PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA

CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DE

L’AJUNTAMENT DE MANACOR, PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

1. OBJECTE DE CONTRACTE.

El present plec te per objecte la contractació, per a l’Ajuntament de Manacor com a prenedor, d’una pòlissa d’assegurança com a pòlissa única per a tots els vehicles de l’Ajuntament de Manacor i els seus organismes autònoms, d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el present plec i en el plec de condicions administratives.

La contractació es directament amb empreses asseguradores.

2. DEFINICIONS.

Prenedora de la pòlissa: l’Ajuntament de Manacor.

Part asseguradora: companyia asseguradora que resulti adjudicatària del contracte, la qual

assumirà tots els riscs pactats contractualment.

Conductor: persona que estigui legalment habilitada per a conduir el vehicle corresponent i

que tingui l’autorització de la part prenedora de l’assegurança, tant si condueix ell mateix, com si te el vehicle sota la seva custòdia o responsabilitat en el moment del sinistre. Tot això amb independència de la seva data de naixement i de l’antiguitat del seu permís de conduir.

Propietari: el titular legal del vehicle, que pot ser el prenedor de la pòlissa o una persona

física o jurídica distinta.

Vehicle: qualsevol element de transport apte per a la circulació que es pugui desplaçar de

forma autònoma o be remolcat per un vehicle tractor, dissenyat per traslladar persones, animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre.

Pòlissa: el document que conté les condicions reguladores de l’assegurança de cada vehicle.

Formen part de la pòlissa, d’una banda, el plec de clàusules administratives i, d’altra, aquest plec de condicions tècniques que han de regir la contractació.

3. COBERTURA DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA.

- Responsabilitat Civil Obligatòria: la cobertura serà d’acord ve definida a l’art. 4 RDLeg 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, modificat per la Llei 21/2007, d’11 de juliol, fins a la quantia que es fitxa com obligatòria per a tots els conceptes ( 70.000.000 euros per sinistre en cas de danys a persones i 15.000.000 euros per sinistres en cas de danys a béns), tenint en compte les exclusions fitxades a l’article 5 de la mateixa norma.

- Responsabilitat Civil Voluntària: la cobertura serà fins a un màxim de 50.000.000euros i es garantitza la responsabilitat civil extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu de la circulació amb el vehicle assegurat, tant si es troba en circulació, com aturat.

Aquesta garantia cobrirà les indemnitzacions, dins el límit pactat amb les condicions particulars de la pòlissa que excedeixin de la responsabilitat civil obligatòria, fitxada cada moment per les disposicions legals que regulin dita cobertura.

Queda exclosa de les garanties d’aquesta modalitat:

a) La responsabilitat civil per danys causats a coses transportades en el vehicle. b) Pagament de multes o sancions imposades pel tribunal o autoritat competent.

- Defensa jurídica i constitució de fiances: l’assegurador es farà càrrec de les despeses i defensa jurídica que pugui incorre l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció a

(2)

un procediment civil o penal, per algun risc derivat de la cobertura de l’assegurança d’automòbil i llibertat d’elecció d’advocat i procurador

- Reclamació de danys: mitjançant aquesta cobertura es garantitza la reclamació al tercer responsable, amistosa o judicialment, en nom de l’assegurat, de la indemnització pels danys i perjudicis causats per dit tercer amb motiu dels fets que derivi del risc específic. - Cobertura d’accident pel conductor: en cas d’accident del conductor, conduint un vehicle dels assegurats en aquesta pòlissa, es garantitza el pagament de les prestacions per les següents contingències:

a) mort del conductor per accident: cobertura ... 36.000euros. b) invalides total o parcial: cobertura màxima ... 36.000euros c) despeses de curació: cobertura màxima ... 20.000euros. d) assistència sanitària: cobertura... ilimitada.

- Altres prestacions: tindran la consideració de tercers els accidents ocorreguts entre els vehicles de l’Ajuntament, entre si, així com els danys ocasionats pels vehicles del tomador de la pòlissa d’assegurança a propietats dependents del mateix.

4. CONDICIONS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

a) Serà una pòlissa única, amb certificats individuals d’assegurança per cada vehicle i amb regularització anual de les altes i baixes hagudes en el període corresponent.

S’aniran integrant els vehicles que per adquisició o per cessió d’alguna entitat es donin d’alta a la flota de vehicles de l’Ajuntament de Manacor, així com també es donaran de baixa els vehicles que deixin de ser útils durant la vigència anual de la pòlissa.

L’adjudicatari haurà d’aplicar les mateixes tarifes de les primes que van ser presentades per formalitzar la proposta econòmica d’aquest contracte.

b) La companyia asseguradora que resulti adjudicatària ha de designar un interlocutor per al tractament dels sinistres, gestió de la pòlissa i resolució de tots els assumptes dels quals sigui competent, per tal d’obtenir una resposta amb la màxima immediates possible. A tal efecte, s’establirà una via de comunicació àgil i eficaç que garanteixi l’operativitat entre l’Administració i la companyia asseguradora ( fax, adreça electrònica, etc.). Aquesta comunicació es pot efectuar de forma directe o bé mitjançant una altra entitat, designada per la companyia asseguradora, que actuï com a representant d’aquesta i sense cost per l’Ajuntament.

c) La companya asseguradora, a l’inici de la vigència de la pòlissa, entregarà al prenedor una certificació o pòlissa per a cadascun dels vehicles assegurats. A més per a cada vehicle s’ha de facilitar la documentació següent:

- Rebut o certificat de garanties i pagament de la prima. - Targeta d’assistència en viatge, si escau.

- Imprès de declaració de sinistres, segons la declaració amistosa d’accident.

d) La companya asseguradora tramitarà les altes dels nous vehicles el mateix dia en que se sol·liciti, amb tota la documentació que en permeti la circulació, i tramitarà l’alta definitiva en el termini màxim de 15 dies. Les noves altes s’hauran d’ajustar a les condicions i tarifes fixades per a la resta de la flota, de manera que s’haurà d’unificar el seu venciment a dia 30 de novembre de l’anualitat corresponent.

5. CONFIDENCIALITAT.

La companyia asseguradora s’obliga a mantenir la confidencialitat de les dades que li subministra l’Ajuntament de Manacor, en execució de les condicions especials previstes, no podent utilitzar-les més que per les finalitats especificades i que es derivin de la cobertura de la pòlissa.

(3)

Així mateix l’accés i cessió de dades serà d’acord la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i RD 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6.DURACIÓ DEL CONTRACTE.

El present contracte començarà dia 1 de desembre de 2011. Tindrà una duració de 2 anys, podent-se fer una pròrroga per dos anys més amb acord d’ambdues parts. La vigència total del contracte no pot ser superior a 4 anys.

7. VIGÈNCIA DE LA PÓLISSA D’ASSEGURANCES I FORMA DE PAGAMENT.

a) Vigència: la pòlissa d’assegurança començarà la vigència dia 1 de desembre de 2011 i tindrà una duració anual, prorrogant-se per anys mentre duri el contracte.

Els vehicles s’aniran integrant a la pòlissa de la flota a mesura que es donin d’alta. b) Facturació general:

L’empresa asseguradora facturarà en el mes de desembre de 2011 l’import de les assegurances de tots i cadascun dels vehicles que hagin de ser coberts des de les 0.00hrs de dia 1 de desembre de 2011. La factura ha de contenir la següent informació: matrícula, marca i model, núm. de pòlissa i prima. Per a la resta d’anys la forma de facturació serà la mateixa. c) Regularització d’altes i baixes: durant la vigència anual de la pòlissa es poden produir altes i baixes de vehicles. En aquest cas, el preu anual es prorretejarà d’acord amb el dies en que efectivament ha estat d’alta el vehicle, i es facturaran a l’Ajuntament el primer mes de vigència de la pòlissa del vehicle.

8. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE.

Aquest contracte no esta subjecte a IVA. El preu total màxim per un any es de 40.000€. El preu total del contracte, incloses les pròrrogues és de 160.000€.

9. FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I ELS SEUS

ORGANISMES AUTÒNOMS A DATA 01/12/2011

MATRICULA MODEL TIPO DEPARTAMENT PREU venciment

E6522BCZ

JOHN DEERE

FORD-TRACTOR TRACTOR SERVEIS GENERALS 223,65 € 30-nov.

IB14499VE

TRACTOR JOHN DEERE

IBERICA 4239 DCE-01 TRACTOR AGRICOLA PORTO CRISTO 223,65 € 30-nov. PM30111VE

TRACTOR JOHN DEERE 4239

TCE-03 MODELO 2650 SFA TRACTOR AGRICOLA PORTO CRISTO 223,65 € 30-nov. E6905BBW RETROEXCAVADAORA

PALA

CARGADORA-RETROEXCAVADORA SERVEIS GENERALS 299,70 € 30-nov. E8708BFL

PALA RETRO EXCAVADORA (RETROPALA JBC 1,2 D)

PALA

CARGADORA-RETROEXCAVADORA PORTO CRISTO 299,70 € 30-nov.

4816DSW HONDA 650 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

4784DSW HONDA 650 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

1218DSX HONDA 150 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

1220DSX HONDA 150 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

4802DSW HONDA 650 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

5288BNK YAMAHA 125 YP MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. IB4767DK YAMAHA 125 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. C3167BGD YAMAHA N50 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. PM0766BC YAMAHA 250 SR MOTOCICLETA URBANISME 304,40 € 30-nov. 5291BNK YAMAHA 125 YP MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. 5289BNK YAMAHA 125 YP MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

(4)

5290BNK YAMAHA 125 YP MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. 8583GLG MOTOCICLETA HONDA KF06 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. 8591GLG MOTOCICLETA HONDA KF06 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. 8597GLG MOTOCICLETA HONDA KF06 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov. 0747HBL SUZUKI GP509 MOTOCICLETA POLICIA 304,40 € 30-nov.

7645DPJ FIAT ESTRADA FURGONETA POLICIA 372,39 € 30-nov.

PM4397BH NISSAN PATROL d3,5 FURGONETA MIXTA BRIGADA ESPORTS 372,39 € 30-nov. PM1130CC CITROEN ZX 1,9 D ADVANT. TURISME S. ECONOMICS 372,39 € 30-nov.

4930DGX FORD FOCUS TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

9825CCN FORD Focus TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

8383FHM OPEL-Agila TURISME SERVEIS SOCIALS 372,39 € 30-nov. 3323FYN OPEL CORSA 1,2 D TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov. 7561CSR CITROEN Xsra 20hdi90 TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov. IB0039DJ HYUNDAI Atos 1.0 GLS TURISME CENTRE DE DIA 372,39 € 30-nov. 0300FFM TOYOTA-Yaris TURISME SERVEIS SOCIALS 372,39 € 30-nov. 5059CDD FORD Fiesta 1,4 CLX TURISME SERVEIS SOCIALS 372,39 € 30-nov. 3538BFG HYUNDAI Atos 1.0 GLS Prime TURISME SERVEIS SOCIALS 372,39 € 30-nov. 1039GSM LAND ROVER FREELANDER TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov. IB0289DK SEAT INCA 1,9 D MIXTE ADAP. TURISME ESPORTS 372,39 € 30-nov. 2154DSC FORD FUSION 1,6 TDCI TURISME URBANISME 372,39 € 30-nov. 8497GKH OPEL ASTRA 1,2 D TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

2671FFJ OPEL ASTRA TURISME URBANISME 372,39 € 30-nov.

5578HDC OPEL ZAFIRA TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

5590HDC OPEL ZAFIRA TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

5575HDC OPEL ZAFIRA TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

5571HDC OPEL CORSA TURISME POLICIA 372,39 € 30-nov.

8705CKF NISSAN Pick-up 2,5T CAMIÓ POLICIA 418,37 € 30-nov. 8954CGT NISSAN Pick-up 2,5T CAMIÓ PROTECCIÓ CIVIL 418,37 € 30-nov. 4536DLW NISSAN Atleon 3,5 TN CAMIÒ SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 8793CDV NISSAN Pick-up 2,5T CAMIÓ CAIXA SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. PM9771CJ RENAULT EXPRESS 1,9 D CAMIÓ CAIXA SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 1391CMB NISSAN Pick-up 2,5T CAMIÓ CAIXA POLICIA 418,37 € 30-nov. PM3921AM EBRO TRADE 2,0 CAMIÓ CAIXA SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 8809CDV Nissan Pick Up2.5T CAMIÓ CAIXA ESPORTS 418,37 € 30-nov. 0929CYD FORD TRANSIT CAMIÓ FURGÓ PORTO CRISTO 418,37 € 30-nov. PM0094CJ NISSAN TRADE 3,0 CAMIÓ ISOTERMO PORTO CRISTO 418,37 € 30-nov. IB6183CZ NISSAN TRADE-FURGON CAMIÓ PLATAFORMA SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 7505GLR NISSAN CABSTAR CAB. FIXA CAMIÓ PLATAFORMA SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. IB5959BT NISSAN TRADE KE-111 CAMIÓN JAULA ESPORTS 418,37 € 30-nov. 3891DVR RENAULT Kangoo FURGONETA SERVEIS SOCIALS 418,37 € 30-nov. 7944BNZ RENAULT Kangoo FURGONETA SERVEIS SOCIALS 418,37 € 30-nov. 7247HGG PEUGEOT BEEPER FURGON FURGONETA SERVEIS SOCIALS 418,37 € 30-nov. PM9703BM RENAULT EXPRESS Combi 1.1 FURGONETA MIXTA SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 1907BDR SEAT INCA 1.9 D V. MIXTE ADAPTABLE SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 1908BDR SEAT INCA 1,9D V. MIXTE ADAPTABLE SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 7989CDT PEUGEOT Partner 1,9 V. MIXTE ADAPTABLE CULTURA 418,37 € 30-nov. 1290GHX PEUGOT xpert mixta-1997 V. MIXTE ADAPTABLE POLICIA 418,37 € 30-nov. IB1853CW SEAT INCA 1,9 D V. MIXTE ADAPTABLE PORTO CRISTO 418,37 € 30-nov. 1644DGX FORD TRANSIT V. MIXTE ADAPTABLE SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 7001BRJ PEUGOT Partner 1,9D V. MIXTE ADAPTABLE URBANISME 418,37 € 30-nov. 1058BYZ PEUGOT PARTNER 1.9 D V. MIXTE ADAPTABLE PORTO CRISTO 418,37 € 30-nov. 1246GPV OPEL COMBO-DG11 V. MIXTE ADAPTABLE SERVEIS GENERALS 418,37 € 30-nov. 2428BHB RENAULT Kangoo,Exp. RL 1,2 V. MIXTE ADAPTABLE PORTO CRISTO 418,37 € 30-nov. R7362BBC PLATAFORMA PC TA 9 2.200 REMOLQUE- SERVEIS GENERALS 476,27 € 30-nov.

(5)

Kgs. PLATAFORMA PM22381VE

PLATAFORMA PC TA 9 2.200 Kgs. Remolque

REMOLQUE-PLATAFORMA SERVEIS GENERALS 476,27 € 30-nov. 0790CGP

Camió IVECO basculant

A1AF11 CAMIÓ SERVEIS GENERALS 945,31 € 30-nov.

6709DGJ MERCEDES BENZ 1518K CAMIÓ SERVEIS GENERALS 945,31 € 30-nov. PM6288AN EBRO L80 camió CAMIÓ PER CANTERA SERVEIS GENERALS 945,31 € 30-nov. 7473HDF CAMION IVECO ML100E22K

VEHICLE ART.

VOLQUETE PORTO CRISTO 945,31 € 30-nov.

SUMA TOTAL PÒLISSES 29.990,71 €

Manacor, 20 d’octubre de 2011.

La TAG cap de secció de secretaria.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :