Plec de prescripcions tècniques de la Flota de Vehicles. Ajuntament de Lloret de Mar Novembre 2017

Download (0)

Full text

(1)

Plec de prescripcions

tècniques de la Flota de

Vehicles

Ajuntament de Lloret de Mar

Novembre 2017

(2)

2 ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 3 

2. DEFINICIONS 3 

3. RISCS COBERTS 3 

4. GARANTIES MÍNIMES 3 

5. ALTRES CLÀUSULES D’APLICACIÓ 6 

6. LÍMIT GEOGRÀFIC 6 

7. ÀMBIT TEMPORAL 6 

8. COBERTURES DE RISCOS EXTRAORDINARIS 6 

9. GESTIÓ DE LA COBERTURA 7 

(3)

3

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

La contractació per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar com a prenedor (en endavant, l’Ajuntament) d’una cobertura d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de l’ús i circulació dels seus vehicles a motor (turismes, camions, camionetes, remolcs amb matrícula independent del vehicle tractor, motocicletes o qualsevol altre vehicle en circulació) del qual sigui titular o, malgrat no ser titular, del qual hagi demanat la cobertura d’assegurances.

2. DEFINICIONS

Prenedor de l’assegurança: L’Ajuntament de Lloret de Mar Assegurat: L’Ajuntament de Lloret de Mar

Conductor: La persona que legalment capacitada per això i amb autorització del prenedor, assegurat o usuari condueixi ella mateixa o tingui sota la seva custòdia o responsabilitat el vehicle en el moment del sinistre, independentment de la seva data de naixement i antiguitat del carnet de conduir.

Vehicle: Qualsevol element de transport apte per a la circulació que es pugui desplaçar autònomament o remolcar per un vehicle tractor, dissenyat per al trasllat de persones, animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre o naval, amb exclusió dels ferrocarrils o tramvies.

Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l’assegurança, formant part integrant de la pòlissa el Plec de Clàusules Administratives i el present de Prescripcions Tècniques.

3. RISCS COBERTS

Els vehicles de l’Ajuntament, la relació dels quals s’adjunta al final d’aquest plec

4. GARANTIES MÍNIMES

En funció de la classe de vehicle, s’estableixen les següents agrupacions: A. Turismes, tot terrenys i vehicles comercials

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, en els termes expressats a la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor

Responsabilitat civil de subscripció voluntària Trencament de Llunes

Assistència en viatge Accidents del conductor

Defensa i reclamació de danys propis

Tots els vehicles de la Policia Local i de Protecció Civil s’ampliaran les cobertures de tercers amb les cobertures d’incendi i robatori.

B. Vehicles a tot risc

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, en els termes expressats a la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor

(4)

4 Danys materials a tot risc

Robatori i danys per robatori Assistència en viatge

Accidents del conductor Defensa i reclamació de danys

C. La resta del parc mòbil (camions, ciclomotors, remolcs, vehicles industrials...)

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, en els termes expressats a la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària Accidents dels conductors de ciclomotors Assistència en viatge.

Defensa i reclamació de danys propis. Trencament de vidres.

S’inclouran dins del programa de Flota de l’Ajuntament els vehicles cedits per tercers per les activitats temporals que li son pròpies de la seva funció. A títol enunciatiu i no limitatiu: Rua de Carnestoltes, Cavalcada de Reis, etc..

RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA:

En els termes expressats per la normativa vigent sobre responsabilitat civil i assegurança de vehicles a motor es cobreix fins a la quantia establerta com obligatòria per tots els conceptes, la responsabilitat Civil Obligatòria del conductor i de l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de la circulació del vehicle.

RESPONSABILITAT CIVIL VOLUNTÀRIA:

Fins als límits màxims oferts pel mercat assegurador, amb un mínim de 50 milions d’euros. La responsabilitat civil voluntària es garantirà quan ultrapassin la cobertura de responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals que la regulen.

Correrà a compte de l'Assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor. Es garanteix el pagament dels danys produïts a tercers per l’incendi o l’explosió del vehicle tant en circulació com en repòs, així com els derivats de la caiguda accidental de l’equipatge o materials transportats pel vehicle assegurat ubicats en els elements de transport complementaris autoritzats segons les normes vigents de circulació.

Tanmateix, es garanteix la prestació de fiances en concepte de Responsabilitat Civil i Penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, li foren imposades en les causes civil i penal.

Es garanteix la responsabilitat civil dels danys produïts pel remolc o caravana que sigui arrossegat pel vehicle assegurat sempre que aquest remolc o caravana no disposi d’una matriculació pròpia o be el seu Pes Màxim Autoritzat no superi el 750 kg.

L'assegurador garanteix en nom del prenedor de l'assegurança les reclamacions, amistoses o judicials, davant de tercers responsables dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.

ASSISTÈNCIA EN VIATGE:

Per a tots els vehicles automòbils, sigui quin sigui el seu pes màxim autoritzat, així com la reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin. Despeses indispensables que ocasioni l'extracció i el transport del vehicle sinistrat al taller reparador que indiqui el conductor assegurat (lliure elecció de taller).

(5)

5 PROTECCIÓ JURÍDICA:

Es garanteix defensa jurídica, reclamació de danys amistosa o judicial davant de tercers responsables de danys i prestació de fiances en concepte de responsabilitat civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, s’imposessin en les causes civil i penal.

El personal de l’Ajuntament pot acceptar la defensa per part d’advocats de l'asseguradora adjudicatària o bé escollir el seu advocat propi, amb un límit per la defensa de 3.000 euros. ACCIDENTS DELS OCUPANTS:

La lesió corporal o la mort dels ocupants del Vehicle assegurat, vehicles industrials y tractors agrícoles que s’estableix que únicament serà el conductor del Vehicle.

Cobertures:

- Mort: 9.000 € - Invalidesa: 18.000 €

- Despeses de curació en centres concertats: il·limitada - Despeses de curació en centres de lliure elecció: 6.000 €

Es garanteix un avançament immediat de 3.000 € als beneficiaris per atendre les despeses derivades de la mort d’un ocupant assegurat en cas d’accident de circulació, a compte del pagament del capital assegurat per mort.

ROBATORI:

Queden assegurades, com a conseqüència de la sostracció il·legítima o temptativa del vehicle assegurat:

1. La indemnització per desaparició del vehicle assegurat, o per sostracció parcial de les parts fixes del mateix.

2. La reparació o reposició de les partes malmeses en el vehicle assegurat i els seus elements fixes.

Quan es produeixin danys parcials, el límit de la prestació serà el cost de la reparació o substitució dels elements deteriorats o destruïts.

INCENDI:

Queda assegurada la reparació o reposició de les parts malmeses accidentalment per incendi, explosió i caiguda del llamp, tant en circulació com en repòs o durant el seu transport. Pel cas de vehicles agrícoles, s’amplia la cobertura a danys soferts com a conseqüència d’un accident ocorregut durant la realització de tasques agrícoles pròpies del vehicle assegurat.

Queden incloses les despeses d’actuació de bombers per a l’extinció de l’incendi del vehicle fins el límit de 600 €

TRENCAMENT DE LLUNES:

Es garanteix, en cas de trencament, la reposició i col·locació o la reparació sempre que sigui possible, del parabrises, vidre posterior i vidres laterals del vehicle assegurat. Aquesta cobertura serà per tots el vehicles de la flota.

DANYS PROPIS:

Es garanteix la cobertura dels danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània, o per incendi o explosió, trobant-se el vehicle tant en circulació com en repòs o en curs de transport, llevat marítim o aeri.

(6)

6 Queden expressament compresos els danys deguts a:

 Bolcada o caiguda del vehicle o xoc d’aquest amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil, persona o animal.

 Enfonsament de terrenys, ponts o carreteres.  Falta o fet malintencionat de tercers.

 Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació.  Danys a pneumàtics i càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials).

 Caiguda de llamp, vent, pedra i altres fenòmens de la natura no catastròfics o extraordinaris.

 Furt.

 Actes de caràcter polític –social / vandalisme

5. ALTRES CLÀUSULES D’APLICACIÓ

Es garanteix la circulació de vehicles per ports i pistes forestals quan no es tracti de vehicles que habitualment circulen per aquest recintes.

Valor de nou: exceptuant les indemnitzacions dels vehicles amb una antiguitat superior als dos anys, que es faran a valor venal, per a la resta de vehicles que disposin de la garantia de danys propis, la indemnització s'amplia al seu valor de nou en cas de pèrdua total per danys, incendi o robatori (incloent-hi impostos, matriculació i accessoris).

En el cas de variació del valor de nou del vehicle, la suma assegurada s'entendrà automàticament adaptada a la variació esmentada.

Accessoris: s’entén que els accessoris estan automàticament inclosos en aquesta pòlissa encara que no en consti el detall.

Es consideren accessoris els següents: ràdio i radiocasset, pintura metal·litzada, telèfon, sostre solar, sirena, direcció assistida, aire condicionat, llantes especials, blindatge i, en general, qualsevol tipus d'accessori no cobert en una altra pòlissa de danys.

6. LÍMIT GEOGRÀFIC

Malgrat que l’àmbit de recorregut habitual del parc mòbil es circumscriu a Catalunya, l’assegurança tindrà efecte i cobertura a:

 Espanya i països de la Unió Europea.

 Països que formen l’Espai Econòmic Europeu.

 Països que figuren al Certificat Internacional d’Assegurança i també: Andorra, Ciutat del Vaticà, Gibraltar, Liechtenstein, Mònaco i San Marino.

7. ÀMBIT TEMPORAL

Es cobreixen els danys ocorreguts durant la vigència del contracte regulat pel present plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i les millores ofertes per l’adjudicatària, per les reclamacions presentades per tercers tant durant la vigència del contracte com després d’haver vençut.

8. COBERTURES DE RISCOS EXTRAORDINARIS

El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà els sinistres de caràcter extraordinari, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

(7)

7 En el cas de sinistres coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances, l'assegurat està obligat a informar el Consorci del sinistre i a sol·licitar-li la indemnització corresponent. Malgrat tot, els asseguradors podran lliurar a l'assegurat quantitats a compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al Consorci de Compensació d’Assegurances.

Quan l'assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el Consorci de Compensació d’Assegurances, fins que aquest organisme es pronunciï en la forma que estableix el seu reglament sobre el pagament del sinistre.

L'assegurat ha de tornar a l’assegurador la indemnització que rebi del Consorci de Compensació d’Assegurances fins a l'import total lliurat per aquest.

9. GESTIÓ DE LA COBERTURA

1. L'adjudicatària emetrà dins de les 48 hores següents a la data d’efecte, carta de garantia provisional acceptant les condicions establertes en aquest plec, així com certificats d'assegurances per a cada un dels vehicles.

2. L’adjudicatària facilitarà, dintre del primers 20 dies del contracte, pòlissa d'assegurança, certificat internacional d'assegurances i rebut per a cada un dels vehicles.

3. Per facilitar l'emissió dels certificats internacionals d'assegurances dels vehicles assegurats, l’Ajuntament facilitarà a l'adjudicatària, juntament amb la notificació d’adjudicació, la relació de vehicles en suport informàtic.

4. Les noves altes de vehicles s'ajustaran a les cobertures indicades en aquest plec i la regularització de les mateixes es farà conjuntament amb les baixes, produïdes dins de la vigència del contracte, al venciment de cada anualitat de la pòlissa. Per establir el cost d'aquesta alta l'adjudicatària haurà d'aplicar les mateixes tarifes de primes que va utilitzar per a la formulació de la proposta econòmica d'aquesta contractació.

5. Per fer efectiva la baixa d'un vehicle, l’Ajuntament ha de facilitar a l'entitat asseguradora el rebut original, la pòlissa i/o el certificat internacional d'assegurances del vehicle esmentat.

6. L’Entitat adjudicatària, assessorada pel corredor, col·laborarà amb les comissions de seguiment de la sinistralitat pendent i facilitarà a aquesta la informació de sinistralitat següent:

 El número de referència del sinistre.  Matricula Vehicle sinistrat

 La valoració del sinistre, on ha de figurar l’import de la indemnització.

10. PRIORITAT D’APLICACIÓ

En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les particulars de la pòlissa i el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques que imperen a la contractació de les assegurances de l’Ajuntament, prevaldran les darreres sobre les condicions de la pòlissa.

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :