Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics perillosos

Texto completo

(1)

Prevenció de riscos en la

manipulació de productes

(2)
(3)

Índex

pàg.

Introducció ...4

1. Què és un producte químic perillós? ...4

2. Com s’identifiquen els productes perillosos? ...5

3. Informació que ens dóna l’etiqueta ...7

4. Necessites més informació? ...8

5. Un cop coneguda la perillositat dels productes, quines precaucions s’han de prendre? ...10

6. Disposes dels equips de treball adequats per realitzar la tasca? ...11

7. Utilitzes els equips de protecció adequats a les operacions de risc? ...12

8. En l’emmagatzematge de productes perillosos cal prendre precaucions especials? ...13

9. S’adopten bons hàbits higiènics en el treball? ...15

10. Com actuar en casos d’esquitxades, intoxicacions o abocaments accidentals? ...15

(4)

Introducció

La intuïció del risc que tenim davant un vehicle en marxa que es dirigeix cap a nosaltres o davant d’un pas elevat sense protegir, no aflora quan observem un líquid contingut en un envàs i només coneixem el seu nom. Davant d’aquesta realitat podem afirmar que no sabem el risc que correm quan es desconeixen les característiques de perillositat d’un producte.

La identificació del risc químic és el punt de partida per a una correcta gestió de la seguretat i de la salut quan fem servir productes químics.

La legislació espanyola (RD 374/2001, RD 363/1995, etc.) basada en les normes comunitàries, obligava els fabricants i/o distribuïdors de productes químics, substàncies o preparats a subministrar informació a l’usuari professional sobre els riscos que podia comportar la utilització de productes químics.

Des de l’1 de gener de 2009, la normativa anterior ha estat afectada per l’entrada en vigor a la UE del Reglament núm. 1278/2008 (CPL) sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges, i és aplicable a partir de l’1 de desembre de 2010 per a les substàncies i, a partir l’1 de juny del 2015 per les barreges.

Tota aquesta informació sobre la perillositat ha de determinar com s’ha de realitzar el treball: y La manipulació, el transport o emmagatzematge.

y Els equips de protecció individual necessaris per efectuar aquestes operacions. y Les actuacions en cas d’abocaments o esquitxades accidentals.

Aquest manual ens ajudarà a conèixer els riscos que s’associen als productes químics i les fonts d’informació específica que hem de tenir al nostre abast (l’etiqueta de seguretat i la fitxa de dades de seguretat) en les tasques en què poden manifestar aquests riscos i les mesures preventives, de caràcter general, que s’han de tenir en compte.

1. Què és un producte químic perillós?

Alguns productes com el lleixiu, l’alcohol etílic, l’alcohol de cremar, l’aiguarràs, l’amoníac, les pintures, el salfumant, els llevataques, els combustibles, els insecticides o les coles són productes químics que s’utilitzen en el treball i/o a casa nostra, i que majoritàriament són perillosos.

Els productes químics són perillosos perquè:

y Poden malmetre les instal·lacions si exploten o causen incendis.

y Poden malmetre la salut de les persones produint cremades, intoxicacions o malalties.

y Poden perjudicar al medi ambient si hi ha abocaments que puguin contaminar les aigües, el sòl o l’atmosfera.

És important tenir en compte que el poder comprar o obtenir amb facilitat un producte, o que sigui un producte comú o que el seu ús sigui quotidià, no ho fa menys perillós.

(5)

2. Com s’identifiquen els productes perillosos?

El reglament CLP preveu dues eines per informar sobre els perills de les substàncies i barreges, l’etiqueta de seguretat i la fitxa de dades de seguretat. Un producte químic ha de portar una etiqueta de seguretat en l’envàs i el proveïdor ha de subministrar una fitxa de dades de seguretat.

A l’etiqueta de l’envàs del producte ha de contenir la següent informació: y Dades sobre la denominació del producte.

y Dades sobre el fabricant.

y Pictogrames i indicacions de perill.

y Frases estandarditzades dels riscos específics (frases H i frases EU) i consells de prudència (frases P).

Aquesta etiqueta és un primer nivell d’informació concisa, però clara, que ens aporta la informació necessària per planificar les accions preventives bàsiques.

La fitxa de dades de seguretat és un segon nivell d’informació més complet que l’etiqueta. El responsable de comercialització haurà de lliurar-la en el primer lliurament de producte perillós així com quan es produeixin modificacions o revisions del mateix.

