ACTIVITATS D ESTIU DE MATEMÀTIQUES

Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTIVITATS D’ESTIU

DE MATEMÀTIQUES

CURS 1r ESO

Fes les activitats en fulls a part. Indica el número de l’activitat i copia

els apartats. No t’oblidis d’escriure totes les operacions i el

procediment i no facis servir la calculadora (només per comprovar si

ho has fet correctament).

Posa també molta cura a la presentació.

Nom i cognoms:

CURS 2011-2012

(2)

ABANS DE COMENÇAR...

La realització d’aquests exercicis és obligatòria per a tots aquells alumnes que no han

superat el curs. Aquests alumnes hauran de presentar els exercicis fets el dia (i només

aquell dia) que vinguin a realitzar l’examen per recuperar la matèria el mes de

setembre. Els exercicis seran corregits i avaluats pel professorat de matemàtiques, i

per tant, cal que els feu de la forma més correcta possible.

Si teniu problemes per fer-los, no dubteu en buscar ajuda en pares, germans, família, o

companys, que de ben segur us donaran un cop de mà.

Els alumnes que han superat el curs, han demostrat amb el seu treball i esforç que han

assolit els continguts, procediments i hàbits requerits per aquest curs, i per tant, són

mereixedors d’unes bones vacances. Malgrat tot, dos mesos d’estiu són llargs, i, com

aquell que fa esport o balla o fa qualsevol activitat, un període d’inactivitat llarg pot

provocar que s’oblidin moltes de les coses que tant ens ha costat aprendre, i és

possible que, en tornar al setembre, costi molt arrencar i posar-se al dia. En

conseqüència, es proposa a aquests alumnes que realitzin també els exercicis, de

forma voluntària, per mantenir el nivell i repassar.

Per aquells que els realitzin tots, evidentment seran compensats amb fins a mig punt

extra de la primera avaluació del segon curs.

Cal dir que l’estiu és llarg, i hi ha un bon grapat d’exercicis. Estan pensats per anar-los

fent a poc a poc, amb l’ajut de pares o fins i tot amb algun company o amic si escau.

Tots els exercicis els hem fet a classe durant el curs.

Finalment, només dir que em sento molt afortunat per haver pogut compartir amb

vosaltres aquest curs i les matemàtiques que hem anat construint entre tots.

Espero que tot el meu esforç per fer-vos entendre aquesta matèria, de la millor manera

que he pogut, us serveixi i ajudi en els propers anys per continuar endavant amb les

‘mates’ i que no oblideu, com jo no oblidaré, els moments que hem viscut junts.

Molt bon estiu, per vosaltres i per les vostres famílies.

RaúL Mesa Rodríguez.-

(3)

TEMA 1: Els nombres naturals

1. Tenint en compte la jerarquia o ordre d’operacions, calcula:

a) 5—(2+4)-6

b) 18-3—(4—2-7)-15

c) 6+2—3+4—3

d) 15-12:2+3+22:11-1

2. Completa les taules, indicant si hi ha algun error:

3. Escriu en forma de potència els productes següents:

a) 2·2·2·2·2=

b) 7·7·7·7= c) 5·5·5·5·5·5=

d) 1·1·1·1·1·1·1·1=

4. Digues quines d’aquestes expressions es poden expressar com a potències:

a) 5+5+5

b) 3·3·3 c)4+4+4·4

d) 6·6·6·6·6

5.

Expressa com a potències:

a) 3·3·3·11·11=

b) 4·6·4·8·6·8·8=

c) 3·9·3·9·3·3·9·3=

6. Calcula les següents arrels, indicant el resultat

a)

64

b)

100

c)

81

d)

625

e)

9

f)

144

7. Un botiguer de fruita compra pomes a 22 € la caixa i les ven a 2 € el kg. Si sabem que

una caixa conté 15 kg, quantes caixes ha de vendre per obtenir un benefici de 600 €? 8. El meu germà té 38 € i jo en tinc 45. El preu de cada disc és de 7 €. Quants discos puc comprar, com a màxim,

amb els meus diners?

9. En un edifici de 12 plantes hi ha 9 finestres a cada planta, cada finestra té quatre vidres; si cada vidre costa 25 €, quant costen els vidres de tot l’edifici?

3

×

3

=

8

+

+

+

+

2

×

5

=

+

×

+

×

+

=

8

=

=

=

=

+

8

=

8

2

×

+

3

= 21

+

+

+

:

:

9

+

2

=

:

-

-

6

+

=

3

=

=

=

=

5

+

:

=

4

5

+

+

2

= 15

×

+

+

+

+

+

1

=

×

+

5

+

= 15

=

=

=

=

15 + 15 = 15

(4)

TEMA 2: Divisibilitat

10.a) Escriu quatre divisors de 35. b) Escriu quatre múltiples de 25.

c) És 330 múltiple de 55? Justifica la resposta.

11.Busca entre aquests nombres tots els múltiples de 2, els de 3, els de 5, els de 6 i els de

10: 90, 121, 130, 140, 143, 186, 200, 201, 255, 297, 300, 315, 420, 512, 652 (Atenció: un mateix nombre pot ser múltiple de més d’un, o de cap)

12.Fes la descomposició en factors primers dels nombres següents i no t’oblidis d’escriure a

sota el resultat!

200, 140, 297, 300, 315, 420, 90

13.Busca el mcm (mínim comú múltiple) dels següents nombres:

a) 72, 10 b) 27, 24 c) 56, 58 d) 21, 35 e) 90, 50 f) 45, 80 g) 63, 75 h) 15, 7 i) 65, 25 j) 10, 21, 35 k) 12, 25, 40 l) 120, 180, 210

14.Un comercial d’una empresa de Sabadell viatja a Sevilla cada 18 dies, un altre de

Terrassa ho fa cada 15 dies, i un amic seu de Mataró cada 8 dies. Avui 6 de desembre han coincidit els tres amics, dins de quants dies tornaran a coincidir tots tres a Sevilla?

15.Una bombeta groga s’encén cada 18 segons, una de verda cada 20 i una altra de

vermella cada 42. A la una del migdia s’han encès les tres a la vegada. Quants segons passaran fins que es tornin a encendre les tres alhora?

(5)

TEMA 3: Els nombres enters

16.Quin nombre enter correspon a cada situació:

a) L’ascensor va pujar a la planta 7 b) El submarí estava a 57 m de profunditat c) Va néixer l’any 38 abans de Crist d) En Joan té 19 €

17.a) Situa sobre la recta dels nombres enters els següents

nombres: -6, +8, -5, +2, -1, 0, +1, -3, +12, -10, -8, +4. b) Ordena de més petit a més gran els nombres anteriors. 18.Compara els següents nombres (escriu <, >, =)

a) -2 ___ +4 b) +9 ___ +6 c) -5 ___ -3 d) +2 ___ -8 e) 0 ___ +1 f) -4 ___ 0 g) |-5| ___ |+5| h) op(-4) ___ op (+4) i) op (-3) ___ |-4| j) -7 ___ op (8) k) op(0) ___ -1 l) |-10| ___ +7

19.Fes les següents operacions amb nombres enters. En els casos on calgui treure

parèntesis, recorda la regla dels signes.

a) +8-5 b) -6+2 c) -3-4 d) +9+3 e) +2-1 f) -4+6 g) +2-9+7-5 h) -5-3-2 i) 8-3-(-3) j) -3-(-9) k) -20+(-2)-(-25)+(-10)-(-10) l) -5+3-2-(-1) m) 8-(+5)-(-10) n) -8+4-(-3)-(+2)-(-1)

20.Fes les següents multiplicacions i divisions de nombres enters:

a) (-5)—(+5) b) (+4)—(-2) c) (+7)—(+2) d) (-3)—(-3) e) (-8):(-4) f) (+10):(+2) g) (+16):(-4) h) (-15):(+5) i) (-15)—(+2):(-3)

21.Ahir la temperatura a les nou del matí era de 10ºC. A migdia havia pujat 6ºC, a les cinc

de l’horabaixa marcava 3ºC més, a les nou de la nit encara havia baixat 7ºC i a les dotze de la nit encara havia baixat 4ºC més. Quina temperatura marcava el termòmetre a mitjanit?

22. El compte corrent de l’Anna, abans d’anar de compres, marcava 197€. Una vegada va

anar al centre comercial va comprar: Una camisa de 45€, uns pantalons de 59€ i un cinturó de 6€. Amb els descomptes que li van fer a una de les botigues va recuperar 5€. Quin era el saldo actual del compte corrent, una vegada que havia anat al centre

(6)

TEMA 4: Nombres decimals

23.Quin és el nombre decimal representat amb la lletra P?

24.Ordena del més petit al més gran els nombres decimals següents:

a) 7,63 ; 7,603 ; 7,632 ; 7,630

b) 1,84 ; 1,804 ; 1,87 ; 1,872 ; 1,8099 c) 3,5 ; 3,055 ; 3,05 ; 3,505 ; 3,55

25.Converteix en nombre decimal les fraccions decimals següents i classifica-les:

a)

100

235

b)

9

229

c)

6

5

d)

4

23

e)

6

13

f)

3

17

g)

10

3

h)

1000

25

26. Fes aquestes operacions:

a) 21,04 - 15,327 + 6,287 b) 21,04 - (15,327-6,287) c) 7,89+5,223 - 8,41 - 4,01 d) 1,4 — 3,2 e) 2,185— 3,27 f) 10,5 : 5 g) 11,02488-2,102501 h) (7,22 + 4,58) : 2 =

27.a) Una mandarina ens costa 12,5 cèntims. Quant costaran 12 mandarines?

(7)

TEMA 5: Fraccions

28.Indica quines fraccions representen cadascun d’aquests dibuixos:

29.Calcula: a)

735

7

2

de

b)

63

3

1

de

c)

25

5

2

de

d)

48

6

5

de

e)

153

9

4

de

f)

104

13

5

de

30.Expressa aquests nombres decimals en forma de fracció:

a) 0,02 b) 0,15 c) 3,2 d) 15,7 e) 20,4 f) 1,06

31.Redueix a comú denominador i un cop ho hagis fet, ordena de menor a major:

a)

6

5

,

6

1

,

6

3

b)

2

7

,

3

8

5

9

c)

7

4

,

9

8

,

6

5

d)

6

5

,

2

5

,

8

5

32.Calcula: a)

5

3

3

2

+

b)

3

2

6

5

c)

10

3

12

5

d)

6

1

3

e)

3

2

:

4

f)

20

9

:

10

3

g)

3

1

2

h)

12

2

8

5

+

33.Entre dos germans estan fent una col—lecció de 24 llibres. En Màrius n’ha comprat la

tercera part i la Marta la quarta part. Quants llibres ha comprat en Màrius? I la Marta? Quants en queden per comprar?

34.En una classe hi ha 10 noies i 14 nois. Quina fracció de la classe representen les noies? I

(8)

TEMA 6: Percentatges 35.Calcula:

a)

6

%

de

65

b)

10

%

de

250

c)

7

%

de

235

d)

15

%

de

400

36.En una classe de 30 alumnes, el 60% són nois i la resta són noies. Quin percentatge

representa a les noies? Quants nois i quantes noies hi ha en la classe.

37.Quan valdrà ara un abric de 325 € si aconsegueixo una rebaixa del 10%?

38.Un treballador guanyava, fins al mes passat, 1.750€ mensuals. Si sabem que ha

aconseguit un augment del 8%, quin serà el sou a partir d’ara?

TEMA 7: Proporcionalitat

39.La Júlia i l’Andreu reparteixen publicitat. Si els cinc paquets que porta la Júlia pesen 6 quilos, quant pesen els 8 paquets que porta l’Andreu?

40.Quant val el quilo de sobrassada si sabem que hem pagat 2,5€ per 3 kg.

41.Un taller de confecció treballa 8 hores diàries, tarda 5 dies a servir una comanda. Quant

tardaria a servir la comanda si treballés 10 hores diàries?

42.Dotze operaris netegen un edifici d’oficines en 3hores. Quants operaris serien necessaris

per fer el treball en dues hores?

TEMA 8: Rectes i angles

43.Efectua les següents operacions:

a) 27º 31’ 45’’+ 43º 42’ 20’’ b) 163º 15’ 10’’ – 96º 37’ 50’’

44.Traça amb el transportador, els angles de 30º, 45º, 60º i 75º.

45.Calcula, sense utilitzar el transportador d’angles, la mesura dels angles que indiquem en

les figures següents: (pista: recorda que la suma dels tres angles d’un triangle és...)

(9)

TEMA 9: Mesuraments: Longituds i àrees

47.Digues el nom i calcula l’àrea i el perímetre de les següents figures (no cal calcular el perímetre del triangle i del rombe)

48.Quant mesuren els tres angles d’un triangle?

49.Escriu les fórmules per calcular l’àrea d’un rectangle, d’un triangle i inventa’t algun exemple.

50.Fes un dibuix d’una circumferència i indica quins són els seus elements més

característics. Escriu la fórmula per calcular la seva àrea i el seu perímetre i posa un exemple.

51.Si a un cercle de 5cm de radi li treiem un cercle petit de 2cm de radi, quina serà l’àrea de

la figura resultant (és un disc o donut!)? Fes un dibuix i resol el problema. 52.

Classifica els triangles segons els costats i els angles:

A B C

Triangle A

Triangle B

Triangle C

Segons els costats

Segons els angles

TEMA 10: Funcions

53.

Representa en uns eixos de coordenades els punts següents: A(3,5), B(0,-6), C(-4,5),

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :