QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? EN QUIN TIPUS DE CONFLICTES HI POT HAVER MEDIACIÓ?

Texto completo

(1)

La mediació és un sistema voluntari per resoldre conflictes en els quals una persona o un equip de persones imparcials ajuden a dialogar i a arribar a acords a les dues parts que intervenen en un conflicte civil o penal. La intervenció i el paper de la persona mediadora es diferencien de les de l’àrbitre/a pel fet que les parts acorden sotmetre’s a la decisió d’un tercer (l’àrbitre/a). Un mediador, en canvi, és un professional imparcial, neutral i no té la capacitat de decidir per les parts a les quals assisteix, amb l’objectiu d’afavorir les vies de comunicació i arribar a solucions consensuades.

Civil

Es fa servir principalment en l’àmbit familiar. També es pot aplicar amb èxit quan sorgeixen desacords pel que fa a contractes, a relacions de caràcter mercantil, a l’àmbit del consum i al de la propietat horitzontal.

Penal

Busca l’acord entre les víctimes i els infractors amb l’objectiu de resoldre, de la manera que sigui més satisfactòria per tots, el conflicte que comporten els delictes.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

EN QUIN TIPUS DE CONFLICTES HI POT HAVER

MEDIACIÓ?

(2)

La mediació familiar permet que les parelles proposin i assumeixin acords sobre la ruptura, en funció de les seves necessitats i les dels seus fills, amb l’ajuda i el suport del mediador.

Pretén afavorir que el procés judicial sigui fruit d’un consens i evitar una execució forçosa, per tal que la família, malgrat les dificultats, pugui seguir exercint, amb totes les garanties, els drets i els deures inherents a la pàtria potestat.

Construir relacions, afavorir la comunicació, i augmentar així la satisfacció psicològica i personal.

Disminuir les tensions, i fomentar el comportament pacífic i la cooperació.

Limitar les conseqüències negatives per als fills, i que així sigui més fàcil:

Assumir la nova situació familiar.

Garantir el dret i la necessitat de tenir pare i mare. Evitar el sentiment de culpabilitat.

Fer-los arribar una informació adequada a la seva edat. Permetre que els participants assumeixin les responsabilitats. Ajustar els acords o les opcions a les necessitats reals.

Evitar el sentiment de guanyador/perdedor.

Afavorir la flexibilitat i la col·laboració davant dels canvis. Disminuir el cost afectiu, l’econòmic i el temporal.

Aconseguir un grau elevat de compliment de les resolucions judicials.

EN QUÈ CONSISTEIX LA MEDIACIÓ EN EL PROCÉS DE

FAMÍLIA?

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ

FAMILIAR?

(3)

- La mediació familiar intrajudicial, la pot sol·licitar la part demandant

o la part demandada en un procediment contenciós, en qualsevol moment –en el procés declaratiu o en els processos d’execució–. La part interessada en treballar amb mediació ha de comunicar-ne l’interès al titular del jutjat.

- El titular del jutjat l’informarà de si l’òrgan en qüestió compta amb

un grup de mediadors assignats, adscrits als jutjats de família, que facin possible la mediació intrajudicial.

- No ha de renunciar al seu lletrat, que segueix amb

l’assessorament.

- El procés de mediació, l’han d’acceptar totes dues parts, i el

procés contenciós es paralitzarà temporalment.

La mediació familiar en el procés civil és un servei gratuït.

En la mediació penal, la víctima i l’infractor es reconeixen la capacitat de participar en la resolució del conflicte derivat del delicte. Aquest reconeixement es fa a través d’un procés de diàleg i de comunicació, que condueix i dirigeix un mediador imparcial, sota el principi de la confidencialitat.

S’ofereix la possibilitat de reparar el mal causat i l’assumpció de les conseqüències que se’n derivin, la qual cosa propicia la responsabilitat

COM SE SOL·LICITA LA MEDIACIÓ EN EL PROCÉS DE

FAMÍLIA?

QUIN ÉS EL COST ECONÒMIC DE LA MEDIACIÓ FAMILIAR?

(4)

Assegurar una protecció efectiva de la víctima, a través de la reparació o de la disminució del mal causat pel delicte. Si no hi ha víctima, la reparació pot tenir un caràcter simbòlic davant de la comunitat social.

Responsabilitzar l’infractor de les conseqüències de la infracció comesa.

Pot atenuar la pena.

Procurar mitjans per normalitzar la seva vida. Restablir la convivència i el diàleg comunitari. Tornar el protagonisme a la societat civil.

Conèixer les causes reals i les conseqüències del conflicte, buscant la manera més adequada de satisfer les necessitats personals de la víctima i de l’infractor.

La mediació penal la pot sol·licitar qualsevol víctima o persona imputada en un procés penal, però s’ha d’acordar amb el/la jutge/essa que s’encarregui de la instrucció (o de l’execució) i comptar amb l’aprovació de la Fiscalia.

El procés de mediació l’han d’acceptar totes dues parts.

La mediació en el procés penal és un servei totalment gratuït.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ EN EL PROCÉS

PENAL?

COM SE SOL·LICITA LA MEDIACIÓ EN EL PROCÉS

PENAL?

(5)

El Ple del Consell General del Poder Judicial, en la seva nova etapa, assumeix i impulsa la mediació civil i la penal, com un instrument efectiu en la resolució de conflictes.

El pla que impulsa el Consell s’emmarca en un conjunt de reformes orgàniques i processals projectades per donar solucions més àgils a la justícia.

La Sra. MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA és la vocal delegada de la coordinació i de l’impuls del Projecte de mediació penal i civil, amb el suport tècnic del Servei de Planificació i Anàlisi de l’Activitat judicial.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...