A l’etiqueta es troben algun dels següents símbols, de color negre sobre fons blanc i amb un marc vermell prou visible. Aquests pictogrames de perill que ens ajuden a identificar els riscos, es classifiquen en tres grups segons el tipus de perill.

Perills físics

Explosiu (bomba

explotant) Inflamable (flama)

Comburent (flama

(6)

Perill per a la salut

Perill per el medi ambient

C-M-R: Carcinogen, mutagen i tòxic per a la reproducció.

TOST: Toxicitat sistèmica per a òrgans diana (target organ systemic toxicity).

C-M-R Sensibilitzant TOST categoria alta (perill per a la salut)

C-M-R Sensibilitzant TOST categoria baixa (signe d’exclamació) Molt tòxic Medi ambient

(7)

3. Informació que ens dóna l’etiqueta

Les etiquetes són una ajuda per a les persones que utilitzen els productes químics. A l’etiqueta, a més dels símbols es troba molta informació útil.

Aquesta informació ha de fer referència a les següents dades: a) Nom, adreça i número de telèfon del proveïdor.

b) Quantitat nominal de la substància o barreja que conté l’envàs.

c) Identificadors del producte (nom químic, número d’identificació o número CAS).

d) Pictogrames de perill, són nou i deriven del Sistema Globalment Harmonitzat (SGA o GHS en anglès). e) Paraula d’advertència que indica el nivell relatiu de gravetat (perill, atenció o cap de les dues). f) Indicacions de perill (frases H): frases que assignades a una classe o tipus de perill, descriuen la

naturalesa dels perills d’una substància o barreja. Es basen en les recomanacions internacionals SGA i equivalen a gran part a les frases R del sistema europeu preexistent. Hi ha tres grups: perill físic (H200 a la H299), perill per a la salut humana (H300 a la H399) i perill per al medi ambient (H400 a la H499).

g) Consells de prudència (frases P): frases que descriuen les mesures recomanades per minimitzar o evitar els efectes adversos causats per l’exposició a una substància o barreja perillosa durant el seu ús, emmagatzematge o eliminació. Es basen en les recomanacions internacionals SGA i difereixen molt de les frases S del sistema europeu preexistent.

(8)

Un exemple d’etiqueta de seguretat tipus és el següent:

Ref. 0000 caducitat: 31/12/2011 2.51 Quantitat nominal Identificació producte Dades proveïdor Paraula d’advertència Indicador de perill (frases H) Consells de prudència (frases P)

Metanol per anàlisis

Índex núm. 6003-001-00-X núm. CE 200-659-6 CCCC, SL C/ XXXX, 5 08XXX Barcelona Perill

Líquid i vapors molt inflamables. Tòxic en cas d’inhalació. Tòxic en contacte amb la pell. Tòxic en cas d’ingestió. Provoca danys als òrgans.

Mantenir lluny de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies calentes. No fumar. Mantenir el recipient hermèticament tancat. Portar guants/roba adequada/ ulleres/màscares de protecció. EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: rentar amb aigua i sabó abundants. EN CAS D’EXPOSICIÓ: trucar a un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o a un metge.

4. Necessites més informació?

Si cal tenir més informació sobre algun dels productes que s’utilitzen, aquesta es pot obtenir de la fitxa de dades de seguretat (FDS). D’acord amb la normativa sobre comercialització de productes químics perillosos, el responsable de la comercialització d’un agent químic classificat com a perillós, envasat o a granel, ha de facilitar a l’usuari professional una fitxa de dades de seguretat.

L’objectiu de la FDS és informar de manera efectiva i suficient a l’usuari professional de la perillositat del producte per a la salut, la seguretat i el medi ambient. Aquesta informació és essencial i bàsica per conèixer els perills associats i per gestionar els riscos deguts a la presència d’agents químics en els llocs de treball. A la FDS es troba, a més de la informació continguda en l’etiqueta, informació sobre primers auxilis, mesures de

(9)

La informació que presenten les FDS segueixen un model definit en la normativa i s’especifica en els següents 16 apartats:

y Identificació del producte i responsable de la seva comercialització. y Identificació dels perills.

y Composició/informació sobre els components. y Primers auxilis.

y Mesures en la lluita contra incendis. y Mesures davant abocaments accidentals. y Manipulació i emmagatzematge.

y Controls d’exposició/protecció individual. y Propietats físiques i químiques.

y Estabilitat i reactivitat. y Informació toxicològica. y Informació ecològica.

y Consideracions relatives a l’eliminació. y Informacions relatives al transport. y Informació reglamentària.

y Altres informacions útils.

A més la FDS han d’estar datada, actualitzar-se quan es té nova informació sobre els riscos o quan s’imposi alguna restricció.

També es pot obtenir més informació de manuals i reculls de fulls de seguretat en el mercat i biblioteques especialitzades, també en bases de dades informatitzades i trucant al telèfon del Servei Nacional d’Informació Toxicològica 915620420.

(10)

5. Un cop coneguda la perillositat dels productes, quines

precaucions s’han de prendre?

Les tasques més habituals relacionades amb la manipulació de productes perillosos són: y Transvasaments.

y Pesatge i dosificació de productes.

y Trasllat intern de productes (en carretó, a peu, etc.). y Càrrega i descàrrega de camions, cisternes, etc. y Operacions de neteja (desgreixatge, etc.). y Emmagatzematge.

Aquest conjunt de tasques han de realitzar-se prenent una sèrie de precaucions. Per tant, cal disposar d’un procediment de treball prèviament establert. És fonamental per evitar accidents, que es coneguin i es respectin aquests procediments.

Els procediments han de contemplar les condicions especials de treball si són necessàries: connexió d’equips de ventilació, necessitat de control de la temperatura, etc., així com la necessitat de l’ús d’equips de protecció individual.

Per elaborar aquests procediments de treball hem de tenir en compte la informació subministrada en la fitxa de dades de seguretat i en l’etiqueta de seguretat.

Si es tenen dubtes en l’aplicació d’un procediment, especialment si és la primera vegada, preguntar fins a estar segur d’haver entès les instruccions rebudes.

(11)

6. Disposes dels equips de treball adequats per realitzar la tasca?

Un dels majors riscos que es dóna en la manipulació de productes químics perillosos, és no disposar dels mitjans adequats per realitzar una determinada operació: bombes de transvasament, recipients i mànegues adequades, equips de ventilació en marxa, etc.

(12)

7. Utilitzes els equips de protecció adequats

a les operacions de risc?

Els equips de protecció individual (EPI) tenen com a funció protegir dels riscos existents durant la realització de determinades operacions, quan aquests riscos no es poden controlar d’una altra manera.

Aquests EPI han de disposar del marcatge CE i d’un manual d’instruccions. Els EPI a utilitzar quan es manipulen productes químics estan orientats a protegir:

y Les parts del cos que es poden veure afectades per esquitxades o vessaments accidentals (cara, ulls, mans i braços, peus i cames, resta del cos).

y Les vies respiratòries, sempre que hi hagi la possibilitat d’inhalació d’agents contaminants (vapors, gasos, pols, fums, aerosols líquids).

Per a cada operació de risc serà necessària la utilització d’uns EPI específics, pel que ha de assegurar-se l’ús de l’equip adequat per a cada risc. Això és especialment crític en el cas dels equips de protecció respiratòria, on hi ha equips específics per a protegir-se contra pols, vapors de productes orgànics, vapors de productes inorgànics, etc.

(13)

Si no s’han especificat els equips de protecció a utilitzar en cada situació de risc, preguntar al personal responsable i comprovar si s’estan utilitzant els que convenen en cada cas.

La informació sobre els EPI a utilitzar es troba en l’apartat corresponent de la FDS.

Finalment, és molt important fer un ús correcte dels equips i mantenir-los en perfecte estat de conservació (guardar-los en un lloc adequat, netejar després de la seva utilització, substituir-(guardar-los sempre que s’hagin deteriorats o hagin perdut la seva eficàcia, etc.), sempre seguint les especificacions que ofereixi el fabricant per a cada cas.

8. En l’emmagatzematge de productes perillosos

cal prendre precaucions especials?

Recordar que en un magatzem de productes perillosos cal respectar un ordre d’ubicació i seguir uns procediments d’emmagatzematge correctes per tal de controlar els riscos.

Encara que l’estructura del magatzem i la disponibilitat d’espais sigui la que sigui, cal tenir en compte que alguns productes perillosos presenten un perill addicional quan es barregen entre si i reaccionen.

En cas de fuita o incendi els embalatges poden resultar danyats i, com a conseqüència les substàncies incompatibles poden entrar en contacte. Per això es recomana seguir unes pautes bàsiques, sense oblidar que poden existir altres condicionants en funció del producte.

(14)

A la següent taula s’indiquen les incompatibilitats entre productes a l’hora de l’emmagatzematge: Incompatibilitats en l’emmagatzematge de productes químics perillosos

Si No No No No No (2) No No No Si No No No No (2) No No No No Si No No No (2) No No No No No Si (1) No (2) No No No No No (1) Si No (2) No No No No No No No Si (2) No No (2) (2) (2) (2) (2) (2) Si No No No No No No No No No Si No No No No No No No No No Si

(1) Es podran emmagatzemar conjuntament si els productes corrosius no estan envasats en recipients fràgils. (2) Es podran emmagatzemar junts si s’adopten certes mesures de prevenció.

El resum d’aquestes incompatibilitats és el següent: y Agrupar conjuntament tots els productes inflamables. y Separar-los dels productes comburents.

y Agrupar i emmagatzemar separadament totes les substàncies tòxiques.

y Resguardar de la humitat o del contacte amb l’aigua aquells productes que reaccionen perillosament amb ella.

(15)

En qualsevol cas, les fitxes de dades de seguretat d’aquests productes inclouen recomanacions referents al emmagatzematge, que s’hauran de considerar.

Finalment, recordar que un cop utilitzats, els productes perillosos han de ser retornats al lloc corresponent dins el magatzem. En el lloc de treball es disposarà únicament de la quantitat necessària per al consum diari, evitant emmagatzematges de quantitats importants en les àrees de fabricació.

9. S’adopten bons hàbits higiènics en el treball?

Igual que estem preocupats per la nostra higiene personal fora de la feina, s’ha de prestar especial atenció a les pràctiques higièniques durant la jornada laboral. L’acumulació de productes químics en la pell, especialment a la cara i a les mans, encara que no es percebi, afavoreix la incorporació d’aquests productes al nostre organisme.

Els principis bàsics per a una bona pràctica higiènica són:

y El rentat de les mans després d’entrar en contacte amb algun producte químic perillós i sempre que es faci un descans per fumar, menjar o beure.

y No fumar, menjar o beure al costat del lloc de treball, ja que augmenta el risc d’ingerir els agents contaminants que existeixen en l’ambient o a les mans. Utilitzar en aquests casos els llocs especialment indicats en l’empresa (menjador, sala de descans, etc.).

10. Com actuar en casos d’esquitxades, intoxicacions o

abocaments accidentals?

En aquests casos, una actuació ràpida i efectiva per part del personal afectat, o per part d’altres companys, pot ser de gran importància. No podrà evitar-se el succés, però es poden reduir les “conseqüències” de la mateixa. Es distingeixen dos tipus de situacions d’emergència: les emergències produïdes pel contacte directe entre un producte químic perillós i una o més persones (intoxicacions, cremades, etc.), i les emergències causades per l’abocament, un vessament o una fuita de producte.

Hem de conèixer quines són les mesures de primers auxilis que podem prendre com a mesura de control de les conseqüències derivades d’un contacte directe amb un producte químic perillós.

La forma d’actuar per oferir primers auxilis ha de quedar recollida en una norma interna. Per confeccionar aquesta norma poden consultar les pròpies FDS dels productes que es manipulen, on hi ha un apartat dedicat a aquest tema.

La norma ha d’incloure:

y Què fer en cas d’intoxicació per inhalació?

(16)

El rentat amb aigua abundant durant cert període de temps i el canvi de roba de treball constitueix una norma habitual en els procediments davant contactes

accidentals. Així mateix, cal esmentar pel que fa al trasllat a un lloc amb aire net en el cas d’intoxicacions degudes a inhalacions d’agents perillosos.

És molt important que a més de conèixer aquests procediments, saber on estan ubicades les instal·lacions i equips d’emergència (dutxes i fonts rentaulls, preses d’aigua, etc.), així com procurar que aquests sempre estiguin accessibles, i es trobin en un perfecte estat d’ús.

Les emergències causades per un abocament o vessament, una fuita de producte (d’una canonada o d’un recipient trencat), etc., també requereixen d’uns procediments d’actuació prèviament establerts que de forma general indiquin:

1. Identificació de la substància o producte. 2. Si es coneix el procediment i es pot actuar

sol, utilitzar els equips de protecció adequats per afrontar la situació i intentar controlar el vessament o neutralitzar-lo.

3. En cas contrari: comunicar el vessament i demanar ajuda.

(17)
(18)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :