Memòria de la Facultat d Economia i Empresa UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI CURS 2015/16

21  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Memòria de la

Facultat d’Economia i

Empresa

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CURS 2015/16

(2)

En aquesta memòria acadèmica s’estableixen les activitats dutes a terme el curs 2015-16 per assolir els objectius proposats en el Pla Estratègic de la Facultat d’Economia i Empresa, basat en la seva Política i Objectius de Qualitat. Seguint el Pla Estratègic definit per al període 2012-2015 aquesta memòria s’estructura en sis àmbits d’actuació:

1. Informació general

2. Captació d’estudiants i rendiment acadèmic 3. La formació i la innovació docent

4. Actuacions d’avaluació i millora 5. Relacions externes

6. Activitats de responsabilitat social

1. INFORMACIÓ GENERAL

Facultat d’Economia i Empresa (FEE)

Av. Universitat, 1 – 43204 Reus

Tel. 977 759 801 – Fax. 977 759 810 osd.fee@urv.cat

A) Organs de govern

Equip deganal fins al 12 de desembre de 2015

M. Glòria Barberà Mariné, degana

Ramon Burrut Ribes, vicedegà Jordi Sardà Pons, secretari

Norberto Márquez Álvarez,responsable de l’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses (Reus)

Josep Miró Aragonès, responsable de l’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses (Tortosa)

M. Teresa Sorrosal Forradellas, responsable de l’ensenyament de Finances i Comptabilitat

Mercedes Teruel Carrizosa, responsable de l’ensenyament d’Economia

Equip deganal des del 12 de desembre de 2015

Antonio Terceño Gómez, degà

M. Teresa Sorrosal Forradellas, vicedegana Christian Durán Weitkamp, secretari

Norberto Márquez Álvarez,responsable de l’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses (Reus)

Josep Miró Aragonès, responsable de l’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses (Tortosa)

Carme Molina Cobo, responsable de l’ensenyament de Finances i Comptabilitat Mercedes Teruel Carrizosa, responsable de l’ensenyament d’Economia

(3)

B) Ensenyaments oficials

Grau de Finances i Comptabilitat

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Grau d’Economia

Doble titulació de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Grau de Finances i Comptabilitat

Doble titulació de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Grau de Dret Màster en Direcció d’Empreses

Màster en Economia

Màster en Gestió d'Empreses (en extinció) Màster en Emprenedoria i Innovació

Màster en Direcció Estratègica de l’Empresa (en extinció) Doctorat en Economia i Empresa

C) Infraestructures

Pel que fa a les millores d’infraestructures s’han dut a terme les actuacions següents: Arranjament del mobiliari de Mas Vila

Adequació de l’espai de la planta baixa de l’edifici Mas Vila, com a futur espai per als coordinadors/es de màster, sala de reunions,...

Aprovació per cofinançament del RAM de la construcció d'un magatzem al soterrani de l’edifici de la Facultat.

Substitució de pantalles i projectors en les aules per cofinançament d'equipament docent.

Millora de l’equipament informàtic de deganat.

Millores en la climatització de la planta baixa de la Facultat i del CRAI . I·luminació vial de l’accés CB fins al pàrquing de la FEE.

Respecte a la formació del professorat en relació a les infraestructures, s’ha dut a terme un curs

de formació per als membres del nou equip d'emergències de la FEE,

organitzat per l’Oficina de Prevenció i Riscos Laborals (18 d’abril de 2016).

(4)

2.

Captació d’estudiants i rendiment acadèmic

Nombre d’Estudiants matriculats*

Ensenyament N. Matriculats

Ensenyaments de Grau 1.344

Finances i Comptabilitat 346 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) 574 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) 168

Economia 166

Administració i Direcció d'Empreses i Finances i

Comptabilitat 50

Administració i Direcció d'Empreses i Dret 40

* Dades extretes de l’Informe de Matrícula presentat a la Junta de Facultat el 30 de novembre de 2015.

Ensenyament N. Matriculats

Ensenyaments de Màster 37

Màster en Direcció d'Empreses 18

Màster en Economia 10

Màster en Emprenedoria i Innovació 6 Màster en Gestió d’Empreses 3 Màster en Direcció Estratègica de l'Empresa -

Ensenyament de Doctorat 45

Doctorat en Economia i Empresa 45

TOTAL 1.426

* Dades extretes de l’Informe de Matrícula presentat a la Junta de Facultat el 30 de novembre de 2015.

Nombre d’estudiants de nou accés*

Ensenyament N. Estudiants

Ensenyaments de Grau 359

Finances i Comptabilitat 91 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) 142 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) 25

Economia 49

Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

32 Administració i Direcció d'Empreses i Dret 20

Ensenyaments de Màster 28

Màster en Direcció d'Empreses 13

Màster en Economia 9

(5)

Ensenyament de Doctorat 18

Doctorat en Economia i Empresa 18

TOTAL 405

* Dades extretes de l’Informe de Matrícula presentat a la Junta de Facultat el 30 de novembre de 2015.

PDI amb docència als ensenyaments de la FEE

Departament Nombre PDI

Departament de Gestió d'Empreses 99

Departament d'Economia 72

Departament de Dret Privat, Processal i Financer 10 Departament de Dret Públic 8

TOTAL 189

Personal d'Administració i Serveis (PAS) adscrit a la FEE

Unitat Nombre PAS

Oficina de Suport al Deganat 4

Secretaria 4

Consergeria 3

Agent multimèdia 1

(6)

Finalment s'aporten dades complementàries del curs anterior: Taxa de rendiment acadèmic (Curs 2014/2015)

Ensenyament Taxa de rendiment

Ensenyaments de Grau

Finances i Comptabilitat 74,78% Administració i Direcció d'Empreses 78,52%

Economia 76,27%

ADE + FiC 99,42%

ADE + Dret 83,54%

Ensenyaments de Màster

Màster en Direcció d’Empreses 94,70% Màster en Direcció Estratègica de l’Empresa 97,00% Màster en Economia 67,60% Màster en Gestió d’Empreses 94,12% Màster en Emprenedoria i Innovació 96,00%

* Dades extretes de l’Informe del Rendiment acadèmic presentat a la Junta de Facultat el 30 de novembre

de 2015.

Taxa d’èxit (Curs 2014/2015)

Ensenyament Taxa d’èxit

Ensenyaments de Grau

Finances i Comptabilitat 85,59% Administració i Direcció d'Empreses 89,09%

Economia 86,98%

ADE + FiC 99,42%

ADE + Dret 91,14%

Ensenyaments de Màster

Màster en Direcció d’Empreses 100,00% Màster en Direcció Estratègica de l’Empresa 100,00% Màster en Economia 98,70% Màster en Gestió d’Empreses 94,12% Màster en Emprenedoria i Innovació 96,00%

* Dades extretes de l’Informe del Rendiment acadèmic presentat a la Junta de Facultat el 30 de novembre de 2015.

(7)

Estudiants titulats (Curs 2014/2015)

* Dades extretes de l’Informe de Matrícula presentat a la Junta de Facultat el 30 de novembre de 2015

Ensenyament Estudiants titulats

Ensenyaments de 1r i de 1r i 2n cicle 14

Llicenciatura d’Administració i Direcció d'Empreses 12

Llicenciatura d’Economia 2

Ensenyaments de Grau 160

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 105 Grau de Finances i Comptabilitat 29

Grau d’Economia 26

Ensenyaments de Màster 19

(8)

3. La formació i la innovació docent

El objectiu fonamental de la Facultat d’Economia i Empresa es proporcionar una

formació dirigida cap a l’excel·lència tant a nivell nacional com internacional, garantint

una oferta acadèmica d’acord a les necessitats i expectatives dels nostres estudiants, així com de la societat i el territori.

En el curs 2015-16 s’ha implantat el segon curs de les dues dobles titulacions que es van iniciar el curs 2014-15 (ADE+FIC i ADE+Dret). A més cal destacar que, atenent l’elevada demanda del doble grau d’ADE+FIC en el seu primer any d’implantació, aquest curs es van oferir 30 places de nou accés a aquesta titulació, incrementant de forma significativa les 10 places ofertes el curs anterior.

S’ha mantingut l’activació de les dues mencions previstes en les memòries de verificació dels graus: la Menció en Comerç Internacional, impartida en anglès, i la Menció en Màrqueting. La primera s’ofereix als estudiants dels tres graus del centre, mentre que la Menció en Màrqueting és pròpia del grau d’Administració i Direcció d’Empreses.

En el curs 2015-16 l’oferta d’assignatures impartides en llengua anglesa està formada per un total de 16 assignatures. Aquestes assignatures són:

 En els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, de Finances i Comptabilitat i d’Economia: Mathematics I (1r-1Q) Introduction to Microeconomics (1r-1Q) Mathematics II (1r-2Q) Introduction to Macroeconomics (1r-2Q) Company Organization (1r-2Q)

Principles of Applied Economics (1r-2Q) Microeconomy (2n-1Q)

Financial Management: Investment (2n-2Q) World Economics (3r-1Q)

Financial Management: Finance (3r-1Q) International Finance (3r-2Q)

International Marketing (3r-2Q) International Economics (3r-2Q)

International Economic Relations (3r-2Q) International Commercial Law (3r-2Q)

 En els graus d’Administració i Direcció d’Empreses i d’Economia: Macroeconomy (2n-2Q)

Per tal de garantir un horari compacte tot i el major nombre d’assignatures per quadrimestre que cursen els estudiants de les dobles titulacions, la seva oferta d’assignatures en anglès és lleugerament inferior a la de la resta d’estudiants. En concret, els estudiants d’ADE+FIC poden cursar en anglès les assignatures següents: Introduction to Microeconomics, Company Organization, Introduction to Macroeconomics, Principles of Applied Economics, Microeconomy, Macroeconomy and Financial Management: Investment. Pel que fa als estudiants de la doble titulació d’ADE+Dret, la seva oferta en anglès la configuren les assignatures següents: Company Organization, Introduction to Microeconomics and Introduction to Macroeconomics.

(9)

Màster en Finances i Gestió Bancària, de 60 ECTS (14a edició), en col·laboració amb el Departament de Gestió d’Empreses i l’Institut d’Estudis Financers. Màster acreditat per EFPA.

A més s’han dut a terme les activitats següents per facilitar la trajectòria acadèmica de l’estudiant vetllant per la permanent millora de les instal·lacions i els serveis del centre i considerant aquesta trajectòria com un procés integral de la formació del futur professional dins del marc de la responsabilitat social.

Sessions informatives sobre el procés de matrícula per als estudiants de nou accés amb plaça assignada al juliol (13 i 27 de juliol de 2015). Jornades d’Acollida 2015-16, adreçades als estudiants de nou accés (7, 8 i 9 de setembre de 2015 a Reus i Tortosa).

Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial amb la finalitat de millorar la qualitat dels processos formatius en relació a l’orientació dels estudiants, i sessió grupal de presentació de tutor/a als estudiants de nou accés (14, 16, 17 i 21 de setembre de 2015 a Reus i Tortosa).

Sessions informatives, per als estudiants de 4t curs, sobre el Treball de Fi de Grau (15, 16 i 17 de setembre de 2015, a Reus i Tortosa).

Curs intensiu d’Introducció a les matemàtiques per als estudiants de primer curs d’ADE al Campus Terres de l’Ebre (del 21 de setembre al 8 d’octubre de 2015).

Lliurament de la documentació de l’assignatura de pràctiques externes per estudiants d’ADE (21 de setembre a Reus i 22 de setembre a Tortosa), de FIC i Economia (28 de gener) i de màster (24 de febrer). Jornada d’Emprenedoria social (22 d’octubre de 2015).

Lliurament de les beques de la Fundació Privada Reddis als estudiants de la Facultat que van fer una estada de mobilitat el curs 14-15. Es van lliurar 24 beques amb un import total de 15.000 euros (3 de novembre de 2015).

Campanya de Reis Solidaris: recollida de joguines i altres regals (de l’1 al 15 de desembre de 2015).

Reunió informativa sobre la convocatòria de Beques Santander CRUE CEPYME de pràctiques a empreses (26 de gener de 2016).

Tallers d’orientació professional "Millora el teu currículum", “Com enfrontar-se a l’entrevista personal” i “Aprèn a potenciar el teu currículum i acompanyar-lo d’una carta de presentació” (7, 12 i 14 d’abril de 2016). XII Fòrum de l'Ocupació Universitària (6 d’abril de 2016 a Reus).

(10)

Universitària (6 d’abril a Reus), i en el marc del V Fòrum d’Ocupació del Campus Terres de l’Ebre (21 d’abril de 2016 a Tortosa).

Xerrada informativa per a empreses i/o entitats col•laboradores de la Borsa de Treball al Campus Terres de l’Ebre en el marc del V Fòrum d’Ocupació (21 d’abril de 2016).

Assistència al V Fòrum d’Ocupació de les Terres de l'Ebre (21 d’abril de 2016).

Assistència al 3er Mercat de Projectes Socials on es va presentar el Catàleg de projectes al professorat i als estudiants de la URV per elaborar el TFG. (21 d’abril de 2016 a Reus).

Presentació de la XV edició del Màster en Finances i Gestió Bancària (4 de maig de 2016).

Presentació dels màsters oficials de la Facultat (4 i 5 de maig a Reus i 10 de maig a Tortosa).

Xerrada informativa sobre pràctiques externes i Borsa de Treball per a empreses i/o entitats col•laboradores de la Facultat d’Economia i Empresa (1 de juny de 2016 a Reus i 9 de juny a Tortosa).

Xerrada informativa sobre el programa d’intercanvi: “Vas a França de mobilitat?” (8 de juny de 2016).

Exposició 30 aniversari de l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Europea (9 de maig de 2016).

(11)

4. Actuacions d’avaluació i millora

Una de les tasques fonamentals de la Facultat d’Economia i Empresas es assegurar que la Política de Qualitat del centre sigui coneguda per tots els grups d’interès i es troba a disposició de tots ells.

Al web de la Facultat hi ha disponible la Política i Objectius de Qualitat de la FEE revisada i aprovada per Junta de Facultat el 27 de maig de 2013, ratificada per Junta de Facultat el 25 de novembre de 2014 i modificada el 20 de maig de 2016. També es pot consultar tot un conjunt de taxes i indicadors relacionats amb l'activitat acadèmica duta a terme des de la implantació dels graus. Aquesta informació està disponible tant per a la comunitat universitària com per a la societat en general.

Les accions realitzades durant el curs 2015-16 per garantir que els processos que

formen el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre es revisen periòdicament, es mantenen efectius i s’adapten a les necessitats específiques de

cada moment són:

Elaboració dels informes de seguiment de les titulacions de grau i màster de la FEE del curs 2015-16.

Elaboració de l’informe de matrícula corresponent al curs 2015-16.

Elaboració de l’informe d’avaluació de l’activitat docent corresponent al curs 2014-15.

Elaboració de l’informe sobre l’Estudi de Percepció de la Docència corresponent al curs 2014-15.

Elaboració de la memòria de la Borsa de Treball i Pràctiques Externes del curs 2014-15.

Elaboració de la memòria de mobilitat dels estudiants de la Facultat. Curs 2014-15.

Elaboració de l’informe de seguiment de l’activitat docent del curs 2015-16. Elaboració de l’informe del PAT de la FEE corresponent al curs 2014-15. Elaboració de l’informe de rendiment acadèmic del curs 2014-15.

Sessió informativa al nou professorat associat al Campus Terres de l’Ebre (7 d’octubre de 2015).

Sessions informatives a Reus i Tortosa adreçades especialment al personal investigador en formació i professorat de nova incorporació del curs 2015-16, però oberta a tot el PDI, en la qual s’informa dels aspectes més directament relacionats amb el desenvolupament de la seva docència (18 i 20 de gener de 2016).

(12)

5. Relacions externes

A) Internacionalització

Un dels Objectius bàsics de la Facultat d’Economia i Empres es afavorir la internacionalització del centre, tant en la capacitat d’atracció dels ensenyaments de la FEE, com en la promoció de la mobilitat acadèmica, en formació i en pràctiques dels estudiants de la FEE.

La FEE ha continuat potenciant la mobilitat internacional i estatal dels estudiants en el marc dels programes MOU, Erasmus i Sicue. Durant el curs 2015-16, un total de 38 estudiants han realitzat una estada (anual o quadrimestral) en una universitat estrangera o espanyola. D’altra banda, 68 estudiants estrangers han escollit la FEE com a destí per realitzar part dels seus estudis universitaris.

Per al curs 2016-16 s’han ofert places a les destinacions següents:

Programa Erasmus: Justus-Liebig-Universität Giessen (Alemanya), Potsdam Universität (Alemanya), Universität Wuppertal (Alemanya), Zwickau University of Applied Sciences (Alemanya), Universitaet Erlangen-Nuernberg (Alemanya), IMC-Fachoschule Krems (Àustria), FH Joanneum Gesellschaft (Àustria), Vives University College Kortrijc (Bèlgica), Ekonomicka Unverzita V Bratislave (Eslovàquia), Université Cergy Pontoise (França), IFSAC-ESC-Pau (França), Université de Montpellier I (França), ISC Paris School of Management (França), Neoma Business School (França), Université d’Orléans, Université René Descartes-Paris 5 (França), Oikonomiko Panepistimio Athinon (Grècia), University of Piraeus (Grècia), Fontys University of Applied Sciences (Països Baixos), University of Limerick (Irlanda), Cork Institute of Technology (Irlanda), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Itàlia), Università degli studi di Catania (Itàlia), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia), Università degli studi di Napoli Federico II (Itàlia), Università degli Studi di Salerno (Itàlia), Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” (Itàlia), Università degli Studi di Catania (Itàlia), Università degli Studi di Parma (Itàlia), Dankook University (República de Corea), Kauno Technologijos Universitetas (Lituània), Vilniaus Kolegija (Lituània), Mikolaja Kopernika W Toruniu (Polònia), University of Economy in Bydgoszczy (Polònia), Universidade de Coimbra (Portugal), University of Stirling (Renge Unit), University of the West of Scotland (Regne Unit), Universitatea de Vest din Timişoara (Romania), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (Romania), Högskolan Dalarna (Suècia), Högskolan Väst (Suècia), Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (Suïssa), Università della Svizzera Italiana (Suïssa).

Programa MOU: Universidad del Rosario (Argentina), Universidad Nacional del Sur (Argentina), Universidad Nacional del General Sarmiento (Argentina), Universidad Nacional de la Plata (Argentina), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), Universidad Federal de Bahía (Brasil), Universidad Paulista (Brasil), Universidade Positivo (Brasil), Universidad Central (Colòmbia), Universidad del Atlántico (Colòmbia), Cornell University (Estats Units), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic), Instituto Tecnológico de Sonora (Mèxic), Universidad de Monterrey (Mèxic), Southwestern University of Finance and Economics (Xina).

Programa Sicue: UniversidadAutónoma de Madrid, Universitat de Girona, Universitat Jaume I, Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de León, UniversidadRey Juan Carlos, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla, Universitat de València.

(13)

Per poder incrementar l’oferta d’universitats on els estudiants puguin fer estades de mobilitat, el centre manté una política activa de cerca de noves destinacions que tinguin una oferta formativa en l’àmbit de l’Economia i l’Empresa.

El personal docent i investigador ha participat també en programes d’intercanvi. Han realitzat estades de mobilitat: Xiaoni Li (Högskolan Väst), Heleni Papaoikonomou (Università degli Studi di Napoli Federico II), Aurelio Fernández Bariviera (University of Limerick).

Altres activitats realitzades en l’àmbit de la Internacionalització han estat les següents:

Sessió d’orientació als estudiants que faran una estada de mobilitat el curs 2015-16, organitzada per l’I-Center (9 de juny de 2015).

Sessions informatives de mobilitat específiques per als estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa (10 i 17 de desembre de 2015, a Reus i Tortosa, respectivament).

(14)

B) Pràctiques empresarials

Un instrument fonamental que facilita la inserció laboral de l’estudiant i millora la interrelació entre universitat i empresa es la realització de pràctiques externes en empreses per part de l’estudiant.

La col·laboració amb el món empresarial s’ha continuat impulsant mitjançant les Pràctiques Externes i la Borsa de Treball de la FEE.

Per a la gestió tant dels convenis de pràctiques curriculars com de pràctiques extracurriculars, així com de les ofertes laborals, la Facultat d’Economia i Empresa disposa d’aplicacions informàtiques específiques, una per a les pràctiques curriculars, que es va posar en marxa el juliol de 2012; i una altra per a les pràctiques extracurriculars i les ofertes laborals, activa des de 2008. Durant el curs 2015-16 s’ha treballat per integrar ambdues aplicacions i poder posar en marxa, durant el curs 2016-17, una aplicació única per a la gestió de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars.

En l’àmbit de les pràctiques extracurriculars, en el període de l’1/06/15 al 31/05/16, s’han signat un total de 128 convenis amb 62 entitats. La relació d’entitats amb les quals s’ha signat algun conveni de pràctiques extracurriculars en aquest període és: Aacoas Art Travel SL, Ajuntament d’Alforja, Ajuntament de La Canonja, Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, Alsys Information Technologies SL, Altadill Electrodomèstics, Arboreto SAT, Asfaltos Españoles SA, Autoritat Portuària de Tarragona, Balfegó&Balfegó, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Basell Poliolefinas Ibérica SL, BASF Española SL, BASF Sonatrach Propanchem SA, Bayer Material Science SL, Borges Mediterranean Group, Caixa Guissona, Clariant Ibérica Producción SA, De la Guardia Grup d’Assessors SL, Delta Aqua Redes SLU, Deutsche Bank, Diputació de Tarragona, Eco-Shredder SL, Eduardo Sanromà López, Equipaments Sia Biosca SLU, Firmenich SA, Fischer Ibérica SAU, Florentino Duran Talamino, Flowserve SAU, Francisco Roch Anguera, Galenicum Health SL, Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE, Gestionamos SCP, GIESSA 2013 SL, Gomà-Camps SAU, Grupo Castilla Soporte SL, Hotel Termes Montbrió SL, Ibercaja Banco SAU, Jesús Benaiges Borrás, Kellogg Manufacturing España SL, Laboratori Analític Valls SL, Leader B2B, Lear Corporation Holding Spain SLU, Manpower Team ETT SAU, Nath 2004 SL, PGI Spain, Port Aventura Entertainment SA, Pricewaterhouse Coopers Compliance Services SL, Productes del Cafè SA, Repsol SA, Retonic SL, SAP España, Sis. Aplic y Produc. Inf., SCA Hygiene Products SL, Schindler SA, Seare Reus Enginyeria SL, Seat SA, Soluciones Empresariales Gure Bidea SL, Tecnoferro 24H Asistencia Técnica SL, Tierra Zen SL, TQ Tecnol SA, Universo Estelar SL.

Quant a les pràctiques curriculars, durant el curs 2015-16, un total de 67 entitats col·laboradores han acollit estudiants en pràctiques, signant un total de 154 convenis (138 de grau i 16 de màster). Aquestes entitats són: Activa Mutua 2008, Adec Assessors SLP, ADQUI SA, Ajuntament d’Alcanar, Ajuntament de Móra d’Ebre, Ajuntament de Salou, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Torredembarra, Ajuntament de Tortosa, Alsys Information Technologies SL, Altadill Electrodomèstics, Ames Reus SCP, Apartmueble SL, Arboreto SAT, Assemsa Consultors SL, Assessoria Fiscal Costa Daurada SLPU, Associació per a la conservació dels ecosistemes naturals, Audit Concept SL, Barcelona Life Sciences SL, Barebone SL, Bariperfil SL, Basf Española SL, Boada & Duch Auditors, Cambra de Comerç de Reus, Campdepadrós Gestoria SLP, Clatovall Associats SL, Clau centre de serveis SL, Club Nàutic Salou, De la Guardia Grup d’Assessors SL, Delta Stock’s SA, Diputació de Tarragona, Ebrethink SL, Eco-Shredder SL, Faiveley Transport Ibèrica SA, Ferraté Electrodomèstics SL, Fischer

(15)

Iberica SAU, Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE, Gestora del gremis del Baix Penedès, Ginovart& Monclús Enginyers SLU, Gomà Camps SAU, Guadalupe Forné Tena, Hotel Termes Montbrió SL, Ignasi Barrera Curto, Kellogg Manufacturing España SL, Laboratori Analític Valls SL, Manpower Team ETT SAU, Market Research & Cloud SL, Mediterranea Beach & Golf Community SAU, Miavit Nutrición Animal SL, Mollà Rudiez & Oliva SAP, Motivació Formació SL, NT Sensors SL, Pont Mestres & Auditores Asociados SA, Port Aventura Entertainment SAU, Promicsa, Promociones Blaumar SA, Protego Insurance Consulting Correduría de Seguros SLU, Retonic SL, Reus Desenvolupament Econòmic SA, Rosa & Reverte Consultors SLP, Seare Reus Enginyeria SL, Tallers Claudi SL, TQ Tecnol SA, Universitat Rovira i Virgili, Voitic SL, Waitless Company 2014 SL i Wapa Cosmetics SL.

Considerant tant l’activitat de pràctiques curriculars del curs 2015-16 com de pràctiques extracurriculars de l’1/6/2015 al 31/05/2016, la Facultat d’Economia i Empresa ha signat un total de 282 convenis amb 111 entitats col·laboradores diferents.

En el marc de les pràctiques externes també s’han dut a terme les activitats següents: Reunió amb tots els estudiants matriculats de Pràctiques Externes durant la qual es van lliurar els convenis i es va informar del tutor/a acadèmic i de l’empresa (per als estudiants del grau d’ADE, el 21 de setembre de 2015 a Reus i el 22 de setembre a Tortosa; per als estudiants dels graus de FIC i ECO, el 28 de gener de 2016; per als estudiants de màster, el 24 de febrer de 2016).

Sessions informatives per al curs 2016-17 dirigides tant als estudiants (6 i 8 d’abril de 2016, a Reus, i 21 d’abril de 2016 a Tortosa) com a les potencials entitats col·laboradores (1 de juny de 2016, a Reus, i 9 de juny de 2016, a Tortosa).

(16)

6. Activitats de responsabilitat social

A) Centres de secundària

Es manté el compromís ferm de promoure els vincles de la Facultat amb els centres de

secundària per tal de captar talent i fomentar l’estudi de l’economia i l’empresa entre

els joves del nostre territori.

En l’àmbit de la projecció cap a secundària, i dins del Dia de la Ciència, es va organitzar al Campus Terres de l’Ebre el taller “ADE Treasure Hunt”. Hi van participar 94 estudiants de quatre centres: Joaquín Bau, Roquetes, Cristòfol Despuig i Sagrada Família (17 i 18 de novembre de 2015).

Jornades de Portes Obertes (30 de març i 13 d’abril de 2016) on es presenta la Facultat, fent especial referència a l’oferta formativa, i s’organitza una visita guiada a les instal·lacions. Per tercer any consecutiu, s’ha organitzat també una Jornada de Portes Obertes orientada a les famílies (7 de maig de 2016). Participació en el X Fòrum TRICS (Fòrum de treballs de recerca i crèdits de síntesi) (7 d’abril de 2016).

Curs EstiURV: Fem Màrqueting! Amb la participació de 21 estudiants, majoritàriament de 1r. de batxillerat (11 a 15 de juliol de 2016).

Visita als Instituts Joan Coromines i La Salle Benicarló, ambdós de Benicarló (Baix Maestrat) (4 de maig de 2016).

Organització de la Fase Local de la VIII Olimpíada d’Economia (24 de maig de 2016), amb la participació de 108 estudiants, pertanyents a 28 centres de Secundària de la província.

Participació a la Fase Nacional de la VIII Olimpíada d’Economia, celebrada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (22, 23 i 24 de juny de 2016).

Conferències divulgatives als centres de secundària a proposta del professorat de la FEE. Aquest curs s’han proposat conferències relacionades amb (1) La crisi: quan, com i per què?, (2) La reindustrialització de Catalunya, (3) Jocs econòmics: Olimpíades i altres concursos.

Presentació dels ensenyaments de la Facultat a diferents centres de secundària: Institut Ernest Lluch de Cunit (5 de novembre de 2015), Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona (18 de febrer de 2016), Institut Jaume Huguet de Valls (1 de març de 2016), Institut Vidal i Barraquer de Tarragona (16 de març de 2016).

Participació a l’Espai de l’estudiant de Valls (12 i 13 de març de 2016). Participació al Saló de l’Ensenyament (9 a 12 de març de 2016).

Participació al 5è Fòrum d’emancipació juvenil a Amposta (16 de març de 2016). Visita de l’Institut Jaume I de Salou dins del URV Campus Tour amb una participació de 120 estudiants de 1r. d’ESO (14 de març de 2016).

(17)

Visita de l’Institut Antoni Ballester dins del URV Campus Tour amb una participació de 60 estudiants de 4t. d’ESO (15 d’abril de 2016).

B) Impuls al desenvolupament socio-cultural

En aquest context, l’objectiu de la Facultat d’Economia i Empresa es fomentar la

visibilitat de la Facultat per tal de posicionar-la a nivell territorial així com a nivell

internacional a través de la divulgació del coneixement, la transferència realitzada i les activitats de formació.

Premis i reconeixements:

La Fundació Coll-Urgellès, en l’última reunió del seu patronat, va aprovar el premi a l’estudiant amb millor qualificació d’admissió a la Facultat del curs 2015-16. El premi va recaure en l’estudiant del doble grau d’ADE+FIC Anna Iglesias Llaberia, de La Selva del Camp, amb una nota de 12,562 (21 de desembre de 2015).

Durant el Sopar dels Economistes es va lliurar el premi a l’estudiant amb millor expedient acadèmic del curs 2014-15 de la Facultat d’Economia i Empresa, Elena Ladera Galán, graduada en Economia.

Premi extraordinari de doctorat de la URV per a Guiomar Ibañez, del programa de doctorat de la FEE.

Durant l’acte d’inauguració de curs de la Facultat es va fer el lliurament dels premis i reconeixements següents:

Premi a l’estudiant de la FEE millor classificat en la Fase Local de la VII Olimpíada d’Economia, Pau Tarrés, de l’Institut Fontanelles, i reconeixement al centre classificat en primer lloc, l'Institut Antoni de Martí i Franquès, i al seu professor d'Economia de l'Empresa, el prof. José Manuel Vila. Els premis van estar patrocinats per la Fundació Coll-Urgellès.

Premis Gresol als Millors expedients de grau del curs 2014-15: - Cèlia Egea Sabaté (Grau d'Administració i Direcció d'Empreses) - Francesc Xavier Iniesta Llauradó (Grau de Finances i Comptabilitat) - Elena Ladera Galán (Grau d'Economia).

Reconeixement a la trajectòria professional de Jordi Llauradó Vidilla, antic estudiantde la Facultat d'Economia i Empresa.

Conferències:

 Conferència “El paper dels joves en el nou Estat” a càrrec del prof. Germà Bel (21 de setembre de 2015).

 Inauguració del curs acadèmic 2015-16 a la FEE. La lliçó inaugural va anar a càrrec del Sr. Josep Soler, Director General de l’IEF (25 de

(18)

 Xerrada d'Economia del CREIP: El Dr. Antón Costas Comesaña, Catedràtic de la UB i President del Cercle d’Economia va fer una conferència sobre “El futuro del crecimiento: A propósito de España y Europa” (14 de desembre de 2015).

 “Economia del Transport aeri: guia per entendre un mercat en canvi permanent" (25 de maig de 2016)

 “Els dos grans temes energètics del 2016: L’acord de París i les seves implicacions. Què passa amb el preu del petroli? (13 de juny de 2016).  “L’assessorament financer avui en el marc de la situació econòmica,

bancària i del serveis financers”, a càrrec de Josep Soler, director general de l’IEF (27 d’abril de 2016).

 Seminari: “Instruments financers pel creixement” (25 de maig de 2016)

Presència en actes i reunions organitzats per diferents entitats del territori:  Assistència a l’acte d’inauguració del sistema universitari català, que

aquest any s’ha celebrat a la URV. Hi va assistir el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i la lliçó inaugural va anar a càrrec de Dominic Keown, catedràtic d'Estudis Catalans de la Universitat de Cambridge (4 de setembre de 2015).

 XIII Jornada Gresol, organitzada per la Fundació Gresol (8 d’octubre de 2015).

 XVII Trobada d’Economia al Campus Terres de l’Ebre (13 de novembre de 2015.

 Jornada dels Economistes 2015 (14 de novembre de 2015).

 Assistència a les reunions de CONFEDE a Bilbao (3 i 4 de desembre de 2015), extraordinària a Madrid (25 de febrer de 2016) i assistència i participació a la reunió de Salamanca (2 i 3 de juny de 2016).

 Assistència a la reunió de l’Asociación Olimpiada Española de Economía (26 de febrer de 2016).

 Assistència a l’acte de lliurament de premis de la Fundació Mútua Catalana. (5 de maig de 2016).

 Assistència al Focus Group de Formació realitzat en el marc del Baròmetre del Sector Tecnològic de Catalunya (19 d’abril de 2016).  Jornada d'Emprenedoria Social, organitzada per la càtedra

d’Emprenedoria i Creació d’Empreses.(22 d'octubre de 2015).

 XVI Congrés Internacional de Ciència Regional, organitzat pels grups de recerca GRIT i QURE i l’Associació Catalana de Ciència Regional. (18 al 20 de novembre de 2015).

(19)

 Participació en la Jornada dels Economistes El capital econòmic de Tarragona: el que es queda i el que s'escapa, la lliçó inaugural de la qual va anar a càrrec del prof. Jordi Sardà amb el títol El capital que s’escapa: els impostos que no tenim.(19 de novembre de 2015).

 Workshop en Generació Elèctrica Distribuïda (4 de desembre de 2015).  Presentació de la “Guía de la Innovació” organitzada per la Càtedra per

al Foment de la Innovació Empresarial (14 de desembre de 2015).  4t PhD-Student Workshop in Industrial and Public Economics, organitzat

pel CREIP (11 i 12 de febrer de 2016).

 Dimarts emprenedor: “Vivències com a emprenedor”, amb el lliurament dels Ajuts de Consell Social a les Millors Idees Emprenedores 2015 (16 de febrer de 2016).

 Presentació de l'estudi Càtedra d’Innovació: Quins objectius persegueixen les empreses quan innoven” d’Elisenda Jové (23 de febrer de 2016).

 Presentació del llibre “L’Aventura del mercat: un relat d’economia recreativa “ de l’autor i professor Agustí Segarra (8 de març de 2016).  VI Seminari Internacional en Ciències Socials “Doctor’s Professional

Status” (11 de març de 2016).

 Conferència anual de l’INFER, organitzada pel CREIP (8, 9 i 10 de juny de 2016).

 Competició Nacional d’Emprenedoria Social dins l’European Project: International Social Innovation Competition for Student and Adult Learners (18 de maig de 2016).

 Jornada sobre Ajuts Financers, CDTI i Gestió de Projectes d’I+D+i (7 de juny de 2016).

 Curs de “Foment de la Innovació” (7, 14, 21 i 28 de juny i 5 de juliol de 2016).

 V Jornada sobre Territori i Infraestructures del CREIP, “Situació i Estratègies de futur de l’Aeroport de Reus” (13 de juny de 2016, a la cambra de comerç de Reus).

A més s’ha dut a terme la campanya de Reis Solidaris (de l’1 al 15 de desembre del 2015).

Es valoren molt positivament les actuacions dutes a terme ja que estan alineades amb la política del centre i contribueixen a assolir els seus objectius de qualitat.

(20)

52.714,56 42.226,34 10.488,22

Pres. Inicial Increment Pres. Final 36.930,97 15.783,59 52.714,56

15.783,59

16.096,03 384,86 220,00

Cofinançament equipament docent 1.151,99

-1.894,29 -175,00

Pres. Inicial Despesa Saldo

36.930,97 42.226,34 -5.295,37

33.237,87 30.476,85 2.761,02

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 5.400,00 4.152,63 1.247,37 211 Edificis i altres construccions 2.500,00 129,71 2.370,29

213 Maquinària 2.500,00 3.738,86 -1.238,86

216 Mobiliari 400,00 225,06 174,94

217 Equips informàtics 0,00 59,00 -59,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES 23.137,87 23.164,61 -26,74

220 Material d'oficina 11.100,00 13.009,43 -1.909,43 2200Material d'oficina no inventariable 6.000,00 7.351,23 -1.351,23

2205Fotocòpies 3.600,00 3.846,38 -246,38

2206Material Informàtic de consum 1.500,00 1.327,07 172,93

2209Altre material d'oficina 0,00 484,75 -484,75

221 Subministraments 1.700,00 1.337,07 362,93 2215Altre material fungible 700,00 150,57 549,43

2219Altres subministraments 1.000,00 1.186,50 -186,50 222 Comunicacions 6.837,87 6.465,30 372,57 2220Telefòniques 6.737,87 6.461,51 276,36 2221Correu 0,00 3,79 -3,79 2222Missatgers 100,00 0,00 100,00 226 Despeses diverses 2.500,00 1.245,11 1.254,89 2261Accions protocolàries / representatives 2.000,00 1.127,15 872,85

2262Publicitat i propaganda 500,00 103,46 396,54

2269Altres 0,00 14,50 -14,50

227 Treballs fets per altres empreses 1.000,00 1.107,70 -107,70 2276Estudis i treballs realitzats per professionals 600,00 1.007,70 -407,70

22776Cursets 400,00 100,00 300,00

23 INDEMNITZACIÓ PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 4.700,00 3.159,61 1.540,39 230 Dietes i locomoció del personal 4.700,00 3.159,61 1.540,39

2301Dietes 1.200,00 847,39 352,61

2302Locomoció 3.500,00 2.312,22 1.187,78

Pres. Inicial Despesa Saldo

3.693,10 11.749,49 -8.056,39

62 NOVES INVERSIONS PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI 3.693,10 11.749,49 -8.056,39 62301Maquinària 693,10 0,00 693,10

Ingressos addicionals i transferències

Romanent 2014 Màsters oficials 1600000 1021 CAPÍTOL II CAPÍTOL VI TOTAL 1600000 1021

Ingressos lloguer aules

Cofinançament RAM Telefonia

(21)

LIQUIDACIÓ ORGÀNIQUES FEE 2015

Romanents

34.592,97 €

1600000 Pressupost corrent FCEE

10.488,22 €

1600033 Beques Fundació Privada REDDIS

1.903,90 €

1600042 Desenvolupament Plans Estratègics

13.382,20 €

1600071 Romanent Especial

965,89 €

1600084 Overheads Facultat d’Economia i Empresa

1.591,74 €

1600085 Màster de Direcció d’Empreses

2.869,86 €

1600087 Màster d’Economia

1.562,35 €

1600089 Màster de Gestió d’Empreses

7,48 €

1600090 VII Olimpíada d’Economia 2015

234,73 €

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :