ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I ADMINISTRACIÓ D EMPRESES ESTUDIS: ENGINYERIA QUIMICA CODI: 22049

Download (0)

Full text

(1)

ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES ESTUDIS: ENGINYERIA QUIMICA

CODI: 22049

TIPUS: LC CURS: 4rt SEMESTRE: 2n CRÈDITS (hores/setmana): 12

CRÈDITS ECTS: 4,5

PROFESSOR: MANUEL GUERRIS IDIOMA: CATALÀ /CASTELLÀ

PREREQUISITS: Cap.

CONEIXEMENTS PREVIS: Cap.

ASSIGNATURAS QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: Cap. DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:

S’analitzen i profunditzen les principals qüestions en l’àmbit d’activitat empresarial

(Estratègia, Gestió Econòmica i Financera, Gestió Comercial, Aspectes Legals, Gestió de Recursos Humans, Gestió de Qualitat i del Canvi) i de l’organització industrial (Cadena de Valor, Estructura Organitzativa, Estratègies de Distribució, Producció i Aprovisionament, Planificació Integrada i Sistemes d’Informació).

OBJETIUS ASSIGNATURA:

1. Entendre els aspectes contemporanis relacionats amb l’exercici de la seva professió i amb el funcionament de les empreses en l’Economia de lliure mercat.(7)

2. Comprendre l’impacte de l’Enginyeria i de la producció industrial en el desenvolupament sostenible de la societat.(4)

3. Comunicar-se de manera eficaç tant de manera oral com escrita.(6) CONTINGUTS:

Organització Industrial

1. La cadena de valor industrial. Components. Objectius de la integració de la cadena de subministrament. Sectors industrials i les seves principals característiques.

2. Evolució d’estructura organitzativa de les operacions en les empreses. Nivells de direcció i de gestió d’operacions.

3. Estratègies de distribució. Determinació de les xarxes de distribució: Nivells de servei, número de centres de distribució i emmagatzement. Sistemes de transport, transport propi vs. Subcontractació de transport.

4. Estratègies de producció. Tipus de processos productius. Fabricació contra stock, muntatge sota comanda, fabricació sota comanda, enginyeria sota comanda. Racionalització de les plantes. Llocs de treball, eines, mà d’obra directa, mà d’obre indirecta. Eficiència productiva. Tècniques JIT, Kanban. Qualitat total. Equips de treball. 5. Estratègies d’aprovisionament. Classificació de materials i proveïdors. Tipus de contractes

(2)

6. Gestió d’inventaris. Tipus d’inventaris. Anàlisi ABC. Costos d’inventaris. Gestió agregada d’inventaris. Comptabilitat d’inventaris. Demanda independent i stock de seguretat. Determinació del lot òptim de reaprovisionament.

7. La planificació integrada de la cadena de subministrament:

 Previsió de la demanda.

 Planificació de la distribució.

 Planificació de la producció.

 Planificació de l’aprovisionament.

8. Sistemes d’informació. Sistemes experts per anàlisi estratègic. Sistemes avançats per a la planificació integrada de la cadena de subministrament. Sistemes MRP, MRP II, DRP i ERP. L’impacte d’Internet en la integració dels sistemes de la cadena de

subministrament.

9. Les noves cadenes de subministrament de la nova economia. Situació i previsions actuals.

Administració d’Empreses

1. L’empresa. Funció econòmica. La generació de valor. El fet diferencial. Missió, visió i objectius. La gestió empresarial. Les funcions directives: planificar, organitzar, liderar i controlar. (2 hores)

2. La comptabilitat. Concepte de Balanç. Actiu: immobilitzat i circulant. Passiu: Recursos propis i aliens. Fets comptables. Els contes. Comptabilitat de doble partida. Contes de situació i gestió. Principis comptables. (10 hores)

3. Gestió Financera. Anàlisi de Balanços. Ràtios d’endeutament i de solvència. Fonts i feines. Ràtios de rotació circulant. Pressupost de tresoreria. Financiació d’inversions de fix i circulant. (6 hores)

4. Gestió Econòmica. El compte de Pèrdues i Guanys. Anàlisi de rendibilitat. Punt d’equilibri. (6 hores)

5. L’àmbit legal de l’empresa. La personalitat jurídica. Societats Anònimes i de

Responsabilitat Limitada: aspectes conceptuals i el seu funcionament. Els contractes mercantils. (6 hores)

6. Direcció Estratègica. El procés de planificació estratègica. Anàlisi de l’entorn (oportunitats i amenaces). Anàlisi dels recursos de l’organització (punts forts i febles). Les opcions estratègiques. Estratègies basades en la diferenciació o el preu. Diversificació enfront a especialització. Desenvolupament de productes i penetració en mercats. Implementació de l’estratègia. Estudi de rendibilitat d’inversions. (6 h)

7. Gestió Comercial. La satisfacció de les necessitats. El comportament de compra del consumidor. La investigació comercial. Seguiment i posicionament. Marketing mix: producte, preu, comunicació i distribució. El pla de Marketing. (10 hores)

8. Factor humà i comportament organitzacional. Cultura corporativa. Estructura de les organitzacions. Gestió dels Recursos Humans: selecció, formació, promoció, remuneració i extinció de la relació laboral. Lideratge. Treball en equip. (8 hores)

9. Gestió de la Qualitat. Concepte. Costos de la Qualitat. El model E.F.Q.M. Processos: assegurament, millora i re-enginyeria. El Factor Humà i la Qualitat. (6 hores)

METODOLOGIA:

En la part d’Administració d’Empreses les classes combinen una part d’exposició oberta a la reflexió i el debat amb els alumnes (1 hora) i una part de resolució i exposició d’exercicis i casos pràctics en grup (1 hora).

Al llarg del curs, els alumnes realitzen també estudis d’empreses desde diferents perspectives (anàlisi econòmic-financer, anàlisi estratègic, anàlisi de Marketing,...). Els

(3)

estudis es realitzen de manera individual o en grup i finalitzen amb un informe i en alguns casos una presentació oral.

A la part d’Organització Industrial les classes es componen per presentacions per part del professor que s’intercalen amb exercicis pràctics o preparació de casos il·lustratius per part de l’alumne. Als alumnes se’ls demana analitzar articles d’actualitat de premsa

especialitzada, analitzar documentals o vídeos que es mostren a classe, investigar a través d’Internet i altres medis característiques d’empreses o sectors segons la temàtica que s’estigui estudiant a classe (processos productius, estratègies de globalització, etc...) Els estudis es realitzen de manera en grup i finalitzen amb una presentació en la que ha de participar cada membre del grup.

AVALUACIÓ:

10 % Participació a classe. (J)

10 % Treballs fets a casa i a classe. (D) Informes/Treballs en grup.(F) Presentacions.(I) 30 % Treballs en grup. (F)

50 % Proba escrita. (A)

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: Objectiu 1:

 L’estudiant ha de demostrar l’habilitat per interpretar els conceptes de la Gestió Empresarial i relacionar-los amb la seva activitat professional. [A,C,D,F, I, J].

 L’estudiant ha de demostrar que coneix les estratègies i tàctiques lligades a la cadena de valor i les relaciona amb la seva activitat professional. [A,C,F].

Objectiu 2:

 L’estudiant ha de demostrar que és capaç de resoldre problemes relacionats amb l’organització de la producció i de l’Administració d’Empreses [A].

Objectiu 3:

 L’estudiant ha de demostrar que és capaç de comunicar eficaçment els resultats obtinguts de manera oral i escrita [F, I].

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

ADMINISTRACIÓ EN GENERAL I MANAGEMENT

HALL, D., JONES, R. y RAFFO, C. (1999, 2ª Ed.) Business Studies. Ormskirk, Lanks: Causeway Press.

GÓMEZ-MEJÍA, L.R. y BALKIN, D.B. (2003). Administración. Aravaca, Madrid: McGraw Hill.

ORGANIZACIÓ INDUSTRIAL I GESTIÓ D’OPERACIONS

HEIZER, J. y RENDER, B. (2001, 6ª Ed.) Dirección de la producción. Volumen I – Decisiones

estratégicas. Pearson Educación: Madrid.

HEIZER, J. y RENDER, B. (2001, 6ª Ed.) Dirección de la producción. Volumen II –

Decisiones tácticas. Pearson Educación: Madrid.

BIBLIOGRAFíA o MATERIAL COMPLEMENTARIO:

(4)

BATEMAN, T.S. y SNELL, S.A. (2004, 6ª Ed.). Management. The New Competitive

Landscape. New York: McGraw Hill, Irwin.

HELLRIEGEL, D., JACKSON, S.E. y SLOCUM, J.W. (2002, 9ª Ed.) Mangement. A

Competency-Based Approach. Cincinnati, Ohio: South-Wester, Thomson Learning.

JONES, G.R., GEORGE, J.M. y HILL C.W. (2000, 2ª Ed.) Contemporary Management. New York: Irwin, McGraw Hill.

KOONTZ, H. y WEIHRICH, H. (1998). Administración una Perspectiva Global. México D.F.: McGraw Hill.

NICKELS, W.G., McHUGH, J.M. y McHUGH, S.M. (2002). Understanding Business. New York: McGraw Hill, Irwin.

ROBBINS, S.P. y COULTER, M. (1999, 6ª Ed.). Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

ROBBINS, S.P. y DECENZO, D.A. (2002, 3ª Ed.). Fundamentos de Administración. Naucalpan de Juárez, México: Prentice Hall.

SCHERMERHORN, J.R. (2002, 7ª Ed.). Management. New York: John Wiley & Sons. STONER, J.A.F., EDWARD, F.R. y GILBERT, D.R. (1995, 6ª Ed.) Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

CONTABILITAT I FINANCES

LOSILLA RAMÍREZ, M.F. (Coord.) (2000) Plan General de Contabilidad. Madrid: Prentice Hall.

SÁEZ TORRECILLA, A. (2003) (5ª Ed.) Casos Prácticos de Contabilidad General. Aravaca, Madrid: McGraw Hill.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

JOHNSON, G. y SCHOLES, K. (2001) (5ª Ed.) Dirección Estratégica. Madrid: Prentice Hall. DAVID, F.R. (2001, 8ª Ed.) Strategic Management. Concepts & Cases. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

MARKETING

KOTLER, Ph., ARMSTRONG, G., SAUNDERS, J. y WONG, V. (2000) (2ª Ed.) Introducción

al Marketing. Madrid: Prentice Hall.

MUNUERA ALEMÁN J.L. y RODRÍGUEZ ESCUDERO, A.I. (2000) Estrategias de Marketing

para un Crecimiento Rentable. Casos Prácticos. Madrid: ESIC.

RECURSOS HUMANS

GÓMEZ-MEJÍA, L.R., BALKIN, D.B. y CARDY, R.L. (2001, 3ª Ed.) Dirección y Gestión de

Recursos Humanos. Madrid: Pearson Educación.

ROBBINS, S.P. (1998, 5ª Ed.). Fundamentos de Comportamiento Organizacional. México: Prentice Hall.

(5)

DALE, B.G. (3ª Ed. 1999)(1ª Ed. 1990). Managing Quality. Oxford: Blackwell Publishers. EVANS, J.R. y DEAN, J.W. (2ª Ed. 2000)(1ª Ed. 1994). Total Quality. Management,

Organization and Strategy. Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing.

GOETSCH, D.L. y DAVIS S.B. (2000) (3ª Ed.). Quality Management. Introduction to Total

Quality Management for Production, Processing and Services. Upper Saddle River, New

Jersey: Prentice-Hall.

ORGANIZACIÓ INDUSTRIAL I GESTIÓ D’OPERACIONS

DOMINGUEZ MACHUCA,J.A. (1995) Dirección de Operaciones.Aspectos Estratégicos. Mcgraw-Hill.

DOMINGUEZ MACHUCA,J.A. (1995) Dirección de Operaciones.Aspectos Tácticos. Mcgraw-Hill.

FOGARTY, BLACKSTONE, HOFFMANN. (1991) Production & Inventory Management. South-Western Publishing Co.

ROBESON, COPACINO. (1994) The Logistics Handbook. Macmillan Inc. HALL, R.W. (1983) Zero Inventories. Dow Jones-Irwin.

HALL, R.W.. (1987) Attaining Manufacturing Excellence. Dow Jones-Irwin.

SCHONBERGER, R.J. (1991) Hacia la excelencia en la fabricación. Espasa-Calpe. Título original: World Class Manufacturing.Richard J. Schonberger and Associates, Inc.

Figure

Updating...

References

Related subjects :