ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA DE CONSELL DE GOVERN DATA DE LA REUNIÓ:

14  Download (0)

Full text

(1)

La vicerectora informa que respecte de la documentació aprovada en la sessió anterior de la CACG, s’ha inclòs la reverificació del grau d’Enginyeria Geològica i Ambiental interuniversitari entre la UB i la UPC i que extingeix el grau d’Enginyeria Geològica.

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019 , tal com consta a l’annex 1.

05/12/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

4. 4.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE TÍTOLS DEL CURS 2019-2020

Es proposa una aprovació condicionada i, després de les visites a centres, realitzar una nova sessió de la CACG per a l’aprovació definitiva abans del tancament de Nadal.

S’acorda aprovar condicionalment la programació de títols del curs 2019-2020 , tal com consta a l’annex 2.

5. 5.ACORD SOBRE LA RESERVA DE PLACES EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE MÀSTER PER A ALUMNES AMB DISCAPACITAT

La vicerectora informa que la Defensora del Pueblo va dictar una recomanació a les institucions universitàries en el sentit de reservar un mínim del cinc per cent de les places ofertades en els ensenyaments de màster per als estudiants discapacitats, aquesta recomanació es recull en l’acord que ara es presenta als membres de la CACG per a la seva aprovació.

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, l’acord sobre la reserva de places en els ensenyaments oficials de màster per a alumnes amb discapacitat, tal com consta a l’annex 3.

05/12/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

6.a) Aprovació de memòries de verificació

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau tal com consta a l’annex 4.

05/12/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

6.b) Aprovació d’itineraris d’extinció

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, la modificació de l’itinerari d’extinció del grau del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals, tal com consta a l’annex 5.

05/12/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

7.a) Aprovació de memòries de verificació

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, l’aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster tal com consta a l’annex 6.

05/12/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

7.b) Aprovació de plans d’estudis

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell Social, la modificació del pla d’estudis del màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologies Vegetals, tal com consta a l’annex 7.

05/12/2017 APROVACIÓ PER CONSELL DE GOVERN DE DATA:

Página 1 de 1 martes, 20 de febrero de 2018

(2)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

GRAUS

TÍTOLS NOUS

CENTRE

NOU TÍTOL

(Universitat coordinadora –

Universitats participants)

CRÈDITS

3+2 o 3+1

(indicar el títol integrat)

OBSERVACIONS

FACULTAT DE MEDICINA I

CÈNCIES DE LA SALUT

Imatge Mèdica i Radioteràpia

240

CENTRES ADSCRITS

ESCOLA

DE

NOVES

TECNOLOGIES INTERACTIVES -

ENTI

Producció Musical

180

3+1

MU Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals

TÍTOLS REVERIFICATS

CENTRE

NOU TÍTOL

(Universitat coordinadora –

Universitats participants)

CRÈDITS

TÍTOL QUE EXTINGEIX

3+2 o 3+1

(indicar el títol integrat)

OBSERVACIONS

FACULTAT

D’ECONOMIA

I

EMPRESA

Empresa

internacional

/

International Business

180

Grau en Empresa Internacional

(240)

Reverificació Màster integrat – International Business /Empresa internacional D’acord a la decisió de la DGU

ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I

AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

(ESCAC)

Cinematografia

180

Grau en Cinema i Mitjans

Audiovisuals (240)

Màster integrat Cinematografia

D’acord a la decisió de la DGU

FACULTAT DE BIOLOGIA

Bioinformàtica

180

Grau en Bioinformàtica

UPF (ESCII) / UB - UPC

Reverificació per incorporació UAB

(3)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

CENTRE

NOU TÍTOL

(Universitat coordinadora –

Universitats participants)

CRÈDITS

TÍTOL QUE EXTINGEIX

3+2 o 3+1

(indicar el títol integrat)

OBSERVACIONS

UPF (ESCII) / UB – UPC - UAB

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA

TERRA

Enginyeria Geològica i Ambiental

UPC – UB

240

Enginyeria Geològica

UPC - UB

Professió regulada

ITINERARIS DOBLES

CENTRE

TÍTOLS

QUE

CONFORMEN

L’ITINERARI DOBLE

CRÈDITS

PLACES

JUSTIFICACIÓ

DE

LA

PROPOSTA

OBSERVACIONS

FACULTAT DE DRET

Grau en Dret + Grau en Relacions

Laborals

360

20

Donar resposta a unes

necessitats formatives més perfilades d'un segment important de nous estudiants i satisfer, alhora, una exigència social de formació acadèmica més i millor integrada.

Grau en Dret + Grau en

Criminologia

393

20

Donar resposta a unes

necessitats formatives més perfilades d'un segment important de nous estudiants i satisfer, alhora, una exigència social de formació acadèmica més i millor integrada.

(4)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

SUSPENSIONS TEMPORALS I SUPRESSIONS DE GRAUS PER AL CURS 2018-19

CENTRE

TÍTOL

JUSTIFICACIÓ SUPRESSIÓ

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA

TERRA

Enginyeria Geològica

UPC – UB

Supressió del títol

A proposta de la universitat coordinadora, aquest títol està suspès en el curs 2017-18 i inicia la seva supressió en el curs 2018-19

(5)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

MÀSTER UNIVERSITARI

TÍTOLS NOUS

CENTRE

TÍTOL

Universitat coordinadora / Universitats Participants

CRÈDITS

3+2 o 3+1

(indicar títol integrat)

OBSERVACIONS

FACULTAT D’ECONOMIA I

EMPRESA

Empresa International / International

Business

60

Màster integrat amb grau de 180

crèdits Empresa Internacional /

International Business

Ajornada la implantació del curs 2017-18 al 2018-19 a petició del

centre

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Educació en Territoris Rurals

UB ; URV ; U.Zaragoza

60

---

FACULTAT DE FÍSICA

Erasmus Mundus en Nanociència i

Nanotecnologia / Nanoscience and

Nanotechnology

(EMNano+)

Katholieke Universitet Leuven (Bélgica) /

Université Grenoble Alpes (França), Technische

Universitaet Dresden (Alemanya), Universitat

de Barcelona (Espanya), Chalmers Tekniska

Hogskola AB (Suècia)

120

---

Màster Erasmus Mundus

seleccionat per l’EACEA en la convocatòria febrer’17

FACULTAT DE GEOGRAFIA I

HISTÒRIA

Estudis Avançats en Arqueologia

60

Gestió d’Àrees de Muntanya

60

Màster interuniversitari coordinat

(6)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

CENTRE

TÍTOL

Universitat coordinadora / Universitats Participants

CRÈDITS

3+2 o 3+1

(indicar títol integrat)

OBSERVACIONS

Univ. de Lleida (coordinadora); UdG; URV; UB;

UAB

CENTRES ADSCRITS

INEFC

Enginyeria de l’Esport

UVic-UCC / UB

60

--- Nou títol

Títol ajornat del curs 2015-16 al 2016-17 i del 2016-17 al curs

2017-18

Ajornat del curs 2017-18 al 2018-19 (CPOA 2 març 2017)

Escola Superior de Cinema i

Audiovisuals de Catalunya

(ESCAC)

Cinematografia

120

3+2

Grau en Cinematografia (180 ECTS)

S’exclou de la programació. No s’ha implantat en el curs

2017-18 el grau de 2017-180 ECTS de Cinematografia (decisió DGU)

CENTRE D’ESTUDIS

INTERNACIONALS

(en procés d’adscripció)

Diplomàcia i Organitzacions Internacionals

UB / UAB

60

--- Nou títol

Prové d’un títol propi anterior S’AJORNA DEL CURS 2017-18 AL

(7)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

TÍTOLS REVERIFICATS

CENTRE

NOU TÍTOL

(Universitat coordinadora –

Universitats participants)

CRÈDITS

TÍTOL QUE EXTINGEIX

3+2 o 3+1

(indicar el títol integrat)

OBSERVACIONS

FACULTAT

DE

BIBLIOTECONOMIA

I

DOCUMENTACIÓ

Gestió de Continguts Digitals

60

Gestió de Continguts Digitals

NO

FACULTAT DE MEDICINA I

CIÈNCIES DE LA SALUT

(8)

En color vermell s’indiquen els canvis respecte a la programació aprovada per CACG el 6 d’octubre de 2017

SUSPENSIONS TEMPORALS I SUPRESSIONS PER AL CURS 2018-19

CONVOCATÒRIA BIENNAL DE PLACES

CENTRE

TÍTOL

JUSTIFICACIÓ SUPRESSIÓ

FACULTAT DE FARMÀCIA

Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa

Supressió del títol.

Per no haver arribat a 20 alumnes en els anys de la seva impartició

FACULTAT DE FILOSOFIA

Filosofia analítica

UB/UAB – UPF – UdG

Oferta biennal de places a partir del curs 2018-19 Curs 2018-19 no hi haurà alumnes de nou accés

FACULTAT DE QUÍMICA

Erasmus Mundus d’Innovació i Regulació en Química (CHIR)

Universidade do Algarve / UB – Alma Mater Studiorum Università di Bologna –

Heriot Watt University Edimburg

Supressió del títol

Finalització de la vigència del segell Erasmus Mundus d’aquest títol que comporta la supressió del títol a partir del curs 2018-19

Erasmus Mundus en Qualitat dels Laboratoris Analítics (EMQAL)

Universitat de Barcelona / Universitat de Cadis, Universidade do Algarve –

University of Bergen – Gdansk University of Technology – Central South

University. Changsha – Universidade do Sao Paulo – Novosibirsk National

Research State University

Supressió del títol

Finalització de la vigència del segell Erasmus Mundus d’aquest títol que comporta la supressió del títol a partir del curs 2018-19

(9)
(10)

 

 

 

RESERVA DE PLACES EN ENSENYAMENTS DE MÀSTER PER A ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT 

 

 

 

 

El  novembre  de  2016,  la  Sra.  Soledad  Becerril,  Defensora  del  Pueblo,  va  dictar  la  següent 

recomanació a les institucions universitàries: 

 

 “Incluir en la normas internas de esa universidad, relativas a los procedimientos de 

admisión a los estudios de Máster i Doctorado en el curso 2017‐2018 y posteriores, 

la  reserva  de  al  menos  un  cinco  por  ciento  de  las  plazas  ofertadas  para  su 

adjudicación a los estudiantes afectados de discapacidad, en términos y condiciones 

similares  a  la  reserva  que  se  prevé  reglamentariamente  para  la  admisión  a  los 

estudios  de  Grado,  y  precisando  la  forma  de  acreditar  documentalmente  las 

distintas circunstancias de discapacidad” 

 

Per donar compliment a aquesta recomanació, la Comissió Acadèmica de Consell de Govern, 

en data 27 de novembre de 2017, acorda: 

 

Primer.‐  Reservar  un  cinc  per  cent  de  les  places  d’ensenyaments  de  màster  per  aquells 

estudiants que, complint amb tots els requisits d’accés generals i específics, tinguin reconegut 

un grau de discapacitat igual o superior al trenta tres per cent.  

 

Segon.‐  Els  estudiants  hauran  d’acreditar  aquesta  condició  presentant,  en  el  moment  de 

formalitzar la preinscripció per sol∙licitar plaça a l’ensenyament, qualsevol dels documents que 

estableix  la  normativa  de  matrícula  de  la  Universitat  de  Barcelona  per  poder  gaudir  de 

l’exempció de preus en la matrícula fixada pel Decret de Preus. 

 

(11)

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament

Informació acord

G1094 Imatge Mèdica i Radioteràpia

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ

informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell

Social, l’aprovació de la memòria de verificació de la titulació de Grau en

Imatge Mèdica i Radioteràpia, tal com consta a l’annex.

G1095 Producció Musical

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ

informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell

Social, l’aprovació de la memòria de verificació de la titulació de Grau en

Producció Musical, tal com consta a l’annex.

(12)

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament

Informació acord

G1082 Cinema i Mitjans Audiovisuals

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, l’itinerari

d’extinció de la titulació de Grau de Cinema i Mitjans Audiovisuals, tal com

consta en el document que s’adjunta com a annex.

(13)

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament

Informació acord

M2D05 Cirurgia Podològica

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ

informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell

Social, l’aprovació les memòries de verificació de diversos ensenyaments

de màster, tal com consta a l’annex.

M2C09 Enginyeria de l'Esport

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ

informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell

Social, l’aprovació de les memòries de verificació de diversos

ensenyaments de màster, tal com consta a l’annex.

M0J08 Gestió de Continguts Digitals

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ

informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell

Social, l’aprovació de les memòries de verificació de diversos

(14)

Es publicarà la documentació a la carpeta de CACG del BSCW

Ensenyament

Informació acord

M220C Biologia, Genòmica i Biotecnologia

Vegetals

S’acorda Informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ

informe de la Junta Consultiva i posterior tramesa, si escau, a Consell

Social, l’aprovació del pla d’estudis del màster, tal com consta en el

document que s’adjunta com a annex.

Figure

Updating...

References