Coordinació dels serveis de Rehabilitació al Domicili i el programa d Atenció Domiciliària

Texto completo

(1)

Coordinació dels serveis de

Rehabilitació al Domicili i el programa

d’Atenció Domiciliària

G Saltó – Servei de RHB CSMS

I Amatllé, M Lopez, M Diaz – Atenció Domiciliària CSMS X Mora, X Teodoro – Servei de RHB Domiciliària ACERF

(2)

9 6 2 4 3 5 5 3 CIRCUIT DE DERIVACIÓ

Detecció dèficit funcional o de mobilitat – Infermeria ADI Derivació a metge AP per sol·licitar RHB al domicili

(3)

QUINS PROBLEMES TENIEM?

-DEMORA EXCESSIVA

-DIFICULTAT TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ

DIFICULTAT DE COORDINACIÓ

-DIFICULTAT DE COORDINACIÓ

-OBJECTIUS DEL TRACTAMENT POC CLARS

-MANCA DE RESULTATS DEL TRACTAMENT

(4)

QUÈ HEM FET?

(5)

PACIENT TIPUS: ANCIÀ FRÀGIL

-Edat > 80 anys

-Pluripatologia

-Polifarmàcia

D t

i

t

iti

-Deteriorament cognitiu

-Patologia crònica invalidant

-Reingressos

-Dèficit funcional sever, depenents d’una altra persona

EN GENERAL, PACIENTS ANCIANS AMB IMPOSSIBLITAT PER

SORTIR DEL DOMICILI

(6)

PACIENT TIPUS: ANCIÀ FRÀGIL

POBLACIÓ 180.000 HABITANTS

CALELLA 18.500 HAB – 557 programa atenció domiciliària

140

l i

t

it

i

(7)

QUÈ HEM FET?

1- VEURE DE QUIN TIPUS DE PACIENT ESTEM PARLANT 2- BUSCAR QUÈ FAN ALS ALTRES LLOCS

(8)

BIBLIOGRAFIA

-Les guies d’atenció d’infermeria al domicili recomanen exercicis per mantenir

BA, deambulació i capacitat funcional. Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice. CApezuti E, Springer Plublishing Company 2008.

-No hi ha evidència de quina ubicació és la més adequada en el tractament

rehabilitador dels ancians. Care home versus hospital and own home environments for h bilit ti f ld l W d D C h D t b S t R 2008 t 8 (4)

rehabilitation of older people. Ward D. Cochrane Database Syst Rev 2008, oct 8 (4).

-En ancians institucionalitzats, el tractament rehabilitador millora la incapacitat i

en alguns casos la condició física. Rehabilitation for older people in long-term care. Foster A. Cochrane Database Syst Rev 2009, jan 21(1).

(9)

BIBLIOGRAFIA

- En ancians fràgils institucionalitzats, un programa de RHB reglat produeix

petits beneficis en la mobilitat i la deambulació, però augmenta el risc de

caigudes. A randomized trial of phisical rehabilitation for very frail nursing home residents. Mulrow CD el at. JAMA 1994.

-Un programa de visites al domicili, no millora la capacitat funcional dels

i f à il

ancians fràgils. Effects of a preventive home visit program in ambulatory frail older people: a randomized controlled trial. Kono A. J Gerontol A Biol Sci Med Sci octubre 2011.

- En ancians fràgils institucionalitzats, un programa de RHB no disminueix el

risc de caigudes ni millora la capacitat funcional. Si hi ha deteriorament

cognitiu pot augmentar els símptomes depressius. Does a functional activity programme improve function, quality of life, and falls for residents in long term care? Cluster randomized controlled trial. Kerse N et al. BMJ 2008.

(10)

QUÈ HEM FET?

1- VEURE DE QUIN TIPUS DE PACIENT ESTEM PARLANT 2- BUSCAR QUÈ FAN ALS ALTRES LLOCS

(11)

PROGRAMA RHB / ADI

- FORMACIÓ A INFERMERES ADI PER DETECTAR PACIENTS

- CRITERIS INCLUSIÓ

. Dificultat mobilitzacions detectades per infermeria . Pèrdua autonomia recent sense patologia aguda . Caigudes de repetició al domicili

AVIS VISITA AL METGE RHB AMB UNA SETMANA ANTELACIÓ . Permet revisar HC

(12)

VISITA RHB / ADI

-EXPLORACIÓ FÍSICA / CAPACITAT PER SEGUIR INSTRUCCIONS

-EXPLORACIÓ MOBILITAT DINS DEL DOMICILI, AMB EL CUIDADOR HABITUAL

. Entrar i sortir del llit

. Entrar al WC, seure i aixecar-se, entrar i sortir de la dutxa, bolquers . Trajectes habituals dins del domicili

. Seure i aixecar-se de les cadires que fa anar habitualment - AVALUACIÓ AJUDES TÈCNIQUES

. Veure com es fan anar (grues..)

(13)

VISITA RHB / ADI

PLA DE RHB CONSENSUAT AMB EL CUIDADOR, EL PACIENT i ADI . Possibilitats de millora funcional

. Capacitat col·laboració pacient . Ajudes de què es disposa

. Capacitat del cuidador per prestar ajuda física

. Capacitat del cuidador per aprendre mesures protecció en les mobilitzacions

(14)

VISITES FISIOTERAPEUTA

-TRACTAMENT DIRECTE PACIENT

. Transferències

. Utilització correcta ajudes tècniques . Pauta exercicis mobilitat / equilibri

-ENTRENAMENT ALS CUIDADORS

. Com ajudar a la deambulació

. Com ajudar o fer les transferències i trasllats . Com es fan anar les ajudes tècniques

. Reforç eliminació barreres

(15)

VISITA FISIOTERAPEUTA / ADI

NORMALMENT ÉS LA ÚLTIMA SESSIÓ DEL FISIOTERAPEUTA

OBJECTIU:

QUE LA INFERMERA PUGUI REFORÇAR ELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS A

Q Ç Q

(16)

RESULTATS

VALORATS 25 PACIENTS (març/setembre 2011) 16 dones, 9 homes

edat mitjana 82.6 (67-95) motiu demanda

immobilitat 17

perdua recent autonomia 6 caigudes repetició 2

(17)

RESULTATS

VALORATS 25 PACIENTS (març/setembre 2011) convivència

fills 13

conjugue 11j g

cuidador 24 hores 1 cuidadors

familiar amb qui conviu 15 familiar + TF 8

(18)

RESULTATS

VALORATS 25 PACIENTS (març/setembre 2011) diagnòstic principal

patologia osteoarticular 8

demència 6, 2 amb transtorns de conducta de è c a 6, a b t a sto s de co ducta Parkinson 3

insuficiència cardiaca 2

MVC, MPOC sever, isquèmia EEII, …

18 PACIENTS TÉNEN 3 O MÉS MALALTIES CRÒNIQUES ASSOCIADES 20 PACIENTS TENEN 3 O MÉS ERRORS A L’INDEX DE PFEIFFER

(19)

RESULTATS

VALORATS 25 PACIENTS (març/setembre 2011)

5 EXCLOSOS (no accepta, pacient terminal, trasllat zona..)

Gràfic 3 Resolució actual dels casos en program a de Gràfic 3. Resolució actual dels casos en program a de

RRHH ADI

19; 76% 5; 20%

1; 4%

(20)

RESULTATS

Index de Barthel mitjana 36 (5-60)

Elderly mobility scale mitjana 3.5 (2-8)

menys de 10 indica dependencia per la mobilitat i AVD bàsiques

només la varem passar en els 14 pacients que no caminaven gens o o és a a e passa e e s pac e ts que o ca a e ge s o molt poc 5 8 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 No camina < 5m 5-10m >10m

Gr àfic 4. M obilitat de ls pacie nts ate s os , cam inar am b ajuda te cnica i/o una pe r s ona e n m e tr e s .

(21)

RESULTATS

GRAU ASSOLIMENT OBJECTIUS TRACTAMENT RHB

- millorar la seguretat en les transferencies – en tots els casos grau assoliment 17/19

- millorar la higiene postural del cuidador 14/16o a a g e e postu a de cu dado / 6 - millorar autonomia transferències 14/14

- augmentar perimetre de marxa interiors 10/11 - intentar marxa exteriors 4/6

- pauta exercicis + comprovació 11/13 - eliminació barreres no estructurals 8/11

(22)

RESULTATS

En dos pacients no es va aconseguir millorar cap dels objectius proposats

Es tracta de les 2 demències amb transtorns de conducta

Son els únics pacients que als 6 mesos de la intervenció estaven institucionalitzats

(23)

RESULTATS

ENQUESTA SATISFACCIÓ CUIDADORS (entregades 19, recollides 15)

VALORACIÓ INTERVENCIÓ SOBRE EL PACIENT

Troba que ha millorat? Està pitjor – 0

No ha millorat gens – 2 Millor – 7

(24)

RESULTATS

ENQUESTA SATISFACCIÓ CUIDADORS (entregades 19, recollides 15)

VALORACIÓ INTERVENCIÓ SOBRE EL CUIDADOR No m’ha servit de res – 0

He après a mobilitzar millor el meu familiar – 9 M’ha descarregat d’esforç - 6

(25)

RESULTATS

ENQUESTA SATISFACCIÓ CUIDADORS (entregades 19, recollides 15)

S’HAN COMPLERT LES EXPECTATIVES QUE TENIA? No – 2

Si, s’han complert - 8 Si, s’han superat - 5

(26)

EN RESUM

-El fet de protocolitzar les actuacions i circuits ha millorat la

comunicació i la resolució

-La visita conjunta del RHB i ADI es veu com de molt valor afegit per

part de tots els implicats, tant els cuidadors i els pacients com els

profesionals

(27)

EN RESUM

- Un element de millora també important és la visita conjunta FT/ADI,

que permet a la infermera reforçar després les activitats

- No hem fet adequadament la valoració funcional dels pacients, per

q

p

p

tant, no podem dir si hi ha millora funcional o no (encara que de fet no

s’esperava)

(28)

EN RESUM

-Caldria incorporar la figura del terapeuta ocupacional al programa

-El fet de consensuar activitats amb el cuidador i la infermera que

El fet de consensuar activitats amb el cuidador i la infermera que

l’atén sempre , ens ajuda a programar uns objectius realistes i a

optimitzar el temps de dedicació dels professionals

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :