ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Carrer Sant Antoni, 13 08394 Sant Vicenç de Montalt Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 http://www.svmontalt.cat

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 14/08

Caràcter: ordinari

Data: 2 d’octubre de 2008

Horari: de 19:40 a 21:35 hores

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt

Assistents:

Sr. Miquel Angel Martínez i Camarasa, Alcalde (CIU)

Sr. Javier Trapé i Puig, Primer Tinent d’Alcalde (CIU),

Sr. Pere Orts i Cubillo, Segon Tinent d’Alcalde (ESQUERRA-AM),

Sr. Amadeu Clofent Rosique, Tercer Tinent d’Alcalde (AXSV)

Sr. Miquel Pujol i Ramon, Quart Tinent d’Alcalde (CIU)

Secretari:

Francesc Ortiz i Amat, el de la Corporació.

A requeriment de l’Alcaldia, i d’acord amb l’article 113, punt 3, del RD

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i

Funcionament de les Entitats Locals, també hi assisteixen, com a convidats:

Sra. Maria Lluïsa Grimal i Colomé, Regidora (CIU).

Sra. Fina Navarro Nicolás, Regidora (CIU)

Sr. David Pons i Comas, Regidor (ESQUERRA-AM).

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

LOCAL DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI.

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 8

(TANCAMENT) I LA FACTURA 2800894 PRESENTADES PER INCUNART,

S.A CORRESPONENTS A L’OBRA DEL PROJECTE DE CLUB DE

PETANCA I URBANITZACIÓ (F1, 2 i 4).

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA

DEL PROJECTE DE CLUB DE PETANCA I URBANITZACIÓ (F1, 2 i 4).

(2)

- PROPOSTA D’ACORD A ADOPTAR PER TAL D'AMPLIAR LA

DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I

ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST D'ANTERIORS

ACORDS DE DELEGACIÓ.

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ D’UNS

TALLERS DE TEATRE ALS CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI

CORRESPONENTS AL CURS ESCOLAR 2008/2009.

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ EL

MARESME “PRO DISMINUITS”.

VUITÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT.

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES.

PRIMER. El senyor President obre la sessió i el senyor secretari pregunta si

els/les senyors/es regidors/es es donen per assabentats/des del contingut de

l’acta de 18 de setembre de 2008.

Acord, per unanimitat:

1. Aprovar l’acta de 18 de setembre de 2008.

SEGON. El senyor secretari pregunta si els/les senyors/es regidors/es es

donen per assabentats/des de les publicacions de més interès, aparegudes en

el Diari Oficial de la Generalitat, Butlletí Oficial de la Província i el Boletín Oficial

del Estado, a la qual cosa responen afirmativament.

Així mateix, el senyor secretari dóna compte de la Resolució de la Direcció

General d’Administració Local, de data 9 de setembre de 2008, per la qual es

declara la caducitat de l’expedient d’oficialització de la bandera del municipi i

l’arxiu de les actuacions practicades. Els/les senyors/es assistents es donen

per assabentats/des.

TERCER. L’empresa INCUNART, S.A ha presentat la factura número 2800894,

de data 31 de juliol de 2008, per import de NOU MIL SIS-CENTS

VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUITANTA-NOU CÈNTIMS (9.689,99 €), amb IVA inclòs,

(3)

corresponent a la certificació número 8 (tancament) de l’obra del Projecte de

Club de Petanca i Urbanització de la Zona Esportiva (F1, 2 i 4).

Donada la conformitat per la Direcció Facultativa,

Acords, per unanimitat,

Primer. Aprovar la factura número 2800894, de data 31 de juliol de 2008, per

import de NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS (9.689,99 €), amb IVA inclòs, corresponent a la certificació

número 8 (tancament) de l’obra del Projecte de Club de Petanca i Urbanització

de la Zona Esportiva (F1, 2 i 4).

Segon. Donar trasllat del present acord a la Tresoreria Municipal.

