ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

15  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:

Òrgan: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter

Número: JGL2018000036

Caràcter: Sessió Ordinària

Data: 25 de setembre de 2018

Horari: 20:00 -20:47 hores

Lloc: Sala de la Junta de Govern Local

Hi assisteixen:

Alcalde: Albert Serra i Vergara

Tinents d’Alcalde: Antoni Escarrabill i Creus Yolanda Tristancho i Manso Francesca Costa i Mulas Marc Verdaguer i Iborra Secretària-Interventora acctal.

(Res. DGAL 9/10/2015): Núria Dot i Seuma

També hi assisteixen sense tenir el caràcter de membres de la Junta de Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 113.3 del ROF, els regidors delegats Eva González i Fernández i Antoni Vila i Tió.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2018 2.- GOVERNACIÓ

2.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA SOLLICITUD SUBVENCIO TREBALL ALS BARRIS 3.- HISENDA

3.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES 4.- URBANISME

4.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL EL PUIG VELL PARCEL·LA 11 I 12.

5.- CULTURA

5.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE

SUBMINISTRAMENT DE DETECTORS DE FOC PEL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L'ESQUERDA. 5.2.- PROPOSTA RELATIVA AL PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A

(2)

5.3.- PROPOSTA RELATIVA AL PAGAMENT SUPORT ECONÒMIC 2018 ASSOCIACIÓ DIABLES DEL PONT VELL.

6.- BENESTAR SOCIAL

6.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'ATORGAMENT DE TARGETA APARCAMENT

6.2.- PROPOSTA RELATIVA AL PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A CÀRITAS PARROQUIAL.

7.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7.1.- PROPOSTA RELATIVA AL PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A L'AAVV DEL BARRI DEL PLA XIC.

8.- ESPORTS

8.1.- PROPOSTA RELATIVA AL PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A TOCATS PER LA BOIRA.

Desenvolupament de la sessió

1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2018

Resultat: Aprovat per unanimitat 2.0.- GOVERNACIÓ

2.1.- PROPOSTA ACORD SOL·LICITUD D’AJUT EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS (RESOLUCIÓ TSF/1867/2018) EXP. 2240-000027-218 (X2018000989)

Vista la Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barri

Atès que l’Ajuntament de Roda de Ter té aprovat un Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Roda de Ter, des de l’any 2009.

I d’acord amb el decret de 18 de juny de 2015, d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta dels següents ACORDS:

PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la concessió d’un ajut per als programes ocupacionals i desenvolupament local complementaris que preveu la Llei 2/2004, de 5 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, les característiques dels quals especifico en el quadre següent:

Nom del programa Línia d’actuació

Cost total del programa

Subvenció sol·licitada

Aportació de fons propis

(3)

Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral

-- -- --

Programa B. Programes de

capacitació professional -- -- --

Programa C. Programes mixtos

de formació i treball -- -- --

Programa D. Programes

d’experienciació professional 89629,02 89629,02 369,74 Programa E. Programes de

desenvolupament local -- -- --

I que el detall del programa D d’experinciació professional són les següents actuacions professionals i/o ocupacionals:

PROPOSTES SOL.LICITUDS PLANS D'OCUPACIÓ 2018

Prioritat Nom del projecte Ocupació

Salari brut mens. Num. cont. Tipus

jornada Subvenció Cost ajunt. 1 Roda acollida i participació Dinamitzador sociocultural 1392.01 1 80% 12871,80 54.12 2 Manteniment i reparació espais municipals Peó brigada 1318,05 3 100% 38141,82 153.26

3 Roda jove Dinamitzador

juvenil 1392.01 1 80% 12871,80 54.12 4 Medi ambient: gestió residus Dinamitzador mediambiental 1392.01 1 80% 12871,80 54.12 5 Dinamització noves tecnologies Dinamitzador NT 1392.01 1 80% 12871,80 54.12

SEGON. Nomenar a Gemma Soldevila i Bosch com a responsable tècnica del pla d’execució anual.

TERCER. Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i comunicar-ho a la intervenció municipal.

(4)

3.0.- HISENDA

3.1.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES. EXP. 1657-000030-2018 (X2018000991)

1.- Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD: ÚNIC. Aprovar les factures següents:

- factura núm. 2515/2018, de 20/08/2018 presentada per NETEGES CORAL, SL, amb NIF B59129577, corresponent al servei de neteja del CEIP Emili Teixidor, per un import de 3.492,34 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21201.

- factura núm. 2433/2018, de 18/09/2018 presentada per CAMP BASE ORGANITZATION, SL, amb NIF B63378525, corresponent al lloguer, transport, muntatge i desmuntatge del material per a la 5ª Fira d’espectacles Hípics 2018, per un import de 10.914,20 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.4311.22698. - factura núm. 2459/2018, de 31/08/2018 presentada per HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL, amb NIF B63768550, corresponent al subministra de rocòdrom al CEIP Emili Teixidor, per un import de 7.241,85 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.342.62340.

- factura núm. 2018/2486, de 03/09/2018 presentada per MONTMANY, SL, amb NIF B65983652, corresponent al subministrament de material per a les piscines municipals, per un import de 4.716,71 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.342.21302. - factura núm. 2018/2346, de 10/08/2018 presentada per CONSELL COMARCAL D’OSONA, amb NIF P5800015I, corresponent a la despesa relativa a atenció a les persones en base al Conveni signat per el període gener a juliol de 2018, per un import de 6.181,42 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.46700.

2.- Vista les factures presentades per a la seva aprovació i confirmada pel corresponents serveis tècnics municipals, incloses en la relació comptable d’ordres de

(5)

pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, número P/2018/47per import de 29.954,63 euros.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

ÚNIC. Aprovar les relacions comptables d’ordres de pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, amb número de relació P/2018/47 per import de 29.954,63 euros, d’ordenació de despeses les quals han estat encarregades prèviament.

Resultat: Aprovat per unanimitat 4.0.- URBANISME

4.1.- PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL EL PUIG VELL PARCEL·LA 11 I 12.

PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL EL PUIG VELL PARCEL·LA 11 I 12. EXP. 2436-000028-2018 (X2018000737)

Vista la sol·licitud de l’empresa Ovinos del Ter, SL, per realitzar la construcció d’una nau industrial càrnica, a les parcel·les 11 i 12 del Polígon industrial El Puig Vell d’aquest municipi, segons projecte tècnic presentat, signat per l’enginyer tècnic agrícola i forestal Josep Novellas i Sala, amb visat 2018/220396 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, i amb número d’expedient 2436-000028-2018 (X2018000737).

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 28 d’agost de 2018 que transcrit diu així:

“Antecedents:

Data d’inici de l’expedient: 18/07/2018 Planejament vigent:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC número 7565, de data 23/02/2018).

(6)

Qualificació urbanística: zona indústria aïllada, clau 7a. Informe de tramitació de l’expedient:

La present sol·licitud està relacionada amb la llicència d’obres núm. 2436/000011/2018 per uns moviments de terres a la mateixa parcel·la, i concedida per la Junta de Govern Local celebrada el dia 03/07/2018. En aquesta llicència es va presentar la documentació que justificava la representació d’Ovinos del Ter, SL per part del Sr. Ramon Casas; i la agregació de les dues finques en una. També es va liquidar la fiança de condicionament de la via pública, per la qual cosa no es considera en la present. Agents:

Nom Núm.

col.legiat/CIF

Enginyer tècnic agrícola i

forestal

Josep Novellas i Sala 3906

Control de qualitat

Coordinador de seguretat i salut

Constructor No consta No consta

Projecte tècnic:

Projecte executiu amb núm. de visat 2018/220396 del Col·legi d’enginyers tècnics agrícoles i forestal de Catalunya – Demarcació de Barcelona.

Paràmetres urbanístics principals i superfícies construïdes del projecte:

Superfície finca 4.431,00 m2 Longitud façana 89,52 ml Edificabilitat 0,85 m2st/m2sòl = 3.766,30 m2 1.619,83 m2 Ocupació 70% = 3.101,70 m2 1.161,64 m2 Volum màxim 6 m³/m2st = 22.597,80 m³ 12.552,00 m3

Les obres proposades consisteixen en la construcció d’una nau destinada a desenvolupar una activitat dedicada a l’especejament, elaboració, emmagatzematge frigorífic, distribució i comercialització de bestiar oví, caprí, porcí i aviari.

Distribució de les superfícies construïdes: Superfície nau

Nau industrial 1.619,83 m2

Condicions específiques:

(7)

Condicionat a reposar el paviment de la vorera. Terminis:

L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix que el termini per començar les obres és d’un any i de tres anys per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Conclusions:

El projecte està d’acord amb la normativa urbanística vigent. Càlcul de tributs exp. 28/2018

Vist l’informe jurídic

D’acord amb els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; el capítol I del títol I del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; 81, 83 i 84 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 103.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

(8)

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar a l’empresa Ovinos del Ter, SLU, llicència d’obres per realitzar la construcció d’una nau industrial càrnica, a les parcel·les 11 i 12 del Polígon industrial El Puig Vell d’aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic presentat, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, amb les següents CONDICIONS ESPECIALS:

1. Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.

2. Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

SEGON. Establir els següents terminis de vigència de la llicència: 1 any per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, amb l’advertiment que aquesta llicència caducarà si transcorre el termini d’inici o d’acabament, incloses les pròrrogues si s’haguessin sol·licitat i aprovat en el seu cas, sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres.

TERCER. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 11 de setembre de 2018, per un import de 14.850,00 €, és pels costos previstos de gestió dels residus.

El sol·licitant de la llicència haurà de presentar en aquest Ajuntament, un certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats i el certificat final de la direcció de les obres visat pel col·legi professional, per tal que es pugui retornar la fiança corresponent als costos previstos de gestió de residus.

QUART. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 11 de setembre de 2018, per un import de 5.371,20 €, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.

CINQUÈ. Aprovar l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per un import de 24.480,69 €, i de taxa per tramitació de llicències urbanístiques per un import de 3.672,10 €.

Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

SISÈ. Notificar aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el procediment.

(9)

Resultat: Aprovat per unanimitat 5.0.- CULTURA

5.1.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE DETECTORS DE FOC PEL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA. EXP. 1431-000011-2018 (X2018000946) Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Subministrament Adjudicació directa Subministrament de detectors de foc pel Museu Arqueològic de l’Esquerda Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar el subministrament de detectors de foc per tal de complir la normativa de Museus i poder disposar d’exposició permanent al Museu Arqueològic de l’Esquerda.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals.

Vist l’informe de necessitat emès per la directora del Museu Arqueològic de l’Esquerda.

Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

a Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost número 18-04584-9 de data 2 de juliol de 2018 presentat per PLANA FÀBREGA Barcelona, SL i com a representant Gemma Plana Vila amb domicili al carrer Caracas, número 10 de Barcelona i amb CIF B08718801 pel subministrament de detectors de foc pel Museu Arqueològic de l’Esquerda per un import total de 4.290,37 € (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.333.622.30 del pressupost vigent de la corporació.

(10)

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa. Per tal d’agilitzar el pagament, us agrairíem adjunteu còpia de la notificació en el moment de la tramesa de la factura telemàtica o bé trametre l’esmentada notificació a l’adreça de correu electrònic següent hisend@rodadeter.cat.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics, als serveis tècnics i a la directora del Museu Arqueològic de l’Esquerda.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.2.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE RODA DE TER. EXP. 2244-000048-2018 (X2018000977)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 2.000 euros a favor de L’Associació de músics de Roda de Ter.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 18 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018004099, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 20 de setembre de 2018el tècnic ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta dels següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l’Associació de músics de Roda de Ter per import de 2.000 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 600euros a favor de l’Associació de músics de Roda de Ter,amb CIFG67172411 amb càrrec a la partida 04.334.48000 del vigent pressupost municipal.

(11)

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Cultura i a la intervenció municipal. QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.3.- PAGAMENTDEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A L’ASSOCIACIÓ DE DIABLES DEL PONT VELL. EXP. 2244-000005-2018 (X2018000272)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 16 de maig de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 1.000 euros a favor de l’Associació de Diables del Pont Vell.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 10 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018003920, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 18 de setembre de 2018el tècnic ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta dels següents ACORDS::

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l’Associació Diables del Pont Vell per import de 1.000 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 300euros a favor de l’Associació Diables del Pont Vell,amb CIFG67198366 amb càrrec a la partida 04.334.480.00 del vigent pressupost municipal.

(12)

QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat 6.0.- BENESTAR SOCIAL

6.1.- ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP. 2860-000006-2018 (X2018000957)

Vista la sol·licitud de renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució presentada per Salvador Nadal Corominas, registre d’entrada E2018003933 de data 10 de setembre de 2018, adreçada als serveis socials de l’Ajuntament.

Vist l’informe favorable emès pels serveis socials d’aquest Ajuntament.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la seva sol·licitud i concedir la renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució en la categoria de “titular conductor” a Salvador Nadal Corominas

SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho als serveis socials de l’ajuntament.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.2.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A CÀRITAS PARROQUIAL. EXP. 2244-000047-2018 (X2018000963)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 5.000 euros a favor de Càritas Parroquial.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva

(13)

totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 17 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018004082, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 20 de setembre de 2018 la tècnica ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta dels següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de Càritas Parroquial per import de 5.000 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 1.500euros a favor de Càritas Parroquial, amb CIF R0800521G amb càrrec a la partida 06.231.48000 del vigent pressupost municipal. TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Benestar, Família i Igualtat i a la intervenció municipal.

QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat 7.0.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7.1.- PAGAMENTDEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A L’AAVV DEL BARRI DEL PLA XIC. EXP. 2244-000049-2018 (X2018000982)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 1.050 euros a favor de l’AAVV del barri del Pla Xic.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva

(14)

totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 19 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018004115, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 20 de setembre de 2018la tècnica ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta dels següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l’AAVV del barri del Pla Xic per import de 1.050 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 315euros a favor de l’AAVV del barri del Pla Xic,amb CIFG60018249 amb càrrec a la partida 12.925.48000 del vigent pressupost municipal. TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal.

QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat 8.0.- ESPORTS

8.1.- PAGAMENTDEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A TOCATS PER LA BOIRA. EXP. 2244-000050-2018 (X2018000985)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 800 euros a favor de Tocats per la boira.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

(15)

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 19 de setembre de 2018,número de registre d’entrada E2018004125, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 20 de setembre de 2018el tècnic ha fet informe favorable a la justificació presentada.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta dels següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de Tocats per la boira per import de 800 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 240euros a favor de Tocats per la boira,amb CIFG65506602 amb càrrec a la partida 03.340.48000 del vigent pressupost municipal. TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Esports i a la intervenció municipal. QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora acctal., lliuro aquesta acta.

Figure

Actualización...

Referencias