FONS FAMILIAR Descripció i inventari del fons

Texto completo

(1)

FONS FAMILIAR

Descripció i inventari del fons

(2)

Descripció del fons familiar

(3)

Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu SAMLM

Codi 512

Títol del fons

FAMÍLIA GRUART - RAURELL.

(GIBERNAU – RAURELL)

Dates de formació

1358 - 1960

Nivell de descripció

Catàleg - Inventari.

Volum i suport

7 capses de documentació en paper.

55 pergamins.

Nom(s) del(s) productor(s)

Documentació que fa referència a les famílies entroncades Arnau, Gibernau i Raurell.

Història de l´organisme/Biografia del productor

L’arxiu patrimonial del Sr. Joan Gruart de Lloret de Mar, tècnicament fons patrimonial

Gibernau-Raurell de Lloret, està integrat per la documentació generada i reunida com

a resultat de l'administració del patrimoni rústic de les famílies Gibernau i Raurell

d’aquesta localitat. El patrimoni se centra en el mas antigament anomenat Sureda, que

es troba situat prop de l’església vella de Lloret (l’actual ermita de les Alegries).

L’heretat va conservar aquesta denominació fins entrat el segle XVIII i malgrat haver

estat adquirida per la família Gibernau a la primera meitat del XVI; la substitució

d’aquest nom pel de Raurell va esdevenir-se arran del matrimoni de la darrera pubilla

Gibernau amb un membre d’aquesta família, sense que l’enllaç comportés la

incorporació de nous béns immobles al conjunt aportat pel llinatge Gibernau. Tampoc

no es constata la unió de patrimonis d’altres procedències.

La família Gibernau és un llinatge documentat a Lloret des de finals del segle XIV. Els

documents conservats al seu arxiu patrimonial permeten resseguir la genealogia de la

nissaga amb força precisió des de mitjan segle XV fins a les primeres dècades del

segle XX. El membre més antic conegut de la família és Guillem Arnau, que va ser

capturat pels sarraïns i rescatat abans de 1395. Els primers Gibernau dels quals han

pervingut notícies directes eren mestres d’aixa al port d’aquesta població i,

posteriorment, pescadors i s’identifiquen amb els cognoms Arnau i Gemarnau, que en

(4)

1525 pel paborde de Novembre de la seu de Girona en què Caterina Arnau, vídua de

l’hereu Pere Arnau primer, i Iolant Arnau, la seva néta, filla de l’hereu Pere Arnau

segon, apareixen com a senyores d’una heretat de valor remarcable que incloïa dues

cases situades a la vila de Lloret i onze peces de terra disperses pel seu terme. Uns

anys més tard, el 1537, el pescador Jordi Arnau, germà de Pere Arnau segon, va

adquirir a carta de gràcia el mas Sureda, que anteriorment havia pertangut a Jaumeta

Font i al seu fill Antic i a Jeroni Samasada, àlies Saragossa. L’heretat Sureda i les

antigues possessions de Caterina Arnau i Iolant Arnau van ser ratificades el 1576 per

la prepositura de Novembre a Pere Arnau quart, nét de Jordi Arnau, que arran de la

propietat del mas era home propi i soliu de la pabordia gairebé un segle després de la

promulgació de la Sentència Arbitral de Guadalupe. No es tenen notícies d’ampliacions

significatives del patrimoni amb posterioritat a aquestes dates, a excepció de la

incorporació d’una gran pertinença del mas Coll, que va ser adquirida l’any 1679 per

Salvador Gibernau.

Història arxivística

Als inventaris de l’any 1764 i 1766 on es relacionen els béns de Marià Raurell i

Gibernau es descriuen les escriptures que avui formen el fons Gruart Raurell i

especifica que es guardaven en una coixinera que es trobava a la sala.

Però a banda d’aquesta notícia, no tenim cap altre informació sobre les vicissituds

d’aquest fons documental, sinó són les dades que aporta la mateixa família Gruart. Pel

que explica el Sr. Gruart, ell sempre havia vist aquesta documentació dipositada dins

d’una caixa, i la seva mare li recordava habitualment que es tractava de documentació

important que calia conservar en bones condicions.

Igualment, la filla del Sr. Gruart, Paquita Gruart, explica que també havia vist aquesta

documentació guardada en capses i que, quan era petita, havia intentat desxifrar-ne el

contingut.

Dades sobre l’ingrés

Els primers contactes amb la família es varen fer a principis de l’any 2001; llavors,

d’acord amb el Sr. Joan Gruart, es va acordar que des de l’arxiu es procuraria tractar

adequadament alguns dels seus pergamins: aplanaríem el document, en faríem una

lectura superficial, procuraríem una primera reproducció, els col·locaríem en carpetes

adequades i els retornaríem al seu titular. L’entrega d’aquests documents es faria

periòdicament, segons les disponibilitats de feina que hi hagués al servei d’arxiu

municipal.

En un primer moment, el Sr. Gruart entregà tres pergamins per tal que fossin tractats i,

després d’aquesta primera remesa, en var fer dues remeses més. En total, es

tractaren 9 pergamins. Però, malauradament, la feina s’hagué d’interrompre atès que

el servei d’arxiu va haver d’assumir la coordinació de la celebració del mil·lenari de

Lloret de Mar i, per tant, s’hagueren d’ajornar algunes tasques arxivístiques. No

(5)

Uns anys més tard, arran de la cessió del fons d’imatges del Centre Excursionista de

Lloret de Mar (el 4 de desembre de 2005), vam coincidir amb el Sr. Joan Gruart, que

es mostrà molt interessat a continuar la tasca que s’havia iniciat alguns anys enrere.

No obstant això, i després que el Sr. Gruart ho comentés amb la seva família, va

decidir dipositar aquesta documentació al servei d’arxiu municipal per tal que fos

tractada i organitzada de forma adequada.

Així, pel mes de febrer de l’any 2007 es va anar a buscar el seu fons documental.

Entre el mes de març i maig, aquest servei d’arxiu s’encarregà del tractament de la

documentació en suport pergamí i, a partir del juny, s’encarregà l’organització i

transcripció de la documentació a la senyora Sílvia Mancebo.

Abast i contingut informatius

La documentació d’aquest fons patrimonial està constituïda essencialment per actes

notarials, que presenten una cronologia compresa entre els anys 1358 i 1921. El

conjunt d’aquestes escriptures està format per 55 unitats en suport pergamí datades

entre el primer d’aquests anys i 1629 i per 99 quaderns de paper de format quart i foli

que abasten el període 1643-1921; algunes d’aquestes unitats estan força malmeses

per la humitat i per altres agents. L’instrument més antic del conjunt conté una donació

de llegítima signada pel lloretenc Marcó Andreu a favor del seu fill Andreu Marcó el 2

de març de 1358; el més modern és una escriptura de poder atorgada el 17 de març

de 1921 a la ciutat cubana de Matanzas pel comerciant Salvador Raurell i Coll. Com

és habitual a les expedicions notarials catalanes, la llengua predominant d’aquests

documents és el llatí fins a la segona meitat del segle XVIII i el català a partir d’aquest

moment. Dues terceres parts dels pergamins del fons aporten dades de caràcter

essencialment familiar i estan integrades principalment per heretaments, donacions i

definicions de dot o llegítima, nupcials i àpoques i debitoris de dot i també, en menor

proporció, per testaments. La tercera part restant es refereix més directament al

patrimoni familiar i està constituïda essencialment per escriptures de venda i per

algunes cartes precàries, les quals, a més de dades relatives a l’heretat Gibernau,

contenen informacions sobre altres masos de la zona, sobre la distribució en el territori

del terme de Lloret d’infrastructures agràries com els molins i sobre la toponímia

històrica local, entre altres aspectes d’interès per al coneixement de la història de

població a les èpoques medieval i moderna; dins d’aquest segon grup de documents,

la presència d’instruments relacionats amb el crèdit resulta episòdica, si bé cal

remarcar l’existència d’una acta d’encarregament de censals signada l’any 1603 a

Sant Pere Pescador en relació amb la compra d’alguns immobles d’aquesta localitat, la

procedència de la qual es fa difícil de precisar. Pel seu valor no només per a l’estudi de

les famílies Gibernau i Raurell, sinó també per a la recerca històrica local, el conjunt de

les escriptures notarials que integren el fons està essent objecte d’una intervenció

arxivística preferent que inclou la seva descripció a nivell d’unitat documental simple

seguint les pautes de la Norma ISAD(G) i la realització d’un regest exhaustiu del seu

contingut, del qual s’exclouen únicament les clàusules roboratives. A més d’aquestes

escriptures públiques, el fons conté també alguns contractes privats, que apareixen

(6)

Al costat d’aquesta documentació de caràcter contractual, forma part de l’arxiu

Gibernau-Raurell un volum menor de documents, igualment en paper, que es

relacionen també directament amb l’administració del patrimoni i que s’han agrupat

provisionalment en les sèries de documentació de crèdit i endeutament, de

documentació fiscal i de documentació judicial, la darrera molt escassament

representada. La primera d’aquestes sèries està formada per dos llibrets de format

vuitè, un dels quals presenta cobertes de pergamí, que contenen els pagaments de

pensions de censals realitzats pels hereus del mas Sureda entre 1749 i 1792, i per

algunes notes soltes relatives a pagaments efectuats entre aquests i altres particulars.

El grup de documents de caràcter fiscal està constituït per un nombre encara per

determinar de rebuts de contribucions, tant territorials com industrials i comercials, i

d’imposicions municipals i provincials de la segona meitat del segle XIX i les primeres

dècades del XX; també pertany a aquest grup un volum de petit format (vuitè)

enquadernat amb pergamí que conté anotacions relacionades amb el cobrament de

l’impost del cadastre, la contribució territorial i algunes contribucions extraordinàries de

guerra, entre altres imposicions, durant els anys 1815 a 1855, la presència del qual

encara no ha quedat convenientment explicada.

La sèrie de correspondència, habitual als arxius patrimonials, queda representada al

fons Gibernau-Raurell per 12 unitats o cartes, totes de caràcter familiar. La unitat més

antiga data de 1879 i la resta de les tres primeres dècades del segle XX. Algunes de

les cartes més modernes van ser remeses des de la ciutat de Matanzas per Salvador

Raurell i Coll.

La intervenció arxivística proposada per a l’arxiu patrimonial Gibernau-Raurell de Lloret

de Mar consisteix en l’elaboració del catàleg del fons, que contindrà la descripció a

nivell d’unitat documental simple dels seus instruments notarials i a nivell de sèrie de la

resta de documentació, el seu quadre de classificació i l’arbre genealògic de la família.

Els treballs es troben en fase avançada de realització: està a punt de completar-se la

descripció de la col·lecció de pergamins i de les escriptures notarials en paper del

segle XVI, mentre que queden pendents la descripció detallada de les actes notarials

dels segles XVII a XX i la classificació definitiva i la descripció dels documents dels

segles XIX i XX, que, com s’ha indicat abans, constitueixen una part força reduïda dels

materials de l’arxiu.

Avaluació, tria i eliminació

Atès que es tracta d’un fons de caràcter històric, no s’ha fet cap procés d’avaluació i/o

eliminació de documents.

Increments

(7)

Sistemes d’organització

La documentació en suport paper és encapsada i es troba en bones condicions de

conservació.

La documentació en suport pergamí es guarda en carpetes especials i també es troba

en bones condicions de conservació.

Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de

conservació.

Condicions de reproducció

Per tal d’assegurar l’adequada conservació d’aquest fons, no es permet la seva

reproducció.

Llengua i escriptura

Llatí, català i castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació)

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a

una H.R. del 60%.

Instruments de descripció

Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de

l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades

informàtica.

Existència i localització de còpies

Els pergamins han estat fotografiats i, properament, es podran consultar a través

d’internet.

Bibliografia

S’ha realitzat una exposició explicativa sobre aquest fons documental: “Els secrets

amagats d’un arxiu familiar. El fons de Joan Gruart i Raurell”.

(8)

Autoria i fonts

Catalogació i inventari: Sílvia Mancebo Garcia.

Quadre de classificació: Sílvia Mancebo Garcia, amb l’assessorament de Joaquim

Daban i Massana.

Regles i convencions

Data(es) de la (es) descripció(ns)

(9)

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

512.- FONS PATRIMONIAL DE JOAN GRUART

RAURELL

100 Documentació patrimonial

110 Actes d’adquisició i alienació de béns

120 Actes de transferència del domini útil

130 Actes d’administració del patrimoni

140 Actes de descripció del patrimoni

150 Documents de crèdit i endeutament

160 Contribucions i altres imposicions públiques

170 Rebuts de particulars i institucions religioses

180 Documents relatius a litigis

200 Documentació familiar

210 Actes relatives al matrimoni

220 Actes de drets successoris

230 Actes d’últimes voluntats

240 Actes de l’heretament i la tutoria dels germans

Francesca, Francesc i Salvador Raurell i Coll

250 Correspondència

260 Documents d’interès personal i familiar

300 Biblioteca i hemeroteca

(10)

Inventari del fons familiar

(11)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1506, DESEMBRE, 20.

PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET

VENDA D'UN TROS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER MELCIOR BOTET, PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA, A FAVOR DE JORDI ARNAU, PESCADOR DE LA POBLA

94.210.1

Pergamí UDS

1529, ABRIL, 6. PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET VENDA DE DOS TROSSOS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA

PER SEGIMON FLEQUER, PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA, A FAVOR DE JORDI ARNAU, PESCADOR DE LA MATEIXA PARRÒQUIA

94.220.1

Pergamí UDS

1529, ABRIL, 6. PARRÒQUIA DE LLORET

ÀPOCA DEL PREU DE DOS TROSSOS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER SEGIMON FLEQUER, PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA, A FAVOR DEL PESCADOR JORDI ARNAU

94.220.1

Pergamí UDS

1530, MAIG, 8. PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET VENDA A CARTA DE GRÀCIA DEL MAS SUREDA I ALTRES BÉNS IMMOBLES DE

LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER JAUMETA FONT, SENYORA ÚTIL I PROPIETÀRIA DEL MAS, A FAVOR DE JERONI SARAGOSSA, ÀLIES SAMASADA, PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA

94.204.1

Pergamí UDS

1530, MAIG, 8. PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET ÀPOCA DEL PREU DEL MAS SUREDA I ALTRES BÉNS IMMOBLES DE LA

PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER JAUMETA FONT, SENYORA ÚTIL I PROPIETÀRIA DEL MAS, A FAVOR DE JERONI SARAGOSSA, ÀLIES SAMASADA, D'AQUESTA PARRÒQUIA

94.204.1

Pergamí UDS

1537, ABRIL, 28. PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET VENDA A CARTA DE GRÀCIA DEL MAS SUREDA DE LA PARRÒQUIA DE

LLORET SIGNADA PER JOAN ESTEVE, BATLLE DEL SEU CASTELL, A FAVOR DE JORDI ARNAU, PESCADOR D'AQUESTA VILA

94.209.1

Pergamí UDS

1537, ABRIL, 28. PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ [DE LLORET] ÀPOCA DEL PREU DEL MAS SUREDA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA

PER JOAN ESTEVE, BATLLE DEL SEU CASTELL, A FAVOR DE JORDI ARNAU, PESCADOR D'AQUESTA VILA

94.209.1

(12)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1539, MARÇ, 3. VILA DE SANT ROMÀ DE [LLORET]

VENDA D'UN TROS DE TERRA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER JOAN BASSÓ, BRACER D'AQUESTA VILA, A FAVOR DE BARTOMEU GIBERNAU MENOR, MARINER DE LA MATEIXA VILA

94.208.1

Pergamí UDS

1539, MARÇ, 3. VILA DE SANT ROMÀ DE LLORET

ÀPOCA DEL PREU D'UN TROS DE TERRA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER JOAN BASSÓ, BRACER D'AQUESTA VILA, A FAVOR DE BARTOMEU GIBERNAU MENOR, MARINER DE LA MATEIXA VILA

94.208.1

Pergamí UDS

1[5...], AGOST, 9. LLORET LLOACIÓ DE LA VENDA DEL MAS SUREDA SIGNADA PER ANTIC FONT, FILL DE

MIQUEL FONT, PAGÈS DIFUNT, I DE JAUMETA, DE LA PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET, A FAVOR DE JORDI GIBERNAU, PESCADOR D'AQUESTA VILA I PARRÒQUIA

94.188.1

Pergamí UDS

1543, AGOST, 9. LLORET VENDA D'UN TROS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER

JAUMETA FONT, HEREVA DEL MAS SUREDA D'AQUESTA PARRÒQUIA, I PEL SEU FILL ANTIC FONT A FAVOR DE JORDI GIBERNAU, PESCADOR D'AQUESTA VILA I PARRÒQUIA

94.235.1

Pergamí UDS

1543, AGOST, 9. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UN TROS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET

SIGNADA PER JAUMETA FONT, HEREVA DEL MAS SUREDA D'AQUESTA PARRÒQUIA, I PEL SEU FILL ANTIC FONT A FAVOR DE JORDI GIBERNAU, PESCADOR D'AQUESTA VILA I PARRÒQUIA

94.235.1

Pergamí UDS

1570, MAIG, 30. LLORET VENDA D'UN TROS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PER

LLORENÇ COLL, PAGÈS SENYOR ÚTIL I PROPIETARI DEL MAS COLL

D'AQUESTA PARRÒQUIA, A FAVOR D'ESTEVE BOTET, MERCADER DE LA VILA DE LLORET

94.226.1

Pergamí UDS

1570, MAIG, 30. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UN TROS DE BOSC DE LA PARRÒQUIA DE LLORET

SIGNADA PER LLORENÇ COLL, PAGÈS SENYOR ÚTIL I PROPIETARI DEL MAS COLL D'AQUESTA PARRÒQUIA, A FAVOR D'ESTEVE BOTET, MERCADER DE LA VILA DE LLORET

94.226.1

(13)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1679, GENER, 12. LLORET VENDA D'UNA PERTINENÇA DEL MAS COLL DE VILA-RASA DE LA PARRÒQUIA

DE LLORET SIGNADA PEL PAGÈS JOSEP COLL, EL SEU SENYOR ÚTIL I PROPIETARI, A FAVOR DE SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA

66.418.9

Paper UDS

1679, GENER, 12. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UNA PERTINENÇA DEL MAS COLL DE VILA-RASA DE LA

PARRÒQUIA DE LLORET SIGNADA PEL PAGÈS JOSEP COLL, EL SEU SENYOR ÚTIL I PROPIETARI, A FAVOR DE SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA

66.418.9

Paper UDS

1681, MAIG, 5. LLORET SIGNATURA PER RAÓ DE SENYORIA DE LA VENDA D'UNA PERTINENÇA DEL

MAS COLL DE VILA-RASA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET ATORGADA PER L'ADMINISTRADOR DE LA PABORDIA DEL MES DE NOVEMBRE DE LA SEU DE GIRONA A FAVOR DE SALVADOR GIBERNAU

66.418.9

Paper UDS

[CA. 1702-1709] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER TOMÀS GIBERT, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

DE DIVERSOS INSTRUMENTS REBUTS PER ELL MATEIX

66.418.17

Paper UDS

1701, OCTUBRE, 9. LLORET VENDA D'UN CAMÍ SIGNADA PER SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS I SENYOR

ÚTIL DEL MAS SUREDA DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP BOTET, PESCADOR D'AQUESTA VILA

66.418.17

Paper UDS

[CA. 1702-1709] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER TOMÀS GIBERT, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

DE DIVERSOS INSTRUMENTS REBUTS PER ELL MATEIX

66.418.18

Paper UDS

1701, OCTUBRE, 9. LLORET VENDA D'UN CAMÍ SIGNADA PER SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS I SENYOR

ÚTIL DEL MAS SUREDA DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP BOTET, PESCADOR D'AQUESTA VILA

66.418.18

(14)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1701, OCTUBRE, 9. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UN CAMÍ SIGNADA PER SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS I

SENYOR ÚTIL DEL MAS SUREDA DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP BOTET, PESCADOR D'AQUESTA VILA

66.418.17

Paper UDS

1702, OCTUBRE, 22. LLORET SIGNATURA PER RAÓ DE SENYORIA DE LA VENDA D'UN CAMÍ ATORGADA PEL

PROCURADOR DE L'ADMINISTRADOR DE LA PABORDIA DEL MES DE NOVEMBRE DE LA SEU DE GIRONA A FAVOR DE JOSEP BOTET, PESCADOR DE LA VILA DE LLORET

66.418.17

Paper UDS

1701, OCTUBRE, 9. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UN CAMÍ SIGNADA PER SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS I

SENYOR ÚTIL DEL MAS SUREDA DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP BOTET, PESCADOR D'AQUESTA VILA

66.418.18

Paper UDS

1702, OCTUBRE, 22. LLORET SIGNATURA PER RAÓ DE SENYORIA DE LA VENDA D'UN CAMÍ ATORGADA PEL

PROCURADOR DE L'ADMINISTRADOR DE LA PABORDIA DEL MES DE NOVEMBRE DE LA SEU DE GIRONA A FAVOR DE JOSEP BOTET, PESCADOR DE LA VILA DE LLORET

66.418.18

Paper UDS

[CA. 1703-1709] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER TOMÀS GIBERT, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UN INSTRUMENT DE RENÚNCIA D'UN TROS DE TERRA BOSCOSA REBUT PER ELL MATEIX

66.418.19

Paper UDS

1703, GENER, 14. LLORET RENÚNCIA D'UN TROS DE TERRA BOSCOSA DEL TERME DE LLORET SIGNADA

PER JOAN CANYAS, TREBALLADOR D'AQUESTA VILA, A FAVOR DE SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS DEL TERME DE LLORET

66.418.19

Paper UDS

1703, GENER, 27. LLORET INTIMA DE LA RENÚNCIA D'UN TROS DE TERRA BOSCOSA DEL TERME DE

LLORET FETA PEL NOTARI TOMÀS GIBERT A SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS D'AQUEST TERME

66.418.19

(15)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1738, FEBRER, 14 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA REBUT PER ELL MATEIX

66.419.6

Paper UDS

1738, FEBRER, 14 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA REBUT PER ELL MATEIX

66.419.7

Paper UDS

1735, JULIOL, 25. LLORET ÀPOCA SIGNADA PER L'ARRENDATARI DELS CENSOS I RÈDITS DE LA

PABORDIA DEL MES DE NOVEMBRE DE LA SEU DE GIRONA A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS SUREDA, ÀLIES GIBERNAU, DEL TERME DE LLORET, I D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.419.6

Paper UDS

1735, JULIOL, 25. LLORET ÀPOCA SIGNADA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE LLORET, A FAVOR

DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS SUREDA, ÀLIES GIBERNAU, D'AQUEST TERME, I D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.419.7

Paper UDS

[1779, MAIG, 23. [...]] VENDA D'UN TROS DE TERRA SIGNADA PER MARIÀ RAURELL I GIBERNAU,

PAGÈS I SENYOR ÚTIL I PROPIETARI DEL MAS SUREDA DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE FRANCESC PEDRERS I FORS, TREBALLADOR RESIDENT EN AQUESTA VILA I NATURAL DE LA DE BLANES

66.421.10

Paper UDS

1781, GENER, 7. BLANES ÀPOCA DEL PREU D'UN TROS DE TERRA SIGNADA PER MARIÀ RAURELL I

GIBERNAU, PAGÈS DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE FRANCESC

PEDRERS I FORS, TREBALLADOR RESIDENT EN AQUESTA VILA I NATURAL DE LA DE BLANES

66.421.10

Paper UDS

CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOSEP ANTONI VAQUER I CASELLES, PROPIETARI DE LA NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA DE VENDA REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.10

(16)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1791, MARÇ, 25. LLORET VENDA D'UNA PEÇA DE TERRA SIGNADA PER RAMON PLA, PAGÈS DEL

TERME DE LLORET I SENYOR ÚTIL I PROPIETARI DEL MAS PLA I D'ALTRES HERETATS D'AQUEST TERME, A FAVOR DE JOSEP FÀBREGUES, MARINER DE LA VILA DE LLORET

66.420.10

Paper UDS

1838, NOVEMBRE, 5 EXTRACCIÓ DE L'ASSENTAMENT CORRESPONENT A LA VENDA D'UNA PEÇA

DE TERRA BOSCOSA SIGNADA PER AGUSTÍ VILAR I SALA, PAGÈS I RAJOLER DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP RAURELL I GIBERNAU, PAGÈS DEL MATEIX TERME, CONTINGUT AL LLIBRE DE 1803 DE L'OFICI

D'HIPOTEQUES DE CALELLA

66.423.5

Paper UDS

1810, GENER, 2 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI NARCÍS RODERS, REGENT DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA DE VENDA REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.22

Paper UDS

1809, FEBRER, 19. LLORET VENDA D'UN TROS DE TERRA SIGNADA PER ROMÀ FREIXES, TREBALLADOR

DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP FÀBREGUES, MARINER DE LA MATEIXA VILA

66.420.22

Paper UDS

1834, SETEMBRE, 14 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER ESTEVE RODERS, NOTARI I ESCRIVÀ PÚBLIC

DE TORDERA, D'UNA ACTA DE VENDA REBUDA PER ELL MATEIX

66.421.5

Paper UDS

1834, ABRIL, 2. LLORET VENDA D'UN PETIT TROS DE TERRA DE MOTA SIGNADA PER LLORENÇ

RUSCALLEDA I JAUME RUSCALLEDA, PARE I FILL TREBALLADORS DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE SEBASTIÀ RAURELL, TREBALLADOR D'AQUEST TERME

66.421.5

Paper UDS

1839, JULIOL, 10. BLANES VENDA DE CEPS SIGNADA PER JACINTA PIFERRER I PERERS, ABANS CUNÍ,

VÍDUA EN DARRERES NÚPCIES DE JAUME PIFERRER I EN PRIMERES DE JOAN CUNÍ, TOTS DOS TREBALLADORS DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP RAURELL I GIBERNAU, PAGÈS D'AQUEST TERME

66.420.17

(17)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1838, SETEMBRE, 21 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOSEP ANTONI RODERS, NOTARI PÚBLIC DE

LLORET, D'UNA DECLARACIÓ INSCRITA AL LLIBRE DE TESTAMENTS DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL D'AQUESTA VILA

66.420.17

Paper UDS

1838, AGOST, 12. LLORET FE DE LA DECLARACIÓ PRESTADA PEL PREVERE JOSEP MOI, ABANS VICARI

DE LLORET, RELATIVA A L'USDEFRUIT CONCEDIT PER JOAN CUNÍ A JACINTA CUNÍ, LA SEVA MULLER

66.420.17

Paper UDS

1842, ABRIL, 24 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOSEP ANTONI RODERS, NOTARI I ESCRIVÀ

PÚBLIC DE LLORET DE MAR, D'UNA ACTA DE VENDA REBUDA PER ELL MATEIX

66.421.9

Paper UDS

1842, ABRIL, 24. LLORET DE MAR

VENDA D'UN TROS DE TERRA SIGNADA PER JOSEP SALA, MARINER DE LA VILA DE TOSSA, A FAVOR DE JOSEP RAURELL, PAGÈS DEL TERME DE LLORET

66.421.9

Paper UDS

1842, ABRIL, 24 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOSEP ANTONI RODERS, NOTARI I ESCRIVÀ

PÚBLIC DE LLORET DE MAR, D'UNA ACTA DE RENÚNCIA REBUDA PER ELL MATEIX

66.421.9

Paper UDS

1842, ABRIL, 24. LLORET DE MAR

RENÚNCIA D'UN TROS DE TERRA SIGNADA PER JOAN DARDER, SABATER RESIDENT A LA VILA DE LLORET DE MAR I NATURAL DE LA DE TOSSA, A FAVOR DE JOSEP SALA, MARINER D'AQUESTA ÚLTIMA VILA

66.421.9

Paper UDS

1844, SETEMBRE, 28 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOSEP ANTONI RODERS, NOTARI I ESCRIVÀ

PÚBLIC DE LLORET DE MAR, D'UNA ACTA DE VENDA REBUDA PER ELL MATEIX

66.421.10

(18)

ACTES D'ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1844, MAIG, 4. LLORET DE MAR VENDA D'UN TROS DE TERRA SIGNADA PER SALVADOR MERCADER,

TREBALLADOR DE LA VILA DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE JOSEP RAURELL, PAGÈS D'AQUEST TERME

66.421.10

Paper UDS

1848, FEBRER, 20. LLORET ESCRIPTURA PRIVADA DE CERTIFICACIÓ DE LA VENDA D'UNA VINYA FETA

PER FÈLIX TORRES, MESTRE DE CASES DE LA VILA DE LLORET, A JOSEP RAURELL, PAGÈS D'AQUEST TERME

66.421.11

Paper UDS

1855, JULIOL, 18. LLORET DE MAR

VENDA D'UNA PEÇA DE TERRA SIGNADA A JOSEP RAURELL I GIBERNAU, PAGÈS I PROPIETARI DEL TERME DE LLORET DE MAR, PER L'APODERAT DEL TUTOR I CURADOR DELS FILLS MENORS DEL DIFUNT RAMON BOTET, NATURAL D'AQUESTA VILA RESIDENT A CARTAGENA, CIUTAT DE LA REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA

66.421.12

Paper UDS

1855, SETEMBRE, 17. LLORET DE MAR

VENDA D'UNA PEÇA DE TERRA SIGNADA A JOSEP RAURELL I GIBERNAU, PAGÈS I PROPIETARI DEL TERME DE LLORET DE MAR, PER L'APODERAT DEL TUTOR I CURADOR DELS FILLS MENORS DEL DIFUNT RAMON BOTET, NATURAL D'AQUESTA VILA RESIDENT A CARTAGENA, CIUTAT DE LA REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA

66.421.13

(19)

ACTES DE TRANSFERÈNCIA DEL DOMINI ÚTIL

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1525, MAIG, 19. LLORET PRECARI DE DIVERSOS BÉNS IMMOBLES DE LA VILA I EL TERME DE LLORET

SIGNAT PEL CANONGE PERE DE CARTELLÀ, PABORDE DEL MES DE

NOVEMBRE DE LA SEU DE GIRONA I SENYOR D'AQUEST TERME, A FAVOR DE CATERINA ARNAU I IOLANT ARNAU, LA SEVA NÉTA

94.232.1

Pergamí UDS

1576, MARÇ, 23. LLORET PRECARI DE DIVERSOS BÉNS IMMOBLES DE LA VILA I LA PARRÒQUIA DE

LLORET SIGNAT PEL PROCURADOR DEL PABORDE DEL MES DE NOVEMBRE O DE LLORET DE LA SEU DE GIRONA A FAVOR DE PERE GIBERNAU,

PESCADOR D'AQUESTA VILA I SENYOR ÚTIL I PROPIETARI DEL MAS SUREDA DE LA SEVA PARRÒQUIA

94.234.1

Pergamí UDS

1805, JUNY, 7. LLORET ESTABLIMENT A RABASSA MORTA D'UN TROS DE TERRA ERMA I BOSCOSA

SIGNAT PER JOAN BAPTISTA BOTET I GROS, COMERCIANT DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE JOAN CUNÍ, TREBALLADOR DE LA MATEIXA VILA

66.420.16

Paper UDS

1805, JUNY, 7. [LLORET] ESTABLIMENT A RABASSA MORTA D'UN TROS DE TERRA ERMA I BOSCOSA

SIGNAT PER JOAN BAPTISTA BOTET I GROS, COMERCIANT DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE JOAN CUNÍ, TREBALLADOR DE LA MATEIXA VILA

66.420.17

Paper UDS

1825, SETEMBRE, 30 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI NARCÍS RODERS, REGENT DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA D'ESTABLIMENT REBUDA PER ELL MATEIX

66.421.4

Paper UDS

1825, SETEMBRE, 21. LLORET ESTABLIMENT A RABASSA MORTA D'UN TROS DE TERRA BOSCOSA I

PARCIALMENT CONRADISSA SIGNAT PELS PAGESOS ISIDRE PUJOL I VICENÇ PUJOL, PARE I FILL DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE JOSEP FÀBREGUES I MERLÈS, TREBALLADOR D'AQUESTA VILA

66.421.4

Paper UDS

CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER NARCÍS RODERS, NOTARI I ESCRIVÀ PÚBLIC DOMICILIAT A LLORET, D'UNA ACTA D'ESTABLIMENT REBUDA PER ELL MATEIX

66.421.9

(20)

ACTES DE TRANSFERÈNCIA DEL DOMINI ÚTIL

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1830, JUNY, 24. LLORET ESTABLIMENT A RABASSA MORTA D'UN TROS DE TERRA SIGNAT PER

NARCÍS SALA, TREBALLADOR DE LA VILA DE TOSSA, A FAVOR DE JOAN DARDER, SABATER DE LA MATEIXA VILA

66.421.9

(21)

ACTES D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1766, FEBRER, 13. LLORET, CASA DE LA RECTORIA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL JURAMENT PRESTAT PER TOMÀS RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET,

EN RELACIÓ AMB LA TUTORIA I LA CURADORIA DE MARIÀ RAURELL I GIBERNAU, FILL IMPÚBER DE SALVADOR RAURELL, TAMBÉ SASTRE D'AQUESTA VILA, I D'ANNA GIBERNAU I RAURELL, LA SEVA MULLER

66.419.22

Paper UDS

1769, GENER, 21. SANT FELIU DE GUÍXOLS

CAPITULACIÓ SIGNADA PER TOMÀS RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET, I PER SALVI COLOMER I GRUART, PAGÈS DE CASTELL D'ARO

66.419.24

Paper UDS

1775, MAIG, 1 CONTRACTE PRIVAT SIGNAT PER CATERINA SALA, VÍDUA, COM A MASOVERA

DE MARIÀ RAURELL I PER AQUEST DARRER COM A SENYOR DEL MAS GIBERNAU

66.420.2

Paper UDS

1776, GENER, 22. PALAFOLLS CONTRACTE PRIVAT D'ARRENDAMENT SIGNAT PER JOSEP JUANY SACREU,

PAGÈS DE LA PARRÒQUIA DE SANT GENÍS DE PALAFOLLS, A FAVOR DE GENÍS CROSES DE CRASTI, TAMBÉ PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA

66.420.3

Paper UDS

1799, NOVEMBRE, 25 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOSEP ANTONI VAQUER I CASELLES,

PROPIETARI DE LA NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA I PROMESA REBUT PER ELL MATEIX

66.420.14

Paper UDS

1799, NOVEMBRE, 25. LLORET ÀPOCA I PROMESA SIGNADES PER JOAN VILAR I VINYOLES, TREBALLADOR

DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE MARIÀ I JOAN RAURELL I GIBERNAU, PARE I FILL PAGESOS D'AQUEST TERME

66.420.14

Paper UDS

1806, MARÇ, 10 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI NARCÍS RODERS, REGENT DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA DE CAPITULACIÓ REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.20

(22)

ACTES D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1806, MARÇ, 3. LLORET CAPITULACIÓ SIGNADA PER MARIÀ I JOAN RAURELL, PARE I FILL PAGESOS

DEL TERME DE LLORET, D'UNA BANDA, I PER GUERAU ANTONI JOAN I RAURELL, TREBALLADOR D'AQUESTA VILA, D'UNA ALTRA

66.420.20

Paper UDS

1856, JULIOL, 29. LLORET DE MAR

CESSIÓ DELS DRETS DE TENIR UN FORN DE PA I DE CARREGAR SOBRE UNA PARET SIGNADA PER SALVADOR MERCADER, TREBALLADOR DE LA VILA DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE ROSA FREIXES, MULLER DEL TAMBÉ

TREBALLADOR SEBASTIÀ RAURELL, TOTS DOS D'AQUESTA MATEIXA VILA

66.421.14

Paper UDS

1921, MARÇ, 17. MATANZAS (CUBA)

PODERS PER A ADMINISTRAR BÉNS I REPRESENTAR EN JUDICI ATORGATS PER SALVADOR RAURELL I COLL, COMERCIANT RESIDENT A LA CIUTAT DE MATANZAS I NATURAL DE LLORET DE MAR, A ARTUR RAGERS I MONTCERDÀ, INSPECTOR DE SANITAT D'AQUESTA ÚLTIMA LOCALITAT

66.422.12

(23)

ACTES DE DESCRIPCIÓ DEL PATRIMONI

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1764, DESEMBRE, 5. BLANES, ESTUDI DEL DOMICILI DEL NOTARI JOSEP ROVIRA , SITUAT AL CARRER AMPLE DE INVENTARI DELS BÉNS DE MARIÀ RAURELL I GIBERNAU, FILL IMPÚBER DE

SALVADOR RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET, I DE LA SEVA MULLER, LA DIFUNTA ANNA GIBERNAU I RAURELL, VÍDUA EN PRIMERES NÚPCIES DEL PAGÈS FELIU LLINARS I GIBERNAU I SENYORA ÚTIL DEL MAS SUREDA O GIBERNAU D'AQUEST TERME, CORRESPONENTS A L'HERETAT DE LA SEVA MARE

66.419.19

Paper UDS

1764, DESEMBRE, 5. BLANES, ESTUDI DEL DOMICILI DEL NOTARI JOSEP ROVIRA , SITUAT AL CARRER AMPLE DE INVENTARI DELS BÉNS DE MARIÀ RAURELL I GIBERNAU, FILL IMPÚBER DE

SALVADOR RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET, I DE LA SEVA MULLER, LA DIFUNTA ANNA GIBERNAU I RAURELL, VÍDUA EN PRIMERES NÚPCIES DEL PAGÈS FELIU LLINARS I GIBERNAU I SENYORA ÚTIL DEL MAS SUREDA O GIBERNAU D'AQUEST TERME, CORRESPONENTS A L'HERETAT DE LA SEVA MARE

66.419.20

Paper UDS

1766, FEBRER, 17. BLANES, ESTUDI DEL DOMICILI DEL NOTARI JOSEP ROVIRA , SITUAT AL CARRER AMPLE DE INVENTARI DELS BÉNS DE MARIÀ RAURELL I GIBERNAU, FILL IMPÚBER DELS

DIFUNTS SALVADOR RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET, I ANNA GIBERNAU I RAURELL, LA SEVA MULLER

66.419.23

Paper UDS

1869, ABRIL, 8. LLORET DE MAR DECLARACIÓ PRESTADA PER FRANCESC RAURELL I PLA, PROPIETARI DE LA

VILA DE LLORET DE MAR, EN RELACIÓ AMB ELS BÉNS QUE VA INSCRIURE A L'ANTIGA COMPTADORIA D'HIPOTEQUES L'ANY 1856

66.423.7

Paper UDS

1875, ABRIL, 26. LLORET DE MAR

INVENTARI DELS BÉNS DEL DIFUNT FRANCESC RAURELL I PLA, PAGÈS PROPIETARI DEL TERME DE LLORET DE MAR

66.423.18

Paper UDS

1886, OCTUBRE, 10. LLORET DE MAR

INVENTARI DELS BÉNS DEL DIFUNT SEBASTIÀ RAURELL I CROSES, PRES PER JOSEP RAURELL I BARCELÓ, PROPIETARI VEÍ DEL TERME DE LLORET DE MAR, EL SEU NEBOT I HEREU

66.424.2

Paper UDS

1963, MARÇ, [...]. LLORET DE MAR

PLÀNOL TOPOGRÀFIC DEL CAMÍ D'ACCÉS A UNA FINCA DEL PARATGE DE CAN SOTA DEL TERME DE LLORET DE MAR

66.423.2

(24)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1395, GENER, 24. BARCELONA DEFINICIÓ SIGNADA PER CONSTANÇA, MULLER I PROCURADORA DE BERNAT

DE COLL, MERCADER DE BARCELONA, A FAVOR DE FRANCESC EIMERIC, DRAPER DE LA VILA DE BLANES, I D'ANDREU MARCÓ I SIMÓ MARCÓ, PESCADOR I PATRÓ DE BARCA DE LLORET

94.202.1

Pergamí UDS

1580, DE[SEMBRE], 13. [GIRONA]

LLUÏCIÓ DE DOS CENSALS SIGNADA PEL PREVERE JOAN FELIU, RECTOR I ADMINISTRADOR DELS ANIVERSARIS DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET, A FAVOR DE PERE GIBERNAU, PESCADOR I SENYOR DEL MAS SUREDA D'AQUESTA PARRÒQUIA

94.196.1

Pergamí UDS

1581, FEBRER, 21. GIRONA LLUÏCIÓ DE DOS CENSALS SIGNADA PEL CANONGE PERE SANÇ, OBTENTOR

DEL BENEFICI ANOMENAT DE LA RECTORIA DE L'ESGLÉSIA DE LLORET, A FAVOR DE PERE GIBERNAU, PESCADOR I SENYOR DEL MAS SUREDA D'AQUEST CASTELL

94.189.1

Pergamí UDS

1603, GENER, 2. PARRÒQUIA (?) DE SANT PERE PESCADOR ENCARREGAMENT DE TRES CENSALS SIGNAT PEL PAGÈS LLUC TERON A

FAVOR DE MIQUEL ROIG, PAGÈS DE JAFRE, I DE MARTÍ ROIG, FILL SEU

94.212.1

Pergamí UDS

1635, JULIOL, 10. BLANES CREACIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA

VILA DE LLORET, I PEL SEU FILL MARC GIBERNAU A FAVOR DE FRANCESC TEIXIDOR, PREVERE I RECTOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE BUIXALLEU

94.231.1

Pergamí UDS

1635, JULIOL, 10. BLANES ÀPOCA DEL PREU D'UN CENSAL SIGNADA PER PERE GIBERNAU, PESCADOR

DE LA VILA DE LLORET, I PEL SEU FILL MARC GIBERNAU A FAVOR DE FRANCESC TEIXIDOR, PREVERE I RECTOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE BUIXALLEU

94.231.1

Pergamí UDS

1671, AGOST, 22 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER LLÀTZER GALÍ, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UNA ACTA DE CREACIÓ DE CENSAL I DE L'ÀPOCA DEL SEU PREU REBUDES PER ANTONI MATARÓ, TAMBÉ NOTARI PÚBLIC D'AQUESTA VILA

66.418.1

(25)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1643, JUNY, 7. LLORET CREACIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER MARC GIBERNAU, PAGÈS DE LA VILA

DE LLORET, A FAVOR D'ANTONI FONTANET, TRAGINER RESIDENT A LA MATEIXA VILA

66.418.1

Paper UDS

1665, MARÇ, 18. LLORET LLUÏCIÓ DE DOS CENSALS I UN VIOLARI SIGNADA PER RAMON PLA MAJOR,

PAGÈS DE LA PARRÒQUIA DE LLORET, A FAVOR DE BARTOMEU SALVADOR, PESCADOR D'AQUESTA VILA

66.418.2

Paper UDS

1643, JUNY, 7. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UN CENSAL SIGNADA PER MARC GIBERNAU, PAGÈS DE

LA VILA DE LLORET, A FAVOR D'ANTONI FONTANET, TRAGINER RESIDENT A LA MATEIXA VILA

66.418.1

Paper UDS

[CA. 1696-1709] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER TOMÀS GIBERT, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UNA ACTA D'INSOLUTUMDACIÓ DE CENSAL I DE LA SEVA INTIMA REBUDES PER LLÀTZER GALÍ, TAMBÉ NOTARI PÚBLIC D'AQUESTA VILA

66.418.7

Paper UDS

1672, NOVEMBRE, 18. LLORET INSOLUTUMDACIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PELS CÒNJUGES JOAN PRATS I

CABANYES, PAGÈS, I MARGARIDA CABANYES, SENYORA ÚTIL I PROPIETÀRIA DEL MAS CABANYES DEL BOSC DEL TERME DE LLORET, A FAVOR DE SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS D'AQUEST TERME, EL SEU FUTUR GENDRE

66.418.7

Paper UDS

[CA. 1674-1690] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER LLÀTZER GALÍ, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA REBUT PER ELL MATEIX

66.418.8

Paper UDS

1728, FEBRER, 27 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UNA ACTA DE CREACIÓ DE CENSAL I DE L'ÀPOCA DEL SEU PREU REBUDES PER LLÀTZER GALÍ, TAMBÉ NOTARI PÚBLIC D'AQUESTA VILA

66.418.13

(26)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1683, SETEMBRE, 5. BLANES CREACIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PEL PAGÈS JOAN PUJOL, SENYOR DEL MAS

PUJOL DE LA SAGRERA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET, I PER ELISABET PUJOL, LA SEVA MULLER, A FAVOR DEL BENEFICI DE SANT PERE I SANTA LLÚCIA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES

66.418.13

Paper UDS

1683, SETEMBRE, 5. [BLANES] ÀPOCA DEL PREU D'UN CENSAL SIGNADA PEL PAGÈS JOAN PUJOL, SENYOR

DEL MAS PUJOL DE LA SAGRERA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET, I PER ELISABET PUJOL, LA SEVA MULLER, A FAVOR DEL BENEFICI DE SANT PERE I SANTA LLÚCIA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES

66.418.13

Paper UDS

1674, MARÇ, 8. LLORET ÀPOCA SIGNADA PER JACINT CREIXELL, PAGÈS DE LA PARRÒQUIA DE

LLORET, A FAVOR DE MARC GIBERNAU, TAMBÉ PAGÈS D'AQUESTA PARRÒQUIA, I DEL SEU FILL SALVADOR GIBERNAU

66.418.8

Paper UDS

1673, MAIG, 30. PARRÒQUIA DE SANTA SECULINA, MAS CARBONELL

INTIMA DE LA INSOLUTUMDACIÓ D'UN CENSAL PRESENTADA ALS CÒNJUGES GUERAU CARBONELL I BALLESTER, PAGÈS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA SECULINA, I MARIA BALLESTER, SENYORA ÚTIL DEL MAS BALLESTER DE CALDES DE MALAVELLA

66.418.7

Paper UDS

[CA. 1698-1709] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER TOMÀS GIBERT, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UNA ÀPOCA DE DIVERSES PENSIONS D'UN CENSAL REBUDA PER ELL MATEIX

66.418.16

Paper UDS

1698, ABRIL, 20. LLORET ÀPOCA DE DIVERSES PENSIONS D'UN CENSAL SIGNADA PELS

ADMINISTRADORS I OBRERS DE L'HOSPITAL DELS POBRES I LA CAPELLA DE SANT COSME I SANT DAMIÀ DE LLORET A FAVOR DE SALVADOR GIBERNAU, PAGÈS I SENYOR ÚTIL DEL MAS SUREDA D'AQUEST TERME

66.418.16

Paper UDS

1683, OCTUBRE, 23. GIRONA INTERPOSICIÓ DE DECRET EPISCOPAL ATORGADA PEL CANONGE NARCÍS

BURGUES, VICARI GENERAL I OFICIAL DEL BISBE DE GIRONA

66.418.13

(27)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1741, MARÇ, 10 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA DE LLUÏCIÓ DE CENSAL REBUDA PER ELL MATEIX

66.418.22

Paper UDS

1741, MARÇ, 10 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA DE PENSIONS DE CENSAL I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.418.25

Paper UDS

1741, MARÇ, 10 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ÀPOCA DE PENSIONS DE CENSAL REBUDA PER ELL MATEIX

66.418.23

Paper UDS

1734, FEBRER, 9. BLANES DONACIÓ SIGNADA PER AGUSTÍ FERRER I DOMÈNEC, PAGÈS DEL MAS

DOMÈNEC DEL MAS DE LA PARRÒQUIA DE BLANES, A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER DEL PAGÈS FELIU LLINARS I GIBERNAU I SENYORA ÚTIL DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, DEL TERME DE LLORET

66.418.24

Paper UDS

1740, GENER, 20 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE DOS CENSALS I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.419.1

Paper UDS

1740, GENER, 20 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE QUATRE CENSALS I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.419.2

Paper UDS

1740, GENER, 20 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE CENSAL I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.423.16

(28)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1740, GENER, 20 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA DE PENSIONS DE CENSAL I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.423.17

Paper UDS

1741, MARÇ, 10 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE CENSAL I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.419.3

Paper UDS

1740, GENER, 20 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE CENSAL I CONDONACIÓ DE DEUTE REBUT PER ELL MATEIX

66.419.4

Paper UDS

1741, MARÇ, 10 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOAN CASELLES, PROPIETARI DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE CENSAL REBUT PER ELL MATEIX

66.419.5

Paper UDS

1738, FEBRER, 14 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UNA ACTA DE CREACIÓ DE CENSAL I DE L'ÀPOCA DEL SEU PREU REBUDES PER ELL MATEIX

66.419.8

Paper UDS

1735, JULIOL, 25. LLORET CREACIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS

DEL TERME DE LLORET, I PER ANNA GIBERNAU I LLINARS, LA SEVA MULLER, QUE ÉS LA SENYORA ÚTIL DEL MAS SUREDA, ÀLIES GIBERNAU, DEL VEÏNAT DE L'ESGLÉSIA VELLA D'AQUEST TERME, A FAVOR DE LA CONFRARIA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET

66.419.8

Paper UDS

1738, ABRIL, 25 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE LLORET,

D'UN DEBITORI REBUT PER ELL MATEIX

66.419.9

(29)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1738, GENER, 7. LLORET INTIMA DE LA CONSIGNACIÓ D'UN CRÈDIT FETA ALS CÒNJUGES FELIU

LLINARS ("GUINARD") I GIBERNAU, PAGÈS, I ANNA GIBERNAU I LLINARS, DEL TERME DE LLORET, A INSTÀNCIES DELS REGIDORS DE LA UNIVERSITAT D'AQUESTA VILA

66.419.10

Paper UDS

1735, JULIOL, 25. LLORET ÀPOCA DEL PREU D'UN CENSAL SIGNADA PER FELIU LLINARS I GIBERNAU,

PAGÈS DEL TERME DE LLORET, I PER ANNA GIBERNAU I LLINARS, LA SEVA MULLER, QUE ÉS LA SENYORA ÚTIL DEL MAS SUREDA, ÀLIES GIBERNAU, DEL VEÏNAT DE L'ESGLÉSIA VELLA D'AQUEST TERME, A FAVOR DE LA CONFRARIA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET

66.419.8

Paper UDS

1737, NOVEMBRE, 24. LLORET DEBITORI SIGNAT PER FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL TERME DE

LLORET, I PER LA SEVA MULLER, ANNA GIBERNAU I LLINARS, SENYORA ÚTIL DEL MAS SUREDA D'AQUEST TERME, A FAVOR DE LA UNIVERSITAT DE LLORET

66.419.9

Paper UDS

1739, MAIG, 30. VIDRERES INTIMA DE LA CESSIÓ DE PART D'UN CENSAL FETA A FELIU LLINARS I

GIBERNAU, PAGÈS, I A ANNA GIBERNAU I LLINARS, SENYORA ÚTIL I PROPIETÀRIA DEL MAS SUREDA, CÒNJUGES DEL TERME DE LLORET, A INSTÀNCIES DELS OBTENTORS DELS BENEFICIS DE NOSTRA SENYORA DE LA CONCEPCIÓ I SANT VICENÇ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL D'AQUESTA VILA

66.422.13

Paper UDS

1734, FEBRER, 10. LLORET LLUÏCIÓ DE DOS CENSALS SIGNADA PER L'ADMINISTRADOR DE L'HOSPITAL

DELS POBRES DE LLORET A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, D'AQUEST TERME, I CONDONACIÓ DEL PAGAMENT DE DIVERSES PENSIONS DELS MATEIXOS CENSALS ATORGADA A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.419.1

Paper UDS

1734, FEBRER, 10. LLORET LLUÏCIÓ DE QUATRE CENSALS SIGNADA PELS OBRERS DE L'ESGLÉSIA

PARROQUIAL DE LLORET A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, D'AQUEST TERME, I CONDONACIÓ DEL PAGAMENT DE DIVERSES PENSIONS DELS MATEIXOS CENSALS ATORGADA A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.419.2

Paper UDS

1734, FEBRER, 22. LLORET LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PELS ADMINISTRADORS DE LA CONFRARIA

DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, D'AQUEST TERME, I CONDONACIÓ DEL PAGAMENT DE DIVERSES PENSIONS DEL MATEIX CENSAL ATORGADA A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.419.4

(30)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1734, FEBRER, 10. LLORET LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER BARTOMEU SALVADOR, MARINER DE LA

VILA DE LLORET, A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, D'AQUEST TERME, I CONDONACIÓ DEL

PAGAMENT D'UNA PART DEL PREU I DE DIVERSES PENSIONS DEL MATEIX CENSAL ATORGADA A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.423.16

Paper UDS

1734, FEBRER, 10. LLORET ÀPOCA DE DIVERSES PENSIONS D'UN CENSAL SIGNADA PELS OBTENTORS

DELS BENEFICIS DE SANT VICENÇ I NOSTRA SENYORA DE LA CONCEPCIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, D'AQUEST TERME, I CONDONACIÓ DEL PAGAMENT D'ALTRES PENSIONS DEL MATEIX CENSAL ATORGADA A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.423.17

Paper UDS

1734, FEBRER, 9. BLANES LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PELS PROTECTORS DE LA COMUNITAT DE

PREVERES DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, DEL VEÏNAT DE L'ESGLÉSIA VELLA DE LLORET

66.418.22

Paper UDS

1734, FEBRER, 9. BLANES ÀPOCA DE DIVERSES PENSIONS D'UN CENSAL SIGNADA A FAVOR DE FELIU

LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, DE LLORET, PER L'ADMINISTRADOR D'UNA CAUSA PIA INSTITUÏDA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES I CONDONACIÓ DEL PAGAMENT D'ALTRES

PENSIONS DEL MATEIX CENSAL ATORGADA PER AQUEST DARRER A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, SENYORA ÚTIL DEL MAS I MULLER DE FELIU LLINARS I GIBERNAU

66.418.25

Paper UDS

1734, FEBRER, 9. BLANES ÀPOCA DE DIVERSES PENSIONS D'UN CENSAL SIGNADA PELS PROTECTORS

DE LA COMUNITAT DE PREVERES DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES A FAVOR D'AGUSTÍ FERRER I DOMÈNEC, PAGÈS DEL MAS DOMÈNEC DEL MAS DE LA PARRÒQUIA DE BLANES

66.418.23

Paper UDS

1734, FEBRER, 11. MAÇANET DE LA SELVA

LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PELS ADMINISTRADORS DELS ANIVERSARIS DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE MAÇANET DE LA SELVA A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, DEL TERME DE LLORET, I CONDONACIÓ DEL PAGAMENT DE DIVERSES PENSIONS DEL MATEIX CENSAL ATORGADA A FAVOR D'ANNA GIBERNAU I LLINARS, MULLER D'AQUEST DARRER I SENYORA ÚTIL DEL MAS

66.419.3

Paper UDS

1734, ABRIL, 14. BLANES LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA A FAVOR DE FELIU LLINARS I GIBERNAU,

PAGÈS DEL MAS GIBERNAU, ÀLIES SUREDA, DEL TERME DE LLORET, PER L'ADMINISTRADOR D'UNA CAUSA PIA INSTITUÏDA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES

66.419.5

(31)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1743, JULIOL, 16 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAN CASELLES, NOTARI PÚBLIC DE BLANES,

D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA REBUT PER ELL MATEIX

66.419.11

Paper UDS

1743, JULIOL, 16. BLANES ÀPOCA DE SALARIS D'ESCRIPTURES SIGNADA PER JOAN CASELLES, NOTARI

PÚBLIC DE BLANES, A FAVOR DE SALVADOR ROURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET, I DE LA SEVA MULLER, ANNA GIBERNAU I ROURELL, ABANS LLINARS, QUE ÉS VÍDUA EN PRIMERES NÚPCIES DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, PAGÈS D'AQUEST TERME

66.419.11

Paper UDS

1764, FEBRER, 6. LLORET ÀPOCA DE SALARIS SIGNADA PER JAUME VAQUER, DOCTOR EN MEDICINA

RESIDENT A LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE SALVADOR RAURELL I

GIBERNAU, ABANS SASTRE I ACTUALMENT PAGÈS D'AQUEST TERME, I DE LA SEVA MULLER, ANNA GIBERNAU I RAURELL, VÍDUA EN PRIMERES NÚPCIES DE FELIU LLINARS I GIBERNAU, [PAGÈS] DEL MATEIX TERME

66.419.17

Paper UDS

[CA. 1764-1778] CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER PERE SALA, NOTARI PÚBLIC DE GIRONA,

D'UNA ACTA DE LLUÏCIÓ DE CENSAL REBUDA PER ELL MATEIX

66.418.13

Paper UDS

1764, FEBRER, 25. GIRONA LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER L'OBTENTOR DEL BENEFICI DE SANT

PERE I SANTA LLÚCIA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES A FAVOR DE SALVADOR RAURELL, PAGÈS DE LA PARRÒQUIA DE LLORET, EN QUALITAT D'USUFRUCTUARI DELS BÉNS D'ANNA GIBERNAU I RAURELL, LA SEVA MULLER

66.418.13

Paper UDS

1770, SETEMBRE, 9 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI IGNASI PONAC, REGENT DE LA

NOTARIA I L'ESCRIVANIA PÚBLIQUES DE VULPELLAC, D'UN INSTRUMENT D'ÀPOCA REBUT PER ELL MATEIX

66.419.12

Paper UDS

1770, SETEMBRE, 9. BISBAL, LA ÀPOCA DE DIVERSES PENSIONS D'UN CENSAL SIGNADA PEL MARMESSOR

DEL PREVERE JOSEP VILOSA, OBTENTOR DEL BENEFICI DE SANT PERE I SANTA LLÚCIA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BLANES, A FAVOR DE TOMÀS RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET

66.419.12

(32)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1776, MARÇ, 5 - 1792, FEBRER, 4, GIRONA

LLIBRETA D'UN CENSAL DE 300 LLIURES DE PREU PAGAT PER MARIÀ

RAURELL GIBERNAU I ROIG, PAGÈS DEL TERME DE LLORET, A CECÍLIA MARTÍ I BOSC, VÍDUA RESIDENT A CERVIÀ

66.422.15

Paper amb UDC

1779, GENER, 10. BLANES DEBITORI SIGNAT PER MARIÀ RAURELL I GIBERNAU, PAGÈS DEL TERME DE

LLORET, A FAVOR DE SEBASTIÀ VILAR I VINYOLES I DEL SEU FILL JOSEP VILAR I VINYOLES, TAMBÉ PAGESOS D'AQUEST TERME, EL SEU SOGRE I CUNYAT

66.420.6

Paper UDS

1786, OCTUBRE, 18 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOSEP ANTONI VAQUER I CASELLES,

PROPIETARI DE LA NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA DE CREACIÓ DE CENSAL REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.8

Paper UDS

1786, OCTUBRE, 18. LLORET CREACIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER JOAN VILAR I VINYOLES,

TREBALLADOR DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE GUERAU SALA I VERNET PARE I DE GUERAU SALA I VERNET FILL, PATRONS DE LA MATRÍCULA D'AQUESTA VILA

66.420.8

Paper UDS

1787, JULIOL, 26. LLORET LLIBRETA D'UN CENSAL DE 22 LLIURES DE PREU PAGAT PEL MAS SUREDA A

LA CONFRARIA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT [DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET]

66.422.16

Paper UDC

1790, JUNY, 14. LLORET INDEMNITAT D'UN CENSAL SIGNADA PER ANTONI RIU, MANYÀ DE LA VILA DE

LLORET, A FAVOR DE MARIÀ RAURELL I GIBERNAU I DE JOAN VILAR I VINYOLES, PAGESOS D'AQUEST TERME

66.420.9

Paper UDS

1793, DESEMBRE, 8. BLANES ENCARREGAMENT D'UN CENSAL SIGNAT PER MARC PRATS, JOVE

TREBALLADOR NATURAL DE LA VILA DE BLANES I RESIDENT A LA DE LLORET, A FAVOR D'ANTONI RIU, MANYÀ VEÍ DE BLANES

66.420.11

(33)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1794, ABRIL, 26 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOSEP ANTONI VAQUER I CASELLES,

PROPIETARI DE LA NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA ACTA D'ENCARREGAMENT DE CENSAL REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.8

Paper UDS

1794, ABRIL, 21. LLORET ENCARREGAMENT D'UN CENSAL SIGNAT PER PERE QUINTANA, JOVE

MESTRE DE CASES NATURAL DE CELRÀ I RESIDENT A LA VILA DE BLANES, A FAVOR DE JERONI VILAR, TREBALLADOR D'AQUESTA VILA

66.420.8

Paper UDS

1814, JUNY, 30. LLORET CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI NARCÍS RODERS, REGENT DE LA

NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE CENSAL REBUT PER ELL MATEIX

66.421.1

Paper UDS

1814, JUNY, 29. LLORET LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PELS ADMINISTRADORS DE LA CONFRARIA

DE LA MINERVA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLORET A FAVOR DE JOAN RAURELL, PAGÈS D'AQUEST TERME

66.421.1

Paper UDS

1815, GENER, 3. GIRONA CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER JOAQUIM RIBOT, NOTARI PÚBLIC DE GIRONA,

D'UN INSTRUMENT DE LLUÏCIÓ DE CENSAL REBUT PER ELL MATEIX

66.421.2

Paper UDS

1814, DESEMBRE, 13. GIRONA LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PEL PREVERE SIXT PRIM, RECTOR I

ADMINISTRADOR DELS ANIVERSARIS DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BORDILS, A FAVOR DE JOAN RAURELL, PAGÈS DEL TERME DE LLORET DE MAR

66.421.2

Paper UDS

1857, GENER, 16. GIRONA REDEMPCIÓ DE QUATRE CENSALS ATORGADA PEL GOVERNADOR CIVIL DE

GIRONA A FAVOR DE JOSEP RAURELL, VEÍ DE LA VILA DE LLORET DE MAR

66.421.16

(34)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1857, SETEMBRE, 8. LLORET DE MAR

ÀPOCA I CANCEL·LACIÓ D'UN DEBITORI SIGNADES PER FRANCESC COMES, TREBALLADOR NATURAL DE LA VILA DE PINEDA RESIDENT A LA DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE JOSEP I FRANCESC RAURELL, PARE I FILL PAGESOS D'AQUEST ÚLTIM TERME

66.421.17

Paper UDS

1861, FEBRER, 6. LLORET VENDA D'UN CENSAL JA CREAT SIGNADA PER GERARD SALA I BOTET, TAPER

I PROPIETARI DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE FRANCESC RAURELL I PLA, PAGÈS PROPIETARI D'AQUESTA MATEIXA VILA

66.420.8

Paper UDS

1863, ABRIL, 6. LLORET ÀPOCA I DEBITORI SIGNATS PER SALVADOR RAURELL I CROSES, PAGÈS DE

LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE BALDIRI LLOBET I RIERA, HISENDAT RESIDENT EN AQUESTA VILA I NATURAL DE LA DE VIDRERES

66.422.2

Paper UDS

1863, ABRIL, 6. LLORET LLUÏCIÓ D'UN CENSAL SIGNADA PER BALDIRI LLOBET I RIERA, HISENDAT

RESIDENT A LA VILA DE LLORET I NATURAL DE LA DE VIDRERES, EN TANT QUE PATRÓ DEL BENEFICI DE SANT SEBASTIÀ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL D'AQUESTA ÚLTIMA VILA A FAVOR DE SALVADOR RAURELL I CROSES, PAGÈS DE LLORET

66.422.3

Paper UDS

1869, ABRIL, 10. VIDRERES ÀPOCA I CANCEL·LACIÓ D'UN DEBITORI SIGNADES PER BALDIRI LLOBET I

RIERA, HISENDAT RESIDENT A LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE FRANCESC RAURELL I PLA, PROPIETARI VEÍ D'AQUESTA MATEIXA VILA

66.422.5

Paper UDS

1880, AGOST, 21. LLORET DE MAR

CARTA DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ D'UN DEBITORI SIGNADA PER DOLORS MAIG I PERERS, VEÏNA DE LA VILA DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE MARGARIDA BARCELÓ, HABITANT D'AQUEST TERME, EN TANT QUE MARE I REPRESENTANT DEL MENOR JOSEP RAURELL I BARCELÓ, FILL I HEREU DEL DIFUNT FRANCESC RAURELL

66.423.19

Paper UDS

1883, MAIG, 29. LLORET DE MAR CARTA DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ D'UN DEBITORI SIGNADA PER ESTEVE

FÀBREGUES I SOLÀ, CARNISSER RESIDENT A LA VILA DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE JOSEP RAURELL I BARCELÓ, PAGÈS PROPIETARI VEÍ D'AQUESTA MATEIXA VILA

66.423.21

(35)

DOCUMENTS DE CRÈDIT I ENDEUTAMENT

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1888, DESEMBRE, 18. BLANES DEBITORI AMB HIPOTECA DEL MAS RAURELL SIGNAT PER JOSEP RAURELL I

BARCELÓ, PAGÈS VEÍ DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE LLUÍS LLORENÇ I MASFERRER, FLEQUER DE LA MATEIXA LOCALITAT

66.424.5

Paper UDS

1892, SETEMBRE, 2. LLORET DE MAR

DEBITORI AMB HIPOTECA DEL MAS RAURELL DEL TERME DE LLORET DE MAR ATORGAT PER JOSEP RAURELL I BARCELÓ, PAGÈS, A FAVOR D'ESTEVE FÀBREGUES I SOLÀ, CARNISSER, TOTS DOS VEÏNS D'AQUESTA VILA, I CARTA DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA SIGNADA AL PRIMER PER LLUÍS LLORENÇ I MASFERRER, FLEQUER RESIDENT A LA MATEIXA VILA

66.424.7

Paper UDS

1913, OCTUBRE, 29. LLORET DE MAR

ÀPOCA I CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA SIGNADES PER ESTEVE FÀBREGUES I RAURELL, CARNISSER RESIDENT A LA VILA DE LLORET DE MAR, A FAVOR DE JOSEP RAURELL I BARCELÓ

66.422.10

(36)

CONTRIBUCIONS I ALTRES IMPOSICIONS

PÚBLIQUES

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1815-1943, JULIOL, 31. LLORET DE MAR

CONTRIBUCIONS I ALTRES IMPOSICIONS PÚBLIQUES 66.422.17

(37)

REBUTS DE PARTICULARS I INSTITUCIONS

RELIGIOSES

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1668, AGOST, 26 - 1942, ABRIL, 1. LLORET DE MAR

REBUTS DE PARTICULARS I INSTITUCIONS RELIGIOSES 66.422.18

(38)

DOCUMENTS RELATIUS A LITIGIS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

S/DATA [ENTRE 1766, FEBRER, 13 - 1774, OCTUBRE, 31] SOL·LICITUD DE DICTAMEN SOBRE LES POTESTATS COMPETENTS A

SALVADOR I TOMÀS RAURELL, PARE I FILL, EN TANT QUE ADMINISTRADORS DELS BÉNS DELS FILLS D'ANNA, MULLER DEL PRIMER

66.423.15

Paper UDS

1774, OCTUBRE, 31 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PER PERE MÀRTIR GAUBERT, NOTARI PÚBLIC DE

GIRONA, D'UNA CONCÒRDIA REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.1

Paper UDS

1774, OCTUBRE, 31. GIRONA CONCÒRDIA SIGNADA PER MARIÀ RAURELL GIBERNAU I ROIG, FILL PÚBER

DELS CÒNJUGES DIFUNTS SALVADOR RAURELL, SASTRE DE LA VILA DE LLORET, I ANNA RAURELL GIBERNAU I ROIG, I PER TOMÀS RAURELL, TAMBÉ SASTRE D'AQUESTA VILA, GERMÀ SEU PER PART DE PARE

66.420.1

Paper UDS

1794, GENER, 7 CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL NOTARI JOSEP ANTONI VAQUER I CASELLES,

PROPIETARI DE LA NOTARIA PÚBLICA DE VIDRERES, D'UNA CONCÒRDIA REBUDA PER ELL MATEIX

66.420.12

Paper UDS

1793, DESEMBRE, 29. LLORET CONCÒRDIA SIGNADA PER MARIÀ RIBES, TREBALLADOR DE LA VILA DE

VIDRERES, I PER MARIÀ RAURELL I GIBERNAU, PAGÈS DEL TERME DE LLORET, EN RELACIÓ AMB LA PROPIETAT D'UNA SOMERA

66.420.12

Paper UDS

1814, MARÇ, 20. LLORET RELACIÓ FETA PER FRANCESC SUREDA EN TANT QUE PERIT ELEGIT PEL

PAGÈS JOAN RAURELL RELATIVA A LA DELIMITACIÓ D'UNA O MÉS PECES DE TERRA

66.423.4

Paper UDS

1859, SETEMBRE, 12. LLORET DOCUMENTS DE LA DISPUTA QUE ENFRONTAVA FRANCESC RAURELL I PLA

AMB LA SOCIETAT PER A LA CONDUCCIÓ D'AIGÜES DE LLORET

66.423.12

(39)

DOCUMENTS RELATIUS A LITIGIS

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ PATRIMONIAL

SECCIÓ

SIG. TOP

1876, DESEMBRE, 29. SANTA COLOMA DE FARNERS CÒPIA DE LA PROVIDÈNCIA ACORDADA PEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA

DE SANTA COLOMA DE FARNERS EN RELACIÓ AMB L'INCIDENT PREVI DE POBRESA INSTAT PER JOSEPA RAURELL I PLA, MULLER DE SALVI FONT, PER A LITIGAR CONTRA MARGARIDA BARCELÓ, VEÏNA DE LLORET DE MAR

66.423.14

(40)

ACTES RELATIVES AL MATRIMONI

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR

SECCIÓ

SIG. TOP

1358, MARÇ, 2. LLORET DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER MARCÓ ANDREU, DE LLORET, A FAVOR

D'ANDREU MARCÓ, EL SEU FILL

94.211.1

Pergamí UDS

1458, JULIOL, 23. POBLA DE LLORET

DONACIÓ DE DOT SIGNADA PEL SASTRE VICENÇ MAIG I PER DAMIANA, DE LA VILA O POBLA DE SANT ROMÀ DE LLORET, A FAVOR DE LA SEVA FILLA CATERINA I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER PERE ARNAU, MESTRE D'AIXA

94.229.1

Pergamí UDS

1496, OCTUBRE, 16.

PARRÒQUIA DE SANT ROMÀ DE LLORET

DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER PERE GEMARNAU, MESTRE D'AIXA DE LA PARRÒQUIA DE LLORET, I PER CATERINA A FAVOR DE LA SEVA FILLA JOANA I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER BARTOMEU DAVÍ, DE LA MATEIXA PARRÒQUIA, FILL I HEREU DE PERE DAVÍ I D'ANTÒNIA

94.214.1

Pergamí UDS

1516, NOVEMBRE, 22. PARRÒQUIA DE LLORET DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER CATERINA ARNAU, VÍDUA DE PERE ARNAU

MAJOR, A FAVOR DE LA SEVA NÉTA CATERINA, FILLA DE PERE ARNAU MENOR I D'ISABEL, I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER JAUME PLA, FILL DE PERE PLA, PAGÈS, I DE JOANA, DE LLORET

94.213.1

Pergamí UDS

1533, OCTUBRE, 18. SANT FELIU DE GUÍXOLS HERETAMENT SIGNAT PER JORDI ARNAU, PESCADOR DE LA VILA DE

LLORET, A FAVOR DEL SEU FILL PERE ARNAU

94.203.1

Pergamí UDS

1533, NOVEMBRE, 20. VILANOVA DE PALAFOLLS [MALGRAT DE MAR] NUPCIALS SIGNATS PER JOANA, FILLA DE JAUME PRATS, CORDER DE LA

VILA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, I PER PERE DOMÈNEC, MARINER DE VILANOVA DE PALAFOLLS 94.183.1 Pergamí UDS 1533, NOVEMBRE, 20. VILANOVA DE PALAFOLLS [MALGRAT DE MAR] DEBITORI DE DOT SIGNAT PER JOANA, VÍDUA D'ANTONI MAÇANES, MARINER

DE LA VILA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, A FAVOR DE PERE DOMÈNEC, MARINER DE VILANOVA DE PALAFOLLS, EL SEU ACTUAL MARIT

94.224.1

(41)

ACTES RELATIVES AL MATRIMONI

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR

SECCIÓ

SIG. TOP

1533, NOVEMBRE, 20. VILANOVA DE PALAFOLLS [MALGRAT DE MAR] NUPCIALS SIGNATS PER JOANA, FILLA DE JAUME PRATS, CORDER DE LA

VILA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, I PER PERE DOMÈNEC, MARINER DE VILANOVA DE PALAFOLLS

94.223.1

Pergamí UDS

154[4], NOVEMBRE, 18. LLORET DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER JORDI GEMARNAU I PEL SEU FILL PERE

GEMARNAU, PESCADORS DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR D'EULÀLIA, LA SEVA FILLA I GERMANA, I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER LLORENÇ COLL, PAGÈS

94.215.1

Pergamí UDS

1554, ABRIL, 15. VILA DE SANT ROMÀ DE LLORET

DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA VILA DE SANT ROMÀ DE LLORET, I PER CLARA, LA SEVA MULLER, A FAVOR DE LA SEVA FILLA RAFAELA I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER SEGIMON ROVIRA

94.222.1

Pergamí UDS

1567, MAIG, 11. TERME DE MONTPALAU, MAS GIBERT DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER PERE GIBERT, PAGÈS SENYOR ÚTIL I

PROPIETARI DEL MAS GIBERT DEL TERME DE MONTPALAU, A FAVOR DE LA SEVA FILLA MAGDALENA I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER PERE GIBERNAU, DE LLORET

94.206.1

Pergamí UDS

1567, MAIG, 11. TERME DE MONTPALAU, MAS GIBERT HERETAMENT SIGNAT PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA VILA I LA

PARRÒQUIA DE LLORET, A FAVOR DEL SEU FILL HOMÒNIM

94.221.1

Pergamí UDS

15[67], MAIG, 11. [TERME] DE MONTPALAU, [MAS GIBERT] HERETAMENT SIGNAT PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA VILA I LA

PARRÒQUIA DE LLORET, A FAVOR DEL SEU FILL HOMÒNIM

94.200.1

Pergamí UDS

1573, ABRIL, 22. LLORET DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER CLARA GIBERNAU, VÍDUA DE PERE

GIBERNAU MAJOR, PESCADOR DE LA VILA DE LLORET, I PEL SEU FILL PERE GIBERNAU MENOR A FAVOR D'ELISABET GIBERNAU, LA SEVA FILLA I GERMANA, I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER PERE FRADERA, MARINER

94.182.1

(42)

ACTES RELATIVES AL MATRIMONI

SUBSECCIÓ

DATA / LLOC / SUPORT

ASSUMPTE - TÍTOL

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR

SECCIÓ

SIG. TOP

1573, ABRIL, 22. LLORET ÀPOCA DE DOT SIGNADA PER MIQUEL FRADERA I PEL SEU FILL PERE

FRADERA, MARINERS DE LA VILA DE LLORET, A FAVOR DE CLARA GIBERNAU, VÍDUA DE PERE GIBERNAU MAJOR, PESCADOR D'AQUESTA VILA, I DEL SEU FILL PERE GIBERNAU MENOR

94.195.1

Pergamí UDS

1576, FEBRER, 18. LLORET ÀPOCA DE DOT SIGNADA PER BERNAT SURÍS, CALAFAT DE LA VILA DE

LLORET, I PEL SEU FILL PERE SURÍS, PESCADOR, A FAVOR DE CLARA, VÍDUA DE PERE GIBERNAU MAJOR, PESCADOR D'AQUESTA VILA, I DEL SEU FILL PERE GIBERNAU MENOR

94.184.1

Pergamí UDS

1576, FEBRER, 18. LLORET DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER CLARA GIBERNAU, VÍDUA DE PERE

GIBERNAU MAJOR, PESCADOR DE LA VILA DE LLORET, I PEL SEU FILL PERE GIBERNAU MENOR, PESCADOR I SENYOR ÚTIL I PROPIETARI DEL MAS SUREDA D'AQUESTA PARRÒQUIA, A FAVOR D'ANTÒNIA, LA SEVA FILLA I GERMANA, I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER PERE SURÍS, TAMBÉ PESCADOR

94.191.1

Pergamí UDS

1577, GENER, 29. LLORET ÀPOCA DE DOT SIGNADA PER PERE FRADERA, MARINER DE LA VILA DE

LLORET, A FAVOR DEL SEU CUNYAT PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA MATEIXA VILA

94.186.1

Pergamí UDS

1597, DESEMBRE, 14. LLORET HERETAMENT SIGNAT PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA VILA DE

LLORET, A FAVOR DEL SEU FILL HOMÒNIM

94.193.1

Pergamí UDS

[1597, DESEMBRE, 14. LLORET] HERETAMENT SIGNAT PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA VILA DE

LLORET, A FAVOR DEL SEU FILL HOMÒNIM

94.181.1

Pergamí UDS

1624, ABRIL, 14. LLORET DONACIÓ DE DOT SIGNADA PER PERE GIBERNAU, PESCADOR DE LA VILA DE

LLORET, A FAVOR DE LA SEVA FILLA CATERINA I NUPCIALS ATORGATS PER AQUESTA I PER JERONI COMES, TAMBÉ PESCADOR

94.197.1

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...