé t egyszerre világossá, ér thetővé, érzékelhetőbbé teszi. Ahogy a jelenségek dialektikus szemlélete közelebb hozzá a vizsgálót az igazság megismeréséhez, ugy an úg y az ellentétek, az ellentétes szembeállítások

is jobban kiemelik a mondanivalót .

A görög erede t ű „antonimia" szó ellentétes értelműséget jelent.

„Antonimák' ' szón pedig olyan ellentétes ér telm ű szavakat értünk , a me

-lyek alakilag teljesen különböznek, és két egymással szemben álló

je-lentést tartalmaznak . A dolgozatban utalás történik a gyakr an

előfor-duló antitézisre is, amelyben gondolatok, jelenségek állnak szemben

egymással, hogy ezáltal kölcsönösen kiemeljék egymást.

Némelyik orosz lexikológia az antonimákhoz kizárólag csak a hang-zásban különböző és jelentésben ellentétes szavakat sorolja, más könyv

az antonimpároikhoz a pozitív és azzal ellentétes negatív t ar t al m ú sza-vakat veszi fel, (kiemelve, hogy a tagadás nem a gyökérszó lexikai

jelen-tésébe n fejeződik ki, hanem a tag adó „не" képző vagy а „без" előképző ú t j á n . Az első felfogás ra szolgáló példák: молодой—старый, мир—война, радость—печаль, искренний—ложный (fiatal—öreg, béke—háború, öröm—bánat, őszinte—hazug); a második nézetet megvilágító példák: честный—нечестный (бесчестный), добрый—недобрый, красивый—некра-сивый, правый—неправый, звездный—беззвездный, вкусный—безвкусный, ударный—безударный, умный—безумный и. т. д. (becsületes—becstelen, jó—rossz, szép—csúnya, igazságos—igazságtalan, csillagos—csillagtalan,

ízes—ízetlen, hangsúlyos—hangsúlytalan , eszes—esztelen).

A felsorolt pé l dá k azt igazolják, hogy а не és а без is lehet az

ellentétes kifejezés képzője, mi ké n t a -talan, -telen fosztóképző.

Egy szónak t ö b b antonimáj a is lehet. Különösen a több jelentésű

szavaknál tapasztalható ez, (amelyeknél mindegyik jelentésnek más- má s

antonim a felel meg. A „friss" szó antonimáj a lehet pl. elhasznált, régi,

néhézkes, lassú aszerint, hogy milyen fogalommal hoztuk kapcsolatba.

Az orosz n y e l v b e n а свежий (friss) ellentét e lehet : душный (fülledt),

мутный (zavaros, pl. víz), черствый (száraz, pl. sütemény), шаблонный

(sablonos, pl. gondolat), несоленный (sózatlan, pl. hal) [3].

Az antonimák a mindennap i beszédben különösen az eldöntendő

kérdésben gyakoriak, például: Этот сотрудник хороший или плохой?

(Jó vagy rossz ez a munkatárs?)

Az ellentétes szembeállítás csaknem mi n de n szófaj területén

meg-figyelhető, mind az önálló, mi nd a segédszavak területén, és kifejezheti

az e mb e r állapotát, tevékenységét , a természet jelenségeit, a tár gyak

tulajdonságait, színellentétet, érzelmi színezetet és hangulatot.

Az antonimákr a és az antitézisekr e gazdag példaanyagot találunk a közmondások és szólásmondások, valamint a találós kérdése k köré-ben, amely a n é p gondolat- és fogalomvilágának, nyelvkincsének,

(3)

kife-jezőképességének gazdag tárháza. Az ellentét hol nyomosító kötőszóval,

hol pedig anélkül kapcsolódik. Szemléltetésül idézzünk n éh án y példát:

Другу дружи, другому не вреди.

(Szeresd barátodat , de másnak se árts).

Ebben a példában a szeretet el l ent é tpárj a a gyűlölet lenne, amit köz-vetett értelmezés szerint az „á r t " szó helyettesít.

Казак сам не ест, а лошадь кормит.

(A kozák maga nem eszik, de a lovát eteti). A „nem eszik" — „eteti" szavak jelentik a szembenállást.

Не в том дело, зачем съела, а в том, что нам не дала.

(Nem az a baj, hogy megette, h an e m hogy n e m adott belőle). It t az önzés és a hiányzó jószívűség képzete ébreszti fel a tar talm i

ellentétet .

Маленький, да удаленький.

(Kicsi a bors, de erős).

Ez a szimbolikus tar t al mú ellentét egy aránt vonatkozhat külső és belső

tulajdonságra .

Много травы, да мало сена.

(Sok szó, kevés só).

A „sok" és „kevés" f él re ért he te tl e nü l m u t a t j a a két pólust.

Старость — не радость, а молодость — не корысть. (Öregség n e m öröm, i f j ú sá g nem érdem).

У бабы волос долог, да ум короток.

(Hosszú haj , rövid ész).

. A fent i két példában az „öregség" és „ifjúság", illetve a „hosszú" és

„rövid" ellentéte áll szemben egymással. Az utóbbinál az alaki jelentés

t ar t alm i vonásra utal.

Ученье — свет, а неученье — тьма.

(A tudás fény, a tudatlansá g sötétség).

Itt az alanyok és az állítmányo k kölcsönösen antonimái egymásnak. Az alábbi há rom példában a gondolati ellentét az uralkodó:

Долг не ревет, а спать не дает.

(A kötelesség nem ordít, de aludni nem hagy).

(4)

Ребенку дорог приник, а старцу покой.

(A gyermeknek kedves a kalács, az aggastyánnak pedig a nyugalom).

Не ножа бойся, а языка.

(Ne a késtől félj, hanem a nyelvtől [pletykától]).

Az anto nimá k gazdag alkalmazási területe, а „загадка1, a találós

kérdés. Ez lényegében olyan különös, bonyolult formába n megadott kér -dés, amely valamely tárgy vagy jelenség ritmikus leírása. Két részre

oszlik; az első rész tartalmából nem következik a második. A váratla n fordulat okozza az ellentétet. Az alábbiakban szemléljünk néhány

ellen-téte s alakzatot a találós kérdések területén: Вез рук, Без ног, А на гору ползет, (огонь) Keze nincs, Lába nincs, De heg yr e mászik, (tűz) Летит — молчит, Лежит — молчит, Когда умрет, Тогда заревет. (снег) Утром смеется, А вечером слезы текут. (свеча) Без рук, Без ног, А рисовать умеет, (мороз) Nincs keze, Nincs lába, De rajzolni tu d (fagy) Repül — hallgat, Fekszik — hallgat, Mikor haldoklik, Akkor kezd zúgni,

(hó)

Reggel nevet,

Este pedig könnyei folynak. (gyertya) Лежит тело, Головы нет, А горло цело (штоф) Teste fekszik, Feje nincs, De torka egész, (pint) Черненько, Горяченко, А все любят. (чай) Feketécske, Forrócska, De mindenik szereti, (tea) Что бьет, а рук нет? (стенные часы) Без ног, а бегает, (клубок) Без мяса, без костей, А все-таки пять пальцев. (перчатки) Ни глаз, ни ушей, А слепцов водит. (палка)

Üt, pedig keze nincs. Mi az? (falióra)

Nincs lába, de f u t . (gomolyag)

Nincs húsa, nincs csontja,

mégis öt ujja van. (kesztyű)

Sem szeme, sem füle,

mégis vakot vezet.

(5)

Az írók és költők is gyakran építik fel mondanivalójuka t ellentétre.

Vizsgáljunk meg az alábbiakban orosz költőktől és íróktól néhán y olyan példát, ahol az antonimia szemléletesen érvényesül.

Az ellentét megragadóan tükröződik N. A. Nyekrászov Русь

(Orosz-ország) című versének első soraiban:

A „szegény" és „bővelkedő", a „szolgaság" és „szabad" szavak pár-huzamba állítása ellentétes kötőszó nélkü l is hűen érvényesíti az

anti-tézist.

Az ellentétes gondolatoknak hatásos eszközökkel való kifejezését

találjuk A. Sz. Puskin költészetében. Rokonlélek ő Petőfivel, mer t

mindketten a nemzet, a nép leigázottságának viszonyai között hirdették a szabadság hajnalát, és költészetük a keserű jelenben az ellentétekbe n

lázadó és megnyugvó lélek kettősségét állítja elénk.

Amit Zlinszky Aladár „Petőfi nyelvéről" című cikkében kifejt , sok

vonatkozásban érvényes Puskin költészetére is. Mit is olvashatunk

eb-ben a cikkeb-ben? „Petőfi egész költészetére és képalkotására is rendkívül jellemző a romantikának különben egyik alapvető elve: az ellentét, a kontraszt k e r e s é s e . . . az ellentétesség mintegy benne volt jelleméiben: m a j d csendes merengő, ma j d izgatott v o l t . . . az emberekkel szemben szeretetet vagy gyűlöletet érzett, közömbös nem tudott ma r a dn i " [4]. Puski n költészetében is számtalan olyan költemény van, amelyek-nek képsorozata ellentétben halad előre. Деревня (Falu) című versében ezt így szemlélhetjük:

A további sorokban ez a megelégedett, nyugalmas k é p átcsap a falut, s a népet kizsákmányoló, törvényt s emberséget nem ismerő föl-desurainak haragos ostorozásába:

,Здесь рабство дикое, без чувства, без закона,

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственнвсть, и время земледельца. ." „Köszöntlek, kis falum, — hozzád hozott az út,

Békesség, munka és ihlet örök tanyája , „Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь! В рабстве спасенное Сердце свободное ..

Szegény vagy, szenvedő,

S mégis bővelkedő, Elrejtet t nagy erő,

És gyenge, s ernyedő,

Orosz hazám! De szolgaság alatt

Szíved szabad marad . .

Приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

Где льется дней моих невидимый поток На лоне счастья и забвенья . . . "

(6)

Hol önfeledt tűnődé s tengerébe f u t N a p j a i m láthatatla n á rj a . . ."

,,A v é g z e t . . .

Gonosz, kemény gazdá t küldött a né p nyakára,

Övé a törvény és övé a föld

S hiába : sóhajtás és könnye k á r j a . . ." Ford.: Képes Géza).

Туча (Felhő) című versében az ellentét hasonlóan táru l elénk: „Одна ты наводишь унылую тень,

Одна ты печалишь ликующии день." „Hol fekete ár ny ad a völgyre borul,

A legragyogóbb n a p is e l k o m o r u l . . . " (Ford.: Szabó Lőrinc).

Az ellentétet a „feke t e árny" és a „ragyogó n a p " kelti életre.

A könny és mosoly ant onimájá t olvashatjuk Друзьям (Barátaimhoz)

című vers soraiban:

Играйте, нойте, о друзья! .Утратье вечер скоротечный, И вашей радости беспечной Сквозь слезы улыбнулся я."

„Csak játsszatok, daloljatok,

Pazar örömmel szórva széjjel Az életet — rövid az éjjel!

Én könn y és mosoly közt hallgatok.

(Ford.: Ambrus Tibor)

Вольность (A szabadsághoz) című versben a költő a zsarnokság

bukását a kevély szobor, ma jd a n n a k üres talapzata ellentétes képéhez

kapcsolja:

„Глядит...

На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана, Забвенью брошенный двореп." „Hol zsarnok szobra állt kevélyen,

Üres talapzat i n t az é j be n "

(Ford.: Bródszky Erzsébet).

Az Элегия (Elégia)-ban az ellenté t mellett paradoxon is megfigyel-hető a jelző és a jelzet t szó viszonyában. A csend, a békesség itt csak

látszólagos, mert a keserűség ellentétes érzelmeke t ébreszt. „Минуту я заснул в неверной тишине,

Но мрачная любовь таилася во мне . . . " „Pillanatr a elmer ülte m a hűtele n csendben,

(7)

Megkapó látszólagos ellentétet olvashatunk а Чаадаеву (Csaadájev-hez) című költemén y idézett soraiban, amelyben a holtak élő

beszélge-téseiről szól a költő:

„... приду я вновь, мой милый домосед, С тобою вспоминать беседу прежних лет, Младые вечера, пропоческие споры,

Знакомых мертвецов живые разговоры...'1 „Jövök, te kedves, jó otthonülő barát,

Hogy felidézzük az elszállt évek sorát, Sok prófétás vitát és sok-sok i f j ú estet,

Barátok hangjait , akik má r sírba e s t e k . . . "

(Ford.: Ke mé n y Dezső)

Végezetül f o r d u l j u n k а Блаженство (Boldogság) című költemény

ismert soraihoz, amelyekben az „élet" és a „sír" a halál gondolatának

ellentótét idézik. A hangulati szembeállítást fokozza a „szomorú" és „fényes" szóhasználat is:

„А теперь мне жизнь — могила. „Életem most szomorú sír,

Белый свет душе постыл . . . " Lelkemnek a fényes nap kín . . . " Lermontov költészetében is számtalan antitézis, kontraszt

bizo-nyítja, hogy a költő szívesen fordul az ellentét eszközéhez. Tanúságul szolgáljon itt egy-két sor verseiből:

Прощай, немытая Россия! (Ég áldjon, mosdatlan Oroszhon) című

verse az orosz földön évszázadok óta uralkodó két végletes állapotot

tükrözi. A tartalmi ellentét az osztálykülönbségre és az ebből fakadó társadalmi helyzetre utal:

„Протай, немытая Россия! „Ég áldjon, mosdatlan Oroszhon, Страна рабов, страна господ, Rabok hona, urak hona,

И вы, мундиры голубые, Kék mund ér , ki feszítsz a poszton, И ты, послушный им народ." S te nép, kán csattan ostora."

(Ford.: Nemes Nagy Agnes).

А Любовь мертвеца (A holtak szerelme) című költemény is mind-jár t ellentétből indul ki, szembeállítva az enyészet és a fe nnmar adá s gondolatát:

„Пускай холодную землею „A testem napról napra porlad

Засыпан я, A föld alatt,

О друг! всегда, везде с тобою De lelkem megtalálja, hol vagy,

Душа моя. S veled ma ra d."

(Ford.: Lator László.) Az ellentétes képek sora vonul fel а Прекрасны вы. . . (Gyönyörű

(8)

vagy . . .) című költeményben. A költő a tomboló vihartól és n e m a

gyö-nyör ű földtől v á r j a a változást; ezért t a r t j a a vi ha r t szebbnek: „Прекрасны вы, ноля земли родной,

Еще прекрасней ваши непогоды." „Gyönyör ű vagy, hazámnak földje, te,

De viharaid tombolása még szebb." (Ford.: Vas István.)

A szovjet korszak költői közül V. Majakovszkij f ejezt e ki legerő-teljesebben a néphez, a munkáihoz, az építéshez és általában az egész szocialista földhöz való állhatatos ragaszkodást. A nagy politikai,

gaz-dasági és társadalmi átalakulás a legélesebb ellentéteiket váltotta ki, és

ezek az ellentétek h ű e n tükröződnek a nagy szocialista költő verseiben is. Nézzük а Хорошо (Csudajó) című versének néhá n y részletét az

ellen-tétes szembeállítás fé nyénél :

„Нет, ,,Nekem я ne за монархию с коронами, с орлами, — Но de для социализма нужен базис . . .

nem kell monarchia sasokkal, címerekkel, a szocializmusnak legyen bázisa. спекулянты Обнимут, Ходят Üzérek nyüzsögnek вокруг Главтопа. ott, a Glavtop körül Egy rupóér t ölnek,

заиелуют, ölnek, убьют за рун. csókolnak. Секретарши Halinás titkárnő k ответственные topognak валенками топают. mellőzhetetlenül. За хлебными A favágók

карточками ke nyé rjeg yér t

стоят лесорубы. állnak ném a sorban. Можно забыть, где и когда иузы растил и зобы, но землю, Ez a föld drága nekem! Ahol pocakot és tokát

(9)

с которой eresztett вдвоем голодал, — játszva felejt i el нельзя az ember, никогда de amellyel e g y üt t éhezett, забыть! a földet szereti örök szerelemmel! Я земной шар 1 зуть не весь обошел, — и жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше." Láttam a földgolyó ma j d minden helyé t az élet jó és élni szép,

De ahol zsivaj forr,

har c robog, pezseg —

nálun k r emekebb. "

(Ford.: Kuczka Péter) Az idézett sorok antonimiáj a a monarchia és a szocializmus, a h a -szonleső üzérek és a kisemmizett favágók, a hazát a jólétért szerető

nyárspolgár és a hazáért dolgozó hazafi képében t á r u l elénk.

Ne mulasszuk el idézni a szocialista realizmus megteremtőjének , M. Gorkijnak néhán y olyan mondatát , amelyek a szembeállítás eszközét

hatásosan érvényesítik. Ebből a célból lapozzunk Az anya című regé-nyében, amely a cári zsarnokság és a kapitalista kiszákmányolá s kettős

te rhe alatt nyögő orosz nép forradalmi mozgalmának kibontakozását

ábrázolja. Az ügyész beszédének az anyára gyakorolt hatását elemezve,

ez áll a 25. fejezetben : „Но внешний смысл его слов не удовлетворял,

не трогал и не пугал ее, она все-таки ждала страшного." (Szavainak

megfogható értelme n e m elégíti ki és nem érinti, nem ijeszti, és mégis egyre v á rj a a szörnyűséget. — Ford.: Görög Imre.) — Itt a hangulat, az

érzelmek kettősségét l át ha t ju k megnyilvánulni .

Ugyanebben a fejezetben Pável bírósági beszéde „fojtogató és

ba-ráti kéz" ellentétét említi: „И руки, которые сегодня нас душат, скоро будут товаршцески пожимать наши руки." (Azok a kezek, amelyek ma

még fojtogatna k bennünket, rövidesen baráti kézszorítással f ogják meg

kezeinket. — Ford.: Görög Imre.)

Pável bírósági beszédében más helyen arról olvadhatunk, hogy

ön-maga személyes sorsát nem tekintve, társai és az igazság érdekében emel szót. Ez alkotja az alábbi idézet gondolatszembeállítását : „Человек, партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не и зашиту свою, а — по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты, — попробую объяснить вам то, чего вы не поняли."

(Pártember vagyok, és csakis a párto m bíróságát tekintem illetékesnek

magam felett. Nem azért szólok, hogy védekezzem, de társaim kívánsá

(10)

gára — azok nevében is, akik lemondtak a védelemről — igyekszem megvilágítani azt, amit önök n e m értettek meg. — Ford.: Görög I.)

Az antonimi a gazdag előfordulási ter ület e a publicisztikai irodalom, is, ahol az ellentéte t főleg a figyelem megragadására és intenzitásána k

növelésére, valamin t az érthetőség fokozására használják fel. A

kapita-lista és a szociakapita-lista rendszer egybevetéseko r például ilyen antonimákat olvashatunk az új sá gokba n: у них — у нас, прежде — теперь, при

ста-ром строе — при новом строе и. т. д. [5], (náluk — nál unk , régen — most, a régi rendszerben — az ú j rendszerbe n sfcb.).

Antitézisként idézzük az alábbi mondatot : „Тогда это была только дерзкая мечта. А теперь наши космонавты на замечательных кораблях... за многосуточный космический рейс совершают десятки витков вокруг

планеты.'1 [6].

(Akkor ez csak merész álom volt. De most űrrepülőink a kiváló ű r h a j ó k -ban . . . több n apos kozmikus fordulattal sok utat tesznek meg a bolygó

körül.)

Ebben a mond atb an a gondolati ellentétet az álom és annak

meg-valósulása t á r j a elénk.

Az ellentét eddig tárgyal t fa já tó l s ajátos a n eltér a chiazmus, amely n em más, mi n t ellentétes szavaknak vagy szószerkezetekne k akusztikai-lag szimmetrikus, de ellentétes sorrendű elhelyezése. Stílushatása abban

nyilvánul meg, hogy a szimmetriku s elhelyezés növeli az érdeklődést.

Pl. Сыновья матери — мать сыновей. (Az anya fiai — a f iúk anyja.) Az ellentétte l rokon a paradoxon (oxymoron), azaz látszólagos

kép-telenség. Ez olyan szavaknak, gondolatoknak összekapcsolását teremti

meg, amelyek látszólag ki zárjá k egymást. Pl. Богатство нищего (a kol-dus gazdagsága). A közmondások között is gyakran előfordul, pl. тише едешь, дальше будешь (lassan j á r j , tovább érsz).

Az elmondottak összegezéséként megállapítható , hogy az ellentét

hatásos stíluseszköz a gondolat- és érzelemnyilvánításra. A fogalmak szembeállítása mindig alkalmas módszer a mű tartalmának , a szerző gondolatvilágának, de a n é p felfogásának és szándékainak meggyőző kifejtésére, világosabb megértetésér e is, továbbá a tárgyak , jelenségek,

helyzetek jellemzésére , szereplő személyek lelki állapotának

ábrázolá-sára, és megfelelő helyen való alkalmazása feszültebbé teszi a

mondani-való iránti érdeklődést.

Az orosz irodalomban, a k á r a magyar irodalomban is, számos olyan kiemelkedő költő és író van, akinek egyéni stílusát meghatározóan jel-lemzi az antonimák , antitézisek gyakori alkalmazása, de gyakran talál-kozunk ezekkel a folklórban is.

I D É Z E T

[1] Nagy J. Béla: i. m. 303.

[2] F ábiá n—S zathmári—Te re styéni : i. m. 11—12. [3] A. N. Gvozgyev: i. m. 20.

[4] Szathmár i I s t v án : i. m. 266.

[5] A. M. Галкина—Федорнк, К. В. Горшкова, Н. М. Шанский: i. ш. 43. [6] Правда, 1963. VI. 26. Вот она,чудесная сила социализма, 6. bek.

(11)

I R O D A L O M В. II. Аникин: Русские народные пословицы, поговорки, .загадки и детский фольклор. Гос. иуд. Мин. просвещения РСФСР, Москва, 1957, Б. М. Щербатский: Занятия по стилистике в старших классах средней школы. Уч-педгиз, Москва, 1951. Е. М. Галкина—Федорик, К. В. Горшков, Н. М. Шанский: Современный русский язык, част 1. Изд. Московского университета. Москва, 1962.

А. Н. Гвоздев: Очерки по стилистике русского языка (kivonat. Kivonatolta Balázs János . Felsőokt. Jegyzetellát ó Váll., Bp. 1954.)

Д. H. Садовников: Загадки русского народа. Изд. Московского университета, Моск-ва, 1960.

Н. А. Некрасов: Кому на Руси жить хорошо. Гос. изд. худ. лит., Москва, 1949. А. С. Пушкин Сочинения. Гос. изд. худ. лит.. Москва, 1949.

М. Ю . Лермонтов: Избранное. Гос. изд. худ. лит., Москпа, 1953. М. G o rk ij : Az anya. Ű j Magyar Könyvkiadó, Bp. 1954.

V. Ma j a k ov s z k i j : Csudajó. Ű j Miagyar Könyvkiadó, Bp. 1953. R. G. Pietrov sz kij : Néh án y stilisztikai kategóriáról. NyIK. V. k. R. A. Budago v: A nyelvi stílusok kérdéséhez. NyIK. V. k.

Rákos Ferenc: Nemzedékről nemzedékre. Műve lt Nép Tud. Ismeretterjesz t ő Kiadó, é. n.

Kulc sár En d re : A m a g y a r stílus. Debrecen, é. n.

Zlinszky A l a d á r : Stilisztika és verstan, Bp. 1914.

J. Soltész Ka t al in : Az igekötők. Nyelvművelő, Bp. 1956.

Nagy J. Béla: Nyelvhelyességi babonák , Nyelvművelő, Bp. 1956. Zolnai Béla: Nyelv és stílus, Gondolat Kiadó, Bp. 1957.

S za thmár i Ist v án : A mag y ar stilisztika ú t j a . Gondolat Kiadó, Bp. 1961.

Dr. Temesi Mihály: Szótan 1., Áll. Ped. Főisk. jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. 1963.

Fáb iá n—Szathmári—Tere styén i : A magy a r stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó , Bp.

1958.

Szende Al a d á r : Az összetett mondato k kérdésköre. M. Nyh., Bp. 1961.

Figure

Actualización...

Referencias