Respostes a l examen. Testenclasse1

Download (0)

Full text

(1)

Respostes a l’examen

Universitat Pompeu Fabra

Permutaci´o N ´umero: 1

Usa sols llapis, bol´ıgraf o retolador negre i omple b´e les caselles. A la primera part de dalt posa sols el Nom i el Cognom, aix´ı com el grup.

Omple (marcant les caselles de la plantilla) el DNI, la PERMUTACI ´O i el GRUP.

DNI: el teu n´umero de document d’identitat (si no tens, el n´umero que et van assignar en el moment de matricular-te).

PERMUT.: Entra un 1

GRUP: Posa el n´umero de grup (amb un 0 endavant)

Entra la respostes en les l´ınies de baix, de la 1 a la 6. Cada resposta disposa de dues l´ınies, la primera ´es per la resposta correcta i la segona per anul·lar en cas d’equivocaci´o:

Test en classe 1

Exercici 1

:

Pa¨ısos que han guanyat el Mundial de Futbol

La taula seg¨uent mostra la llista de pa¨ısos que van guanyar el Mundial de Futbol des de 1950. Ens interessa estudiar el percentatge de cops que els pa¨ısos han guanyat el Mundial.

Any Pa´ıs 1950 1 1954 2 1958 3 1962 3 1966 4 1970 3 1974 2 1978 5 1982 6 1986 5 1990 2 1994 3 1998 7

(2)

Clau: Uruguai=1, Alem`ania=2, Brasil=3, Anglaterra=4, Argentina=5, It`alia=6, Franc¸a=7. Contesta les preguntes seg¨uents:

Pregunta 1:Organitza los dades en una taula de freq¨u`encies. Quins valors pren la variable? (A) 1950,1954,1958,1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002. (B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(C) No pren valors. (D) 1, 2, 3, 5.

(E) Cap de les anteriors respostes ´es correcta. Resposta:

La variables ´es “nombre de cops que s’ha guanyat el Mundial” i pot ser de 1 a 7 pels 7 pa¨ısos que hi ha a la mostra.

Pregunta 2:La variable pa´ıs ´es: (A) Freq¨u`encia absoluta. (B) Freq¨u`encia relativa. (C) Num`erica discreta. (D) Num`erica cont´ınua

(E) Cap de les anteriors respostes ´es correcta. Resposta:

Es tracta d’una variable categ`orica, tot i que est`a codificada amb n´umeros, els n´umeros sols tenen un valor d’etiquetes.

Pregunta 3:Per descriure aquesta distribuci´o s’ha de comentar: (A) La forma i les observacions at´ıpiques.

(B) El centre i la dispersi´o.

(C) La comparaci´o entre el percentatge de cops que els pa¨ısos han guanyat el Mundial. (D) El centre, la dispersi´o, la forma i observacions at´ıpiques.

(E) Cap de les anteriors respostes ´es correcta. Resposta:

Tractant-se d’una variable categ`orica, sols hi ha un resum num`erica adient: la proporci´o o percentatge de casos en cada categoria.

Pregunta 4: L’afirmaci´o “el 86% dels pa¨ısos han guanyat el Mundial no m´es de 2 cops des de 1950” es refereix a:

(A) Una freq¨u`encia absoluta acumulada. (B) Una freq¨u`encia absoluta.

(C) Una freq¨u`encia relativa.

(D) Una freq¨u`encia relativa acumulada.

(E) Cap de les anteriors respostes, la dada no pertany a la taula de freq¨u`encies de la variable. Resposta:

(3)

quan podem ordenar els valors de la variable i anar acumulant. Per tant cap de les respostes ´es correcta.

Pregunta 5:Per representar aquesta distribuci´o gr`aficament, es pot utilitzar: (A) Un diagrama de barres

(B) Un dibuix aproximat. (C) Un histograma

(D) Un diagrama de tronc i fulles.

(E) Cap de les anteriors respostes ´es correcta. Resposta:

La representaci´o gr`afica m´es adequada per a una variable categ`orica ´es el diagrama de barres.

Pregunta 6:En aquest conjunt de dades, un individu ´es... (A) Un n´umero de l’ 1 al 5.

(B) Un n´umero de l’ 1 al 7. (C) Un pa´ıs.

(D) Un any

(E) Cap de les anteriors respostes ´es correcta. Resposta:

Un pa´ıs, i la seva freq¨u`encia ´es quans cops ha guanyat el Mundial de Futbol.

Exercici 2

:

Inversi´o en Educaci´o

El seg¨uent ´es el diagrama de caixa de la distribuci´o de la inversi´o (en milions d’euros) del PIB que dediquen els pa¨ısos europeus a l’educaci´o:

0 100 200 300 400 500 600 700

Periódics

27 127 383 653

En base a la gr`afica contesta les preguntes seg¨uents:

Pregunta 7:Entre 383 i 653 cauen (A) un 75% de les freq¨u`encies (B) un 50% de les freq¨u`encies (C) un 25% de les freq¨u`encies (D) un 100% de les freq¨u`encies

(E) Cap d’aquestes opcions ´es correcta Resposta:

(4)

Pregunta 8:La distribuci´o ´es (A) asim`etrica a la dreta

(B) ni asim`etrica ni sim`etrica (C) sim`etrica

(D) asim`etrica a l’esquerra

(E) Cap d’aquestes opcions ´es correcta Resposta:

´

Es asim`etrica cap a la dreta, perqu`e el dibuix s’est`en m´es cap a la dreta que cap a l’esquerra.

Pregunta 9:Segon el diagrama de caixa (A) la distribuci´o t´e dos valors at´ıpics (B) la distribuci´o t´e un valor at´ıpic (C) la distribuci´o no t´e cap valor at´ıpic.

(D) la distribuci´o t´e tres valors at´ıpics (E) Cap d’aquestes opcions ´es correcta

Resposta:

Com no es representa cap asterisc als extrems del dibuix, no s’identifica cap valor at´ıpic.

Pregunta 10:El recorregut o rang de variaci´o ´es igual a (A) 256

(B) 626 (C) 100 (D) 356

(E) Cap d’aquestes opcions ´es correcta Resposta:

El recorregut o rang de variaci´o el podem veure com la difer`encia entre el valor m`axim i el m´ınim al conjunt de dades, i aquestes mesures les podem veure com els extrems del dibuix.

Pregunta 11:Entre 127 i 383 cauen (A) un 75% de les freq¨u`encies (B) un 25% de les freq¨u`encies (C) un 50% de les freq¨u`encies (D) un 100% de les freq¨u`encies

(E) Cap d’aquestes opcions ´es correcta Resposta:

Aquests s´on els quartils, per tant entre aquestes dues mesures cau un 50% de les freq¨u`encies.

Pregunta 12:El rang interquart´ılic ´es igual a (A) 356

(B) 626 (C) 100

(5)

(E) Cap d’aquestes opcions ´es correcta Resposta:

El rang interquart´ılic ´es la difer`encia entre el tercer quartil i el primer quartil, i aquestes mesures les podem veure als costats de la caixa.

Figure

Updating...

References

Related subjects :