QUART. Vista l’acta de recepció de l’obra del Projecte de Club de Petanca i

Urbanització de la zona esportiva (F1, 2 i 4) la qual es transcriu tot seguit:

“ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE

CLUB DE PETANCA I URBANITZACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Comarca del Maresme

Projecte Bàsic i Executiu de Club petanca i urbanització de zona esportiva

Sant Vicenç de Montalt, ...

Reunits a la seu de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, el senyor Miquel

Àngel Martínez Camarasa, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Vicenç de

Montalt, la senyora Marta Pujol Ferrusola, arquitecte de l’Ajuntament de Sant

Vicenç de Montalt, el senyor Eduard Cot i de Torres, enginyer de l’Ajuntament

de Sant Vicenç de Montalt, i el senyor Jordi Cusachs, en representació de la

societat INCUNART, amb les representacions que així mateix es detallen, a

l’objecte de procedir a la recepció de l’obra de referència a dalt esmentada, en

compliment del que estableixen l’article 110.2 i 147 del Reial decret legislatiu,

de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les

administracions públiques.

(4)

Manifesten que, d’acord amb el certificat final d’obra emès per la direcció

facultativa, aquesta es troba acabada de total conformitat amb les prescripcions

tècniques administratives degudament aprovades que han servit de base per a

la seva contractació i execució i s’ha comprovat, a més que l’obra es troba en

bon estat.

En conseqüència es dóna per rebuda l’obra a què es refereix aquesta acta i

comença a comptar des del dia d’avui el termini de garantia establert en el plec

de clàusules administratives particulars.

Per la seva part, el representat municipal, en nom de la corporació, accepta

l’obra a l’efecte del seu ús públic i es compromet que la corporació posi en

coneixement del tècnic director qualsevol anomalia o defecte que pugui sorgir

durant el període de garantia.

El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’aquest termini li

correspon de tenir cura de la conservació i policia de l’obra executada.

I perquè així consti, els senyors compareixents signen aquesta acta per

duplicat exemplar.”

Acords, per unanimitat,

Primer. Aprovar l’acta de recepció de l’obra del Projecte de Club de Petanca i

Urbanització de la zona esportiva (F1, 2 i 4).

Segon. Convocar les parts implicades per procedir a la seva signatura.

CINQUÈ. Des de l’Organisme de Gestió Tributària s’ha preparat una proposta

d’acord per al Ple de la Corporació per tal de delegar la Taxa per la prestació

dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i

instal·lacions i aprofitar per fer una refosa dels acords de delegació, ja que n’hi

ha de dispersos.

La proposta és la següent:

ACORD A ADOPTAR PER TAL D'AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST

D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran

(5)

delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de

gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els

corresponguin.

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de

fixar l’abast i contingut de la delegació.

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la

Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic

que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres

facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords

plenaris.

La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la inspecció

i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la Llei

50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social,

aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de

la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa tributaria.

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre

aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència

de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en

ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat

que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa

referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de

gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i ratificar la delegació de

funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i

concretant en allò que calgui els acords anteriors.

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents

ACORDS

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article

7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres

ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

-Taxa de la intervenció integral d’Administració municipal en les activitats i

instal·lacions. Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen

(6)

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals

en les liquidacions per ingrés directe.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

SEGON.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels ingressos de dret

públic, que a continuació s’especifiquen:

- Execucions subsidiàries,

Les funcions que en relació a la recaptació són:

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d’interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

TERCER.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta

data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu

l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació i/o

inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:

I.- Impost sobre béns immobles

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

(7)

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals

en les liquidacions per ingrés directe.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals

en les liquidacions per ingrés directe.

Revisió i comprovació de les declaracions i de les autoliquidacions

presentades.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats

econòmiques.

Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals

en les liquidacions per ingrés directe.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

(8)

Notificació de les liquidacions.

Revisió de les autoliquidacions presentades.

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Concessió i denegació de beneficis fiscals

Revisió de les autoliquidacions presentades

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per

determinar els deutes tributaris.

Expedició de documents cobratoris

Pràctica de notificacions de les liquidacions

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi

realitzat per l’ORGT

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.- Contribucions especials

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,

subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses

explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general,

l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de

la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides

empreses i per la prestació del servei de telefonia mòbil.

(9)

Concessió i denegació de beneficis fiscals

Revisió de les autoliquidacions presentades

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per

determinar els deutes tributaris.

Expedició de documents cobratoris

Pràctica de notificacions de les liquidacions

Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi

realitzat per l’ORGT

Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

Actuacions d’informació i assistència als contribuents

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VIII.- Taxes per

-

Recollida d’escombraries

-

Clavegueram

-

Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via

pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de

qualsevol mena.

-

Prestació del servei d’escola bressol.

-

Prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments

municipals.

-

Retirada de vehicles abandonats defectuosament o abusivament a la

via pública.

-

Serveis especials.

-

Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i

altres serveis fúnebres de caràcter local.

-

Prestació dels serveis de transport escolar.

-

Taxa de la intervenció integral d’Administració municipal en les

activitats i instal·lacions.

-

Taxa per llicències urbanístiques.

-

Taxa per utilització de plaques, patens i distintius.

-

Taxa per ocupació via pública.

-

Taxa per expedició de documents administratius.

-

Taxa per transport escolar.

-

Taxa per l’ús del camp de golf.

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals

en les liquidacions per ingrés directe.

(10)

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Quotes d'urbanització

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X.- Preus públics per:

-

Preu públic per la connexió a la xarxa de clavegueram.

-

Preu públic per la connexió a la xarxa d’aigua.

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es deleguen són:

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals

en les liquidacions per ingrés directe.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d'interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI.- Sancions diverses

Les funcions que en relació a la recaptació són:

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.

Dictar la provisió de constrenyiment.

(11)

Liquidació d’interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII.- Execucions subsidiàries,

Les funcions que en relació a la recaptació són:

Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.

Dictar la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

Liquidació d’interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII.- Crèdits incobrables

-

L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili

desconegut, insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de

dret públic respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o

pugui assumir en el futur, la recaptació en via de constrenyiment (ingressos

directes –incloses les multes de trànsit- i ingressos per rebuts).

XIV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui

liquidar,

Les funcions que en relació a la recaptació són:

Notificació de la provisió de constrenyiment.

Recaptació dels deutes en període executiu.

Liquidació d’interessos de demora.

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la

Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte

a d'altres conceptes diferents dels assenyalats als punt 1 i 2, amb subjecció als criteris

emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

CINQUÈ.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions

s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en

any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin

(12)

deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini

no inferior a sis mesos abans del cessament.

SISÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i

recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a

l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de

Règim Local.

SETÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que

contempla la present resolució, comportarà una compensació econòmica consistent en

el 2% de la recaptació líquida obtinguda.

VUITÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de

Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per

aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves

pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

NOVÈ.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la

Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura.

DESÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes

que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al punt

primer 1 a la ratificació de l’acceptació de delegació aprovada amb anterioritat.”

S’acorda, per unanimitat, proposar al Ple la seva aprovació.

SISÈ. Vista la proposta de conveni de col·laboració amb la Diputació de

Barcelona per a la realització d’uns tallers de teatre als Centres d’Ensenyament

Secundari, corresponents al curs escolar 2008/2009, la qual es transcriu tot

seguit:

“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i

la Diputació de Barcelona relatiu a la realització d’uns Tallers de Teatre

als Centres d'Ensenyament Secundari del Municipi de Sant Vicenç de

Montalt corresponent al curs escolar 2008/2009

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Il.lm. Sr. José Manuel González

Labrador, en qualitat de President delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de

Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2008, sobre delegació de

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,

publicada al BOPB núm. 122, de data 21 de maig de 2008; assistit pel secretari delegat,

Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència

(13)

de la corporació de data 23 de gener de 2008, publicat al BOPB núm. 39 de data 14 de

febrer de 2008.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, representat per Il.lm Sr. Miquel

Àngel Martínez i Camarasa, l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,

degudament autoritzat per aquest acte, assistit pel Secretari de la corporació, Sr.

Francesc Ortiz Amat.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

L’objecte d’aquest document és la formalització d’un conveni entre les entitats signants

per a la realització de Tallers de Teatre dirigits a alumnes d'ensenyament secundari del

municipi de Sant Vicenç de Montalt.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la Diputació de Barcelona tenen

interès en la creació d’uns Tallers de

Teatre dirigits a l’alumnat dels instituts

d'ensenyament secundari del municipi de Sant Vicenç de Montalt.

Atès que els objectius perseguits amb la creació d'aquests Tallers de Teatre són els

següents:

a) El desenvolupament personal dels nois i noies que participen en el taller de

teatre i l’experiència no quotidiana amb els altres.

b) Contribuir a la formació personal dels alumnes a través de la creació d’un

espectador amb esperit crític i d’opinió.- Desenvolupament de l’observació, la

comunicació i l’adaptació.- Saber expressar-se correctament en qualsevol

situació.- Exercitació de la imaginació i els seus recursos.- Exercitació de la

voluntat i la disciplina.- Constatació dels resultats del treball personal.-

Despertar l’interès del jove cap a manifestacions artístiques.- Maduració d’un

treball en equip.

c) Fomentar la cultura teatral, tot valorant positivament el que aquest art significa

per al desenvolupament d'una personalitat creativa realitzada en equip.

d) Reconeguda la importància de l’educació no formal com a complementària als

estudis formals establerts; col·laborar en la creació de programes d'activitats

extraescolars que estimulin la participació dels alumnes en les activitats no

acadèmiques dels centres, bo i propiciant canals de participació activa.

Atès que entre les finalitats de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona hi figura la

promoció de les arts de l'espectacle, així com la cooperació en la divulgació i suport a les

activitats que dins l'àmbit dels seus objectius es duguin a terme per part d'altres

administracions, tasca que realitza a través d’organismes com l’Oficina de Difusió

Artística.

(14)

En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen mútuament plena capacitat

per aquest acte i formalitzen el present conveni segons els següents

PACTES

Primer.- L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la Diputació de Barcelona acorden la

realització de... (nombre de tallers que definitivament es duran a terme) Taller/s de

Teatre

adreçat/s

a

l’alumnat

de/ls

l’institut/s

d’ensenyament

secundari:

______________________________________________________ (nom del/ls centre/s).

El desenvolupament d’aquests tallers es regirà pels criteris pedagògics i organitzatius

següents:

-

El taller es contemplarà com una activitat extraescolar.

-

La durada total del taller serà de 75 hores. Tindrà lloc entre l’octubre de l’any 2008 i el

maig de l’any 2009.

-

El nombre d'alumnes per cada taller estarà entre un mínim de 12 i un màxim de 18.

En cas de no arribar al mínim establert, caldrà comptar amb l’aprovació de la

Diputació perquè es pugui portar a terme.

-

Van destinats específicament als alumnes d'ESO i de Batxillerat, o nivells educatius

similars.

-

Si es treballen textos seran específicament adaptats per a aquest tipus d'activitat.

-

En el desenvolupament del taller es treballarà: la desinhibició, l'expressió, la

comunicació, la relació amb els altres, la cohesió del grup, la participació, el treball

creatiu, la capacitat d'organització, la responsabilitat, així com altres elements que

potencien la maduració d'un treball en equip, etc.

-

Es considera important per al bon acompliment dels objectius la presentació pública

dels tallers en el Teatre Municipal o espai professional similar del municipi, en format

de dues funcions, una per als alumnes del propi centre i una segona oberta al públic

en general.

Segon.- Els tallers de teatre seran organitzats per la Diputació de Barcelona gestionats

per l’empresa Brou d’Arts Espai d’Arts Escèniques, guanyadora del corresponent concurs

de gestió establert amb aquesta finalitat.

Tercer.- La realització del/s taller/s al municipi de Sant Vicenç de Montalt suposarà un

cost total de sis mil vuit cents divuit euros i cinquanta cèntims (6.818,50,- €) (IVA inclòs)

1

per taller, destinat a cobrir les despeses de professorat, coordinació, material, tasca de

l’empresa gestora, etc. La col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es

concretarà en els següents conceptes:

a) Determinació dels centres d'ensenyament del municipi que han de participar i

coordinació entre els centres d'ensenyament i associacions de pares d'aquests

centres i altres associacions que hi participin.

1

(15)

b) Fer-se càrrec del 30% de la despesa total de l’activitat que es porti a terme en el seu

municipi, la qual cosa suposa una quantitat de dos mil quaranta-cinc euros i

cinquanta-cinc cèntims (2.045,55,- €) (IVA inclòs)¹ per taller.

Aquesta quantitat serà abonada per l’ajuntament directament a l’empresa que

gestiona el programa i es farà en dos pagaments: un es tramitarà en el mes de

gener i correspondrà al 80% de l’import que li pertoca a l’ajuntament, és a dir, la

quantitat de mil sis-cents trenta-sis euros i quaranta-quatre cèntims (1.636,44,- €)¹

(IVA inclòs) per taller; i el segon pagament per un import del 20% restant, és a dir,

quatre cents nou euros i onze cèntims (409,11- €)¹ (IVA inclòs) per taller, que

l’ajuntament liquidarà una vegada finalitzat el taller, prèvia presentació de la factura

corresponent.

c) Cessió del Teatre Municipal o espai professional similar destinat a la presentació

pública dels resultats dels Tallers, dotant-los dels serveis tècnics de llum i so i els

serveis de sala i seguretat necessaris durant el temps de muntatge, assaig,

representació i desmuntatge de cada representació.

d) Col·laborar en totes aquelles campanyes de publicitat, promoció i difusió que es portin

a termes en relació a l’activitat objecte del present conveni.

e) Vetllar pel compliment dels compromisos presos pels centres d'ensenyament del

seu municipi per al bon desenvolupament de l'activitat, fent el seguiment del

projecte a través dels responsables dels IES, els responsables de l’ODA i de

l’empresa gestora dels tallers de teatre.

Quart.- Igualment l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt tindrà cura d'arribar als acords

necessaris amb els centres d'ensenyament del seu àmbit per tal que aquests es

comprometin a:

a)

Designar un professor responsable de la coordinació i informació entre el

professor de teatre i el personal del centre que en pugui tenir relació (inclòs

l'AMPA).

b)

La inserció del taller en el calendari general d'activitats. Especialment la

coordinació de les dates de la Mostra per evitar la coincidència amb la dels

exàmens, viatges d’estudi, etc.

c)

La cessió d'espais del centre (aules grans i sense obstacles) per a poder realitzar

correctament les classes i els assaigs, que hauran de reunir unes condicions

climàtiques i acústiques correctes per al desenvolupament de l'activitat.

d)

La cessió d'un magatzem o espai on es pugui guardar el material del taller

(aparell d’àudio, vestuari, utillatge, etc.)

(16)

e)

Col·laborar en totes les tasques de promoció de la representació pública de

l'espectacle resultant de cada taller

f)

Facilitar un full d'autorització del centre, signat pel seu director, que inclogui tota la

durada del Taller en el centre escolar, els assaigs, les representacions públiques i

el corresponent desplaçament.

Cinquè.- La Diputació de Barcelona es compromet a:

a)

Organitzar el taller de teatre segons els requisits contemplats al primer pacte.

b)

Vetllat per una bona direcció pedagògica i artística i establir les línies

metodològiques i continguts generals dels tallers.

c)

Mantenir la relació necessària amb l’Ajuntament per a dur a terme l’activitat

adientment.

d)

Realitzar el seguiment del projecte i vetllar perquè l’empresa gestora

acompleixi les seves funcions: la realització dels tallers a càrrec de

professionals competents (llicenciats en Art Dramàtic de l’Institut del Teatre)

que haurà de contractar, realitzar les reunions necessàries per al bon

funcionament de l’activitat, facilitar elements escenogràfics, d’utilleria, vestuari,

etc. per a les obres que es representin, organitzar la presentació pública del

taller en el teatre municipal o espai similar que designi el propi ajuntament (en

cas que es realitzi una Mostra Comarcal la Diputació també participarà en

l’organització conjuntament amb el Centre i l’Ajuntament que aculli la Mostra);

i, finalment, enregistrar en vídeo els tallers i presentar una memòria explicativa

de l’activitat.

e)

Fer-se càrrec del 70% de la despesa total de l’activitat que es porti a terme en

el municipi de referència, la qual cosa suposa una quantitat de quatre mil

set-cents setanta-dos euros i noranta-cinc cèntims (4.772,95,- €)¹ (IVA inclòs), per

taller. Aquesta despesa es farà a través del contracte que es signarà amb

l’empresa adjudicatària del contracte “Tallers de teatre per a secundària”.

Sisè.- Aquest conveni quedarà sense efecte per:

. Acompliment del termini pactat.

. Causa de força major.

. Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.

. Per incompliment manifest d'alguna de les parts signants.

. Per qualsevol de les causes establertes per la llei.

Setè.- Règim jurídic instrumental.

1. Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del

règim local LRBRL), i l’article 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMC).

(17)

2. Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de

col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques

locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través

de convenis interadministratius.

3. Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de

Catalunya (ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que

desplega el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden subscriure els

ens locals.

Vuitè.-

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura

fins el 31 de juliol de l’any 2009.

I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en

el lloc i data que s’assenyalen”.

Després del debat de l’assumpte, s’assenyala que cal fer una esmena en el text

proposat. Al pacte “primer”, quan es diu que el taller es contemplarà com una

activitat extraescolar, cal que es contempli com una activitat realitzada dins

l’horari escolar.

Acords, per unanimitat,

Primer. Aprovar la proposta de conveni anteriorment transcrita, condicionada a

la modificació del text, d’acord amb l’esmena esmentada en la part expositiva,

que consisteix en modificar el pacte “primer”, en el sentit de contemplar el taller

com cal que es contempli com una activitat realitzada dins l’horari escolar.

Segon. Donar trasllat del present acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de

Barcelona.

SETÈ. Vista la sol·licitud presentada per la Fundació El Maresme “Pro

Disminuïts” en la qual demanen col·laboració econòmica amb la seva activitat.

Acords, per unanimitat,

Primer. Manifestar a la sol·licitant que per poder atendre la seva sol·licitud és

necessària la presentació a l’Ajuntament del darrer any de comptes auditat així

com una memòria de la seva activitat.

Segon. Notificar el present acord a la Fundació El Maresme “Pro Disminuïts”.

(18)

a) Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data

25 de setembre de 2008, per la qual s’atorga una subvenció de 6.993,87 euros

com a Pla d’Ocupació, per desenvolupar l’actuació de dinamització ambiental

del municipi de Sant Vicenç de Montalt,

Acords, per unanimitat,

Primer. Acceptar formalment la subvenció 6.993,87 euros com a Pla

d’Ocupació, per desenvolupar l’actuació de dinamització ambiental del municipi

de Sant Vicenç de Montalt.

Segon. Donar trasllat del present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) VISTA la sol·licitud presentada per Francisco Javier Garcia Aguilar,

treballador en actiu d’aquest Ajuntament adscrit a la Brigada Municipal,

demanant una bestreta de DOS MIL EUROS, a retornar a raó de 150 euros

mensuals.

Acords, per unanimitat,

Primer. La concessió de la bestreta sol·licitada a retornar d’acord amb la

proposta presentada.

Segon. Notificar el present acord a l’interessat i donar-ne trasllat a la Tresoreria

Municipal.

NOVÈ. No es van formular ni precs ni preguntes.

Finalment, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari,

aquesta acta.

El secretari

Vist i plau,

El President

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :