GUIA D APLICACIÓ DE LA PROVA

Texto completo

(1)

AVALUACIÓ DE SISÈ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

GUIA D’APLICACIÓ DE LA PROVA

(2)

ÍNDEX

1 Calendari de les actuacions principals 3

2 FUNCIONS DELS DIRECTORS 4

3 ABANS DE L’APLICACIÓ

3.1 Constitució de les comissions d’aplicació 4

3.2 Alumnat assignat a un grup i alumnat exempt 5

3.3 Distribució de quaderns i etiquetes als centres 7

4 DURANT L’APLICACIÓ

4.1 Obertura i comprovació dels paquets de quaderns 7

4.2 Lloc i horari de realització de les proves 8

4.3 Funcions del professorat aplicador 9

4.4 Material de l’alumnat 9

5 DESPRÉS DE L’APLICACIÓ

5.1 Lliurament dels quaderns, fulls de respostes i acta final 10

5.2 Correcció de les proves 10

5.3 Funcions del professorat corrector 11

5.4 Obtenció d’informes per a les famílies i els centres 11

5.5 Proves corregides 12

5.6 Reclamacions 12

6 INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES 12

7 RETRIBUCIONS 13

(3)

1. CALENDARI DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS

DATES ACTUACIÓ RESPONSABLE

Del 2 al 13 de març

Assignació de l’alumnat a grups

Director del centre Proposta d’alumnat exempt

Proposta d’aplicadors i correctors

Del 16 al 27 de març

Supervisió de la proposta d’alumnat exempt Inspector del centre Validació dels grups

President de la comissió

Modificacions del tipus de correcció proposada pel centre

Abans del 10 d’abril Designació d’aplicadors President de la comissió Designació i alta de correctors

Del 7 al 22 d’abril Constitució de les comissions President de la comissió Del 24 al 30 d’abril Rebuda i custòdia del material Director del centre Del 4 al 7 de maig Extracció de llistes d’alumnat Director del centre Del 6 al 8 de maig Introducció d’incidències de l’alumnat: codis

contingents i baixes Director del centre

6 de maig

Aplicació de les proves de català i

matemàtiques (i aranès, a l’Aran) Director aplicadors del centre i Extracció dels criteris de correcció i lliurament

d’instruccions als correctors President de la comissió

7 de maig

Aplicació de les proves de castellà i llengua estrangera

Director del centre i aplicadors

Extracció dels criteris de correcció i lliurament

d’instruccions als correctors President de la comissió 7 de maig Lliurar els sobres al president de la comissió Aplicadors

De l’11 al 22 de maig Introducció de puntuacions de les respostes

obertesa l’aplicació informàtica Correctors

A partir del 22 de maig Trasllat i custòdia de les proves corregides

manualment a la seu de la comissió Correctors

A partir del 15 de juny Descàrrega d’informes d’alumnat i de centre Director del centre Del 22 al 30 de juny Revisió de les proves corregides a la seu de la

comissió i tramitació de reclamacions. Director del centre Del 3 al 9 de juliol Recollida de les proves corregides a la seu de

la comissió. Director del centre

Fins al 10 de juliol Tramesa de reclamacions al CSASE President de la comissió A partir de l’1 d’octubre Descàrrega d’informes de centre per ítems Director del centre

(4)

2. FUNCIONS DELS DIRECTORS

Els directors dels centres són els responsables de l’aplicació de les proves en el seu centre i tenen les funcions següents:

Revisar les dades dels alumnes a l’aplicació informàtica i assignar-los a grup. Proposar l’alumnat exempt de realitzar la prova.

Proposar professorat aplicador i corrector als presidents de les comissions.

Aplicar les instruccions rebudes en la recepció i custòdia de les proves i lliurar-les al professorat aplicador.

Vetllar perquè els docents del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors de sisè d’educació primària, col·laborin amb el professorat aplicador extern.

Imprimir el llistat corresponent per lliurar a l’aplicador el dia de la prova.

Introduir a l’aplicació informàtica les incidències produïdes el dia de la prova: codis

contingents i baixes. Les absències d’alumnat els dies de la prova no s’han

d’introduir a l’aplicació.

Lliurar els resultats a les famílies de l’alumnat, tant de correcció externa com interna o, en el seu cas, informar de la no realització de la prova i de les mesures que s’han adoptat per assegurar el compliment de les finalitats de la prova.

Informar al claustre dels resultats globals obtinguts pel centre, fer-ne una valoració i presentar una proposta de mesures encaminades a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Informar al consell escolar dels resultats de la prova i de les mesures de millora proposades.

3. ABANS DE L’APLICACIÓ

3.1. Constitució de les comissions d’aplicació

Es constitueixen les comissions d’aplicació per a la gestió de la prova, que exerceixen les seves funcions en els centres d’educació primària d’una unitat territorial determinada.

El director dels serveis territorials defineix les unitats territorials, nomena les comissions d’aplicació corresponents i ho comunica a les direccions dels centres respectius. Aquesta informació es publica al Portal de centre.

Entre el 2 i el 13 de març, els directors dels centres proposaran entre 1 i 5 aplicadors,

depenent del nombre de grups, tenint en compte que un ha de ser especialista en llengua anglesa o estar habilitat per impartir-la. El professorat proposat podrà fer, si convé, de corrector.

Abans del 10 d’abril el president de la comissió designa, d’entre el professorat

proposat pels centres, els aplicadors per a cada centre, així com les suplències en cas d’imprevistos, i ho comunica als centres.

Si el president ho considera necessari, el professorat de secundària o dels serveis educatius podran donar suport a l’aplicació de la prova assumint també funcions d’aplicador. En el cas de centres que imparteixen educació primària i ESO, el professorat que es designi pot ser de qualsevol de les dues etapes educatives.

(5)

En el mateix termini, a través de l’aplicació informàtica, els presidents faran una primera proposta d’alta de professorat corrector, per al posterior cobrament de la retribució per correcció.

Els aplicadors actuaran preferentment en el mateix municipi on tenen el lloc de treball. Les persones que hagin d’exercir aquesta funció fora de la localitat del seu lloc de treball rebran dietes de desplaçament. Però, per raons de tipus administratiu, només podran percebre aquesta compensació els aplicadors dels centres públics.

El president de la comissió proposa al director del servei territorial corresponent el nomenament dels membres de la comissió d’aplicació. Una vegada nomenats, els presidents procediran a constituir la comissió, entre el 7 i el 22 d’abril. La reuniran i informaran a tots els membres de les seves funcions i responsabilitats i signaran l’acta de constitució, segons el model establert.

3.2. Alumnat assignat a un grup i alumnat exempt

Entre el 2 i el 13 de març, la direcció del centre accedirà a una aplicació informàtica

en què assignarà grups a l’alumnat de sisè d’educació primària. Els grups s’assignaran respectant la seva agrupació habitual.

Si l’aplicació informàtica no permet triar l’opció de l’idioma a l’alumnat que cursa

francès com a primera llengua estrangera, cal comunicar-ho a: prova_sise.ensenyament@gencat.cat

La direcció del centre proposarà l’alumnat exempt

,

aplicant els criteris de la Resolució ENS/236/2015, de 12 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova. Les circumstàncies per les quals es pot proposar l’exempció són de tres tipus:

Els alumnes nouvinguts que procedeixen d’un país estranger i que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

Els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.

Els alumnes amb malaltia prolongada que no puguin assistir al centre.

L’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies, però que estigui en condicions de fer alguna o totes les proves, pot ser proposat per tenir correcció

externa o interna.

El centre pot proposar alumnat exclòs de la prova si reuneix alguna de les tres circumstàncies establertes per la Resolució. Aquest alumnat no farà la prova ni amb correcció externa ni amb correcció interna.

(6)

Les proves amb correcció interna seran aplicades pel mateix centre, però aquests resultats no s’incorporaran als del centre ni als globals de Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu facilitarà un model d’informe de resultats de correcció interna, a través del Portal de centre, per tal que el centre el pugui adaptar a les seves necessitats i lliurar-lo a les famílies.

Cal indicar a l’aplicació informàtica l’alumnat amb discapacitat visual o auditiva. Tindran correcció interna de la prova de llengua estrangera els alumnes amb discapacitat auditiva que no puguin fer la part de comprensió oral. Es faran adaptacions per tal que l’alumnat amb discapacitat pugui realitzar les proves sense interferir la resta d’alumnat. Es facilitaran els suports necessaris amb la col·laboració dels CREDA i l’ONCE.

L’alumnat diagnosticat amb TDAH o dislèxia s’indicarà a l’aplicació informàtica.

Modificacions d’exempcions: En el cas que calgui fer alguna modificació d’exempció

o del tipus de correcció després del 13 de març, el director del centre n’ha d’informar al president de la comissió, que l’haurà d’introduir a l’aplicació informàtica abans del

27 de març.

La proposta d’alumnat exempt haurà de ser supervisada per l’inspector del centre. Entre el 16 i el 27 de març, després que l’inspector del centre hagi comprovat les modificacions introduïdes a la informació abocada originalment, el president de la

comissió validarà la proposta d’alumnat exempt i l’assignació de grups d’alumnat

feta pel centre. Podrà revisar-les i modificar-les, si convé. D’aquesta manera, també es podran identificar els centres que no hagin verificat les dades de l’alumnat. Amb aquestes dades es generaran les etiquetes d’identificació de l’alumnat.

El president de cada comissió tindrà un espai a l’aplicació informàtica per confirmar que ha fet la revisió de les dades de cada un dels centres que la formen, per tal que l’inspector referent disposi d’informació de l’estat del procés en el servei territorial corresponent.

Entre els dies 4 i 7 de maig, les direccions dels centres extrauran les llistes d’alumnat. Després de l’aplicació de les proves, entre els dies 6 i 8 de maig els directors dels centres hauran d’introduir a l’aplicació informàtica les incidències referides a:

Assignació de codis contingents a l’alumnat que no aparegui a les llistes en el moment de realitzar les proves

Alumnat que ha estat donat de baixa al centre

alumnes exempts fan prova correcció interna correcció externa no fan prova exclosos

(7)

Les absències d’alumnes no s’han d’introduir a l’aplicació informàtica, es marcaran al full de respostes corresponent.

3.3. Distribució de quaderns i etiquetes als centres

El director del centre rebrà les proves precintades entre el 24 i el 30 d’abril. Una vegada comprovat que la tramesa és correcta, signarà l’avís de rebuda amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director, el substituirà un membre de l’equip directiu.

En el cas de centres pertanyents a les ZER, les proves, empaquetades per a cada centre, es distribuiran a la seu de la ZER i, posteriorment, s’hauran de fer arribar als centres corresponents.

Si el centre no ha rebut les proves el dia 5 de maig, comunicarà la incidència a prova_sise.ensenyament@gencat.cat i n’enviarà còpia al servei territorial corresponent.

El director del centre és responsable de la custòdia dels paquets dels quaderns durant tot el procés d’aplicació de les proves.

En el cas que es comprovi que el precinte o el contingut del paquet ha estat manipulat, es comunicarà al president de la comissió, que ho farà constar en l’acta d’aplicació.

4. DURANT L’APLICACIÓ

4.1. Obertura i comprovació dels paquets de quaderns

El dia 6 de maig, abans de la realització de les proves, la direcció del centre i l’aplicador obriran els paquets i comprovaran que el seu contingut sigui correcte. Aquesta revisió es recollirà a l’acta d’aplicació, segons el model establert.

El paquet del dia 6 de maig ha de contenir:

Els sobres que s’hauran de fer servir per a totes les proves: 2 sobres per

competència i per grup, un sobre per als quaderns i l’altre per als fulls de

respostes.

Quaderns i fulls de respostes de cada prova (llengua catalana, matemàtiques i, si escau, aranès).

Un CD per grup.

Etiquetes d’identificació:

Dues etiquetes per competència i grup, per als sobres: una per al sobre dels quaderns i l’altra per al sobre dels fulls de respostes.

Dues etiquetes per competència per a cada alumne: una s’enganxarà al quadern i l’altra al full de respostes.

(8)

Etiquetes amb codis contingents per assignar a l’alumnat que, per qualsevol circumstància, no aparegui a la llista de control de l’aplicació.

Per tal de facilitar la distribució de les etiquetes, aniran ordenades per competència i grup classe.

Les etiquetes amb N al final del codi corresponen a l’alumnat que tindrà correcció interna. Aquests quaderns i els fulls de resposta corresponents

s’hauran de separar i seran corregits per professorat del centre.

Les etiquetes amb X corresponen a alumnat exclòs de fer la prova.

Si en el moment de l’aplicació de la prova es comprova que no hi ha prou exemplars d’algun quadern o fulls de resposta, se’n podran fer fotocòpies.

El dia 7 de maig es farà la mateixa comprovació que el dia anterior. El paquet del dia 7 de maig ha de contenir:

Quaderns i fulls de resposta de cada prova (llengua castellana i llengua anglesa i/o francesa).

Un CD per grup.

4.2. Lloc i horari de realització de les proves

L’alumnat farà la prova preferentment a la seva aula habitual. S’ha de garantir que les proves es fan de manera estrictament individual.

Les proves s’aplicaran seguint l’horari següent:

6 de maig

8 h. Els presidents tenen accés a l’aplicació informàtica per descarregar les proves i els fulls de respostes.

Primera sessió Llengua catalana Segona sessió Matemàtiques Tercera sessió Aranès (a l’Aran)

7 de maig

8 h. Els presidents tenen accés a l’aplicació informàtica per descarregar les proves i els fulls de respostes.

Primera sessió Llengua castellana

Segona sessió Llengua estrangera (anglès o francès)

Es procurarà complir aquest horari per tal de garantir que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer la prova.

Atès que a la prova de llengua estrangera s’han d’escoltar dues gravacions, es pot allargar la durada de la prova fins a 15 minuts.

(9)

Els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia diagnosticades, introduïdes a l’aplicació informàtica, podran realitzar cadascuna de les proves amb 15 minuts addicionals, que es faran constar a l’acta d’aplicació de la prova.

Correspon al president de la comissió decidir en els casos de l’alumnat que arribi amb retard o en qualsevol altra incidència.

Si hi ha alumnes que no realitzen la prova en els dies establerts, el director del centre ha d’adoptar les mesures que assegurin el compliments de les finalitats de la prova, especialment:

Identificar el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics i integrar aquesta informació en els processos d’avaluació de l’alumne en acabar l’etapa.

Informar els pares i tutors legals dels resultats obtinguts pels seus fills,

mitjançant un informe d’assoliment de les competències. Una còpia d’aquest

informe estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.

4.3. Funcions del professorat aplicador

Llegir a l’alumnat les instruccions que figuren a la portada dels quaderns.

Repartir les etiquetes d’identificació i comprovar que l’alumnat s’identifica correctament i que enganxa els codis tant a la portada del quadern com al full de respostes.

Avisar l’alumnat que, per garantir l’anonimat en la correcció, no pot signar ni posar el seu nom ni al quadern ni al full de respostes.

Recordar als alumnes que han de respondre a l’ítem “valoració de la prova”. Atendre les incidències durant l’aplicació. Per tal que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions, els aplicadors no aclariran les preguntes referides als continguts o enunciats de les proves.

Motivar l’alumnat per tal que llegeixi bé els enunciats, pensi les respostes i s’esforci a escriure les redaccions.

Vetllar perquè l’alumnat faci la prova en silenci i de manera individual.

Comprovar, abans del dictat i de la prova oral de llengua estrangera, que funcionin correctament els reproductors de veu que s’utilitzaran.

Recollir i comptar els quaderns i els fulls de respostes al final de cada

sessió, ordenar-los per codi, introduir-los al sobre corresponent i lliurar-los: el dia 6 al director del centre i el dia 7 al president de la comissió.

Els quaderns i fulls de respostes de correcció interna (codi +N) s’hauran de

separar i deixar al centre.

En el cas d’alumnat absent, s’ha d’etiquetar el full de respostes i introduir-lo al sobre corresponent. El quadern romandrà al centre.

4.4. Material de l’alumnat

Per fer totes les proves, s’ha d’usar bolígraf (no llapis).

En la prova de llengua catalana i de llengua castellana, en cas que no es disposi d’un espai al quadern per fer un esborrany de la redacció, es podrà demanar un full.

(10)

5. DESPRÉS DE L’APLICACIÓ

5.1. Lliurament dels quaderns, fulls de respostes i acta final

La direcció del centre custodiarà les proves realitzades fins a la darrera prova del segon dia.

L’aplicador comunicarà a la direcció del centre totes les incidències. Després de l’aplicació de cada prova, el director introduirà a l’aplicació informàtica els codis contingents i l’alumnat que és baixa del centre.

L’aplicador i el director del centre comptaran els quaderns i els fulls de respostes de cada sobre i comprovaran si estan ordenats per codi i que els dels alumnes amb

correcció interna (codi amb N) no s’hagin introduït a cap sobre. Un cop feta la

separació i el recompte, es tancaran els sobres. A l’exterior s’indicarà el nombre de quaderns o fulls de respostes que contenen.

Finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta final d’aplicació que proporcionarà el president de la comissió, segons el model establert, on han de quedar recollides totes les incidències.

Finalment, es lliuraran al president els sobres, juntament amb el llistat per codis del grup-classe, l’acta d’aplicació i les etiquetes sobrants.

Els quaderns i CD sobrants no cal retornar-los a la seu de la comissió. Romandran al centre, que en podrà fer l’ús que cregui convenient.

5.2. Correcció de les proves

Les respostes tancades es respondran en un full de respostes a part i es corregiran de manera automatitzada.

Els secretaris de les comissions lliuraran els paquets amb els fulls de respostes a la Unitat de la Inspecció del servei territorial corresponent o del Consorci d’Educació de Barcelona, no més tard del 12 de maig.

L’empresa encarregada de la correcció automatitzada recollirà els paquets dels fulls de respostes a partir del 13 de maig.

Les respostes obertes les corregirà el professorat que designi el president de la comissió. En el cas de la competència lingüística de castellà i català corresponen al dictat i a l’expressió escrita. En el cas de la competència matemàtica són tres ítems.

Les respostes obertes de llengua anglesa corresponen a l’expressió escrita i seran corregides per un especialista d’anglès.

Durant el matí dels dies 6 i 7 de maig, el president de la comissió extraurà de l’aplicació informàtica els criteris de correcció i les proves corregides i els passarà als correctors, juntament amb els sobres dels quaderns que hauran de corregir.

(11)

Hi haurà una retribució unitària per quadern corregit, que es comunicarà oportunament.

Les proves de llengua francesa i d’aranès no tindran correcció automatitzada. Les de llengua francesa (quaderns i fulls de respostes) seran lliurades, abans del 12 de

maig, al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, que s’encarregarà de la

correcció de les proves de tot Catalunya.

La distribució de les proves entre el professorat corrector es farà segons els criteris següents:

Un corrector no pot corregir les proves d’un centre en el qual hagi actuat d’aplicador, ni tampoc les del seu propi centre.

No es pot repartir un grup d’alumnes del mateix centre entre diversos correctors. El president de la comissió o, si escau, el secretari, comprovarà que el nombre de

quaderns lliurats al professorat corrector i el de quaderns corregits retornats sigui el mateix.

Per tal de vetllar per l’homogeneïtat de les actuacions i de l’aplicació dels criteris de correcció, el president de la comissió podrà fer les actuacions i comprovacions que cregui necessàries.

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu podrà fer actuacions per tal de comprovar la qualitat de les correccions.

5.3. Funcions del professorat corrector

Corregir i puntuar la part oberta de les proves, seguint els criteris de correcció que proporcionarà el president de la comissió a partir de les pautes establertes pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. El president vetllarà per la correcta aplicació d’aquests criteris i perquè la correcció es faci de manera rigorosa.

Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent. Informar al president de la comissió de les incidències que es produeixin.

Mantenir una absoluta confidencialitat sobre el contingut i els resultats de les proves que hagi corregit.

La correcció es farà en horari de no permanència al centre. Els resultats

s’introduiran a l’aplicació informàtica entre l’11 i el 22 de maig.

Els correctors tindran accés a l’aplicació informàtica per descarregar els criteris de

correcció el dia 7 de maig, a les 15h.

5.4. Obtenció d’informes per a les famílies i els centres

A partir del 15 de juny es podran descarregar els informes per a les famílies i els informes de centre.

(12)

5.5. Proves corregides

Una vegada finalitzada la correcció de les proves, el president de la comissió prendrà les mesures oportunes, d’acord amb els serveis territorials corresponents, perquè els quaderns corregits es puguin custodiar a la seu de la comissió.

En el cas que els centres detectin alguna incidència en els informes, entre el 22 i el 30

de juny poden revisar, a la seu de la comissió, els quaderns de les proves corregides

corresponents al seu alumnat.

Del 3 al 9 de juliol els centres podran recollir a la seu de la comissió les proves corregides manualment, excepte els quaderns que siguin objecte de reclamacions.

5.6. Reclamacions

Els centres poden fer reclamacions del 22 al 30 de juny, mitjançant una instància dirigida al president de la comissió, on s’especificaran els quaderns dels quals es demana revisió, justificant-ne els motius.

No s’admetran sol·licituds de revisió genèrica i indiscriminada (grups sencers, tots els del centre, tots els d’un corrector determinat...).

El president classificarà les reclamacions en tres grups:

Errors mecànics en la introducció de les puntuacions. El president els notificarà al CSASE (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu).

Errors en la correcció. El president encarregarà al professor corrector que repari les mancances i comunicarà al CSASE els canvis que se’n derivin.

Disconformitat amb les qualificacions. El president tramitarà al CSASE les instàncies i els quaderns dels quals es demana revisió. El CSASE assumirà el procés de segona correcció. Les puntuacions de la segona correcció seran definitives i poden ser més elevades o més baixes que les de la primera correcció. Els presidents trametran les reclamacions a: prova_sise.ensenyament@gencat.cat, abans del dia 10 de juliol.

El CSASE comunicarà als centres els resultats de les reclamacions abans de l’1 d’octubre del curs següent.

6. INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

Per a tot allò que aquesta guia no prevegi, es donaran les instruccions complementàries pertinents.

(13)

7. RETRIBUCIONS

Abans de l’aplicació de les proves, amb antelació suficient, es comunicaran les instruccions de pagament en concepte de:

Dietes de desplaçament (només per a aplicadors professors de centres públics). Compensació per la correcció, tasca que pot ser realitzada pel professorat de

centres públics o d’altres titularitats.

L’avaluació de proves de correcció interna és responsabilitat del centre i no està retribuïda.

8. CONSULTES I INCIDÈNCIES

Totes les consultes sobre l’aplicació informàtica, llistes d’alumnat o incidències tècniques, s’adreçaran al Servei d’Atenció Unificat (SAU):

sau.ensenyament@gencat.cat, o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s’adreçaran al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.ensenyament@gencat.cat

Els presidents de les comissions adreçaran les consultes sobre la gestió de les comissions als inspectors referents dels territoris i, si escau, a la Subdirecció General d’Inspecció Educativa: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

Al Portal de centres, públics i d’altres titularitats, del Departament d’Ensenyament hi ha informacions i avisos sobre les incidències i consultes més freqüents.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :